Contact met uw bond
033-4953020


Hoe nu verder?Websize Defpersia

Het zal inmiddels voor niemand die dit leest nog een verrassing zijn dat het ‘Eindbod van Defensie’ resoluut door de ACOM en haar zusterbonden is afgewezen. Hoewel Defensie er in de vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) van 18 april jl. nog door onze vertegenwoordiger op gewezen was dat er aanzienlijke risico’s zaten aan een eindbod dat geenszins tegemoetkwam aan de aangegeven ondergrenzen, bleef Defensie aangeven dat het een prima bod was.

Zelfs inclusief de extra, eerder niet benoemde, ‘verzuringen’ die er in waren aangebracht aangaande het aanpassen van het loongebouw en het pensioenstelsel, en dan met name het belachelijke tijdpad dat men daarbij wilde hanteren. Nog zuurder was het dat er in voornoemde vergadering van het SOD werd vermeld dat deze twee dossiers in samenhang en voor Defensie budgetneutraal dienden te worden uitgevoerd. Al met al respectloos naar de bonden toe, maar met name naar het personeel.

Meerderheid achterban tegen
Reden temeer om in het SOD van 30 mei jl. het eindbod, zoals al aangegeven, resoluut naar de prullenbak te verwijzen. Zoals u vermoedelijk weet zitten wij samen met onze zusterbond, CNV-overheid, in de centrale CCOOP. Bij beide bonden was de achterban met een overgrote meerderheid van mening dat dit eindbod moest worden afgewezen en daartoe heeft uw voorzitter, Leon van der Hulst, namens de CCOOP de volgende verklaring voorgelezen:Websize Het raderwerk alles grijpt in elkaar

“Voorzitter,

Op 18 april jl. heeft u ons in de vergadering van het SOD een eindbod gedaan met het verzoek dit mee te nemen naar onze achterban. De CCOOP heeft u in die vergadering nog expliciet gevraagd of Defensie zich bewust was van de risico’s die zij namen. De centrales hadden Defensie immers al vaker gewezen op hun ondergrenzen ten aanzien van een aantal belangrijke dossiers, en het was dus de keuze van de werkgever om een eindbod neer te leggen hetgeen die ondergrenzen niet haalde.

U heeft dienaangaande expliciet aangegeven dat die afweging gemaakt was en dat dit precies de portee is waarom Defensie dit wel een goed en acceptabel bod vond. Dit eindbod is daarna door de bij de CCOOP aangesloten bonden mee teruggenomen naar de respectievelijke achterbannen en daar is besloten om dit eindbod aan de leden voor te leggen. Overigens werd dit voorafgegaan door een voorlichtingsronde waarbij alle centrales gezamenlijk het eindbod aan de belanghebbenden hebben uitgelegd.

Ook van de zijde van Defensie is een, naar onze bescheiden mening, volledig geregisseerd offensief opgestart om de werknemers van Defensie te beïnvloeden. Daarbij is door alle geledingen uit de Defensietop gebruik gemaakt van alle beschikbare middelen en mogelijkheden om de medewerkers ertoe te zetten vooral positief te zijn over dit eindbod. Ons bereikten vooral signalen dat hierbij niet altijd het hele verhaal verteld werd of dat er elementen werden benoemd die niet in het eindbod stonden. Regelmatig werd ook aangegeven dat situaties anders werden gebracht dan in het eindbod verwoord was of dat men van de zijde van Defensie bepaalde vragen niet wilde beantwoorden. Ook werd ons medegedeeld dat er is aangegeven dat de pensioenteksten niet zo letterlijk genomen dienden te worden omdat ook Defensie wel inzag dat de daarin genoemde datum niet haalbaar zou zijn. Op zich natuurlijk een vreemde opmerking aangezien deze tekst volledig deel uitmaakt van het door u omarmde eindbod. Of moet men de 2% loonruimte ook niet serieus nemen omdat er nu eenmaal geen geld is?

Lees meer...

Toename juridische procedures ondanks streven Defensie naar ‘dejuridisering’

Honderdnegentien veteranen hebben zich in 2016 met een klacht gemeld bij de Veteranenombudsman. Vergeleken met 2015 toen de bemiddelaar nog 137 klachten van veteranen kreeg voorgelegd, is er sprake van een lichte daling. Zo blijkt uit het jaarverslag 2016 van de Veteranenombudsman. Websize Veteranenombudsman Van Zutphen

Maar het aantal veteranen dat (in)direct een beroep op de Veteranenombudsman deed ligt hoger dan het aantal geregistreerde klachten doet vermoeden. In 2016 had de ombudsman namelijk drie “bulkdossiers” ter behandeling op zijn klachtenbureau liggen. Het betreft dossiers die een klacht behelzen die door één gemachtigde namens een groep veteranen is ingediend. Bij deze ‘representatieve acties’ gaat het om klachten van bijvoorbeeld Veterans MC, een begeleidingsgroep van uitbehandelde veteranen e.a.

Defensie vaak laks
Militaire oorlogs- en dienstslachtoffers weten de ombudsman steeds vaker te vinden. Ook hun klachten, in 2016 zo’n 20 in totaal, worden doorgaans in behandeling genomen ook al bezitten ze niet de veteranenstatus.

De Veteranenombudsman kon in 34 van de 119 gevallen, de klacht afwikkelen, door middel van een interventie bij de betrokken (overheids)instantie. “In één klachtdossier heeft de Veteranen-ombudsman een bemiddelingstraject opgestart tussen twee veteranen en het Ministerie van Defensie. Herstel van vertrouwen tussen de betrokken veteraan en de (overheid)instantie staat centraal in deze gesprekken.”

Maar niet in alle gevallen gaat de afhandeling van klachten van een leien dakje. Defensie springt, constateerde de ombudsman, in veel gevallen nogal laks om met klachten van veteranen. Reacties op klachten bleven (te) lang uit maar, erger nog, klachten werden vaak niet als zodanig herkend. Ook bleek de registratie van klachten niet helemaal op orde.

Lees meer...

Eindbod Defensie is schoffering bonden en personeelWebsize Rode Kaart

Gezien de complexiteit en grootte van alle aan dit onderwerp gerelateerde stukken verwijzen wij u op voorhand op het dossier “Arbeidsvoorwaarden 2014-2017” op de website van de ACOM (onder de pull down sectoroverleg).

Zoals u vermoedelijk weet is na het opschorten van het overleg tussen Defensie en de bonden van Defensiepersoneel op 26 januari jl., door de minister tijdens een verkiezingsbijeenkomst uitgesproken dat de bonden een uitnodiging zouden krijgen voor een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) waar een verbeterd voorstel zou worden gedaan.

Vreemd en ongebruikelijk om dat via de pers of via de daar aanwezigen te moeten vernemen, maar er volgde wel daadwerkelijk een uitnodiging. Aangezien door de gezamenlijke bonden duidelijk was aangegeven waar de ondergrenzen en wensen lagen, hadden wij nog een klein beetje hoop dat Defensie hieraan tegemoet zou komen.

Unieke SOD-vergadering
Deze vergadering van het SOD werd gehouden op 27 maart. Een unieke vergadering, zowel qua proces als qua inhoud. In die vergadering werd een toelichting voorgelezen namens de minister betreffende een stuk dat de bonden in het geheel nog niet kenden. Normaliter is er een staande afspraak dat stukken voor een vergadering 10 werkdagen voor een vergadering worden aangeboden. In dit geval kregen we de stukken NA het schorsen van de vergadering aangeboden in een gesloten enveloppe!

Na deze toelichting bleek dat Defensie niet alleen veranderingen had aangebracht in de drie grote onderwerpen waarvoor de ondergrenzen waren bepaald, maar dat er ook op andere onderwerpen, waarvan we eerder hadden vastgesteld dat we het daar op hoofdlijnen over eens waren, wijzigingen had aangebracht.

In de toelichting werd immers aangegeven dat de pensioenregeling van de militairen zou moeten worden aangepast in “een aangepast tijdpad”. Eerder was de visie van zowel Defensie als de bonden dat het pensioenstelsel en het loongebouw tegelijkertijd zouden moeten worden aangepast. Er is immers een grote samenhang tussen deze twee dossiers. Het één heeft invloed op het ander, het gaat immers om het huidige én het toekomstige inkomen. Defensie voegde hier echter in de toelichting een extra dimensie aan toe:

over een pensioenregeling wordt in samenhang met het loongebouw besloten. Deze samenhang houdt in de aanpassingen van het pensioenstelsel en loongebouw tezamen budgettair neutraal zullen plaatsvinden. Dus dat deze tezamen niet leiden tot een hogere uitgaven.”

Hoewel daar geen woord Chinees in staat, maken we dat toch graag nog wat duidelijker: als blijkt dat het pensioenstelsel leidt tot meerkosten voor Defensie zal dat in één van deze twee stelsel moeten worden gecompenseerd. Alle kosten zijn dus per definitie voor de werknemers. Dat kan door lonen te verlagen of door de pensioenen (nog meer) te versoberen! 

Websize Kroniek Infobijeenkomst SCODef DoornVreemd gang van zaken
Defensie liet blijken ook haast te willen maken en stelde ons voor de vergadering te schorsen en de enveloppen uit te reiken, waarna de bonden de stukken (die we dus nog steeds niet hadden gezien) een paar dagen konden gaan bestuderen om dan weer bijeen te komen om aan te geven of ze dit onbekende stuk om wilden zetten in een eindbod. Of als ze dat niet wilden doen het dan wel voor wilden leggen aan hun achterban. Op zich ook weer heel vreemd aangezien we het stuk niet kenden en dus ook niet wisten hoeveel tijd wij daarvoor nodig zouden hebben. Ook gaf Defensie aan dat het voorstel dan openbaar gemaakt zou worden. Dat is nog vreemder, eigenlijk zelfs belachelijk, want dat bepaalt Defensie niet alleen. Alle stukken zijn, zoals al vaker aangegeven, vertrouwelijk totdat de sociale partners gezamenlijk aangeven dat dit (voor bepaalde stukken) niet meer het geval is.

Voor een nadere duiding kunt u de stukken inzien op de website, www.acom.nl, in het dossier ‘Arbeidsvoorwaarden 2014-2017’.

Appreciatie bonden
Uiteindelijk werd het hervatten van de geschorste vergadering van het SOD gepland voor 18 april en de gezamenlijke bonden hebben op dat moment, in lijn met de keuze van Defensie, een gezamenlijke appreciatie uitgesproken. In deze appreciatie werd duidelijk gemaakt dat:

 • er op de drie hoofdpunten onvoldoende gedaan was om te komen tot de aangegeven ondergrenzen terwijl ook al bekend was dat alleen ‘voldoen’ aan die grenzen onvoldoende zou zijn;
 • er nog steeds niet wordt voldaan aan een belangrijke afspraak uit het eerste deelakkoord (doorgroeien employability-aanspraak over de gehele carrière en vrije keuze bij besteding);
 • het loonbod onvoldoende was en er toe zou leiden dat vele militairen nog steeds (netto) minder op het loonstrookje zouden aantreffen dan in december 2016 en nagenoeg iedereen er in koopkracht op achteruit zou gaan;
 • er onvoldoende bewogen is op het gebied van de overgangsmaatregelen. In het voorstel gaat het ophogen te hard en is het aantal geboortejaren waarvoor de stap naar AOW-5 verzacht wordt te beperkt;
 • de voorgestelde ophoging en zeer beperkte nieuwe overgangsmaatregelen de organisatie verder zouden verstoppen en het perspectief (doorstroom en/of bevordering) daardoor ernstig beperkt zou worden;
 • er op de niet specifiek genoemde punten, in tegenstelling tot hetgeen Defensie aangaf, ook geen overeenstemming bereikt was of is. Het is immers een eenzijdig eindbod van Defensie;
 • de eenzijdig voorgestelde aanpassingen in de tekst over pensioenstelsel en loongebouw voor de bonden onacceptabel zijn, en daarbij dan vooral op de volgende punten:
  • nu al een keuze maken voor een middelloonstelsel;
  • het pensioenstelsel en loongebouw aanpassen en implementeren per 1 januari 2018 niet haalbaar en zelfs irreëel is;
  • de door Defensie geëiste budgetneutraliteit tussen deze twee dossiers: Dat dit ten koste gaat van (huidig of toekomstig) inkomen van de medewerkers is helder, maar in welke mate is nog niet eens bekend.
 • er ook nog andere (kleine maar zeer negatief uitvallende) wijzigingen in de tekst waren “geslopen”;
 • er in de toelichting niets over gezegd was maar in de beruchte enveloppe ook in niet mis te verstane woorden een aanpassing van de regeling ‘Huisvesting en Voeding’ werd aangegeven die geaccepteerd zou moeten worden en waar weer een extra deel van de financiering vandaan zou moeten komen.

Dreigende woorden voorzitter
Na deze appreciatie schorste de voorzitter de vergadering voor enkele uren en gaf na die schorsing aan “hoe goed het bod was” en dat daar “perspectief mee geboden werd”. Op een nogal vreemde wijze werd de druk opgevoerd door nogal dreigend aan te geven dat “als de bonden dit niet zouden accepteren er waarschijnlijk helemaal niets meer zou gebeuren in 2017” en dat de bonden “zich dienden te vergewissen van de risico’s”.
Hierop is de voorzitter er ook even subtiel op gewezen dat Defensie dient te beseffen dat het willens en wetens een voorstel heeft gedaan waarmee niet in de verste verte voldaan werd aan de gestelde ondergrenzen. Sterker nog, dat daar een zeer negatieve pensioenparagraaf aan was toegevoegd.

Lees meer...

SCODef het land in om achterban te informeren over mislukt cao-overlegWebsize Rode Kaart

Defensie probeert haar werknemers, militairen aan de ene kant en burgermedewerkers op de andere oever, tegen elkaar uit te spelen. “Er wordt een gemeen, vies spelletje gespeeld waarbij de onderlinge solidariteit willens en wetens geslachtofferd wordt.” Zo luidde althans een van de conclusies aan het slot van de informatiebijeenkomsten waarmee de SCODef dinsdag 25 april jl. aftrapte om de achterban uitvoerig te informeren over de vastgelopen arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.

Websize Oranjekazerne Bioscoop BewerktZowel in Utrecht als in Schaarsbergen zijn de belanghebbenden/belangstellenden in groten getale opgekomen. De Waterliniezaal van de Kromhoutkazerne in Utrecht is tot de laatste staanplaats (“inschikken” was het parool) gevuld. En ook de Bioscoop(zaal) op de Oranjekazerne te Schaarsbergen, gelegen naast het welbeklante etablissement ‘Bruin Café’, kent een alleszins bevredigende opkomst.

Gespannen aandachtig
In Schaarsbergen zijn het, hoe kan het ook anders, voor het leeuwendeel jonge Luchtmobielbrigadisten die zich onder meer ook (zeer) geïnteresseerd tonen in de voornemens van Defensie met hun (toekomstige) pensioenen.
De Waterliniezaal geeft in al haar volte een meer gemêleerd en ‘paarser’ beeld te zien. Van soldaat tot kolonel (opperofficieren weet de reporter niet te ontwaren in de menigte), van ‘vlootjes’ tot CDC-medewerkers.

Een gespannen aandachtig auditorium, - een en al oor voor de SCO-def afgezanten Jan Kropf (ACOM) en Jacques van Hulsen (VBM). In de woorden van frater Venantius[1], alter ego met Limburgse tongval van de onsterfelijke cabaretier Wim Sonneveld: ‘Niemand hoes(t)’. Amper een zuchtje of kuchje te horen als Kropf uitvoerig ingaat op het verloop van de onderhandelingen met de werkgever Defensie. Met een kwinkslag hier, een boutade daar, - de ontspannen presentatie ondersteund met PowerPoint-lichtbeelden bekwaam aan de digitale toverlantaarn ontlokt door collega Van Hulsen.

Lees meer...

Stand van zaken AOW-gat

Op 26 april jongstleden heeft de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep uitspraak gedaan in een aantal zaken betreffende de gevolgen van het AOW-gat voor burgerambtenaren. Het gaat hier dus niet om militairen met een AOW-gat maar zeer binnenkort zal de Centrale Raad zich ook over die populatie in hoger beroep uitspreken – naar verwachting rond 1 juni aanstaande. Websize Hamer Schrijvende hand Wetsboeken SVB gaat in beroep uitspraak aow leeftijd

Maar recent ging het dus om burgerambtenaren, meer concreet burgerambtenaren met een wachtgelduitkering die – en daar bestaat enige overeenkomst met militairen – bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd stopt, op een moment dat een en ander niet meer naadloos wordt opgevolgd door een AOW-pensioen.

Verder is deze groep alsdan genoodzaakt het diensttijdpensioen naar voren te halen want in tegenstelling tot het pensioen bij militairen is de pensioenrichtleeftijd voor burgerambtenaren ‘meegeschoven’ met de verhoogde AOW-leeftijd. Weliswaar kan een burgerambtenaar er voor kiezen zijn diensttijdpensioen te vervroegen maar dat betekent dan wel enig pensioenverlies.

Eerdere compensatie was ontoereikend
In een eerder stadium was de bestuursrechter – zowel Rechtbank als Centrale Raad van Beroep – met betrekking tot burgerambtenaren met een wachtgelduitkering nog van oordeel, dat er ten gevolge van het door de politiek gecreëerde AOW-gat sprake was van niet objectief te rechtvaardigen leeftijdsdiscriminatie. Bedoelde uitspraken werden echter gedaan op een moment dat er nog uitsluitend sprake was van een bruto compensatie van het AOW-gat – een en ander op basis van het enige tijd geleden tussen vakorganisaties en Defensie gesloten Euro munten Websizecompensatie-akkoord dat was uitgemond in de zogenaamde Voorlopige Voorziening. Die bruto compensatie bleek echter ontoereikend.

Nadien is er sprake geweest van aanvullende besluitvorming van de kant van Defensie die inmiddels heeft geleid tot een toezegging van de minister dat alle AOW-gat schade tezamen – dus niet alleen een netto-netto vergelijking van de gemiste AOW, maar ook de zogenaamde flankerende schade (bijvoorbeeld het feit dat over een ingegaan diensttijdpensioen tot aan het moment dat de AOW alsnog ingaat, AOW-premie dient te worden betaald) – voor minimaal 90% dient te worden gecompenseerd, een expliciete ondergrens dus. Op de arbeidsvoorwaardelijke status van deze toezegging komen wij hieronder overigens nog terug.

Ofschoon natuurlijk gesteld kan worden, dat hiermee nog steeds niet alle door de AOW-wijziging veroorzaakte schade tot en met de allerlaatste eurocent is meegenomen moet hoe dan ook geconstateerd worden dat de benadering van dit onderwerp in politiek Den Haag een ontwikkeling heeft ondergaan. Gebleken is dat een en ander in ieder geval wat betreft burgerambtenaren voor de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, van betekenis is geweest.

‘Géén niet te rechtvaardigen leeftijdsdiscriminatie meer’
De Centrale Raad oordeelt inmiddels dat – voor burgerambtenaren met een wachtgelduitkering – de inmiddels ‘opgepluste’ AOW-gat compensatie als toereikend kan worden beschouwd. Het nadeel voor sommigen zou nog maar enkele procenten bedragen en dientengevolge zou er géén sprake (meer) zijn van een verboden onderscheid naar leeftijd, waar dat eerder nog wel het geval werd geacht. Althans, voor de ongelijke behandeling was destijds (nog) geen objectieve rechtvaardiging mogelijk. Nu wordt dat onder de gegeven omstandigheden wèl het geval geacht.

Lees meer...

Christelijk bevlogen oud-marinier nu fulltime evangelist Marines for Christ

Van ‘Ik geloof het wel’ tot ‘Ik geloof!’. In een nutshell de geloofsontwikkeling van Willem Hoogenraad (53), oprichter en voortrekker van de organisatie Marines for Christ. Tussen die twee cruciale ‘ijkmomenten’ voltrok zich op Eerste Paasdag 2006 in het leven van Hoogenraad de gebeurtenis, het ‘iets’ waardoor hij “tot geloof kwam”.

Een flyer die hij thuis op de deurmat trof met de uitnodiging om de Paasdienst van de Christen Gemeente Tholen in de Schouwburg van Bergen op Zoom te komen meevieren, was als het ware het eerste dominosteentje dat omviel. “Toen ik die flyer van de deurmat opraapte wist ik al dat ik daar naar toe moest.” Websize Marines for Christ

Als een mokerslag
Jarenlang stoorde Hoogenraad zich, naar eigen zeggen, aan God noch gebod. Hij was de stoere marinier, voor niets en niemand bang, voor wie de wereld (Qua Patet Orbis) aan zijn voeten lag. “Op mijn zestiende ben ik bij het Korps Mariniers gegaan en ik heb, kort gezegd, alles gedaan wat God verboden heeft. Ik ben Nederlands Hervormd opgevoed maar ik had het geloof volledig losgelaten.” Tot die bewuste Paasdag! Toen het besef “dat ik mezelf niet meer recht in de spiegel kon aankijken” hem als een mokerslag raakte.

Op Curaçao waar Willem Hoogenraad van 2000 tot 2003 op de marinierskazerne Suffisant gedetacheerd was, keek hij wonderlijk genoeg wel elke zondagochtend naar het evangelische televisieprogramma Hour of Power. En “beetje bij beetje werd mij toen duidelijk wat de Heer voor mij persoonlijk betekende. Terugkijkend viel toen in 2006 alles samen. Ik kwam in Bergen op Zoom bij die kerkdienst binnen en ik heb twee uur lang onophoudelijk zitten huilen, - als een klein kind. Huilen deed ik nooit, - dat kon ik niet! Maar het was alsof alles wat in die dienst werd gezegd voor mij persoonlijk was bedoeld. Alsof God direct tot mij sprak. Dat was voor mij het begin van een allesomvattende verandering. Ik heb echt een ‘blad-aan-een-boom-bekering’ ervaren, zeg maar.”

Een ‘instant’ bekering die op onbegrip stuitte in het gezin, vrouw en dochter, van Hoogenraad. Die vreesden voor het (geestelijk) welzijn van de heer des huizes en dachten dat hij “hartstikke gek” was geworden. “Ik dacht dat die ervaring mijn vrouw en dochter ook zou overkomen, maar nee! Bij mijn vrouw heeft het nog zeven jaar geduurd, - die heeft drie jaar geleden die beslissing genomen. Daar heb ik niets mee van doen gehad. Voor wat mijn dochter betreft wacht ik daar eerlijk gezegd nog altijd op. Maar ik bid veel voor haar en ik heb er vertrouwen in dat het goed komt.”

Roeping met passie
De oud-marinier beschouwt zijn “tot het geloof komen” als het solide fundament van een omvattende roeping waarmee de nodige passie gepaard gaat. Een week na zijn overnight bekering reed hij vanuit de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn langs het Nederlandse hoofdkantoor van de religieuze stichting Youth for Christ[1] in Driebergen. “Ik moest toen gelijk denken aan Marines for Christ. Ik voelde op dat moment een passie die ik niet van mezelf kon hebben en die ik moet toeschrijven aan de Heilige Geest. Gedreven door die passie ben ik direct visitekaartjes gaan maken voor Marines for Christ met een bijpassende Bijbeltekst. Als echte netwerker, een van de gaven die ik heb meegekregen, ben ik direct aan de slag gegaan met de opdracht die ik mezelf heb meegegeven: ‘Het verenigen van christenen’. Iedereen met zijn eigen talenten en gaven maar verenigd in Christus.”

Lees meer...