Contact met uw bond
033-4953020


Pensioenfonds ABP behartigt de pensioenbelangen van ca. drie miljoen werknemers bij de overheid en het onderwijs. Het ABP kent een Verantwoordingsorgaan waarin zowel vertegenwoordigers van overheidswerkgevers, werknemers als gepensioneerden zitting hebben.Websize ABP

De belangrijkste taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan (nader te noemen: VO) zijn globaal:
• het jaarlijks geven van een oordeel over het gevoerde beleid van het ABP in de ruimste zin van het woord;
• het in die context overleggen met het ABP-bestuur, de Raad van Toezicht en interne en externe functionarissen op financieel gebied;
• het op verzoek of uit eigen beweging adviseren over een veelheid aan beleidsaangelegenheden, zoals beloningen, intern toezicht, de interne klachten- en geschillenprocedure, het communicatie- en voorlichtingsbeleid, het beleggingsbeleid en het beleid inzake herstelplannen, premies en het eventueel doorvoeren van kortingsmaatregelen bij een onvoldoende dekkingsgraad.

Commissies
Het VO telt 48 leden, waarvan 19 namens de werknemers, 13 namens de pensioengerechtigden en 16 namens de werkgevers. De leden zijn verdeeld over een aantal commissies. De CCOOP – de ambtenarencentrale waar de ACOM deel van uitmaakt – heeft in totaal 7 leden, 4 namens de werknemers en 3 namens de pensioengerechtigden.

Verkiezingen
Begin 2018 vinden er verkiezingen plaats voor het VO. Met het oog hierop zoeken wij kandidaten met voldoende kwalificaties om de CCOOP adequaat te vertegenwoordigen. Na de zomer start hiervoor de werving en selectie. Dan zal ook meer informatie beschikbaar komen. Meer weten? Kijk dan alvast op:
https://www.abp.nl/over-abp/onze-organisatie/verantwoordingsorgaan/
Websize ACOM BVDP Nieuw

Unanieme goedkeuring Bondsraad jaarcijfers 2016 en beleid bestuur 2016

Websize Bondsraad DSCN0004De Bondsraad van de ACOM heeft op 23 juni jl., unaniem ingestemd met zo wel het Secretarieel als het Financieel Jaarverslag 2016. Het hoogste orgaan van de bond gaf hiermee ook zijn goedkeuring aan het Algehele Beleid Bestuur 2016.

Op de agenda van de 38e vergadering van de Bondsraad in Leusden stonden als belangrijkste onderwerpen:

  • het Secretarieel en het Financieel Jaarverslag (tezamen te beschouwen als het beleid van het Bondsbestuur) over 2016,
  • de (her-)benoeming van de heren Evers, Hop, Van Koningsbrugge en Smit,
  • en ‘actualiteiten’.

Weinig vragen en opmerkingen
Het Secretarieel Jaarverslag over 2016, gaf de vergadering nauwelijks aanleiding opmerkingen te maken. Vanuit Regio Noord werd een opmerking gemaakt over de leesbaarheid (lange zinnen) van met name de ‘Inleiding’ en Regio West had enige kritiek op met name de paragraaf ‘Pers en publiciteit’. West kondigde aan later in de vergadering te zullen komen met mogelijke alternatieven.

Het Financieel Jaarverslag 2016 leverde weinig vragen en opmerkingen op. De penningmeester wees erop, dat de voorliggende verantwoording mede het gevolg was van eerdere in de Bondsraad genomen beslissingen, onder meer met betrekking tot reserveringen. Een voortzetting van het ‘zuinige’ beleid ligt in de lijn der verwachtingen. Websize Bondsbestuur Leon et al DSCN0011

Lees meer...

Defensie wringt zich in bochten om waarnemingstoelages niet te hoeven betalen

Er is geen instrument dat zo lange tijd op zo’n grote schaal zo oneigenlijk is ingezet als de functiewaarneming. Oorspronkelijk was dit instrument bedoeld om de aan een functie verbonden taakvervulling te waarborgen. En dan nog bij wijze van hoge uitzondering voor een periode van maximaal één jaar. Immers, de hoofdregel was dat een functie formeel aan een militair zou worden toegewezen. In de praktijk evenwel werd de functiewaarneming een instrument om binnen een onderbezette krijgsmacht ongelimiteerd gaten mee te vullen. Dit had een volstrekte wildgroei van volledige en gedeeltelijke functiewaarnemingen tot gevolg.

Websize Functiewaarneming 10 beleidondersteuning‘Voor een dubbeltje op de eerste rang’
Tot op de dag van vandaag staat die praktijk haaks op de regelgeving: artikel 22 van het AMAR koppelt functiewaarneming – of dat nu volledige of gedeeltelijke waarneming is – expliciet aan een maximale periode van één jaar. Ook een waarnemingstoelage kan dus formeel nooit langer dan één jaar worden uitbetaald. Voor gedeeltelijke functiewaarneming hoefde conform de regelgeving zelfs helemaal niet te worden betaald. Gegevenheden die Defensie in barre financiële tijden buitengewoon goed uitkwamen. Langdurige functiewaarneming – liefst de gedeeltelijke variant – was dus tot voor kort schering en inslag in een tijd dat onze ‘houtje-touwtje krijgsmacht’ toch krampachtig haar partijtje mee probeerde te blazen in internationaal verband.

Dit ‘voor een dubbeltje op de eerste rang zitten’ is de afgelopen jaren echter aanzienlijk bemoeilijkt door een aantal rechterlijke uitspraken. In de eerste plaats heeft de bestuursrechter recentelijk bepaald dat een waarnemingstoelage ook bij gedeeltelijk waarnemen op zijn plaats is en in de tweede plaats kan de waarnemingstoelage bij langdurige volledige functiewaarneming niet meer worden beperkt tot één jaar.

Tom Poes! Verzin een list!
Aan het schier onbeperkt toepassen van dit instrument is voor Defensie dus een prijskaartje komen te hangen. In de praktijk heeft dit er toe geleid dat er binnen Defensie bij voortduring hardnekkig geprobeerd wordt om zo veel mogelijk onder deze betaalplicht uit te komen. Daarbij worden ingenieuze sluipwegen niet geschuwd.

Want ook schrale kruideniers blijken in de praktijk verrassend creatief. Dit bleek recentelijk weer eens uit een geval waarin aan loonstrookjes door Defensie ineens wel een erg zware lading werd toegekend. Dat ging aldus. Een van onze leden was het feit dat hij bij voortduring werd belast met niet bij zijn eigen functie behorende taken helemaal zat en wilde daar in het licht van al het vorenstaande financieel wel eens wat tegenover gezet zien. Want loyaliteit kent ook zijn grenzen, een gegeven dat door de voor de krijgsmacht verantwoordelijken in Den Haag nog steeds onvoldoende wordt onderkend – getuige ook de huidige impasse aan het cao-front. Men leert het wat dat betreft nooit…

Lees meer...

Dutchbat-veteranen die al een claim hebben lopen bij de Nederlandse staat willen nu ook geld zien. Ze verwijten de staat hen op een “onmogelijke missie” naar ‘safe haven’ Srebrenica te hebben uitgezonden. Websize Dutchbatt III Verkenningsvoertuig

Volgens advocaat Michael Ruperti, die opkomt voor de belangen van een groep Dutchbattters, betreft het ruim 200 veteranen die elk een bedrag van
22.000 van Defensie willen beuren.

Geen zin in gesprek
“De maat is nu vol” voor de Dutchbat-veteranen die eerder al een eis voor eerherstel en excuses bij Defensie hadden neergelegd. Maar Defensie zou ook geen oren hebben gehad naar een gesprek dat de veteranen hierover wilden hebben met het ministerie.

Bij de financiële vergoeding die de Dutchbat-veteranen nu eisen wordt uitgegaan van een bedrag van
1.000 per jaar. De moslimenclave Srebrenica werd 22 jaar geleden onder de voet gelopen door de Bosnisch-Servische troepen van generaal Ratko Mladić.

Websize DutchbatOnder de veteranen die een vergoeding van Defensie willen zijn onder anderen plaatsvervangend Dutchbat-commandant Rob Franken en een aantal nog actief dienende officieren.Websize Op3 Srebrenica

Geen basis voor claim
Defensie lijkt niet te vermurwen. In een reactie laat het ministerie weten dat veteranen die als gevolg van hun uitzending invalide zijn geworden of psychische problemen hebben altijd bij de Defensie kunnen aankloppen.

Maar men ziet geen basis voor een claim. “Veteranen met schade kunnen altijd bij Defensie terecht”, volgens een woordvoerder van het ministerie.

Websize Veteranenanjer“Wie in vrijheid leeft heeft de verantwoordelijkheid die te onderhouden. En dus dienen we fatsoenlijk om te gaan met onze vrijheid”, aldus demissionair minister van Defensie Hennis-Plasschaert. Ze zei dit eerder vandaag op Veteranendag bij de medailleceremonie op het Binnenhof

Veteranen maar ook vertegenwoordigers van het thuisfront die zich onder meer bekommeren om de opvang van (fysiek en geestelijk gekwetste) oud-militairen, kregen een medaille of insigne uitgereikt.

Websize Bronbeek oude veteranenEerder op de dag tijdens de ochtendceremonie in de Ridderzaal, waarbij koning Willem-Alexander aanwezig was, sprak ook demissionair minister-president Rutte. Hij richtte zich in het bijzonder tot de oudere generatie veteranen, de tachtig- en negentigjarigen, en een enkeling van honderd jaar, die nu in rap tempo het schimmenrijk van de ‘old soldiers’ binnengaan.

Zowel de premier als de minister van Defensie herdachten de op 24 december 2016 overleden ‘vader der veteranen’ luitenant-generaal b.d. Tette (Ted) Meines. ‘Über-veteraan’ Meines vervulde bij zijn leven een belangrijke rol voor wat betreft het ijveren voor en bewerkstelligen van (meer) maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen. Hij wordt, stelde minister Hennis vast, node gemist.

De Nederlandse Veteranendag heeft dit jaar, naar schatting van de organisatie, ruim 90.000 bezoekers uit heel het land naar Den Haag getrokken. Voor de dertiende keer speelde het jaarlijkse evenement ter ere van onze veteranen, oud en jong, zich af in het centrum van de Hofstad waar de koning het traditionele defilé afnam.


Veteranenombudsman Reinier van Zutphen pleit voor een structurele vorm van financiering van de veteraneninloophuizen door de Websize Veteranenombudsman Van Zutphen Foto Nat Ombudsmanrijksoverheid. Tijdens zijn bezoeken aan de inloophuizen vertelden veteranen dat zij zich zorgen maken over het voortbestaan van de huizen.

De inloophuizen worden nu gefinancierd door subsidies, giften en donaties, waardoor het ieder jaar weer lastig is om rond te komen. Van Zutphen: "De inloophuizen hebben een belangrijke functie voor veel veteranen. Daarbij past een structurele vorm van financiering vanuit het rijk. Het goed regelen van de continuïteit van de huizen is ook een vorm van erkenning van onze veteranen."

Veel bezoekers
In Nederland zijn er 20 van die inloophuizen. Ook is er een op Curaçao. Veteranen kunnen daar terecht voor een gesprek met lotgenoten, voor dagbesteding en/of hulpvragen. Ook helpen zij vanuit de inloophuizen de gemeente bij activiteiten, zoals herdenkingen of scholenprojecten.

Websize VOC logoIn 2016 hadden de inloophuizen meer dan 100.000 bezoekers. Dat waren veteranen, maar ook mensen uit hun directe omgeving, zoals partners of kinderen. De afgelopen twee jaar heeft de Veteranenombudsman aan verschillende inloophuizen een bezoek gebracht. Omdat hij juist van veteranen wil horen waar zij tegenaan lopen en hoe hij kan helpen.

Vorm van erkenning
Van Zutphen ziet het voortbestaan van de inloophuizen ook als een vorm van erkenning voor de veteranen: "Ik heb tijdens mijn bezoeken gezien en gehoord dat de inloophuizen echt een belangrijke functie hebben voor veel veteranen. Daarbij past een structurele vorm van financiering, zoals een jaarlijkse bijdrage vanuit de overheid. Ik vind het goed regelen van de continuïteit van de huizen ook een vorm van erkenning van onze veteranen."

(Bron: Persbericht Veteranenombudsman)

Het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het gebruik van kankerverwekkende chroom-6-verf bij Defensie loopt een half jaar vertraging op.Websize logo RIVM

Het aantal documenten dat het RIVM moet onderzoeken is groter dan verwacht. Ook heeft het instituut besloten de onderzoeksmethode aan te passen. In plaats van vragenlijsten komen er interviews. De verwerking van die vraaggesprekken kost meer tijd dan voorzien.

Dat heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie op 22 juni in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Aanmelding CAOP en coulanceregeling
Bij het Centrum Arbeidsverhoudingen voor Overheidspersoneel (CAOP) hebben zich tot dusver 2.567 (oud-)medewerkers van Defensie gemeld die met chroom-6 houdende verf hebben gewerkt.

Inmiddels hebben 760 (oud-)medewerkers een beroep gedaan op de coulanceregeling van wie 279 een vergoeding kregen. Zestien aanvragen zijn nu nog in behandeling. In zes gevallen wordt nader onderzoek gedaan.

CARCVerfopJeepVoorbereidingen CARC-onderzoek
Voor het eind van dit jaar moet het chroom-6 onderzoek klaar zijn. De Tweede Kamer is kritisch over de duur van het onderzoek. Maar volgens Hennis is sneller onderzoek niet mogelijk zonder de kwaliteit daarvan in gevaar te brengen.

Het RIVM gaat ook onderzoek doen naar de gevolgen van de blootstelling aan CARC (Chemical Agent Resistant Coating). De voorbereidingen voor dit onderzoek liggen op schema.