Contact met uw bond
033-4953020


Websize Bijgesneden Poster informatiebijeenkomst AVW resultaatDe bonden trekken het land in voor een nadere toelichting van het onderhandelingsresultaat dat de centrales van overheidspersoneel en Defensie op 12 oktober hebben bereikt. De eerste bijeenkomsten zijn in week 42 op drie locaties.

Wij kunnen ons voorstellen dat er bij u veel vragen leven over de afspraken over de arbeidsvoorwaarden 2017 – 2018 die zijn gemaakt met Defensie. Daarom geven we u zo veel als mogelijk de kans om die vragen op openbare bijeenkomsten te stellen.

De bijeenkomsten zijn niet bedoeld als achterbanraadpleging. Daarvoor gelden de aparte procedures van de bonden.

De informatiebijeenkomsten zijn vanzelfsprekend ook toegankelijk voor belangstellenden van andere locaties.
Ze zijn ook bedoeld voor burgers met een wachtgeldregeling en voor post-actieve militairen met UGM.
Indien u geen defensiepas hebt, kunt u zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld daarbij uw naam en de bijeenkomst die u wilt bezoeken. Geen defensiepas en niet aanmelden betekent: geen toegang.

Websize Kromhoutkazerne aanwezigenPlaatsen en data:

  • Utrecht, Kromhoutkazerne, Waterliniezaal
    Donderdag 19 oktober 2017, aanvang 9.00 uur
  • Stroe, Generaal-majoor Kootkazerne, Filmzaal
    Donderdag 19 oktober 2017, aanvang 14.00 uur
  • Oirschot, Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne, Filmzaal
    Vrijdag 20 oktober 2017, aanvang 9.00 uur

De weken hierna volgen meer bijeenkomsten. Info daarover volgt via nieuwsbrieven en onze sites: www.defensiepersoneelinactie.nl en www.acom.nl

Na interventie van de ACOM

Websize Mariniers houden toezicht op SXMIn het vorige nummer van ACOM Journaal maar ook hier op onze website hebben wij aandacht besteed aan de noodhulpverlening door militaire op de Bovenwindse Eilanden na de orkanen Irma en Maria.

Het ging met name over de wijze waarop de werkgever Defensie meende een en ander rechtspositioneel te moeten vergelden. Namelijk via een vergoeding voor meerdaagse activiteiten volgens de Regeling VROB.

Nu wel het juiste potje
Inmiddels heeft de interventie van de ACOM ertoe geleid, dat de vergoedingen qua niveau alsnog uit het juiste potje komen, te weten dat van de Regeling voorzieningen en humanitaire operaties (VVHO).

Militairen die binnen het operatiegebied worden ingezet in het kader van deze noodhulpoperatie hebben aanspraak op zowel de belaste als de onbelaste component van de VVHO. Bij inzet langer dan 30 dagen is de Regeling dubbeltelling pensioengeldige tijd van toepassing. De veteranenstatus is niet van toepassing.

Sociale partners in de sector Defensie bereiken arbeidsvoorwaarden onderhandelaarsresultaat!

Hiermee maken de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO), waar alle binnen de sector Defensie actieve vakbonden bij zijn aangesloten, bekend dat op 12 oktober 2017 er (eindelijk) een onderhandelaarsresultaat is bereikt voor de sector Defensie.

Laat er geen misverstand over bestaan, sedert 2013 was er geen arbeidsvoorwaardenakkoord afgesloten voor de sector Defensie. Over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord werd inmiddels al jaren overlegd maar tot op heden kwam dat niet verder dan een door Defensie “aangeboden” eindbod.

Na dit eerdere debacle van het door Defensie gedane eindbod en de daarop volgende processen hebben zowel Defensie als de SCO uiteindelijk vannacht een onderhandelaarsresultaat bereikt in het belang van het personeel en de organisatie. Naar de mening van de SCO is dit een resultaat waar respect en waardering uit blijkt voor het personeel. Het spreekt voor zich dat er ook in dit stuk de alom bekende zoetjes en zuurtjes zitten, maar alle eerder genoemde ondergrenzen zijn besproken en meegewogen in het nu  voorliggende resultaat. Dit heeft gezorgd voor een kortere en beter leesbare tekst waarin niet alleen andere keuzes gemaakt zijn, maar waar ook duidelijk uit zou moeten worden dat het defensiepersoneel veel eerder “boter bij de vis” krijgt dan in het eerder genoemde eindbod van de werkgever. Niet alleen in de loonontwikkeling maar ook aangaande kansen en mogelijkheden.

Voor de inhoud van het bereikte resultaat verwijzen wij u graag naar www.defensiepersoneelinactie.nl, op deze gezamenlijke website zullen wij u ook duidelijk maken op welke momenten en locaties wij u dit resultaat zullen komen uitleggen.

Het resultaat kunt u hieronder downloaden.

Het spreekt voor zich dat deze ontwikkeling ervoor zorgt dat de lopende en geplande acties worden opgeschort in afwachting van komende ontwikkelingen.

Leest u vooral het integrale arbeidsvoorwaarden onderhandelaarsresultaat en kom naar de (nog te plannen) bijeenkomsten in het land voor een nadere uitleg en/of het stellen van vragen.

Wij hopen u daar te mogen ontmoeten.

Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’

Websize Ministerie van DefensieHet nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zet in op “een veelzijdig inzetbare krijgsmacht die uitvoering kan geven aan zijn grondwettelijke taken”. Men gaat dan ook “de investeringen in Defensie fors opvoeren. De investering loopt op tot ruim 1,5 miljard euro per jaar.”

Met deze extra financiële impulsen wordt de basisgereedheid “op orde gebracht, de operationele inzetbaarheid vergroot en noodzakelijke investeringen in vervanging en vernieuwing van materieel toekomstbestendig gefinancierd”.

Nationaal Fonds EreschuldWebsize 2016 Foto veteraan hand op voorhoofd
Binnen de begroting van Defensie wordt 20 miljoen euro vrijgemaakt voor de instelling van een Nationaal Fonds Ereschuld. Dit ten behoeve van “militairen die een handicap, trauma of andere aandoening” hebben opgelopen tijdens hun uitzending.

Het kabinet Rutte III komt met voorstellen om “de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de Defensie-materieelbegroting te vergroten”. Gedacht wordt aan een specifieke prijsindex of “een structurele oplossing voor valutaschommelingen”.

De huidige Internationale Veiligheidsstrategie wordt opnieuw bezien terwijl ook de Defensienota periodiek een update krijgt tegen de achtergrond van “het planningsproces van NAVO en EU en de strategische keuzes van belangrijke bondgenoten.”

Websize voor art Grenzen aan de eenheidVerdieping internationale samenwerking
De Defensienota vormt de basis voor “langetermijn-besluitvorming” over de noodzaak en aanschaf van grote wapensystemen. Gekeken wordt in dit verband naar het verder uitbouwen van “bilaterale en Europese samenwerking” bij de aankoop en “het poolen van bestaand militair materieel.

En zoals in de Beleidsagenda bij de Defensiebegroting al is aangekondigd wordt ingezet op het concept van de adaptieve krijgsmacht “om de flexibiliteit en inzetgereedheid van de krijgsmacht te vergroten”.

Conform de Beleidsagenda is ook de vaststelling dat ons land een krijgsmacht dient te hebben “die opgewassen is tegen technologisch hoogwaardige tegenstanders. Daartoe investeert het kabinet in een forse uitbreiding van cybercapaciteit en technologie bij alle krijgsmachtonderdelen en versterkt zijn rol in de digitale beveiliging en bewaking van Nederland vanuit zijn grondwettelijke verantwoordelijkheid.”

DefpersiaOp 15 september hebben ongeveer honderd burger defensiemedewerkers en militairen deelgenomen aan de belegeringsactie van het gebouw van het ministerie van Defensie. Doelstelling: strijden voor betere arbeidsvoorwaarden. Deze (kleinschalige) actie is niet onopgemerkt gebleven. De minister van Defensie heeft in een reactie richting de pers aangegeven dat ze dondersgoed weet wat er speelt en dat ze probeert er met de bonden uit te komen.

De bonden stellen vast dat er nog steeds geen arbeidsvoorwaardenvoorstel op tafel ligt dat tegemoet komt aan de eisen en daarom worden er nieuwe acties in gang gezet.

De eerstvolgende actie gaat op 2 november tussen 11.00 en 15.00 uur plaatsvinden op de Koekamp, dichtbij Centraal Station Den Haag.Websize Manifestatie Defensiepersoneel 26052011 2

Defensiemedewerkers hebben massaal NEE gezegd tegen het laatste eindbod en ondanks onze acties stellen wij vast dat er nog steeds geen fatsoenlijk cao-bod op tafel ligt.

Kom in actie! Wij gaan op 2 november opnieuw actievoeren waarbij wij in omvang opschalen. Wij roepen jullie hierbij indringend op om aan deze actie deel te nemen. De bonden zorgen voor busvervoer vanaf een aantal opstaplocaties richting Den Haag en retour naar de opstaplocatie.

Aanmelden op email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij hebben van u nodig: NAAM en KAZERNE waar u werkzaam bent.

Dit om op basis van de aanmeldingen te bepalen waar wij de opstaplocaties voor de bussen het beste kunnen inrichten.

Buitengewoon verlof
Wij hebben veel vragen gekregen over het wel of niet toekennen van buitengewoon verlof.

Een aanvraag voor toekenning buitengewoon verlof kan door defensiepersoneel ingediend worden en de commandant van de eenheid maakt een afweging. Kaderleden die actief zijn voor de bond en medezeggenschapsleden die aangesloten zijn bij een bond hebben conform regelgeving recht op buitengewoon verlof voor deelname van bondsactiviteiten. Volledigheidshalve merken wij op dat indien de belangen van de dienst zich daartegen verzetten een aanvraag afgewezen kan worden.
Hoe dan ook, wij strijden in opdracht van onze leden voor betere arbeidsvoorwaarden en het is daarom van groot belang dat defensiepersoneel zichtbaar is bij de acties. Militairen het liefst in uniform.

DIT IS HET MOMENT VOOR ACTIE - Wij rekenen op jullie! Laat horen en zien dat het genoeg is geweest. Defensiepersoneel verdient beter.


Websize HennisMinister van Defensie Jeanine Hennis treedt af. Ook de Commandant der Strijdkrachten generaal Middendorp legt per direct zijn functie neer. "Het stopt hier!", aldus Hennis.

Spijkerhard rapport OVV
De minister maakte haar aftreden bekend in het Kamerdebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over het mortierongeluk in Mali waarbij twee collega’s om het leven kwamen. Een derde collega raakte daarbij ernstig gewond

Het OVV-rapport is spijkerhard over de (leiding van de) Defensieorganisatie die ernstig is tekort geschoten inde zorg voor de veiligheid van de militairen in het uitzendgebied.

'Ik ben ook maar een mens'
De minister erkende in het debat dat zij in eerste instantie in de publiciteit niet goed heeft gereageerd op de kritische bevindingen in het rapport. “Achteraf, een paar uur later, weet je allemaal wat je had willen zeggen. En op dat moment lukte het mij niet. Ook ik ben maar een mens”, aldus Hennis.

De minister eindigde het debat met de volgende woorden:

“Voorzitter, dan nog heel graag uw aandacht voor het volgende:

Dagelijks werken er duizenden militairen aan vrijheid, stabiliteit en veiligheid. Dichtbij en ver weg. Vaak werken zij onder moeilijke omstandigheden, opereren zij in risicovolle situaties, met vele wapens en vele soorten munitie.

En dan moet alles erop gericht zijn om de veiligheid en gezondheid van onze militairen zo goed mogelijk te waarborgen. Moeten risico’s onomwonden worden onderkend en afgewogen. Terecht stelt de OvV dat de veiligheidscultuur en het veiligheidsbewustzijn belangrijke pijlers vormen voor de Defensieorganisatie.

Voorzitter, ik stel vast dat op - verschillende momenten - de veiligheidsrisico’s onvoldoende zijn onderkend dan wel afgewogen. Ik stel vast dat - op verschillende momenten – menselijk handelen en niet-handelen tezamen de context hebben gevormd voor de tragische gebeurtenissen waarbij 2 van onze militairen zijn omgekomen en een 3e militair zwaargewond is geraakt. Dit is onverteerbaar. Hiervoor ben ik politiek verantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid neem ik. En ik neem ‘m ten volle.

Voorzitter, de afgelopen jaren heb ik steeds naar eer en geweten gehandeld. Heb ik met hart, ziel en zaligheid gediend op Defensie. Maar voor mij stopt het hier. Vandaag. Ik stop als minister van Defensie. Ik zal Zijne Majesteit de Koning dan ook verzoeken om mij met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen.

Voorzitter, ook de Commandant der Strijdkrachten heeft besloten zijn functie per direct neer te leggen. De commando-overdracht, waartoe reeds eerder was besloten, zal dan ook niet plaats vinden. Dit is zijn beslissing, en zijn beslissing alleen. Ik respecteer dat. Generaal Middendorp zal zijn besluit vanavond nader toelichten op het departement.

Voorzitter, ook vanuit hier wil ik generaal Middendorp danken, danken voor zijn niet-aflatende inzet. Het wederzijds vertrouwen was én is groot. Het was een voorrecht om met hem te mogen samenwerken.

En zo ook met alle medewerkers van Defensie, militairen en burgers. Stuk voor stuk unieke en bijzondere mensen, aan wie ik veel dank verschuldigd ben.

Voorzitter, rest mij ook u en de leden van uw Kamer te danken voor de samenwerking van de afgelopen jaren.”

Websize Mil Lumbl delen noodhulp uit op SXMDat orkaan Irma en haar destructieve broertjes en zusjes recentelijk onze bovenwindse eilanden, met name Sint Maarten, hebben geterroriseerd zal vrijwel niemand zijn ontgaan. Dat zelfde geldt voor de luid bejubelde noodhulp die door Defensie inmiddels op de eilanden wordt geboden om de ergste nood te lenigen en de plunderaars de wind uit de zeilen te nemen.

Andermaal een sterk voorbeeld van de cruciale rol die Defensie kan spelen op humanitair gebied. De beelden van militairen die de orde herstellen in de straten van Philipsburg staan bij iedereen op het netvlies. De gemiddelde televisiekijker ervaart het bijna als een vanzelfsprekendheid….

Dat tegenover al die plichtsgetrouwe inzet van Defensiemedewerkers de juiste vergoedingen behoren te staan blijft voor de gemiddelde kijker natuurlijk verborgen. Voor de ACOM niet. Al vrij snel na het begin van de humanitaire operatie werden wij ermee geconfronteerd, dat het vergoedingenregime voor de betreffende militairen zich, naar onze mening, tot heden baseert op onjuiste rechtspositionele bepalingen waardoor Defensie aanzienlijk goedkoper uit is dan de bedoeling is. De kruideniers weer in de bocht dus. Waar hebben we dat meer gehoord…?

Kruideniers in de bocht hanteren onjuiste regelgeving
De feiten. De desbetreffende militairen ontvingen voor hun inzet tot heden een vergoeding voor meerdaagse activiteiten als bedoeld in de Regeling VROB. Een en ander vanuit de gedachte, dat hier sprake zou zijn van een ‘bijzondere inzet’ in het kader van militaire steunverlening in het openbaar belang die naast oefenen tot de ‘meerdaagse activiteiten’ gerekend wordt. Websize Mariniers houden toezicht op SXM

Alleen al qua regelgeving is deze constructie echter niet mogelijk aangezien de Regeling militaire steunverlening in het openbaar belang, waar een en ander zich zoals gezegd op baseert, uitsluitend van toepassing is op steunverlening in Nederland en niet op steunverlening op (onder andere) Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Voor toepassing van de Regeling VROB is hier dus geen plaats.

Uitsluitend VVHO-vergoedingen zijn passend
De ACOM heeft derhalve inmiddels in het Georganiseerd Overleg voorgesteld de vergoedingen voor de militairen die op de Bovenwindse eilanden worden ingezet zo spoedig mogelijk met terugwerkende kracht te baseren op de Regeling voorzieningen en humanitaire operaties (VVHO). Uitsluitend vergoedingen gebaseerd op die regeling kunnen qua niveau als passend worden beschouwd. Wij hebben dit standpunt neergelegd in een brief aan het overleg.