Contact met uw bond
033-4953020


VO ABP websize Ben Groen Groot’Speerpunt voor Ben Groen, mocht hij gekozen worden, is een alliantie smeden van oud-militairen in het Verantwoordingsorgaan (VO) van pensioenfonds ABP. Gezamenlijk ‘militair optrekken’ vindt hij doelmatig, resultaatgericht en verstandig.

En dat niet alleen vanwege de bijzondere (eindloon)positie van de militairen. Maar met name ook omdat bij de (oud-)werkgever Defensie geen ‘pensioenkennis’ meer voorhanden is.

“Alles wat bij Defensie met pensioenen te maken heeft is, zoals dat tegenwoordig heet, geoutsourcet, - uitbesteed aan het ABP. Dit betekent wel dat het pensioenfonds twee petten op heeft als het om (gepensioneerde) postactieve militairen gaat. Ze zijn pensioenuitvoerder maar tegelijkertijd bepalen ze ook hoe we moeten aankijken tegen hún uitleg van de reglementen”, stelt Groen kritisch vast.    

Pensioendesk
Een ander oogmerk van de aspirant ACOM-vertegenwoordiger in het VO is de instelling van een pensioendesk bij de bond. Daarover moet nog ruggenspraak gehouden worden met het bestuur maar Groen gaat er enthousiast voor. “Met onze expertise kunnen wij als entree dienen bij het ABP voor onze leden die met pensioenproblemen zitten. In dat geval volstaat een telefoontje naar de ACOM. Als vertegenwoordiger van de ACOM-leden probeer ik dan het probleem in algemene termen neer te leggen bij het ABP en de afwikkeling daarvan te bewaken”, belooft de kolonel b.d. van de KMar stellig.

Onder het motto ‘duidelijk, doortastend, daadkrachtig en ervaren’ wil de 65-jarige kandidaat namens de ACOM gekozen worden in het Verantwoordingsorgaan. Hij gooit daarbij onder meer in het strijdperk zijn ervaring als militair-politieman bij Defensie, zijn politiek-bestuurlijke ervaring opgedaan als wethouder c.q. locoburgemeester en dito als ondernemer.

Kennis en inzicht
Groen ging zich breed verdiepen in de “complexe pensioenmaterie” toen hij over de hoogte van zijn pensioenuitkering in een conflict verwikkeld raakte met het pensioenfonds. Gesteund door de expertise van de ACOM, kreeg hij gedaan dat het pensioenfonds overstag ging en met een herberekening op de proppen kwam die stukken voordeliger uitviel. “Ik heb toen aan den lijve ervaren dat je, met name ook als je gepensioneerd of met FLO bent, niet zonder de hefkracht en het gezag van een bond kunt.”
Maar deze kwestie die ruim een jaar aansleepte, heeft Ben Groen veel kennis en inzicht verschaft over “het reilen en zeilen van het ABP”. Meer nog, het was voor hem de aanjager om direct akkoord te gaan toen hem gevraagd werd zich kandidaat te stellen voor het VO-lidmaatschap. Eén belangrijke constatering is blijven hangen: ook na schriftelijke aanvraag kon of wilde het ABP geen inzichtelijke berekening sturen op basis waarvan het pensioen werd bepaald. Groen: “Dat is eigenlijk onacceptabel, een onafhankelijk instituut zou toch in staat moeten zijn om de berekeningen te controleren. Zo keurt de slager weer z’n eigen vlees.”

Back to basics
Naast zijn verworven pensioenkennis gelooft Groen stellig dat zijn (gemeente-)politieke en bestuurlijke ervaring hem zeer wel te stade kunnen komen bij het kritisch volgen en controleren van de beleidsmakers en -uitvoerders van het ABP. “Kan ik heel goed gebruiken in het Verantwoordingsorgaan. Ik zou graag back to basics willen, - om het zo te zeggen. Eenvoudig inzichtelijk maken voor de mensen hoeveel geld er in de pensioenpot zit. Daar moet het ABP verantwoording over afleggen. Hoe komt het dat sommige pensioenfondsen wel kunnen indexeren en het ABP niet. Daar gebruik ik graag mijn ervaring voor ten voordele van alle pensioengerechtigden.”

VO ABP websize Roeland van Santvoord 1R.A.M.M. (Roeland) van Santvoord, reserve luitenant-kolonel, gaat, als hij gekozen wordt, de inbreng bepleiten en bewaken van de pensioengerechtigden en -deelnemers “in het beheer van hun kapitaal” Hij is kritisch over de vanwege de overheid voorgenomen pensioenstelselwijziging die “niet ten koste mag gaan van opgebouwde rechten”. Die kritische positie wil hij versterken door zo veel mogelijk samen te werken met andere (bonds)leden in het Verantwoordingsorgaan.

Van Santvoord gaat zich via het VO als een luis nestelen in de pels van het pensioenfonds en vanuit die positie de beleidsmakers en besluitvormers bestoken met “goede adviezen” over “hoogte van de premie, premiecomponenten, de investeringen en de indexering”.

Jarenlange ervaring
Reserve luitenant-kolonel (KL Artillerie) Roeland van Santvoord (69) heeft de nodig ervaring in het (bestuurlijke) vakbondswerk achter de knopen. Bij de ACOM is hij al enige tijd actief als lid van de Regioraad van Regio Oost en sinds kort als lid van het Bondsbestuur. Voor zijn technische pensioenkennis leunt de ACOM-kandidaat voor het VO ABP op de jarenlange ervaring in dat domein opgedaan bij zijn toenmalige werkgever de Nederlandse Spoorwegen (de sectie die nu bekendstaat als ProRail). En ook bij de vakcentrale CNV hield en houdt hij zich bezig met pensioenen.

‘Kies mij voor je stem’ luidt de slogan waarmee Van Santvoord een plek in het Verantwoordingsorgaan hoopt binnen te slepen. “Mensen moeten hun stem laten horen zeker nu er bij het ABP het nodige voor de deur staat door de vernieuwing/hervorming van het pensioenstelstel die de regering beoogt.”

Mooie beloften
Toen Defensie voor het beheer van de pensioengelden en de -uitvoering de overstap maakte naar pensioenfonds ABP, kregen de mensen “mooie beloften” voorgeschoteld, benadrukt Van Santvoord fijntjes. “Die beloften komen nu op losse schroeven te staan. Afspraken gemaakt in het verleden en gewekte verwachtingen moeten ook in de toekomst gelden, zodat men rustig van het pensioen kan genieten. Kijk, dat we als militairen van het eindloon naar het middelloon gaan is wellicht niet tegen te houden maar er moet wel heel goed gekeken worden hoe dat wordt vertaald.”

Van Santvoord, die zijn militaire tanden sleep onder meer tijdens langdurige uitzendingen op de Balkan, durft niet te zeggen of hij een goede kans maakt op een plek in de VO. “ Ik sta op de tiende plaats dus ik zal het moeten hebben van voorkeurstemmen wil ik een kans maken. Maar ik ben al een tijdje druk aan het lobbyen links en rechts. Ik ben ook actief voor de Belastingservice van het CNV, daar zitten meer oud-militaire collega’s die sowieso op mij gaan stemmen. Bovendien laat ik een annonce plaatsen in het blad van de Vereniging Officieren Artillerie waarvan ik penningmeester ben. Aan mij zal het niet liggen. Dus: ‘Stem op mij voor je stem in het Verantwoordingsorgaan ABP’.”

De militair - aangesteld bij het beroepspersoneel van de krijgsmacht - kan zijn of haar belangstelling kenbaar maken voor een vacante functie binnen Defensie. Met andere woorden: intern solliciteren op een vacature binnen Defensie.Websize joint operations room rotterdam

Dit kan eenvoudig door uw belangstelling kenbaar te maken voor de zogenoemde ‘geambieerde functie’: dit is de vacante functie die u als beroepsmilitair op het oog heeft en waarin u door de Defensie wenst te worden benoemd.

Flexibel Personeelssysteem
Het Flexibel Personeelssysteem (hierna: FPS) geeft aan u - als beroepsmilitair - een belangrijke impuls voor het solliciteren op een vacante functie binnen Defensie. Het FPS vereist immers dat u gedurende het dienstverband doorgroeit naar een hoger functieniveau waaraan doorgaans een bevordering is gekoppeld. Vaak lukt het de beroepsmilitair de geambieerde functie binnen een bepaald krijgsmachtdeel te verkrijgen en te worden benoemd.

Functietoewijzingsproces
Maar in de praktijk kan het ook mis gaan. De vacante functie wordt in het zogeheten ‘functietoewijzingsproces’ na selectiegesprekken aan een andere kandidaat aangeboden. Het kan zijn dat u - na uw afwijzing - kanttekeningen plaatst bij de gang van zaken of betwijfelt of het selectieproces wel eerlijk en volgens de regels is verlopen.

Een praktijkgeval: afwijzing vanwege ‘het organisatiebelang’
Sergeant-majoor X (hierna te noemen: sm X) - had tijdig zijn belangstelling kenbaar gemaakt voor een vacante, hogere functie met dezelfde rang. De commandant van de betreffende eenheid deelde hem - in hoedanigheid van functietoewijzer - mede dat hij niet voor de vacante functie in aanmerking komt. Het zogeheten ‘organisatiebelang’ stond de functietoewijzing aan sm X in de weg. ‘Organisatiebelang voor een zo goed en tijdig mogelijke bezetting van het totale functiebestand’, luidde de afwijzingsgrond.

Sm X was het niet eens met het afwijzend besluit. Hij achtte zichzelf immers ruimschoots capabel om de geambieerde functie binnen de eenheid op goede en deskundige wijze uit te oefenen. Sm X beschikte over ruime werkervaring binnen de eenheid waarbij hij alle vakopleidingen succesvol had afgerond. Sm X vond het bijna ondenkbaar dat hij niet zou worden benoemd. Hij voldeed immers aan alle functie-eisen (bodemgeschikt) en is beschikbaar. Verder was het voor hem onduidelijk waaruit het organisatiebelang concreet zou bestaan.

Lees meer...

‘Bij ingewikkelde situaties is er verlegenheid bij Defensie om de goede stappen te zetten’

Intv Van Zutphen websize Veteranenombudsman Van Zutphen Foto Nationale Ombudsman Arenda OomenVeteranen die overhoop liggen met hun (oud-)werkgever Defensie of kampen met problemen (fysiek, geestelijk of anderszins), melden zich in toenemende aantallen bij de Veteranenombudsman. Zo’n drie jaar geleden, toen de klachtenbemiddelaar (nog zonder formele ministeriële ‘afzegening’) met zijn kritische bemiddelingswerk begon, waren het amper enige tientallen.

Maar de activiteiten van de Veteranenombudsman kregen naast een enthousiast onthaal ook een gestaag ruimer bereik bij de doelgroep. En dit jaar vinden naar verwachting zo’n 200
(oud-)militairen met klachten en grieven jegens Defensie de inmiddels bekende weg naar de “hoogste klachteninstantie”.

Naamsbekendheid
Veteranenombudsman Reinier van Zutphen timmert sinds zijn aantreden in 2015 nijver aan de weg. Met woord en daad, - waar nodig een krachtige klaroenstoot -, onverbloemd maar altijd helder, verruimde hij de naamsbekendheid van de vertrouwenspersoon voor (oud-)militairen. Een aansprekend voorbeeld is zijn bemoeienis met het klachtensysteem bij Defensie dat, blijkens onderzoek, niet voldoende adequaat functioneerde.
Wat ook fors bijdroeg aan de bekendheid van de Veteranenombudsman is diens zichtbare aanwezigheid op locaties en evenementen die druk bezocht worden door veteranen. “De ontmoetingen in de inloophuizen zijn heel erg belangrijk voor onze contacten met de veteranen. Mijn medewerkers zijn iedere maand wel in een inloophuis. In zo’n ongedwongen omgeving van kameraden onder elkaar, durven de mensen makkelijker met ons te praten over wat hun dwars zit”, is Van Zutphen overtuigd.

Hoe laagdrempelig de toegang tot het klachtenloket van de Veteranenombudsman is, blijkt uit de spontane bezoeken van veteranen. Maar vaker nog gaan de medewerkers van de ombudsman bij de mensen aan huis. “Dan gaan we op huisbezoek, om het zo te zeggen, omdat het vaak beter is de mensen in hun eigen omgeving te spreken.”
Daarnaast is er uiteraard ook het contact met de organisaties van veteranen die geregeld de ombudsman omstandig informeren over de hobbels, de voetangels en Intv Van Zutphen websize 2016 Foto veteraan hand op voorhoofdklemmen die ze op hun pad treffen.

De ombudsman kan beschikken over vier medewerkers die zich specifiek richten op het werk en de taken ten behoeve van veteranen. Zelf is de klachtenbehandelaar zo’n drie keer in het jaar te gast bij een inloophuis. Zo houdt hij hoogstpersoonlijk de vinger aan de pols van ‘veteranenland’. “Mijn mensen weten heel goed wat er speelt bij de veteranen, - nog beter dan ik. Maar ik moet daar zelf ook van op de hoogte zijn en dat gebeurt met name door die contacten.”

Re-integratie
Van Zutphen constateert dat de problemen waarmee veteranen bij hun ombudsman aankloppen “steeds serieuzer worden”. Het betreft doorgaans kersverse, jonge veteranen, het merendeel recent gerepatrieerd van een missie, die hulp zoeken. Ze zijn gewond geraakt, lijden aan de uitwerkingen van een ptss-aandoening of kampen met andere problemen ten gevolge van de (intussen afgeronde) missie(s).

Lees meer...

‘Iets moois van maken waar Defensie niet omheen kan!’

De medezeggenschapscommissies (MC’en) van de verschillende reserve-eenheden vertonen qua uitdagingen en problematiek veel overeenkomsten. Maar er zijn ook grote verschillen voor wat betreft de oplossingstechnieken die gehanteerd worden evenals de manier van omgaan met het hoofd diensteenheid (HDE) etc.

MC Reserveeenheden websize JP en andere initiatiefnemersHier doet zich, stelt de ACOM vast, een probleem voor dat Defensie had kunnen voorzien en moeten aanpakken. Maar dat heeft men niet gedaan met alle ellende van dien. Reden genoeg voor de ACOM om eens een krijgsmacht breed overleg te organiseren met de MC’en van de reserve-eenheden.

Zo gezegd zo gedaan. Het initiatief viel in goede aarde. Bovendien is de ACOM bij de MC’en van de reserve-eenheden bekend als de bond die opkomt voor rechtspositie en medezeggenschap van reservisten.

Bespreek- en pijnpunten
De allereerste vergadering was uiteraard wat onwennig met onderlinge vragen als: ‘wie zijn wij, wat willen wij, welke uitdagingen ondervinden wij. De ACOM trad daarbij op als ‘makelaar’ tussen de partijen terwijl onze vertegenwoordiger (reservist met langdurige MC ervaring) het overleg als voorzitter in goede banen leidde. De Luchtmachtreserve (MC GLR) , Marinereserve (MC KMR) en Marechausseereserve waren aanwezig. Helaas kon door omstandigheden de Landmachtreservist niet aanwezig zijn.

De agenda was opgesteld aan de hand van de input die een rondje langs de velden had opgeleverd. Ofwel: Welke bespreekpunten/pijnpunten kennen jullie? Laten we die gemeenschappelijk bespreken.

In de allereerste vergadering waren de bespreekpunten/pijnpunten onder meer:

  • het algemeen reservistenbeleid in combinatie met de adaptieve krijgsmacht,
  • vergoeding bij tussentijds afgelasten van oefeningen;
  • en de statusvorm van Individuele Inzet Reservisten.

Na het eerste overleg konden de volgende bevindingen worden opgetekend:MC Reserveeernheden websize 1CMI Command

  1. goed initiatief om deze bijeenkomst te organiseren;
  2. goed om elkaar te leren kennen;
  3. weten waar pijnpunten aanwezig zijn;
  4. de manieren waarop wij c.q. onze HDE ’n omgaan met de pijnpunten;
  5. zeker voor herhaling vatbaar over enkele maanden;
  6. pijnpunten verder bestuderen;
  7. en in een later stadium, actiepunten formuleren met stakeholders.

Overladen agenda
Enkele maanden later hebben wij opnieuw een vergadering belegd met de MC’en van de reserve-eenheden krijgsmacht breed. Die werd bijgewoond door de MC GLR , MC KMR en MC KL. Helaas kon dit keer de KMar reservist niet aanwezig zijn.

Lees meer...

Een betaalbaar en goed pensioen voor jong en oud!

In het oktobernummer van ACOM Journaal hebben wij u geattendeerd op de mogelijkheid om zich namens onze ambtenarencentrale CCOOP kandidaat te stellen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. Websize VO ABP Kantoor Heerlen

Tevens hebben wij in dat nummer de taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan nader belicht – een en ander in de context van onze beschouwing over 65-plussers en hun vakbond[1].

Kandidaten ACOM
Het resultaat van de kandidaatstelling ligt thans voor. De kandidaten zijn bekend – zowel voor de Kiesgroep Actieven als voor de Kiesgroep Gepensioneerden. Benieuwd wie het geworden zijn? Op een speciale ABP-site: http://bit.ly/2FP3q24 is gelegenheid voor een eerste globale kennismaking.

De ACOM heeft twee kandidaten voor de fractie gepensioneerden – de kolonel b.d. Groen en de luitenant-kolonel b.d. Van Santvoord. Dit is van belang omdat alleen militairen nog in de eindloonpensioenregeling zitten. In het volgende nummer van ACOM Journaal kan nader kennis gemaakt worden met de kandidaten namens de ACOM in de CCOOP fractie.

Wat wil de CCOOP-fractie?
Wat betreft het ‘mission statement’ van de CCOOP-fractie – zowel wat betreft de Kiesgroep Deelnemers als de Kiesgroep Gepensioneerden – kan het volgende worden opgemerkt.
Websize Knip met geld op tafelOnze fractie wil een goed pensioen voor iedereen tegen een betaalbare premie. Nu en voor de komende generaties. Als een van de grootste pensioenfondsen ter wereld is de verantwoordelijkheid van het ABP groot. In het verantwoordingsorgaan beoordelen wij de ambities van het bestuur kritisch. We willen dat deze ambities een overtuigende uitvoering krijgen.

De kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening en de bereikbaarheid is voor onze fractie erg belangrijk. Informatie moet minder algemeen en veel meer op maat worden aangeboden en niet alleen digitaal. Bij contact gaat het immers om de financiële situatie van de deelnemer er diens naaste verwanten.

Daarnaast wil onze fractie de belangen van jongeren en ouderen evenwichtig blijven behartigen. Dat geeft een kracht die meer pensioen oplevert dan wanneer ieder voor zich het pensioen bij elkaar moet sparen. Bij aanpassingen van de pensioenregeling moet de solidariteit in stand blijven. Zo profiteren we van de kracht die jong en oud samen opbrengen. Jong heeft nog jaren arbeidsvermogen, oud heeft al jaren aan het ABP vermogen bijgedragen. Het is de solidariteit waar we van harte achter staan. In onze kandidatenlijsten zijn zowel jong als oud vertegenwoordigd.

De financiële prestaties van het ABP worden voor een groot deel bepaald door strenge wetgeving. Ondanks dat moet ABP de financiële prestaties versterken. Dit ter voorkoming van nieuwe tegenvallers voor de deelnemers. Wij gaan nog scherper toezien op de duurzaamheid en het rendement van het ABP beleggingsbeleid. Het is in ieders belang dat de financiële positie van het ABP nog beter wordt zodat pensioenen ook weer geïndexeerde kunnen worden en de premie niet onnodig oploopt.

Ga vooral stemmen!
De verkiezingen zijn van 3 tot en met 30 april 2018. U ontvangt hierover tijdig uitgebreide informatie. U kunt uw stem online of telefonisch uitbrengen. Op 14 mei 2018 wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt via het ABP.

 


[1] ACOM Journaal #10-17, pagina 20 e.v.