Contact met uw bond
033-4962722


Wisseling van de voorzitterswacht bij de ACOM de Bond van Defensiepersoneel (I)Websize Groot Overdracht Leon Jan

Leon van de Hulst, gestoken in vrije tijdstenue, zit er relaxed bij. Maandagochtend 19 november jl,, de vrijdag ervoor heeft hij afscheid genomen als algemeen voorzitter van de ACOM, en het estafettestokje overgedragen aan Jan Kropf. Ook hij oogt ontspannen, - hoewel het de beteugelde dadendrang lijkt van het renpaard dat straks aan de meet moet verschijnen.

Voor de geanimeerde afscheidsreceptie van de oud-voorzitter hadden tout ‘syndicaal Defensie’ en andere prominenten zich gemeld in de uitspanning ‘De Witte Raaf’ in Noordwijk, - geboortedorp en thuisbasis van (de familie) Van der Hulst.
Een afscheidsontvangst die terzelfder tijd diende als introductieonthaal voor de kersverse voorzitter die overigens al ruimschoots zijn sporen verdiend heeft in het overlegcircuit van Defensie in de hofstad.

In de voorste liniesWebsize Klein Leon vd Hulst
Websize Kleiner Jan Interview(Maatschappelijke) dienstverlening, vrijwilligerswerk, compassie met anderen. Leonardus Christophorus (Leon) van der Hulst kreeg het “van thuis mee”, met de paplepel ingegoten. Vader Van der Hulst en andere familieleden waren altijd in touw ten behoeve van het ‘gemeenschappelijk belang’ in het voormalige vissersdorp Noordwijk.
Jan Augustus (Jan) Kropf kreeg het weliswaar niet in die mate van “huis uit” maar putte van meet af aan voor het opladen van zijn gemeenschapszin uit de eigen “interne motivatie”. Hoe het zij, die stimulansen bracht beiden ertoe, al heel vroeg, te kiezen voor de collectieve en individuele belang en al wat erbij komt kijken, bij de ACOM de Bond van Defensiepersoneel.

Voor het onversneden vakbondswerk werd Van der Hulst zo’n 24 jaar terug gepolst en geworven door een bestuurder van Regio West. Via het regioraadslidmaatschap kwam hij in het bondsbestuur “en daarna gerekruteerd kun je zeggen als algemeen penningmeester-onderhandelaar”. Om vervolgens in 2014 als algemeen voorzitter het plafond te bereiken van zijn bestuurlijke loopbaan bij de vakbond.
Terugkijkend valt ook hem op dat hij als het ware kind aan huis was in de voorste linies als vertegenwoordiger van de collega’s in o.a. medezeggenschapscommissies. “Maar daarbuiten deed ik dat ook, in eerste instantie vanuit mijn christelijk-sociale achtergrond maar met name ook geleid door het vertrouwen dat ik genoot van de collega’s.”
Zodra er iets aan de hand was werd Van der Hulst als het ware in stelling gebracht om te bemiddelen of te bezien of de zaak anderszins te redden viel.

‘Wat je doet moet je goed doen’
Jan Kropf herinnert zich nog levendig dat hij niet lang na zijn indiensttreding in 1985 toetrad tot het eerste onderdeelsoverlegorgaan. Daarna volgden alle niveaus die medezeggenschap bij Defensie kent, op de CMC na. Aansprekend is in dit opzicht het klimmen op de barricade in verband met de sluiting in 1991 van Marine Vliegkamp Valkenburg. “Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een goed onderdak konden vinden binnen dan wel buiten Defensie. Daarnaast ben ik ook bestuurlijk actief geweest in het vakbondswezen en als vertrouwenspersoon. Dat gebeurde allemaal buiten het reguliere werk om.

“Je inzetten voor collega’s is er bij mij altijd ingebakken geweest. Ik kan heel slecht tegen onrecht en wil mij er altijd maximaal voor inzetten om dingen te verbeteren en te veranderen. En zowel in de medezeggenschap maar überhaupt in het vakbondswerk is er in dat opzicht een heleboel dat op je pad komt. Het komt dan goed uit dat je een overdreven hoeveelheid energie hebt en de motivatie om je voor al die zaken in te zetten.”

“Als je iets doet moet je goed doen. Dat is ook een van de eerste dingen die ik zei tegen Leon toen die vroeg of ik het zeker wist dat ik dit werk wilde gaan doen. Mijn antwoord was: ‘Ja, dit zijn dingen die doe je vrijwillig maar ze zijn daarna nooit meer vrijblijvend. Dat is altijd mijn leidmotief geweest: Als je je inzet voor belangen van mensen is er geen weg terug als je eenmaal ‘ja’ hebt gezegd.”

Websize Interview Marinebasis Parera 2013Gefaseerd ‘overredingsproces’
Geplaatst op Curaçao kruiste de ACOM het pad van Jan Kropf. In een eerste ‘zakelijke’ contact met Jan Kleian werd toen in feite “een meer langdurig en geleidelijk proces” in gang gezet. Een gefaseerd ‘overredingsproces’ dat uiteindelijk zou leiden naar een snelle bestuurlijke mars binnen de ACOM.  

Op het eiland hoorde Kropf namelijk een radio-interview met de oud-voorzitter, toen op werkbezoek op Curaçao, over onder meer personele perikelen bij de Kustwacht Caribisch gebied. Een niet geheel juiste voorstelling van zaken volgens Kropf toen zelf werkzaam bij de Kustwacht. Hoe het zij, het eerste contact met ‘de ACOM’ verliep plezierig. In de jaren erna verdiepte de connectie zich. En algauw werd Jan Kropf gevraagd een afdelingsbestuur voor het Caribisch gebied op te zetten en te leiden. ”Dat was mijn eerste bestuursfunctie bij de ACOM. In juni 2013 ben ik lid geworden van het bondsbestuur. Vervolgens in september 2014 lid van het dagelijks bestuur en op 4 april 2014 algemeen secretaris-onderhandelaar.”

Tabee Defensie
Zowel Leon van der Hulst als Jan Kropf gaven op een gegeven moment hun baan en carrière bij de krijgsmacht op om fulltime actief te worden bij de vakbond. Op welk moment namen ze die beslissing en wat ging daar allemaal aan vooraf?

Lees meer...

Met als thema ‘Zoek de vrede en streef die na’ (Psalm 34, vers 15) ontmoeten militairen uit tientallen landen elkaar in een ambiance van bezinning en gebed, Websize MLB Mil Pelgrimsafgewisseld met lichtere momenten van gezelligheid en kameraadschap.

De Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij het ministerie van Defensie, in samenwerking met de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart, nodigt militairen uit deel te nemen aan de Militaire bedevaart naar Lourdes van 17 tot 19 mei 2019.

Extra hotelkamers en tentenkamp
Het zal de 61ste keer zijn dat deze bedevaart gehouden wordt. Met name voor degenen die al eens eerder mee zijn geweest een goede aanleiding om de kennismaking met Lourdes te hernieuwen en oude bekenden te ontmoeten. De organisatie heeft een optie op extra hotelkamers genomen, dus u bent van harte welkom!
Voor jonge nieuwkomers is interessant dat er ook de gelegenheid is om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van het tentenkamp. Daar is volop gelegenheid kennis te maken met andere jonge militairen uit diverse landen.

Groots en intiem
Internationale grootse vieringen worden afgewisseld met intiemere bijeenkomsten op nationaal niveau. Verder is er ruimte voor onderling contact, o.m. tijdens een gezamenlijke receptie met lunch, een excursie en een internationaal sportevenement.

Alle (post)actieve militairen en burgerambtenaren van Defensie tot en met 75 jaar zijn welkom om deel te nemen. Zij mogen ieder één introducé(e) of begeleid(st)er meenemen. Bent u ouder dan 75 jaar, dan bekijkt een arts met u de mogelijkheden.

Reismogelijkheden
Uitgangspunt is dat iedere deelnemer in staat moet zijn om met een bus te reizen. We zetten zowel dag- als nachtbussen in, e.e.a. afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Mocht u daartoe niet in staat zijn, bijvoorbeeld vanwege afhankelijkheid van een rolstoel, wordt bezien of er een vliegtuigstoel voor u beschikbaar is. Het bestuur laat zich in dat geval adviseren door een arts. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsbeperking.

De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een speciaal reisprogramma, waaronder een Battlefield tour. Deze tour begint op 14 mei en eindigt op 23 mei.
Meer informatie vindt u op de website: www.militairebedevaart.nl Daar vindt u ook een digitaal inschrijfformulier. U kunt voor informatie ook terecht bij uw aalmoezenier. Uw inschrijving moet vóór 1 maart 2019 binnen zijn. Voor de motorreis vindt u aanvullende informatie op http://www.militairemotorbedevaart.nl

Militair-Ambtenaar en Rechtspositie

Elke Defensiemedewerker in werkelijke dienst kan ziek uitvallen en hierdoor zijn of haar taken (tijdelijk of blijvend) niet meer uitvoeren. Ziekteverzuim noemen we Webszie MAR 11 Geneeskundige Cie 3binnen Defensie ‘arbeidsverzuim’: de Defensiemedewerker is als gevolg van ziekte of gebrek ongeschikt tot dienstverrichting.

Aan welke regels moet de medewerker zich dan houden en wat mag van Defensie verwacht worden in het kader van ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie?

Ziekmelding houdt volgens de Regeling ziek- en hersteldmelding defensiepersoneel in ‘de mededeling van of namens de werknemer waarmee deze bekend stelt dat hij in verband met ziekte verhinderd is zijn arbeid te verrichten.

Persoonlijk melden
Ziekmelding dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 ½ uur na het tijdstip waarop de arbeid had behoren aan te vangen, persoonlijk bij de directe chef te geschieden.’

De arbeidsverzuimende Defensiemedewerker is verplicht de navolgende informatie aan de commandant te geven:

 1. het adres waarop hij of zij verblijft en zijn of haar het telefoonnummer;
 2. de reden van zijn/haar afwezigheid;
 3. de vermoedelijke duur van de afwezigheid;
 4. de stand van zaken betreffende de (voortgang) van zijn/haar werkzaamheden.

Het geven van informatie gaat niet zóver dat de arbeidsverzuimende Defensiemedewerker uit de doeken moet doen om welke medische klachten het gaat.

Websize MAR 11 GeneeskundigeBedrijfsarts
De bedrijfsarts of verantwoordelijk militair arts (VMA) moet namens het bevoegd gezag objectief vaststellen of de medewerker daadwerkelijk als gevolg van ziekte ongeschikt is tot het verrichten van zijn of haar arbeid: de arbeidsverzuimcontrole. Ook maakt de bedrijfsarts of VMA een probleemanalyse waaruit moet blijken wat de (vermoedelijke) oorzaak is van het arbeidsverzuim.

Inzetbaarheidsprofiel
Daarnaast stelt de bedrijfsarts of VMA – naar aanleiding van het onderzoek van de zieke medewerker van het spreekuur – een zogeheten ‘inzetbaarheidsprofiel’ (IZP) op. Hieruit moet de belastbaarheid van de Defensiemedewerker blijken in het kader van zijn of haar re-integratie.

In de loop van de arbeidsverzuimperiode past de bedrijfsarts of VMA het IZP regelmatig aan om zo inzicht te krijgen in het verloop van het re-integratieproces, de vorderingen in het herstelproces en de herplaatsingsmogelijkheden.

In de praktijk worden overigens de begrippen ‘re-integratie’ en ‘herplaatsing’ in het arbeidsverzuimproces door elkaar gebruikt. De begrippen duiden op terugkeer naar de eigen functie (al dan niet in aangepaste vorm) of een andere passende (geschikte) functie (intern), eventueel buiten de Defensieorganisatie (extern).

Plan van aanpak
Na uiterlijk 2 maanden arbeidsverzuim stelt de bedrijfsarts of VMA in overeenstemming met de medewerker een zogeheten ‘plan van aanpak’ op. In dit plan staat – vaak kort en bondig – beschreven langs welke weg terugkeer naar de eigen werkplek of andere passende arbeid wordt uitgevoerd.

Lees meer...

Zoals al eerder aangegeven komen er veel vragen binnen bij de samenwerkende bonden in “Actie bij Defensie” over het stuklopen van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Hieronder tref je de tweede serie vragen en antwoorden aan over de defensie-specifieke pensioensregeling. Voor de eerste serie vragen en antwoorden klik je hier.

Houd vooral de website www.actiebijdefensie.nl  en deze site in de gaten. We plaatsen de berichten op alle sites om zoveel mogelijk defensiemedewerkers te bereiken.
De samenwerkende bonden zijn de ACOM, AFMP, BBTV, FNV-overheid, MARVER en VBM.

Defensie-specifieke pensioenregeling voor militairen:

Vragen en antwoorden:

 1. Wat is de vraag die de bonden aan de staatssecretaris hebben gesteld over de pensioenregeling voor militairen 2019?

De bonden hebben aan de staatssecretaris gevraagd om de regeling van 2018 voort te zetten in 2019. Dat is dus een pensioenregeling met een eindloonkarakter. Voor 2018 was er een specifieke methode afgesproken voor het verrekenen van de backservice.

 1. Was dat voor de bonden in “beton gegoten”?

Voor de bonden staat vast dat er geen andere regeling is afgesproken. De regeling zoals die deel uitmaakte van het laatste onderhandelaarsresultaat is door de leden van alle bonden (centrales) naar de prullenbak verwezen. Het is belangrijk dat de regeling met een eindloonkarakter dus wordt voortgezet tot er een nieuwe afspraak ligt. Over de wijze waarop de backservice vanaf 2 januari 2019 verrekend wordt valt met ons zeker te spreken.

 1. Waarom is dit voor de bonden zo zwaarwegend?

Voor de bonden is het van belang dat het “NEE” van onze leden tegen het onderhandelaarsresultaat wordt gerespecteerd. Dat nee heeft tot gevolg dat alles bij het oude dient te blijven totdat er een arbeidsvoorwaardenakkoord is waar onze leden ja tegen zeggen. Dat geldt dus ook voor de militaire pensioenregeling. Dat houdt voor de bonden in dat de afspraak dient te worden gerespecteerd die we in oktober 2017 met toenmalig minister Dijkhoff over de militaire eindloonregeling maakten. Die afspraak is dat militairen een pensioenregeling met een eindloonkarakter (inclusief backservice) houden, totdat er een definitief akkoord is over de invoering van een nieuwe militaire pensioenregeling. Afspraak is afspraak! En een gemaakte afspraak geldt tot partijen samen een nieuwe afspraak hebben gemaakt.

 1. Waarom is de militaire pensioenregeling 2019 voor de bonden zo belangrijk dat het overleg ervoor wordt opgeschort?

Zoals al aangegeven is het van groot belang dat afspraken nagekomen worden. Daarnaast gaan de sociale partners (de bonden en de werkgever samen) over de pensioenregeling. Het ABP dient die overeengekomen regeling vervolgens uit te voeren. Als we er niet op kunnen vertrouwen dat gemaakte afspraken en gedane toezeggingen door de werkgever worden nagekomen is de basis voor open en reëel overleg weg. Zonder die basis heeft overleg geen nut. 

 1. Wat was het standpunt van de staatssecretaris aangaande de vraag van de bonden over de pensioenregeling voor militairen 2019?

De staatssecretaris wilde in het SOD over de militaire pensioenregeling na 2 januari 2019 in eerste instantie (vanaf het versturen van onze brief op 15 oktober tot en met het SOD van 21 november) helemaal geen standpunt innemen en verschool zich iedere keer achter de ingreep van het ABP.

Wel erkende zij dat zij samen met de bonden over de pensioenregeling gaat en dat het ABP daar geen rol in heeft. Ze was echter niet bereid zich tegen het voorstel van het ABP te verzetten, hoewel zij aangaf het niet eens te zijn met het premievoorstel. Uiteindelijk zij zei dat ook wat haar betreft vanaf 2 januari 2019 een basis middelloonregeling voor militairen geldt.

 1. Wat had de staatsecretaris dan wel te bieden?

Allereerst wil de staatssecretaris de ABP “basisregeling” accepteren. Daarnaast wil zij wel met de bonden spreken over een nieuwe “tijdelijke terugvaloptie” bij de militaire pensioenregeling. Die “tijdelijke terugvaloptie” moet dan op 1 maart 2019 aflopen, óók als er geen nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord ligt, dan zouden we terugvallen op de basisregeling zonder “tijdelijke terugvaloptie”. Ook dient in een nieuw arbeidsvoorwaarden akkoord dan te worden opgenomen dat de nieuwe defensie-specifieke regeling voor militairen dan een middelloonregeling zal zijn en terugwerkt tot 2 januari 2019.

 1. Waarom is de “tijdelijke terugvaloptie” van de staatssecretaris voor de bonden niet acceptabel?

Het voorstel van de staatssecretaris is voor de bonden niet acceptabel omdat:

 • de “tijdelijke terugvaloptie” een oplossing is buiten de pensioensfeer. Of dit gelet op alle wettelijke en fiscale beperkingen mogelijk is bleef volstrekt onduidelijk;
 • Militairen gaan er dan vanaf 2 januari 2019 als er een basis middelloonregeling geldt bij individuele bevorderingen (flink) in pensioen op achteruit. De staatssecretaris gaf aan deze pensioeneffecten voor twee maanden te willen compenseren. Zij kon echter op geen enkele wijze garanderen of dat wettelijk gezien wel mag en op welke wijze dit kan. Daar konden we pas verder over praten als wij hiermee hadden ingestemd;
 • Op basis van het bovenstaande dienden de bonden dus, zonder dit aan de leden te kunnen voorleggen, in te stemmen met het tekenen van een blanco cheque.
 1. Wat bedoelen de bonden nu met een blanco cheque?
 • De staatssecretaris zegt militairen voor de gevolgen van het invoeren van de basisregeling t.o.v. de huidige regeling te willen compenseren gedurende twee maanden. Ondanks alle bedenktijd die de bonden haar de afgelopen weken gaven, kon de staatssecretaris op geen enkele manier aangeven hoé de werkgever deze nadelige pensioeneffecten ging compenseren, of dat juridisch en fiscaaltechnisch wel kan en mag en hoe dat dan wordt gerealiseerd;
 • De bonden zouden zich er dan eigenlijk bij neerleggen dat het ABP onbevoegd en zonder onze instemming op 2 januari 2019 een basis middelloonregeling in voert;
 • Het ABP gaat voor de basis middelloonregeling een premie heffen die hoger is dan wat jullie ervoor terug krijgen. Namelijk een premie gebaseerd op de eindloonregeling van 2018. De premie is dan dus nog hoger dan de premie van 2018. Daar krijgen militairen dan een veel slechtere “basisregeling” voor terug!
 • Daarnaast zou er voor 1 maart 2019 een arbeidsvoorwaardenakkoord moeten zijn inclusief een middelloonregeling met terugwerkende kracht tot 2 januari 2019. Ook als dit akkoord er niet zou komen zouden we terugvallen op de basisregeling, maar dan zonder compenserende maatregel. 
 1. Vinden de bonden de door het ABP aangekondigde basisregeling acceptabel?

Nee, de ABP regeling vinden wij onacceptabel. Als eerste vinden wij het al onacceptabel dat het ABP zonder onze instemming stopt met de uitvoering van de eindloonregeling. De bonden hebben daarom een advocaat in de arm genomen en zullen de rechter in een kort geding procedure vragen om het zelfstandig ingrijpen door het ABP tegen te houden. Daarnaast is ook het heffen van een hogere pensioenpremie voor de bonden onacceptabel. Wij willen niet dat militairen gaan betalen voor iets wat ze niet krijgen. De bonden zijn van mening dat het ABP in beide gevallen niet integer handelt. De sociale partners gaan immers over het vaststellen van de pensioenregeling, het ABP moet die vervolgens uitvoeren! 

 1. Wat houdt die “basisregeling” waar het ABP het over heeft dan in?

Dat is een middelloonregeling, en dat betekent dat bij individuele promoties (bevorderingen en salaris-treden) het pensioen niet meer met terugwerkende kracht door het ABP wordt verhoogd (de back service). Ook is er sprake van een laag opbouwpercentage en een hoge franchise (deel van het inkomen waarover men geen pensioen opbouwt). Samengevat: er wordt over een kleiner deel van het inkomen pensioen opgebouwd en dan ook nog tegen een veel lager opbouwpercentage dan in de Rijksregeling. Dit is dus een pensioenregeling die niet alleen veel slechter is dan wat de militairen hadden, deze is ook nog veel slechter dan de huidige ABP middelloonregeling voor de burgers bij Defensie.

 1. Waarom zouden we daarvoor dan meer premie moeten gaan betalen?

Dat is voor de bonden onbegrijpelijk en onacceptabel. Het ABP heeft aangegeven dat zij de premie van 2018 willen doorberekenen maar dan gecorrigeerd voor “bijvoorbeeld effecten in bestandsopbouw en als gevolg van het meerjarig premiebeleid.” Hierdoor stijgt de premie zelfs t.o.v. de premie van 2018 terwijl militairen er een veel slechtere regeling voor terugkrijgen. Het ABP wil dat geld reserveren zodat sociale partners dat later kunnen “gebruiken” als er een nieuwe regeling is.

 1. Als de bonden hadden ingestemd met de “tijdelijke terugvaloptie” hoe had dat dan gefinancierd moeten worden?

Ook dat is erg vaag in het voorstel van de staatssecretaris. Zij gaf namelijk aan dat de militairen dan dezelfde “eigen bijdrage” zouden gaan betalen als in 2018. Die “eigen bijdragen’ zou dan bestaan uit een premie voor de basisregeling plus een “opslag” voor het financieren van het (werknemersdeel van de) “tijdelijke terugvaloptie”. Vreemd verhaal dus. De premie die het ABP eist is al hoger dan die van 2018 en daar blijft dus voor Defensie echt niets meer van over om een “tijdelijke terugvaloptie” mede van te financieren. Uiteraard zou het zo kunnen zijn dat de werkgever bij de verdeling van de premie tussen werkgever en werknemers nog verrassende dingen voorstelt, maar daar heeft de staatssecretaris niets over gezegd.

 1. Als de staatssecretaris had ingestemd met het voorstel van de bonden zou volgens defensie de premie vanaf januari hoger zijn. Klopt dat, en hoe zit dat dan met de premie in het voorstel van defensie?

Als ons voorstel was overgenomen had de premie vermoedelijk het niveau gehad van wat het ABP nu eist. Maar dat was dan wél een premie voor een pensioenregeling die je ook daadwerkelijk hebt! Nu eist het ABP echter diezelfde premie voor een zeer slechte pensioenregeling. Als we het voorstel van Defensie hadden overgenomen was de premie van het ABP net zo hoog als nu door het ABP geëist wordt en had daar bovenop het werknemersdeel van de kosten van de “tijdelijke terugval-optie” nog betaald moeten worden. Uiteraard zou het zo kunnen zijn dat de werkgever bij de verdeling van de premie tussen werkgever en werknemers nog verrassende dingen voorstelt, maar daar heeft de staatssecretaris niets over gezegd.

Het lukt Defensie maar niet, in het kader van de adaptieve krijgsmacht, voldoende reservisten te werven. De krijgsmacht zit dan ook voor wat betreft het op peil moeten brengen van zijn reservistenbestand met de handen in het haar. Met name bij CLAS (het grootste krijgsmachtdeel) wil het niet optimaal lukken voldoende reservisten binnen te halen.Websize Reservistentekort Natres Na AMO School Noord

Het probleem wordt bovendien nijpender doordat bedrijven niet in de voorste linie staan om hun werknemers als reservist af te staan. Begrijpelijk, bezien vanuit het bedrijfsleven, aangezien men jarenlang van Defensiezijde weinig aandacht kreeg voor werknemers die tevens reservist zijn.

Reservepersoneel hard nodig
Defensie zou nu, naar verluidt, verlegen zitten om (het hoge aantal van) zo’n 20.000 reservisten. Die reservemilitairen zijn hard nodig in alle geledingen van de krijgsmacht. Ze worden namelijk ingezet om de gaten in de personeelsbezetting te vullen.
Met name als het gaat om specialistisch opgeleid personeel zoals o.a. technici, juristen, artsen, ict’ers, heeft Defensie nog een grote slag te winnen bij de reservisten.

Websize Reservistentekort BNR NieuwsradioVolgens ACOM-voorzitter Leon van der Hulst zou Defensie meer achter het bedrijfsleven moeten aanzitten om gedaan te krijgen dat ze hun werknemers de ruimte te bieden zich als reservist aan te melden. Defensie heeft bovendien in de relatie met ondernemingen een aantal troeven in handen om ze daartoe te prikkelen.
Zo kunnen, suggereerde Van der Hulst onlangs op BNR Nieuwsradio, bedrijven behalve via convenanten, met name ook via specifieke afspraken in gunningscontracten voor grote orders, ertoe worden aangezet hun (aspirant) reservisten-medewerkers, ruim baan te bieden.

Schril licht
De jarenlange kaalslag bij Defensie wreekt zich op tal van terreinen. Het meest zorgwekkend is de toenemende personele krapte die verder wordt aangejaagd door de stagnerende werving van reservepersoneel. Maar ook de (achter de façades) woekerende verkrotting, met als actueel voorbeeld de kazerne Walaardt Sacrékamp, werpt een schril licht op de huidige stand van zaken bij de krijgmacht.In het vorige nummer van het ACOM Journaal heeft u kunnen lezen dat er op 4 oktober jl. een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) is gehouden waarin alle centrales (dus alle bonden) hebben gemeld dat de respectievelijke achterbannen het arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat hebben afgewezen. Ook anderszins is daar ruchtbaarheid aan gegeven, - het kan u haast niet ontgaan zijn. Websize SOD Ministerie van Defensie 2

Dit betekent, dat is ook zo gecommuniceerd in de voorlichtingen en in ACOM Journaal, dat er niets zou veranderen voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Wel hebben wij overal benadrukt dat er sprake was van een onzeker element: Pensioenfonds ABP.
Het is u ook bekend dat wij onze leden gingen enquêteren om precies aan de weet te komen wat zij belangrijk vinden. Ja zelfs welke elementen en in welke volgorde men belangrijk vindt voor eventuele toekomstige onderhandelingen. Deze enquête loopt op het moment van schrijven van dit artikel ten einde. De uitkomsten daarvan zullen worden meegenomen voor het traject dat nog moet volgen, maar daar komen wij later in dit artikel nog op terug.

De voorlichtingsbijeenkomsten werden georganiseerd in samenwerking met een aantal andere bonden. Dat ging in goede harmonie en in goed overleg. Namens die bonden is toen (ook) al aangegeven dat de gezamenlijke officierenverenigingen een andere route hadden gekozen en een eigen (afwijkend) voorlichtingstraject zouden volgen. Al voorafgaand aan het SOD van 4 oktober ll. is door de samenwerkende bonden overleg gevoerd over het traject na een (eventueel) ‘nee’ waarbij het voor de hand lag dat er samen zou worden opgetrokken bij eventuele acties.

Websize SOD Logo Actie bij DefensieActie Bij Defensie
De ACOM, AFMP, BBTV, FNV-overheid, MARVER en VBM hebben dan ook samen “Actie bij Defensie” geïnitieerd en daarvoor een aantal publicatie- en nieuwskanalen gecreëerd.

Half oktober is de website www.actiebijdefensie.nl online gegaan en is er een Twitter-account (@actiebijdef) en een Facebookpagina (Actie bij Defensie) geactiveerd. Via deze platformen kunt u volgen wat er al gedaan is in dit traject en wat er nog gaat volgen.

De eerste stap was uiteraard het opstarten van het actietraject an sich en het instellen van de genoemde platformen, maar met de eerste twee (relatief kleine) acties zijn we ook direct begonnen. Zo zijn er acties gepland op 12 en 13 november a.s. De eerste actie speelt zich af rond het wetgevingsoverleg Defensie in de Tweede Kamer en de tweede actie rond de vergadering van het SOD op 13 november.

Lees meer...