Contact met uw bond
033-4953020


Websize ACOM Introdag1

E mailhandtekening deelnemers Walk4veterans 2018Sportief en gezellig wandelen met onderweg volop militaire beleving? Doe dan mee aan de Walk 4 Veterans van Hulp voor Helden op 15 en 22 september 2018 in Havelte, Kwadendamme en Doorn! Je helpt dan ook nog eens een veteraan die als gevolg van zijn inzet voor vrede en veiligheid een trauma (PTSS) heeft opgelopen. De opbrengst van deze sponsorwandeltocht komt namelijk ten goede aan een veteranenhond, ook wel PTSS-hulphond genoemd.

‘Wat ik misschien wel het mooist vind aan de Walk 4 Veterans, is het gevoel van verbondenheid en de gemoedelijke sfeer. Je hoort soms best ingrijpende verhalen, over uitzendingen en PTSS. Soms kun je elkaar daar ook in steunen. En de veteranenhond is natuurlijk een supergoed doel! Het is gaaf om van die mannen en vrouwen zelf te horen dat ze er baat bij hebben’, aldus Gerry van Beek, vrouw van een veteraan.

Uitgelicht: veteranenhond
Veteranen hebben zich, vaak met gevaar voor hun eigen leven, ingezet voor vrede en veiligheid in de wereld. Sommige veteranen kampen na één of meerdere missies met een trauma, ze hebben PTSS (Post Traumatisch Stress Stoornis). Hun leven staat volledig op zijn kop. Ook de omgeving van de veteraan krijgt vaak veel te verduren.

Een PTSS-hulphond…

•        herkent de signalen van een herbeleving en maakt zijn baas wakker

•        zorgt ervoor dat andere mensen niet te dicht in de buurt komen

•        zorgt voor ontspanning en afleiding bij woede en angst

•        trekt zijn baas weg bij stressvolle situaties

… is 24/7 een buddy voor de veteraan en ontlast het thuisfront!

Webversie Hulp voor HeldenSamenwerking Hulp voor Helden en Hulphond Nederland
De training, plaatsing en begeleiding van één veteranenhond is kostbaar: € 21.000,-. Hulp voor Helden zamelt geoormerkt geld in voor veteranenhonden. Hulphond Nederland zorgt voor de selectie, opleiding, plaatsing en nazorg van de veteranenhonden.

Hulp voor Helden – Stichting KPPR
Hulp voor Helden – Stichting KPPR wil het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront bevorderen. Met diverse welzijnsprojecten geven we hen aandacht, erkenning en steun. De veteranenhond is één van deze projecten.

Meer info en inschrijven Walk 4 Veterans
walk4veterans.nl
facebook.com/walk4veterans

Militair-Ambtenaar en RechtspositieWebsize RESULTS extra Foto Sander Dalenberg

Elke Defensiemedewerker dient zich te onthouden van gedragingen die niet door de beugel kunnen. Binnen het militaire ambtenarenrecht noemen we dit ‘wangedrag’. Wangedrag is laakbaar gedrag. Met andere woorden, gedrag dat in strijd is met wettelijke (militaire) regels of gedrag dat tegen de regels van het fatsoen ingaan. Ook gedragingen in de privésfeer kunnen door Defensie als wangedrag worden gekwalificeerd.

De Defensiemedewerker mag door zijn handelwijze of gedrag niet het vertrouwen - dat de minister van Defensie in hem/haar als integere en betrouwbare militair moet kunnen stellen – schaden.

Indien wangedrag vaststaat, dan volgt een rechtspositionele disciplinaire maatregel van Defensie. In dit artikel wordt de meest vergaande maatregel besproken: (onvrijwillig) oneervol ontslag. Ontslag wegens wangedrag is neergelegd in artikel 39, tweede lid, aanhef en onder l van het Algemeen militair ambtenrarenreglement (AMAR). Onder welke omstandigheden is ontslag op deze grond gerechtvaardigd?

Welke gedraging kan als wangedrag gelden?
De navolgende gedragingen hebben als wangedrag te gelden:

 • Alcoholmisbruik
 • Drugsgebruik of soft-/harddrugs onder zich hebben of mee inlaten
 • Gokverslaving
 • Joyriding met een ziekenauto
 • Toepassing van niet geautoriseerd (offensief) geweld
 • Misbruik van Defensiepas, Schipholpas en/of toegangscode
 • Seksuele intimidatie
 • Houden van een hennepkwekerij
 • Onjuiste declaraties
 • Mishandeling van de partner in de privésfeer
 • Nevenwerkzaamheden tijdens ziekte

Websize Bord OranjekazerneWangedrag hoeft niet betrekking te hebben op één specifieke gedraging maar kan ook verband houden met meerdere vormen van wangedrag. Het kan dus gaan om een samenstel van gedragingen die tezamen het predicaat ‘grensoverschrijdend gedrag’ opleveren. De bestuursrechter kan het ontslag op geldigheid toetsen.

Deugdelijk onderzoek
Indien de betrokken Defensiemedewerker wordt beschuldigd van wangedrag – en hem of haar ontslag wegens wangedrag boven het hoofd hangt - is Defensie gehouden om deugdelijk onderzoek naar de feiten te doen (integriteitsonderzoek). Dit is een eerste vereiste bij de toetsing of het ontslag door de beugel kan. Getuigen moeten worden gehoord. Het gaat er dus om dat Defensie het gehele feitencomplex gedegen in kaart brengt.

Lees meer...

De klachtbehandeling bij Defensie is nog altijd niet op orde. Minister van Defensie Ank Bijleveld erkent dat “ondanks de gezette stappen” de behandeling en afwikkelingWebsize Defensie Plein 4 Den Haag “nog verder kan worden verbeterd”. Bijleveld zei dit in reactie op vragen van het Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA).

Defensie gaat een “externe partij” inhuren voor het evalueren van de manier waarop nu met klachten gedeponeerd bij het klachtenloket, wordt omgesprongen. De minister belooft dat hierbij de bevindingen van de Veteranenombudsman[1] zullen worden meegenomen. Dit geldt ook voor de conclusies en aanbevelingen van de Commissie-Giebels aangaande de bereidheid van Defensiemedewerkers om met hun grieven en klachten voor de draad te komen.

Waarborgen tegen represailles
Het Kamerlid Kerstens wilde ook van de minister weten op welke wijze wordt gewaarborgd dat indieners van klachten niet hoeven te vrezen voor “ongewenste represailles”.
Volgens de minister van Defensie zijn “de waarborgen voor indieners van klachten (-) vastgelegd in de Klachtenregeling Defensie en de Algemene wet bestuursrecht”. Een belangrijke waarborg is ook, is de minister stellig, dat de Klachtenregeling voorziet in (eventueel) aankloppen bij de Nationale ombudsman-Veteranenombudsman “bij ontevredenheid over de afdoening van de klacht”. Bovendien kan men zich desgewenst ook wenden tot de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) die eventueel als bemiddelaar kan optreden.

Campagne bevordering meldingsbereidheid
De “meldcultuur binnen Defensie” moet worden geoptimaliseerd. In het plan van aanpak ‘Een veilige Defensieorganisatie’ wordt melding gemaakt van maatregelen die hierop zijn gericht. In dit verband wordt “een grotere verantwoordelijkheid” neergelegd bij commandanten. Bovendien wordt het meldsysteem zo ingericht “dat het de meldingsbereidheid stimuleert en gebruiksvriendelijk is”.
De minister kondigt ook een campagne aan om de meldingsbereidheid onder het personeel te bevorderen evenals aanvullingen van de Gedragscode Defensie.
Het Veiligheidscomité waarin de medezeggenschap participeert, en de (sinds kort in werking getreden) Directie Veiligheid, gaan toezien op de uitvoering van de te treffen maatregelen.

 


[1] Zie ook ACOM Journaal #06-18, p. 6.

Militair-Ambtenaar en Rechtspositie

Beroepsmilitairen lopen – gelet op de aard van hun werkzaamheden – een verhoogd risico op een ongeval waardoor verwonding of letselschade ontstaat, bijvoorbeeld bij een oefening (bivak) of uitzending.

Letselschade houdt in lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeval betrokken isWv MAR 11 Geneesk Cie LMB AASLT gewonde uit heli geweest. Binnen de militaire rechtspositie is een ongeval: ‘een gekwetst worden door een onvoorziene omstandigheid, bepaald door een misgreep, een van buiten komende gebeurtenis of onverwacht geweld’.
Maar wat voor soort situatie kan in rechtspositionele zin als een ongeval worden bestempeld? Hieronder wordt dit besproken waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een zogeheten ‘bedrijfsongeval’ en een ‘dienstongeval’.

Bedrijfsongeval of dienstongeval?

Een ongeval dat verband houdt met de dienst en schade teweegbrengt bij de militair, kan juridisch worden gekwalificeerd als een bedrijfsongeval of als dienstongeval. Deze begrippen verschillen qua definitie van elkaar, maar ook qua rechtsgevolgen: het aanspraak maken op bepaalde voorzieningen zoals het arbeidsongeschiktheidspensioen dat enkel bij een dienstongeval aan de orde is (invaliditeitsaanspraken). Het is dus van belang dat eerst komt vast te staan of het ongeval in militair-juridisch opzicht een bedrijfsongeval is of een dienstongeval is.

Proces-verbaal van ongeval

Overkomt u als beroepsmilitair (of als reservist) een ongeval ten tijde van de uitoefening van de militaire dienst, dan is het zaak dat u kort na het ongeval een proces-verbaal laat opmaken op basis van de Regeling proces-verbaal van ongeval en rapportage medische aangelegenheden (hierna: Regeling proces-verbaal).
De commandant wijst een functionaris aan, die belast wordt met het opmaken van een proces-verbaal. De commandant behoort dit uit zichzelf te doen zodra de commandant van het ongeval kennis draagt. Het is overigens verstandig een tweetal schriftelijke verklaringen van tenminste twee ooggetuigen erbij te voegen. De functionaris die het proces-verbaal opstelt moet vermelden of ten tijde van het ongeval (in zijn of haar optiek) sprake was van zogenoemde ‘buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden’. Dergelijke omstandigheden kunnen duiden op een dienstongeval.
Wv MAR 11 Geneeskundige Cie
Juridisch kader

Op grond van artikel 147 van het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR), inhoudende regels omtrent het vastleggen van gegevens en kennisgeven van ongevallen, in verbinding met artikel 2 van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen (hierna: Besluit AO/IV), wordt beslist of het ongeval wel of niet als een bedrijfsongeval dan wel een dienstongeval behoort te worden aangemerkt. Het proces-verbaal van ongeval dient alle gegevens omtrent het ongeval te beschrijven.
Uitoefening van de militaire dienst
Niet onbelangrijk is in het proces-verbaal nadrukkelijk te laten opnemen dat tijdens het ongeval sprake was van ‘uitoefening van de militaire dienst’. Dit is immers een eerste vereiste voor het bepalen of het ongeval als een bedrijfsongeval of een dienstongeval moet worden aangemerkt.

Lees meer...

Cyber- en informatiedomein maakt nieuwe officiersprofielen noodzakelijk

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) gaat zich ook toeleggen op (hogere) opleidingen specifiek gericht op leidinggevende burgermedewerkers bij Defensie. Collega’s die op hetzelfde niveau operationeel zijn als hun militaire evenknieën, dezelfde uitdagingen het hoofd moeten bieden, en voor wie enige theoretische en praktijkgerichte onderbouwing een welkome ruggensteun is.

Een inmiddels lopende cursus voor deze categorie Defensiemedewerkers mag, gezien de ‘overvraag’, een succes worden genoemd. Een solide indicatie dat het hier een groep medewerkers betreft die “misschien wat al te lang” niet optimaal is bedacht in de curricula van de NLDA. Ook in dat opzicht wordt nu een andere koers uitgezet (en gevolgd c.q. gevaren) op de (hogere) educatie- en vormingsinstituten van de krijgsmacht.

NLDA bevalt uitstekendWv Intv Geerts Genmaj Geerts
ACOM Journaal verneemt e.e.a. van generaal-majoor Nico Geerts, commandant van de NLDA (C-NLDA). De generaal, gepokte en gemazelde ‘troepenman’ die ook als ‘instructeur’en als ‘vormer’ zijn sporen verdiende, ontvangt in zijn werkruimte op het Kasteel van Breda.
Het idee, vertelt hij, voor de op ‘civiele maat’ gesneden opleidingen ontlook tijdens een bezoek van een paar jaar terug aan Amerika en rijpte verder in Nederland. De uitvoering werd toen vanwege de bezuinigingskrimp bij Defensie noodgedwongen op de lange baan geschoven.

Geerts is sinds januari 2016 commandant van de NLDA, - de nieuwe heer op het Kasteel van Breda. Hij nam toen de teugels over van ranggenoot Theo Vleugels die vanwege functioneel leeftijdsontslag de krijgsmacht tabee zei. De nieuwe NLDA-commandant beloofde bij de overdracht de koers door zijn voorganger ingezet “onverkort” voor te zetten. “Zijn speerpunten dragen allemaal bij aan een geharde, breed inzetbare officier en vakbekwaam leider”, liet Geerts toen optekenen.

“Het bevalt me hier uitstekend” vertrouwt C-NLDA ACOM Journaal toe. “De NLDA is een dynamische eenheid gevormd door zeven instituten[1] die elk een eigen dynamiek hebben. Dat maakt het mede voor mij zo mooi om hier commandant te mogen zijn.”

En alle touwtjes komen hier bijeen bij de meester-poppenspeler?

“Ja, als u het zo zeggen wilt. Maar zo voelt het niet hoor, ik voel me vaak meer meewerkend voorman dan commandant. Besef wel dat ik dit niet alleen doe maar met het managementteam en mijn staf. Samen vormen wij het team dat, om het zo te zeggen, de toko runt. En ik mag me als commandant op diverse terreinen begeven, - heel mooi!”

Lees meer...