Contact met uw bond
033-4953020


Stand van zaken AOW-gat

Op 26 april jongstleden heeft de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep uitspraak gedaan in een aantal zaken betreffende de gevolgen van het AOW-gat voor burgerambtenaren. Het gaat hier dus niet om militairen met een AOW-gat maar zeer binnenkort zal de Centrale Raad zich ook over die populatie in hoger beroep uitspreken – naar verwachting rond 1 juni aanstaande. Websize Hamer Schrijvende hand Wetsboeken SVB gaat in beroep uitspraak aow leeftijd

Maar recent ging het dus om burgerambtenaren, meer concreet burgerambtenaren met een wachtgelduitkering die – en daar bestaat enige overeenkomst met militairen – bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd stopt, op een moment dat een en ander niet meer naadloos wordt opgevolgd door een AOW-pensioen.

Verder is deze groep alsdan genoodzaakt het diensttijdpensioen naar voren te halen want in tegenstelling tot het pensioen bij militairen is de pensioenrichtleeftijd voor burgerambtenaren ‘meegeschoven’ met de verhoogde AOW-leeftijd. Weliswaar kan een burgerambtenaar er voor kiezen zijn diensttijdpensioen te vervroegen maar dat betekent dan wel enig pensioenverlies.

Eerdere compensatie was ontoereikend
In een eerder stadium was de bestuursrechter – zowel Rechtbank als Centrale Raad van Beroep – met betrekking tot burgerambtenaren met een wachtgelduitkering nog van oordeel, dat er ten gevolge van het door de politiek gecreëerde AOW-gat sprake was van niet objectief te rechtvaardigen leeftijdsdiscriminatie. Bedoelde uitspraken werden echter gedaan op een moment dat er nog uitsluitend sprake was van een bruto compensatie van het AOW-gat – een en ander op basis van het enige tijd geleden tussen vakorganisaties en Defensie gesloten Euro munten Websizecompensatie-akkoord dat was uitgemond in de zogenaamde Voorlopige Voorziening. Die bruto compensatie bleek echter ontoereikend.

Nadien is er sprake geweest van aanvullende besluitvorming van de kant van Defensie die inmiddels heeft geleid tot een toezegging van de minister dat alle AOW-gat schade tezamen – dus niet alleen een netto-netto vergelijking van de gemiste AOW, maar ook de zogenaamde flankerende schade (bijvoorbeeld het feit dat over een ingegaan diensttijdpensioen tot aan het moment dat de AOW alsnog ingaat, AOW-premie dient te worden betaald) – voor minimaal 90% dient te worden gecompenseerd, een expliciete ondergrens dus. Op de arbeidsvoorwaardelijke status van deze toezegging komen wij hieronder overigens nog terug.

Ofschoon natuurlijk gesteld kan worden, dat hiermee nog steeds niet alle door de AOW-wijziging veroorzaakte schade tot en met de allerlaatste eurocent is meegenomen moet hoe dan ook geconstateerd worden dat de benadering van dit onderwerp in politiek Den Haag een ontwikkeling heeft ondergaan. Gebleken is dat een en ander in ieder geval wat betreft burgerambtenaren voor de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, van betekenis is geweest.

‘Géén niet te rechtvaardigen leeftijdsdiscriminatie meer’
De Centrale Raad oordeelt inmiddels dat – voor burgerambtenaren met een wachtgelduitkering – de inmiddels ‘opgepluste’ AOW-gat compensatie als toereikend kan worden beschouwd. Het nadeel voor sommigen zou nog maar enkele procenten bedragen en dientengevolge zou er géén sprake (meer) zijn van een verboden onderscheid naar leeftijd, waar dat eerder nog wel het geval werd geacht. Althans, voor de ongelijke behandeling was destijds (nog) geen objectieve rechtvaardiging mogelijk. Nu wordt dat onder de gegeven omstandigheden wèl het geval geacht.


Of – zoals de Centrale Raad het ergens in zijn uitspraak uitdrukt: ‘… zoals uit de overgelegde inkomensoverzichten blijkt zou doorbetaling van het wachtgeld immers betekenen, dat appellanten (i.c. de proces voerende gedupeerde burgerambtenaren) in ieder geval vanaf het bereiken van de verhoogde AOW-leeftijd er netto aanmerkelijk op vooruit zouden gaan ten opzichte van de oude situatie, toen de AOW-leeftijd nog 65 jaar was.’

Anders gezegd: een compensatie die er voor zorgt, dat aangedaan onrecht (goeddeels) wordt weggenomen is volgens de Centrale Raad nog iets anders dan een compensatie die bewerkstelligt, dat men er in vergelijking met de oorspronkelijke situatie zelfs nog enigszins beter van wordt. Dat laatste is niet de bedoeling van compensatie.

‘Het geleden nadeel kan door de beugel’
Kennelijk bleek uit de overgelegde inkomensoverzichten van de procederende burgerambtenaren dat het netto nadeel bij sommigen zoals gezegd nog maar enkele procenten zou bedragen – ver boven de door Defensie gehanteerde ondergrens van 90%. Al met al vond de Centrale Raad van Beroep dat niet meer onoverkomelijk waar hij vorig jaar nog nadrukkelijk van oordeel was dat de toen voorliggende bruto compensatie onvoldoende was.

Hoe nu verder? In ieder geval voor burgerambtenaren met een wachtgelduitkering moet worden vastgesteld, dat door deze rechterlijke uitspraak in hoogste instantie de kaders nadrukkelijk getrokken zijn. Aldus bestaat er voor Defensie geen juridische noodzaak meer de door het AOW-gat veroorzaakte totaalschade tot en met de laatste eurocent te compenseren – laat staan dat Defensie genoodzaakt zou zijn de gunstiger wachtgelduitkeringen ook na het 65e jaar door te betalen.
De ACOM wordt daar overigens niet vrolijk van. Een en ander zal wat betreft burgerambtenaren de opstelling van Defensie bepalen bij het cao-overleg waar het AOW-gat dossier deel van uitmaakt. Een cao-overleg dat zoals bekend momenteel nog stilligt in verband met een geschil over de hoogte van het door Defensie gedane eindbod. Wij verwijzen naar de berichtgeving elders in dit blad. Websize ah missiles 030

Hoe een en ander voor de militairen met een AOW-gat gaat uitpakken dient te worden afgewacht. Binnenkort doet de Centrale Raad van Beroep zoals gezegd ook voor die populatie uitspraak omdat ook militaire AOW-gat gedupeerden immers in hoger beroep zijn gegaan van de – op zich niet ongunstige – Rechtbankuitspraken van vorig jaar oktober. Een aantal gedupeerden is immers van oordeel, dat uitsluitend via een na 65 jaar gecontinueerde uitkering leeftijdsontslag het door het AOW-gat veroorzaakte nadeel adequaat gecompenseerd zou kunnen worden.

Over de verschillende wegen die naar Rome leiden is al veel gezegd en geschreven, ook in dit blad en op onze website. Wij verwijzen daarnaar. Uiteraard zullen wij u via deze kanalen zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van die uitspraak en consequenties die een en ander voor alle belanghebbenden zal hebben.