Contact met uw bond
033-4953020


Hoe nu verder?Websize Defpersia

Het zal inmiddels voor niemand die dit leest nog een verrassing zijn dat het ‘Eindbod van Defensie’ resoluut door de ACOM en haar zusterbonden is afgewezen. Hoewel Defensie er in de vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) van 18 april jl. nog door onze vertegenwoordiger op gewezen was dat er aanzienlijke risico’s zaten aan een eindbod dat geenszins tegemoetkwam aan de aangegeven ondergrenzen, bleef Defensie aangeven dat het een prima bod was.

Zelfs inclusief de extra, eerder niet benoemde, ‘verzuringen’ die er in waren aangebracht aangaande het aanpassen van het loongebouw en het pensioenstelsel, en dan met name het belachelijke tijdpad dat men daarbij wilde hanteren. Nog zuurder was het dat er in voornoemde vergadering van het SOD werd vermeld dat deze twee dossiers in samenhang en voor Defensie budgetneutraal dienden te worden uitgevoerd. Al met al respectloos naar de bonden toe, maar met name naar het personeel.

Meerderheid achterban tegen
Reden temeer om in het SOD van 30 mei jl. het eindbod, zoals al aangegeven, resoluut naar de prullenbak te verwijzen. Zoals u vermoedelijk weet zitten wij samen met onze zusterbond, CNV-overheid, in de centrale CCOOP. Bij beide bonden was de achterban met een overgrote meerderheid van mening dat dit eindbod moest worden afgewezen en daartoe heeft uw voorzitter, Leon van der Hulst, namens de CCOOP de volgende verklaring voorgelezen:Websize Het raderwerk alles grijpt in elkaar

“Voorzitter,

Op 18 april jl. heeft u ons in de vergadering van het SOD een eindbod gedaan met het verzoek dit mee te nemen naar onze achterban. De CCOOP heeft u in die vergadering nog expliciet gevraagd of Defensie zich bewust was van de risico’s die zij namen. De centrales hadden Defensie immers al vaker gewezen op hun ondergrenzen ten aanzien van een aantal belangrijke dossiers, en het was dus de keuze van de werkgever om een eindbod neer te leggen hetgeen die ondergrenzen niet haalde.

U heeft dienaangaande expliciet aangegeven dat die afweging gemaakt was en dat dit precies de portee is waarom Defensie dit wel een goed en acceptabel bod vond. Dit eindbod is daarna door de bij de CCOOP aangesloten bonden mee teruggenomen naar de respectievelijke achterbannen en daar is besloten om dit eindbod aan de leden voor te leggen. Overigens werd dit voorafgegaan door een voorlichtingsronde waarbij alle centrales gezamenlijk het eindbod aan de belanghebbenden hebben uitgelegd.

Ook van de zijde van Defensie is een, naar onze bescheiden mening, volledig geregisseerd offensief opgestart om de werknemers van Defensie te beïnvloeden. Daarbij is door alle geledingen uit de Defensietop gebruik gemaakt van alle beschikbare middelen en mogelijkheden om de medewerkers ertoe te zetten vooral positief te zijn over dit eindbod. Ons bereikten vooral signalen dat hierbij niet altijd het hele verhaal verteld werd of dat er elementen werden benoemd die niet in het eindbod stonden. Regelmatig werd ook aangegeven dat situaties anders werden gebracht dan in het eindbod verwoord was of dat men van de zijde van Defensie bepaalde vragen niet wilde beantwoorden. Ook werd ons medegedeeld dat er is aangegeven dat de pensioenteksten niet zo letterlijk genomen dienden te worden omdat ook Defensie wel inzag dat de daarin genoemde datum niet haalbaar zou zijn. Op zich natuurlijk een vreemde opmerking aangezien deze tekst volledig deel uitmaakt van het door u omarmde eindbod. Of moet men de 2% loonruimte ook niet serieus nemen omdat er nu eenmaal geen geld is?


Overigens hebben deze mail-acties en voorlichtingen bij veel mensen vooral een negatief effect gehad. Men wist het al niet te waarderen dat er een eindbod werd gedaan dat als ruim onvoldoende was betiteld door de centrales, maar ook het feit dat er een waar offensief op gang kwam vanuit de zijde van Defensie werd als absoluut negatief ervaren. Vele leden hebben aangegeven dat er wel een erg rooskleurig verhaal werd gebracht waarbij de negatieve elementen niet of nauwelijks benoemd werden.

Ook het feit dat de rekening voor het aanpassen van het loongebouw en het pensioenstelsel per 1 januari 2018 bij het personeel zou komen te liggen werd als schandalig en respectloos betiteld. Nog schandaliger was het dat dit belangrijke gegeven niet in het eindbod stond, maar er wel onlosmakelijk deel van uitmaakt door het op te nemen in het verslag van het SOD. Dit had u nog kunnen herstellen door het duidelijk te vermelden bij de veel gestelde vragen of het expliciet deel uit te laten maken van de uitleg aan de werknemers, maar ook daar was het, laten we het netjes zeggen, verstopt.

Websize Rode KaartOok bereiken ons veel signalen dat door de door u gehanteerde werkwijze het vertrouwen dat het personeel had in de werkgever nog verder is afgenomen. Was het vertrouwen eerder vooral weg in de richting van de ambtelijke top dan is dat nu nog veel dichterbij gekomen. Medewerkers verwachten vooral van een CDS, een hoofd defensieonderdeel of een directeur P&O dat deze het volledige verhaal vertelt en dat deze ook volledig achter het personeel staat.

Qua inhoud kunnen wij dan ook niet anders dan u aangeven dat het op veel fronten ontoereikend is en derhalve niet in het belang is van onze achterban, maar vooral ook niet in het belang van Defensie als organisatie. Wij brengen u allereerst nog maar eens in herinnering dat een medewerker van Defensie die op de maximale salaristrede staat er de laatste jaren aanzienlijk in koopkracht op achteruit is gegaan. De politiek geeft regelmatig aan dat iedereen er in Nederland op vooruit dient te gaan maar voor het personeel van Defensie geldt dat blijkbaar niet. Als voorbeeld zou een sergeant-majoor op zijn maximale salaris er nu wederom 1,5% inkoopkracht op achteruitgaan bovenop de 8% van de laatste 7 jaar. En daar horen dan dus ook nog een aanzienlijk aantal onderwerpen bij waarop men aanzienlijk achteruitgaat!

Om te beginnen is het voor het personeel volstrekt onduidelijk wat er nu zou gaan veranderen in het loongebouw en het pensioenstelsel waardoor ook mensen, behorende tot 39a van het AMAR, geen idee hebben waar ze voor zouden moeten kiezen. U legt een uitkomst vast zonder de effecten te kunnen noemen en weet dan alvast op voorhand aan te geven dat de rekening van deze exercitie volledig bij het personeel komt te liggen en, zoals al eerder aangegeven, verstopt u dit zuurtje ook nog door het niet op te nemen als element van het eindbod maar legt u dit vast in het verslag van het SOD!

Uiteraard zitten er nog veel meer elementen in uw eindbod die niet werden gewaardeerd door het personeel, maar die kunnen we samenvatten in één samenvattende zin: Het ontbreken van perspectief! Terwijl u juist aan heeft gegeven dat er sprake zou zijn van loonontwikkeling én perspectief!

Op dit moment is de krijgsmacht onvoldoende gevuld en lopen er continu meer mensen weg dan we met de beste wil van de wereld kunnen werven. Op dit moment trekt de economie aan en loopt de werkloosheid terug waardoor de concurrentie met het bedrijfsleven groter zal worden. Dit heeft altijd twee effecten. Hierdoor wordt het nog lastiger om personeel te werven, en personeel dat al werkzaam is voor Defensie zal makkelijker vertrekken. Uiteraard zijn deze effecten het sterkst merkbaar in de vakgebieden waar de problemen nu ook al het grootst zijn.

In FPS2, en zelfs in FPS1 is sprake van een enorme ondervulling. Op dit moment zit FPS3 daarentegen nagenoeg vol met mensen met rangen behorende tot de bovenbouw. Daarnaast zitten er, met name in de rang van Sergeant, veel mensen in FPS3 met een rang die daar dus niet zouden horen. Uw plannen zorgen er enerzijds voor dat deze mensen daar langer in blijven zitten en anderzijds dat er geen of nagenoeg geen doorstroom zal zijn voor het huidige en het toekomstige personeel.

U geeft immers aan dat voor deze sergeanten een extra inspanning zal worden gedaan om ze te bevorderen terwijl anderzijds de Sergeant die een positief doorstroombesluit krijgt gegarandeerd bevorderd gaat worden. De eerste groep heeft dus een recht waardoor de kans voor laatstgenoemde groep op een positief doorstroombesluit voor het overgrote deel nihil zal zijn. Op zich al demotiverend en ongewenst voor deze groep, maar een bijkomend effect zal zijn dat er in een bepaalde generatie een enorme luchtbel zal ontstaan waardoor de vulling van de krijgsmacht in de toekomst nog meer in gevaar zal komen.

Laten wij tot een conclusie komen voorzitter. De bij de CCOOP aangesloten bonden in de sector Defensie wijzen uw eindbod resoluut af. Bij beide bonden was een zeer grote meerderheid tegen uw eindbod. Deze weerstand was overheersend in alle groepen en generaties onder het personeel.

U geeft altijd aan dat uw personeel het goud van de organisatie is maar dit eindbod voelt aan als een staalborstel die net zo lang over dit goud heen en weer gaat tot er geen glans meer vanaf komt. Wij hopen dan ook oprecht dat u binnenkort mogelijkheden ziet om ons weer aan tafel te krijgen om te onderhandelen over een arbeidsvoorwaardenresultaat waar respect en waardering uitspreekt voor al uw personeel. Uiteraard dient daarnaast dan ook gezorgd te worden voor voldoende personele vulling, voldoende oefendagen, materieel en materiaal om op die wijze de opdracht die de politiek aan Defensie geeft waar dan ook uit te voeren.

Uw personeel, maar ook de organisatie an sich, is toe aan een goed arbeidsvoorwaardenakkoord en rust in de organisatie. Alleen dan bestaat er een kans dat er weer vertrouwen komt in de top van de organisatie en dat nieuw personeel bij Defensie wil instromen en dat personeel ook zou willen blijven. Dat zou u, en ons, in staat moeten kunnen stellen om weer te gaan werken aan een goed gevulde organisatie met tevreden personeel. “

Waar staan we nu?
Laat er geen misverstand over bestaan dat de ACOM van mening was, is én blijft dat er snel een arbeidsvoorwaardenresultaat moet komen. Maar daarvoor is het wel nodig dat de “andere kant van de tafel” dat ook wil en bereid is om stappen te zetten. In dit eindbod werd geenszins tegemoet gekomen aan de wensen van het personeel en werd een aanzienlijk aantal enorme zuurtjes neergelegd waarbij nagenoeg geen zoetjes te vinden waren. Dit eindbod werd dan ook terecht ervaren als een schoffering van het personeel. In de volgende alinea’s zullen we e.e.a. nader duiden zodat u (nogmaals) kunt zien wat wij als onvoldoende hebben ervaren en waar wij juist belang aan hechten.

Vanzelfsprekend zullen niet al die zaken op korte termijn gerealiseerd worden maar er zal in ieder geval op een aantal punten een verbetering te vinden moeten zijn ten opzichte van het huidige eindbod. Er moeten zoetjes bij of zuurtjes vanaf zodat er een totaalpakket kan komen waarvan de balans voor onze leden in positieve zin kan doorslaan, en niet zoals nu in negatieve zin doorslaat tot de eindstop.
De ACOM is altijd bereid om te praten over arbeidsvoorwaarden maar dan wel op basis van wederzijds respect en vertrouwen en in de wetenschap dat alles moet leiden tot een arbeidsvoorwaardenpakket waar respect en waardering uit blijkt voor het personeel van Defensie. Daarnaast dient er perspectief te zijn, voldoende personele vulling, voldoende materieel en materiaal en voldoende oefendagen zodat Defensie waar dan ook ter wereld de opdracht kan uitvoeren die de Politiek aan Defensie geeft!

(Zie verder de digitale versie van ACOM Journaal #06-17, p. 12-17)