Contact met uw bond
033-4953020


Eurefedop studiebijeenkomst in Gent (België)

Voordat over het (hoofd)onderwerp van de studiebijeenkomst in Gent werd gesproken, stond de voorzitter Eurofedop, de Oostenrijker Fritz Neugebauer, in zijn opening toespraak stil bij de recente aanslagen. De terreur in de verschillende grote steden is verschrikkelijk binnen Europa kan een land individueel slechts tot op een gegeven niveau werken aan veiligheid. Websize Eurofedop2017 1

Neugebauer pleitte dan ook voor een gezamenlijke Defensiemacht evenals gezamenlijk optreden tegen cybercrime. Op zulke momenten dragen populistische politici een extreem rechts denkbeeld uit. Wie vrede wil doet er goed aan zich voor te bereiden op oorlog maar zorgt ook voor rechtvaardigheid.

Tegenstrijdige verplichtingen
Er was van te voren aan de deelnemers, werkzaam in de overheid, uit de 24 aanwezige landen gevraagd of er elementen zijn die in de Europese pijler van sociale rechten ontbreken.
Een ander punt van discussie vloeit voort uit het naast elkaar bestaan van het Handvest van de Grondrechten in de Europese Unie en het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa, wat tot verschillende interpretaties kan leiden.

Bij recente ontwikkelingen in de rechtsorde met betrekking tot de bescherming van fundamentele rechten in de EU werd grotendeels geen rekening gehouden met het Europees Sociaal Handvest.

Het huidige gebrek aan coördinatie brengt ook het risico mee van tegenstrijdige verplichtingen die aan de lidstaten van de EU worden opgelegd, respectievelijk als staten die lid zijn van de EU en als staten die deel hebben aan het Europees Sociaal Handvest.

Gebrek aan coördinatie
Zo staat in artikel 12.1 dat eenieder recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging op alle niveaus, met name politiek, vakverenigings- en maatschappelijk gebied heeft, hetgeen het recht van eenieder omvat, om met anderen vakverenigingen op te richten en zich erbij aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.

Artikel 27 heeft het over het recht op voorlichting en raadpleging van de werknemers binnen de onderneming en artikel 28 heeft het over het recht op collectieve onderhandelingen en collectieve acties.

Alle lidstaten hebben het (herziene) Europees Sociaal Handvest geratificeerd. Zij hebben echter niet allen de verschillende artikelen op een gelijke manier aangenomen, met name als het gaat om loon- en arbeidsvoorwaarden en de arbeidsrelaties.
Het huidige gebrek aan coördinatie schept het risico van tegenstrijdige verplichtingen die opgelegd worden aan de lidstaten van de EU, respectievelijk als lid van de EU en als staten die deelnemen aan het Europees Sociaal Handvest en dit is van belang voor organisaties die aangesloten zijn bij Eurofedop. Vooral de landen van de West-Balkan, als het gaat om het afdwingen van sociale en vakbondsrechten.
In verschillende landen geldt de sociale paragraaf bijvoorbeeld niet voor Defensie en politie.

Websize Eurofedop Wandelgang Augustijnerklooster GentMilitairen: mensen met een roeping
Jan Kleian sprak als ACOM-afgevaardigde over de vrijheid van vereniging voor de sector Defensie. Zoals beschreven in de artikelen 12.1 en 28 mag in Nederland het Defensiepersoneel zich organiseren. Zij mogen acties voeren maar niet staken. Als de bonden dat laatste zouden willen, dan zouden de militairen daar niet eens aan mee wíllen doen. Militairen zijn nou eenmaal geen gewone werknemers maar mensen met een roeping. Welke andere werknemer laat zich naar waar ook ter wereld sturen waar gevaren dreigen?
Acties mogen alleen in eigen tijd, maar bijeenkomsten wel in diensttijd.

Kleian zei er trots op te zijn dat hij lid is van de oudste militaire vakvereniging, die meer dan 100 jaar bestaat. Misschien dat artikel 28 herschreven moet worden, zodat meerdere landen binnen Europa dan wel zouden kunnen instemmen met militaire vakbonden.

Tot slot kwam hij nog even terug op de opening van de Eurofedop voorzitter die pleitte voor een Europees leger. Zolang er nog allemaal verschillende regelingen voor militairen per land zijn, gaat dat echt niet lukken. Dus daar moet de Europese Unie eerst maar eens gaan werken