Contact met uw bond
033-4953020


Websize Rode Kaart‘We vechten terecht en met passie voor een respectvol arbeidsvoorwaardenakkoord’

Het zijn vroege en lange dagen voor de mannen van het Landelijk Actiecomité ‘Defensiepersoneel in actie’ (LAC DIA). Onder de met jeugdig elan omkranste leus ‘Defensiebonden komen naar je toe!’ zijn ACOM,AFMP, MARVER, FNV Overheid, KVMO, NOV, VBM en BBTV druk doende met een ‘informatiemars’ langs kazernes en andere Defensielocaties. Het doel van deze actie is de collega’s op de locatiewerkvloer te informeren over de laatste ontwikkelingen in het cao-conflict met (de demissionaire minister van) Defensie.

Vertegenwoordigers van de samenwerkende vakorganisaties in het actiecomité zijn voor dag en dauw al in touw met pamfletten, spandoeken en ander actiemateriaal, om collega’s die op de kazernes werken te ‘mobiliseren’ voor de informatiebijeenkomst later op de ochtend.

Webversie Alphons de Lange flyert KromhoutkazerneActiebereidheid peilen
Zo ook op de frisse ochtend van 29 augustus voor de poorten van de uitgestrekte Kromhoutkazerne te Utrecht die gekozen is als aftraplocatie van de informatiemars.
Namens de ACOM is Alphons de Lange, al jaren (bestuurlijk) actief in en voor de bond, betrokken bij het actiecomité. Als “vertegenwoordiger van de vakcentrale CCOOP” voert hij in het comité ook de kleuren van vakbond CNV Connectief (voorheen CNV Publieke Zaak) die ook Defensieleden organiseert.

“Samen met de collega’s van de andere drie centrales stem ik binnen het actiecomité de landelijke acties af, tref de voorbereidingen hiervoor etc., die door alle voorzitters gedragen worden”, licht De Lange zijn positie in het LAC toe.

Deze ochtend staat hij al om half zeven schouder aan schouder met collega Louis Schipper van de VBM de in- en uitgangen van de ‘paarse’ Defensielocatie in de gaten te houden. Riant voorzien van flyers en banners ontkomt geen kazernemedewerker aan hun ruimhartige toedeling. Ook niet de enkele collega’s die onverstoord ijzerenheinig proberen door te lopen of rijden. Breed glimlachend krijgen ze een flyer toegestopt. Geen wanklank in de vorm van protest of afwijzing te horen. “Geenszins! Over het algemeen zijn de reacties heel positief”, benadrukt De Lange. Volgens hem is het doel van de bijeenkomst die later in de Waterliniezaal begint “niet alleen het delen van de laatste stand van zaken met de mensen maar met name ook om hun bereidheid te peilen om mee te doen aan de komende acties.”

‘Angst en beduchtheid’
Tijdens de bijeenkomst in de Waterliniezaal, intussen door het actiecomité opgesierd en in gereedheid gebracht, is het voetlicht voor de voorzitters, in dit geval Marc de Natris van KVMO en zijn collega Jean Debie van de VBM.

De KVMO-voorzitter haalt in herinnering de bijeenkomst van 25 april jl., eveneens informatief van karakter, en stelt, een weinig gelaten, vast dat er toen sprake was van een massale opkomst maar dat nu slechts een kleine 60 collega’s voor deze gelegenheid de weg naar de Waterliniezaal hebben gekozen.Webversie Alphons Kromhoutkazerne staanplaatsen Waterliniezaal

Na afloop van de vergadering kan in de wandelgangen de reden achter de wat mindere opkomst worden opgetekend. Angst en beduchtheid zouden de werkvloer in hun greep houden. Men zou er niet openlijk voor durven uitkomen naar een vakbondsbijeenkomst te (willen) gaan. Temeer niet omdat de leiding zo niet afwijzend of zelfs vijandig daarop reageert dan wel op geen enkele manier dit soort acties bewilligt of aanmoedigt.

“De mensen zijn echt bang om hier te zijn”, noteert de ACOM Journaal-ist. “Ze missen het commitment bij de leiding. De commandant die duidelijk te kennen geeft dat hij/zij vindt dat de mensen bij zo’n bijeenkomst aanwezig moeten zijn. Als je laat merken dat je actiebereid bent krijg je scheve ogen en word je in de gaten gehouden. Het kan consequenties hebben voor je loopbaan. Heel veel mensen zijn daar bang voor. Dat is toch het overheersende gevoel. Je merkt het op de werkvloer als er iets gebeurt. Men durft daar niet gauw iets van te zeggen. Die assertiviteit is er niet. Vooral anoniem blijven en meehobbelen met de grote massa.”

Volgens Alphons de Lange zit daar een kern van waarheid. Hij gelooft ook dat de mensen zich niet alleen een beetje in de steek gelaten voelen door het (anti-syndicale) gedrag van de leidinggevenden maar “misschien ook wel enigszins geïntimideerd doordat ze de medewerking en het ‘voorbeeldgedrag’ van de leiding van de verschillende defensieonderdelen missen als stimulans en motivatie om hier aanwezig te zijn.”

De ACOM Journaal-ist ontdekte overigens onder de toehoorders van de vakbondsvoorzitters wel, naast een handvol hoofdofficieren, een opperofficier: ‘Twitter’- en Landmachtgeneraal Hans Damen. Maar of die enkele zwaluwen voldoende steun en waar nodig bescherming bieden is de vraag. Hun aanwezigheid is volgens De Lange “belangrijk maar wat de mensen ook graag willen zien is dat de hoofden van de defensieonderdelen een intern bericht, een memo zouden laten uitgaan waarin de medewerkers worden aangemoedigd dan wel er op worden gewezen dat deze bijeenkomsten worden georganiseerd.”

Chapeau voor KMar-collega’s
De actievoerder onder de banier van ACOM-CCOOP voelt zich in ieder geval gesterkt om nog meer effort te steken in het op de been brengen van zoveel mogelijk Defensiemedewerkers om stem te geven aan het breed levende misnoegen over het uitblijven van een fatsoenlijke cao.
“Samen staan we sterk” is het credo waarop De Natris en Debie tamboeren. Dat is ook het signaal dat de Medezeggenschap afgaf aan de bonden.

Sinds enkele weken hebben de collega’s van de KMar de barricaden beklommen. Ze halen voor ons de kastanjes uit het vuur met, weliswaar klein (qua hinder voor het publiek) gehouden acties op de vliegvelden Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport. Die acties kregen, door hun aard en de locaties, veel aandacht in de media. “Het Defensiepersoneel geeft aan: ‘Tot hier en niet verder’. Men is dat niet gewend van het misschien wel meest loyale personeel van Nederland dat sinds jaar en dag de politieke besluiten tot bezuiniging braaf uitvoert. Er was veel begrip, ook onder de reizigers, voor deze acties. Chapeau voor onze collega’s van de KMar”, complimenteert De Natris de actievoerende marechaussees.

Teken de petitie
Maar omdat Defensie geen krimp geeft zullen de acties in de komende weken worden ‘opgeschaald’ om de druk op te voeren. “Wij hebben u daarbij hard nodig. Het gaat immers om uw cao en om ons gezamenlijk belang.”
Op 15 september staat een “wat klein gehouden” demonstratie in Den Haag op het actieprogramma. Die wordt gevolgd door een grote manifestatie op 2 november, eveneens in de hofstad. “Voor beide acties geld dat u recht heeft op bijzonder verlof als u daarbij aanwezig wilt zijn. Wij verwachten voor beide acties een grote opkomst. Want druk opvoeren is alleen succesvol als u door uw aanwezigheid het signaal afgeeft: ‘Ik ben er klaar mee!’ Samen staan we sterk en samen geven wij het signaal af dat het roer om moet”, steekt De Natris zijn toehoorders een hart onder de riem. Hij roept de (demissionaire) minister op om “eindelijk eens de daad bij het woord te voegen”. Ze heeft immers de Kamer voor het reces belooft er alles aan te zullen doen om nog voor het aantreden van een nieuw kabinet met een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst met het Defensiepersoneel op het tapijt te zullen komen.Websize schrijvende militair

De Natris moet overigens nog een kleine teleurstelling wegslikken: het aantal ondertekenaars tot nu toe van de petitie ter ondersteuning van het (actievoerende) Defensiepersoneel en het thuisfront. “We tellen 55.000 medewerkers en op dit moment hebben we voor de petitie nog maar 12.000 handtekeningen verzameld. Ik neem dus aan dat nog niet iedereen van u de petitie getekend heeft.” Wie beducht is voor mogelijke repercussies kan ook onder ‘beschutting’ van algehele anonimiteit zijn of haar steun betuigen, legt de preses uit.

Vechten voor een respectvol avw-akkoord
VBM-voorzitter Jean Debie legt uit waarom de eerste demonstratie in Den Haag voor 15 september ‘op de rol staat’. Voor die datum is gekozen omdat het aan de vooravond van Prinsjesdag is. “We moeten een krachtig signaal afgeven richting de Tweede Kamer zodat men het budgetrecht gebruikt om wijzigingen aan te brengen in de ingediende Defensiebegroting. Twee november is voorafgaand aan de behandeling van de begroting van Defensie in de Kamer. Dat zijn twee momenten om de politiek te kunnen beïnvloeden en daar hebben we u bij nodig. Doe je niets, krijg je niets.”

Volgens Debie is er “schroom bij de militairen” om actie te voeren. Dit zou haaks staan op de loyale houding die de militair het beste past. “Sociale actie, anders dan militaire actie, zit niet in onze genen. Maar de andere kant van de medaille is dat als je dat niet doet je ook niet gehoord wordt.”

Webversie Alphons Waterliniezaal 3In de Waterliniezaal laat men zich op 29 augustus jl. wel horen, - zij het (nog) niet op stentorniveau. Er zijn vragen over de lage opkomst; of de bonden de werkvloer wel voldoende weten te bereiken; of de informatie wel goed ‘aankomt’ bij de mensen.

Voor de ‘trekkers’ van het Landelijk Actiecomité Defensiepersoneel in actie’ dendert de informatie- en actietrein verder. ACOM-CCOOP-vertegenwoordiger Alphons de Lange: “We vechten terecht en met passie voor een goed arbeidsvoorwaardenakkoord. We moeten de politiek met onze acties, bijeenkomsten en manifestaties er nog meer van overtuigen dat de defensiemedewerkers dat dubbel en dwars waard zijn.”