Contact met uw bond
033-4962722


‘Iets moois van maken waar Defensie niet omheen kan!’

De medezeggenschapscommissies (MC’en) van de verschillende reserve-eenheden vertonen qua uitdagingen en problematiek veel overeenkomsten. Maar er zijn ook grote verschillen voor wat betreft de oplossingstechnieken die gehanteerd worden evenals de manier van omgaan met het hoofd diensteenheid (HDE) etc.

MC Reserveeenheden websize JP en andere initiatiefnemersHier doet zich, stelt de ACOM vast, een probleem voor dat Defensie had kunnen voorzien en moeten aanpakken. Maar dat heeft men niet gedaan met alle ellende van dien. Reden genoeg voor de ACOM om eens een krijgsmacht breed overleg te organiseren met de MC’en van de reserve-eenheden.

Zo gezegd zo gedaan. Het initiatief viel in goede aarde. Bovendien is de ACOM bij de MC’en van de reserve-eenheden bekend als de bond die opkomt voor rechtspositie en medezeggenschap van reservisten.

Bespreek- en pijnpunten
De allereerste vergadering was uiteraard wat onwennig met onderlinge vragen als: ‘wie zijn wij, wat willen wij, welke uitdagingen ondervinden wij. De ACOM trad daarbij op als ‘makelaar’ tussen de partijen terwijl onze vertegenwoordiger (reservist met langdurige MC ervaring) het overleg als voorzitter in goede banen leidde. De Luchtmachtreserve (MC GLR) , Marinereserve (MC KMR) en Marechausseereserve waren aanwezig. Helaas kon door omstandigheden de Landmachtreservist niet aanwezig zijn.

De agenda was opgesteld aan de hand van de input die een rondje langs de velden had opgeleverd. Ofwel: Welke bespreekpunten/pijnpunten kennen jullie? Laten we die gemeenschappelijk bespreken.

In de allereerste vergadering waren de bespreekpunten/pijnpunten onder meer:

 • het algemeen reservistenbeleid in combinatie met de adaptieve krijgsmacht,
 • vergoeding bij tussentijds afgelasten van oefeningen;
 • en de statusvorm van Individuele Inzet Reservisten.

Na het eerste overleg konden de volgende bevindingen worden opgetekend:MC Reserveeernheden websize 1CMI Command

 1. goed initiatief om deze bijeenkomst te organiseren;
 2. goed om elkaar te leren kennen;
 3. weten waar pijnpunten aanwezig zijn;
 4. de manieren waarop wij c.q. onze HDE ’n omgaan met de pijnpunten;
 5. zeker voor herhaling vatbaar over enkele maanden;
 6. pijnpunten verder bestuderen;
 7. en in een later stadium, actiepunten formuleren met stakeholders.

Overladen agenda
Enkele maanden later hebben wij opnieuw een vergadering belegd met de MC’en van de reserve-eenheden krijgsmacht breed. Die werd bijgewoond door de MC GLR , MC KMR en MC KL. Helaas kon dit keer de KMar reservist niet aanwezig zijn.

De agenda bevatte veel meer behandelpunten dan bij de vorige vergadering het geval was. Gesproken werd onder meer over:

 • het uitnodigen van DMC VZ‘ers c.q. overlegcoördinatoren van de krijgsmachtonderdelen,
 • urendeclaratie/KM vergoeding bijwonen van deze vergaderingen,
 • betrokkenheid van de MC bij de adaptieve krijgsmacht,
 • bijeenkomst IGK over problematiek reservisten,
 • en nog vele andere onderwerpen.  

MC Reserveeenheden websize ReservistenJongstleden februari werd alweer de derde vergadering in successie georganiseerd. Spontaan meldde zich de overlegcoördinator van CLAS voor deze vergadering. Helaas was er wederom geen KMar reservist aanwezig. Dit was aanleiding om een aantal opties te bespreken hoe te waarborgen dat ook de KMar reservist zijn zegje kan doen. Het is immers absoluut de bedoeling dat alle krijgsmachtonderdelen vertegenwoordigd zijn en hun bijdrage kunnen leveren.

Structureel karakter
Ook de agenda voor deze bijeenkomst bleek te uitgebreid om alle punten in behandeling te kunnen nemen. De agenda voorzag o.a. in de volgende punten:

ü  naam/logo voor deze bijeenkomsten die een structureel karakter krijgen,

ü  databank om krijgsmacht breed informatie reservisten uit te wisselen,

ü  status fulltime reservist,

ü  bevorderingsbeleid reservisten

ü  elke vergadering ca. 15 minuten uitleg over sociale zekerheid (waar haal ik welke hulp vandaan als mij iets overkomt en wie betaalt dat)

ü  en WW en B(ovenwettelijke)WW-vraagstukken.

Onze vertegenwoordiger beschikt over de bijzondere expertise om inhoudelijk gedegen in te kunnen gaan op deze vraagstukken over sociale zekerheid, WW en BWW.

Dit overleg heeft zijn nut al bewezen en wat is nu mooier dan dat je van elkaar weet wat er speelt op allerlei gebied, hoe de verschillende HDE’en daarmee omgaan en hoe andere MC’en (welke) oplossingen hebben bedacht voor lopende kwesties.

Ook is er al een gesprek geweest met de VZ CMC om hem te informeren over de reservistenproblematiek en de rol (en invloed) van reservisten in de adaptieve krijgsmacht. Er is een afspraak gemaakt om elkaar verder te informeren.
Ook hier is het plan om, daar waar nodig, elkaar in de volle breedte te ondersteunen. Een afgeleid doel kan zijn om te bezien in welke mate dit overleg de diverse MC ‘en van de krijgsmachtonderdelen kan ondersteunen in de komende uitdaging die de adaptieve krijgsmacht behelst.

Uitdagingen adaptieve krijgsmacht
Binnen Defensie weet volgens ons nog niemand wat de adaptieve krijgsmacht gaat inhouden en welke uitdagingen c.q. problematiek e.e.a. bij zich draagt. Dit is zeer verwonderlijk aangezien er toch al verschillende stukken geproduceerd zijn over de adaptieve krijgsmacht. Denk bijvoorbeeld aan ‘Plan van aanpak uitvoering Total Force’ concept van januari 2017 en ‘Rapportage adaptieve krijgsmacht’ van eind 2017[1].

Uiteraard gaan we weer een volgende vergadering organiseren en wel in mei. De datum volgt nog. Het aantal te bespreken onderwerpen zal waarschijnlijk alleen maar groeien in het kader van de adaptieve krijgsmacht. Op alle mogelijke en onmogelijke manieren wil Defensie haar organisatie qua functies gevuld krijgen en ze schroomt niet om daarbij alle mogelijke trucs uit te halen. De MC’en worden hierdoor overbelast met alle vraagstukken en voorvallen die hieruit voortkomen.
Hierbij zal MC overleg reservisten dat door de ACOM is geïnitieerd en inmiddels een structureel karakter gekregen heeft, alle MC’en behulpzaam zijn.

We gaan er iets moois van maken en wel zodanig dat Defensie niet meer om dit overleg heen kan.

 


[1] Beide stukken zijn besproken in ACOM Journaal #05-2017 en #02-2018.