Contact met uw bond
033-4962722


De militair - aangesteld bij het beroepspersoneel van de krijgsmacht - kan zijn of haar belangstelling kenbaar maken voor een vacante functie binnen Defensie. Met andere woorden: intern solliciteren op een vacature binnen Defensie.Websize joint operations room rotterdam

Dit kan eenvoudig door uw belangstelling kenbaar te maken voor de zogenoemde ‘geambieerde functie’: dit is de vacante functie die u als beroepsmilitair op het oog heeft en waarin u door de Defensie wenst te worden benoemd.

Flexibel Personeelssysteem
Het Flexibel Personeelssysteem (hierna: FPS) geeft aan u - als beroepsmilitair - een belangrijke impuls voor het solliciteren op een vacante functie binnen Defensie. Het FPS vereist immers dat u gedurende het dienstverband doorgroeit naar een hoger functieniveau waaraan doorgaans een bevordering is gekoppeld. Vaak lukt het de beroepsmilitair de geambieerde functie binnen een bepaald krijgsmachtdeel te verkrijgen en te worden benoemd.

Functietoewijzingsproces
Maar in de praktijk kan het ook mis gaan. De vacante functie wordt in het zogeheten ‘functietoewijzingsproces’ na selectiegesprekken aan een andere kandidaat aangeboden. Het kan zijn dat u - na uw afwijzing - kanttekeningen plaatst bij de gang van zaken of betwijfelt of het selectieproces wel eerlijk en volgens de regels is verlopen.

Een praktijkgeval: afwijzing vanwege ‘het organisatiebelang’
Sergeant-majoor X (hierna te noemen: sm X) - had tijdig zijn belangstelling kenbaar gemaakt voor een vacante, hogere functie met dezelfde rang. De commandant van de betreffende eenheid deelde hem - in hoedanigheid van functietoewijzer - mede dat hij niet voor de vacante functie in aanmerking komt. Het zogeheten ‘organisatiebelang’ stond de functietoewijzing aan sm X in de weg. ‘Organisatiebelang voor een zo goed en tijdig mogelijke bezetting van het totale functiebestand’, luidde de afwijzingsgrond.

Sm X was het niet eens met het afwijzend besluit. Hij achtte zichzelf immers ruimschoots capabel om de geambieerde functie binnen de eenheid op goede en deskundige wijze uit te oefenen. Sm X beschikte over ruime werkervaring binnen de eenheid waarbij hij alle vakopleidingen succesvol had afgerond. Sm X vond het bijna ondenkbaar dat hij niet zou worden benoemd. Hij voldeed immers aan alle functie-eisen (bodemgeschikt) en is beschikbaar. Verder was het voor hem onduidelijk waaruit het organisatiebelang concreet zou bestaan.


Toch ging de vacante functie aan zijn neus voorbij en dreigde de functie aan een andere beroepsmilitair te worden vergeven.

Websize Hamer Schrijvende hand Wetsboeken SVB gaat in beroep uitspraak aow leeftijdJuridische stappen
Sm X liet het er niet bij zitten en ondernam - met behulp van de ACOM-jurist - juridische stappen richting Defensie. Allereerst werd bij de functietoewijzer schriftelijk om uitleg gevraagd. Om welke redenen is sm X afgewezen en wat houdt ‘organisatiebelang’ concreet in? Daar kwam helaas geen duidelijk antwoord op, waarna een bezwaarschrift bij Dienstencentrum Juridische Dienstverlening (DC JDV) werd ingediend.

|Kort geding (voorlopige voorziening) bij de bestuursrechter
Omdat inmiddels een 2de vacaturepublicatie had plaatsgevonden - die nu ook was opgesteld voor sergeanten omdat na de 1ste publicatie geen enkele geschikte kandidaat zich had aangemeld - en de functie dreigde te worden toegewezen aan een andere beroepsmilitair, was het van belang geen tijd te verliezen en de kwestie in kort geding aan de bestuursrechter voor te leggen.

Ondertussen werd bij de functietoewijzer (bevoegd gezag) dringend verzocht de selectieprocedure stop te zetten. Hierop deelde de functietoewijzer mede dat ‘geen verdere acties worden ondernomen om tot vulling te komen.’ Dit gaf de gewenste ruimte aan sm X om de kwestie aan de bestuursrechter voor te leggen.

Zitting bij de bestuursrechter
De discussie over de geschiktheid van sm X en de term ‘organisatiebelang’ zette zich bij de bestuursrechter voort. Defensie vond sm X weliswaar bodemgeschikt, maar er waren een aantal organisatorische knelpunten, zo bleek ten tijde van de zitting:

 1. Sm X kon niet gemist worden op zijn huidige standplaats en bij zijn vertrek zou zijn functie waarschijnlijk langdurig vacant blijven;
 2. Functietoewijzing aan sm X was ook niet wenselijk uit een oogpunt van opbouw van kennis en ervaring in relatie tot de wenselijke spreiding van de loopbaan van sm X over verschillende functies.

Daar stond het individuele belang van sm X tegenover. Sm X vond het vervullen van de geambieerde (hogere, leidinggevende) functie een logische stap in zijn defensieloopbaan en zag geen enkele reden om hem niet in de geambieerde functie te benoemen.

Het (voorlopig) oordeel van de bestuursrechter
De bestuursrechter oordeelde dat hij bij dergelijke zaken terughoudend moet zijn. Niettemin behoort het bevoegd gezag (lees: commandant) inzicht te geven in het verloop van het functietoewijzingsproces en de afwegingen die daarbinnen zijn genomen. Waarom zou sm X niet aan de gestelde functie-eisen voldoen?

Het feit dat geen vervanger voor sm X voorhanden was, ligt in de risicosfeer van Defensie. Defensie behoort een passende oplossing onder deze omstandigheden aan te dragen, oordeelde de bestuursrechter. Sm X mag hier niet de dupe van zijn.

Op de terechtzitting bij de bestuursrechter erkende de aanwezige commandant van de eenheid dat sm X bij nader inzien de meest geschikte kandidaat is. Hij zegde toe dat - gelet op een recente personeelsverschuiving - aan sm X, als enige kandidaat, tóch de geambieerde functie zal worden aangeboden, nadat met sm X een sollicitatiegesprek zal zijn gevoerd. De zaak kwam hierdoor uiteindelijk in onderling overleg tot een goed einde.

Het loont dus de moeite om - bij een onduidelijke of ongemotiveerde afwijzingsgrond - contact met uw vakorganisatie op te nemen, alvorens de discussie met uw commandant aan te gaan en daarna eventueel de kwestie te laten toetsen door de bestuursrechter.

Hoe werkt het (doorlopend) functietoewijzingsproces?Websize Functiewaarneming loonstrook salarisstrook
In hoofdlijnen verloopt het functietoewijzingsproces als volgt:

 1. Een vacature wordt binnen Defensie (digitaal) gepubliceerd (vacaturepublicatie) waarbij de arbeidsplaatsnummer wordt vermeld;
 2. Kandidaten kunnen hun belangstelling tonen;
 3. De personeelsdienst van de eenheid (P&O) selecteert kandidaten op basis van beschikbaarheid, bekwaamheid en geschiktheid (voldoen aan de functie-eisen);
 4. De functietoewijzer neemt het besluit welke kandidaten waarschijnlijk geschikt zijn en welke kandidaten worden afgewezen (eerste selectie);
 5. P&O biedt potentieel geschikte kandidaten aan bij de vacaturehouder en stuurt de afvallers een gemotiveerde afwijzing;
 6. De selectiecommissie neemt sollicitatiegesprekken af en formuleert een advies voor de functietoewijzer;
 7. De functietoewijzer neemt het besluit tot plaatsing van de geselecteerde kandidaat op basis van de adviezen (tweede selectie);
 8. P&O maakt de besluitenlijst op;
 9. De geselecteerde kandidaat krijgt de aanstellingsakte thuis gezonden.

Hoe gaat de bestuursrechter om met conflicten over functietoewijzing?
Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste bestuursrechter in Nederland) komt de commandant (het bevoegd gezag) een zogeheten ‘discretionaire bevoegdheid’ toe bij het al dan niet toewijzen van een functie.

Een discretionaire bevoegdheid betekent dat het de commandant een zekere mate van vrijheid heeft om - in het functietoewijzingsproces - naar eigen inzicht een benoemingsbesluit of een afwijzingsbesluit te nemen. Dit brengt met zich mee dat de toetsing door de bestuursrechter van de gebruikmaking van deze discretionaire bevoegdheid, zeer terughoudend moet zijn.

In het geval dat de bestuursrechter zich een oordeel moet vormen over het wel of niet terecht afwijzen van de betreffende beroepsmilitair, dan zal de bestuursrechter beoordelen:

Kortom, de bestuursrechter kan dus op grond van het bovengenoemde toetsingskader van oordeel zijn dat het afwijzingsbesluit van de commandant ten aanzien van de betrokken beroepsmilitair in het licht van alle omstandigheden wel of niet in redelijkheid is genomen.

Indien u juridische hulp nodig heeft bij een knelpunt of probleem rondom het functietoewijzingsproces, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de afdeling juridische Zaken van de ACOM.