Contact met uw bond
033-4962722


Eindelijk gerechtigheid!

Met ons artikel in ACOM Journaal van juni 2017[1] over de problematiek rondom contracten ‘Individuele Inzet Reservisten’ bij de CLAS (IIR-contracten) hebben we, Websize IIR Fitheidstraining Natres Haagse eenheden 09 14 2na een slopende (en later bleek onnodige) procedure, uiteindelijk toch succes geboekt.

Nog even ter herinnering: een IIR-contract zorgt ervoor dat alle werkafspraken en rechten met de betrokken reservist op papier worden gezet. Dan gaat het over zaken zoals:

-          werktijden,

-          rang,

-          werkplek,

-          toekenning verlofdagen,

-          doorbetaling loon bij ziekte.

Allemaal volstrekt normale zaken die duidelijkheid scheppen voor beide partijen. Men weet waar men aan toe is!

Verandering in rechtspositie
In genoemd artikel vermeldden wij eerst dat een IIR contract voor meer dan 24 uur en voor 2 opdrachtgevers (nl. CLAS en CLSK) niet was toegestaan. Vervolgens hebben wij de formele bezwaarschriftprocedure opgestart. Allereerst werden de bezwaren door middel van een rekest schriftelijk bij Staf CLAS bekend gemaakt. Daarop volgde, zoals te verwachten was, een afwijzing. In die reactie werd gesteld dat de rechtspositie van de rekestrant niet was veranderd. Dit klopt dus niet. Er is wel degelijk sprake van een verandering in de rechtspositie van betrokkene. Er worden hem namelijk rechten onthouden. Dit heet formele rechtskracht en betekent niet anders dan als er een systeem met meer rechtswaarborgen gevolgd kan worden dit dan ook dient te gebeuren. Dit uiteraard in het kader van het verschaffen van rechtszekerheid. Als reservisten ergens behoefte aan hebben dan is het wel rechtszekerheid en dat is ze ook van harte gegund.

Websize IIR Overleg bij schietoefening CCie in SchaarsbergenJuridisch vervolgtraject
De volgende stap was uiteraard het indienen van een bezwaarschrift bij het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening (JDV) en (het verschijnen op) een hoorzitting. Uiteraard hebben wij met onze cliënt deze uitdaging aangepakt. Maar de hoorzitting ten spijt kregen wij ook daar een afwijzing te verstouwen. Hierna lag echter de weg open naar de Rechtbank Sector Bestuursrecht te Den Haag. In het aanvullend beroepschrift hebben wij andermaal de navolgende motiveringen geformuleerd:

 1. Defensie dient zich te gedragen als een goed werkgever
 2. Het geldend maken van werkafspraken op formele wijze
 3. Er is geen wet- en regelgeving dat meerdere werkafspraken voor verschillende opdrachtgevers niet is toegestaan
 4. De constante problematiek rondom tijdige uitbetaling via ingediende appellijsten (ter info: via IIR-contract volgt automatisch uitbetaling)
 5. Commandanten van reserve-eenheden zijn niet op de hoogte van status uitbetaling loon via appellijsten.
 6. Alle relevante arbeidsvoorwaarden zoals uitbetaling ziektedagen, toekenning verlofdagen etc. worden automatisch geregeld via IIR-Contracten
 7. Een integrale en zorgvuldige verwerking en vastlegging van alle rechten en plichten.

  Onnodige geldverslindende procedure
  Wij hebben duidelijk gemaakt aan Defensie dat bij ons het verkrijgen van een IIR-contract met alle gewenste voorzieningen voor onze cliënt voor ons het hoofddoel was. Hierna werd opeens door Defensie contact gezocht met de ACOM teneinde te komen tot het beëindigen van de procedure bij de Rechtbank.Websize IIR ijskoude wateroversteek voor oirschotse genisten3

Het voorstel was om alle rechten, zoals gevraagd door de ACOM, in het IIR-contract toe te staan met terugwerkende kracht. Uiteraard hebben wij van onze kant de voorwaarden gesteld waaraan zou moeten worden voldaan om de procedure in te trekken.

Hierna heeft de tegenpartij weer contact gezocht met Staf CLAS afdeling reservistenaangelegenheden en werd alsnog het IIR-contract opgemaakt aan onze cliënt en ons voorgelegd.
Reden tot verbazing gaf wel de excuusvermelding van Staf CLAS dat ook onder de oude regelgeving een tweede aanvullend IIR-contract mogelijk was geweest.

Dit alles heeft geresulteerd in een tijd en geldverslindende procedure voor beide partijen die dus niet had gehoeven. Het gevolg van eigengemaakt beleid dat geen enkele grondslag heeft en de halsstarrige houding van het toenmalige hoofd Korpsbureau Reservisten.

Defensie bezint eer ge begint!

 


[1] AJ#06-17, p. 6-7