Contact met uw bond
033-4962722


Groen licht bondsleden voor Arbeidsvoorwaardenakkoord met terugwerkende krachtWebsize SOD Ondertekening AVW akkoord twk oktober 2018

Op 30 juli jl. hebben alle centrales van overheidspersoneel aan de Hoofddirecteur Personeel, schout-bij-nacht Peter Reesink (door afwezigheid van de staatssecretaris van Defensie zat hij het Sector Overleg Defensie voor), laten weten dat een (over)grote meerderheid van de leden van de aangesloten bonden achter het arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat staan.

Daardoor is er nu, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2018, een Arbeidsvoorwaardenakkoord voor al het Defensiepersoneel. Dit Arbeidsvoorwaardenakkoord heeft een looptijd tot en met 31 december 2020.

Met het bereiken van een akkoord is het proces van arbeidsvoorwaarden nog niet beëindigd. De in het akkoord gemaakte afspraken dienen nu uitgewerkt te worden en te landen in wet- en regelgeving. De afgelopen weken zijn de eerste uitwerkingen tussen de partijen gedeeld en ook de komende weken zullen de gesprekken hierover doorgaan. Dat laat onverlet dat er aan de gemaakte afspraken nog geen invulling gegeven zou kunnen worden. De afgesproken verhogingen van het salaris, toelagen en éénmalige uitkering zullen of zijn inmiddels aan u uitbetaald.

Een mooi voorbeeld van wat snel geregeld dient te worden is de “vaste aanstelling voor mensen die een Fase 2 aanstelling hebben of krijgen”. Het kan immers voorkomen dat mensen die nu een Fase 2 aanstelling hebben er op basis van een eerder gegeven negatief doorstroombesluit binnenkort uit zouden moeten gaan. Die zouden naar onze mening echter ook recht hebben op een vaste aanstelling, en dan is haast dus geboden!

Websize SOD 411 PantserGenieCie legt stelconplaten in MarnewaardMocht u als lid van de ACOM in deze situatie verkeren neem dan contact op met de ACOM via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat we u tijdig kunnen adviseren en/of bijstaan.

Daarnaast hebben we uiteraard nog de grote dossiers voor ons liggen, in chronologische volgorde:

  • Aanbevelingen levensfasebewust personeelsbeleid;
  • Vervangen van het loongebouw voor militairen;
  • Het vervangen van het flexibel personeelssysteem.

Tevens willen wij u erop wijzen dat wij in het SOD hebben verzocht om mensen die van mening zijn dat zij door gemaakte keuzes in dit akkoord onevenredig benadeeld zijn de mogelijkheid te bieden een verzoek in kunnen dienen om dat kenbaar te maken. Deze verzoeken/rekesten dienen, voordat er een besluit kan worden genomen, van een zwaarwegend advies te worden voorzien van de “BCO AV-akkoord” zoals dat ook bij het vorige akkoord is afgesproken. De Hoofddirecteur Personeel heeft daar namens de Minister mee ingestemd.

Met het bereiken van het arbeidsvoorwaardenakkoord is tevens besloten om na het reces het overleg, dat was opgeschort, weer te hervatten. Door het opschorten van het overleg en de hoge prioriteit die de afgelopen maanden gegeven is aan het tot stand brengen van het arbeidsvoorwaardenakkoord zijn er veel onderwerpen blijven liggen die de komende weken besproken dienen te worden. Defensie dient echter nog wel te komen met een voorstel aangaande de agenda en prioritering.

De aankomende weken staan onder andere de werkgroep reorganisaties, werkgroep postactieven, werkgroep algemene financiële rechtspositie en het SOD op de agenda.

Daarnaast dient het technisch werkverband levensfasebewust personeelsbeleid uiterlijk 1 oktober met een aanbeveling te komen richting de werkgroep algemeen personeelsbeleid zodat dat daar de eerste maatregelen met betrekking tot levensfasebewust personeelsbeleid kunnen worden besproken.

Opschorten overleg IO REO DMO
In de afgelopen periode zijn de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie (SCO-Def) bij de uitvoering van reorganisatieplannen bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en de daaruit voortvloeiende processen in de Begeleidingscommissie Personele Implementatie (BCO PI) meerdere malen tegen situaties aangelopen waarbij processen, gemaakte afspraken en gedane toezeggingen niet, of niet geheel, worden nagekomen of worden uitgevoerd.Webversie SOD DMO

De SCO-Def hebben naar aanleiding hiervan meerdere malen gesprekken gevoerd met de directeur P&O van de DMO. Dit met als doel om verbetering te bewerkstelligen zodat de processen alsnog conform de gestelde regelgeving en gemaakte afspraken uitgevoerd zouden worden. Tijdens deze gesprekken is meermaals door de directeur P&O DMO aangegeven dat als gevolg van onder andere de groeiende defensieorganisatie de werkdruk te hoog is waardoor de P&O-organisatie van de DMO procesmatig niet te allen tijde “in control” is. Daarnaast hebben de SCO-Def meerdere malen aangegeven signalen te ontvangen waaruit blijkt dat binnen de verschillende directies van de DMO een cultuur bestaat om zowel de SCO-Def als de P&O-organisatie van zowel de DMO als van de verschillende OPCO’s niet juist te informeren en niet op de hoogte te houden van lopende of nieuwe ontwikkelingen en processen binnen de lopende reorganisatieplannen of de BCO PI.

Kort voor de BCO 3 PI van de Directie Inkoop van de DMO op donderdag 18 juli jl. werden de SCO-Def benaderd door leden met de mededeling dat men verbaasd was dat er een BCO 3 zou gaan plaatsvinden terwijl de uitkomst van de BCO 2 nog niet middels formele wel/niet plaatsingsbrieven aan het betreffende personeel waren uitgereikt. Tevens hebben de centrales signalen ontvangen waaruit bleek dat over deze omissie bij de Directie Inkoop is gesproken waarbij ook een mogelijke reactie hierop van de bonden aan de orde is geweest. Toch is er voor gekozen de BCO 3 PI Directie Inkoop door te laten gaan en de SCO-Def niet voorafgaand aan de BCO 3 Directie Inkoop hierover te informeren. Bij navraag bij de directeur P&O DMO werd duidelijk dat dit ook bij de P&O-organisatie van de DMO niet bekend was. Er is voor de SCO-Def om onbegrijpelijke reden geen contact gezocht met de SCO-Def om deze situatie vooraf te bespreken en in samenspraak te komen tot een oplossing. Dit was voor de SCO-Def de beroemde druppel en reden het overleg IO REO DMO en BCO processen bij de DMO tot nader order op te schorten en een formele brief te sturen aan de Werkgroep Reorganisaties met als doel om tijdens de eerstvolgende vergadering van deze werkgroep, welke gehouden gaat worden op 10 september, de huidige situatie te bespreken en te komen tot een oplossing.

Websize SOD HondengeleiderHondengeleiders
Tijdens diverse werkbezoeken van de voorzitter en de algemeen secretaris heeft de ACOM geconstateerd dat er steeds vaker (militaire) hondengeleiders werkzaam zijn binnen Defensie. Op zich een logische en goede ontwikkeling. Wij hebben tijdens deze werkbezoeken, maar ook door verschillende signalen die wij van onze leden hebben ontvangen moeten constateren dat er met betrekking tot de financiële en materiele voorzieningen waar hondengeleiders bij Defensie aanspraak op kunnen maken er geen eenduidige regelgeving bestaat. Er blijken verschillende aanwijzingen of operationele instructies te zijn waarin op verschillende wijze uitvoering en of invulling wordt gegeven aan financiële en materiele voorzieningen voor de hondengeleiders. Vooral met betrekking tot de vergoeding voor de permanente verzorging en de verantwoordelijkheid voor de diensthond blijken er verschillen te zijn in zowel de financiële vergoeding alsmede in het toekennen van arbeidsduur voor de directe verzorging van de diensthond. Dit was voor ons reden om middels een brief dit onderwerp te laten agenderen voor het eerstvolgende overleg van de werkgroep algemene financiële rechtspositie.