Contact met uw bond
033-4962722


Aftrap onderhandelingen over nieuw loongebouw Defensie

Begin september zijn de centrales en de hoofdirecteur personeel Defensie (HDP) in overleg gegaan om de vergaderagenda voor het restant van 2019 aan te passen. Dit was noodzakelijk gegeven de afspraken die gemaakt zijn in het arbeidsvoorwaardenakkoord.

Er is onder andere afgesproken om op dinsdag 22 oktober een extra vergadering voor de werkgroep algemeen personeelsbeleid uit te schrijven om op deze dag de algemene maatregelen van bestuur te bespreken. In deze algemene maatregelen van bestuur staan de wijzigingen beschreven die naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord in de diverse regelgevingen dienen te worden doorgevoerd of te worden aangepast.
Websize SOD DMO logo
Reorganisatieprocessen DMO
Zoals vermeld in de vorige editie van ACOM-journaal (AJ#09-19, p. 6-7) is met het bereiken van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 besloten om het opgeschorte overleg te hervatten. Vanaf 9 september zijn de diverse werkgroepen weer bij elkaar gekomen om een grote diversiteit aan onderwerpen die gedurende het opschorten van de onderhandelingen en het arbeidsvoorwaardenoverleg waren blijven liggen te bespreken.

Op dinsdag 10 september stond, om te beginnen, de Werkgroep Reorganisaties (WG REO) op de agenda. De laatste vergadering van deze werkgroep dateerde van 19 december 2017. WG REO was dus ruim anderhalf jaar niet in vergadering bijeengekomen.

Zoals eerder vermeld hadden de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie (SCO-Def) het overleg met de Defensie Materieel Organisatie (DMO) opgeschort. Dit vanwege het niet juist doorlopen van reorganisatieprocessen bij DMO en met name de personele implementatie van het reorganisatieproces. De SCO-Def hadden een en ander ter agendering aangeboden aan de WG REO. Tijdens de vergadering werd door de directeur P&O DMO duidelijk aangegeven dat de directie P&O van de DMO het reorganisatieproces het afgelopen jaar niet optimaal heeft begeleid en dat ze (de directie P&O van de DMO) de regie op de reorganisatieprocessen moet terugpakken. Er werd duidelijk aangeven dat aan de afgesproken processen en de daarbij overeengekomen regels strak de hand gehouden zal worden.
Daarbuiten is de directie P&O van de DMO op volle kracht aan het werk met het realiseren van een verbeterprogramma. Voor de SCO-Def waren er gerust op het voornoemde reorganisatieoverleg te hervatten door de toezegging om periodiek te overleggen over de voortgang van de genomen maatregelen. Maar ook de toezegging dat de verschillende directies erop gewezen zullen worden de P&O-processen te volgen, gaf vertrouwen.

Afspraken over (out)sourcing
Een ander langdurig punt van discussie met Defensie betreft het proces bij sourcingstrajecten. Kort gezegd het proces dat gevolgd dient te worden bij het uitbesteden van werkzaamheden aan een externe (markt)partij. Hierover is in 2013 het Sociaal Statuut Uitbesteding (SSU) overeengekomen. In dit SSU is opgenomen onder welke voorwaarden werkzaamheden uitbesteed kunnen worden aan een externe (markt)partij.
Het SSU was tot 1 januari 2016 van kracht. Maar tijdens diverse vergaderingen, de WG REO in december 2017 en de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP) van 16 februari 2018, is besloten dat het SSU niettemin als leidraad van denken zou blijven gelden tot er nieuwe afspraken zijn gemaakt. Dit laatste is, zo hebben de SCO-Def het afgelopen jaar diverse malen geconstateerd, niet goed gecommuniceerd binnen de Defensieorganisatie.
Bij diverse reorganisaties liepen de SCO-Def tegen de situatie aan dat er werd aangegeven dat het SSU was verlopen en er daarom geen afspraken gemaakt dienden te worden bij het outsourcen van werkzaamheden. Tijdens de vergadering is besloten dat Defensie zo spoedig mogelijk met een voorstel komt richting de WG AP om een technisch werkverband sourcing in te stellen. In dit technisch werkverband zullen de SCO-Def en Defensie nadere afspraken maken met betrekking tot sourcing en er is nogmaals bevestigd dat tot er nieuwe afspraken zijn gemaakt het SSU als leidraad van denken blijft gelden.

Webszie SOD chroom 6Instellen adviescommissie Chroom 6
Tijdens de vergadering van de Werkgroep Postactieven (WG PA) van 10 september 2019 is het instellen van een onafhankelijke adviescommissie Chroom 6 besproken. De staatssecretaris van Defensie heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven in overleg met de SCO-Def een onafhankelijke adviescommissie in te willen stellen. Die commissie moet gaan toezien op de toepassing van zowel de hardheidsclausule als de schrijnende gevallen in de fase bezwaar van de procedure zoals die wordt afgehandeld door het ABP.
Het advies van de commissie is zwaarwegend en afwijking daarvan dient stevig te zijn onderbouwd. Namens de CCOOP is hierbij aangegeven dat de SCO-Def doorgaans niet worden geïnformeerd via Kamerbrieven en dat sociale partners in dit overleg afspraken maken. Het voorstel dat nu voorligt in de vergadering wekt de suggestie dat de onafhankelijke adviescommissie wordt ingesteld door de gezamenlijke sociale partners waardoor haar onafhankelijkheid gewaarborgd zou zijn.

Normaal gesproken wordt het instellen van een onafhankelijke of een paritaire commissie afgestemd met de sociale partners, maar de staatssecretaris kan een commissie ook instellen zonder overleg met de centrales. Het voorliggende voorstel hinkt op beide gedachtes. De staatssecretaris wil een commissie instellen en de bezetting bepalen en vervolgens mogen de centrales daarmee instemmen. Dat is niet de gebruikelijke manier waarop een onafhankelijke commissie wordt ingesteld. Als namelijk sociale partners gezamenlijk besluiten om een onafhankelijke commissie in te stellen is het te doen gebruikelijk dat zowel de werkgever als de SCO-Def een gelijk aantal kandidaten afvaardigen die vervolgens, indien van toepassing, gezamenlijk een voorzitter kunnen kiezen. Op grond van deze principiële bezwaren kan de CCOOP (ACOM) niet instemmen met dit voorstel tot instellen van deze “onafhankelijke” commissie. Het gaat de CCOOP niet zozeer om de kandidaten maar het bezwaar is gelegen in het feit dat de commissie wordt ingesteld en de bezetting wordt bepaald door de staatssecretaris en dat haar onafhankelijkheid zou zijn geborgd doordat de centrales daarmee instemmen. Door Defensie wordt het besluit genomen om de adviescommissie een Defensiecommissie te laten zijn. Het voorstel tot het instellen van een onafhankelijke adviescommissie werd daarom ingetrokken.Webszie SOD speurhonden 2 1

Hondengeleiders
Tijdens de WG AP is nogmaals door de CCOOP de positie van de hondengeleiders onder de aandacht gebracht. Er zijn momenteel mogelijk situaties waarbij hondengeleiders voor de verzorging van de hun toegewezen diensthond structureel moeten overwerken. In het verleden waren deze uren standaard opgenomen in het reguliere rooster. Het structureel inroosteren van overwerk is niet conform afspraak. Wij hebben nogmaals aangeven dat deze situatie niet wenselijk is en waar deze wordt toegepast dit onmiddellijk dient te worden beëindigd.

Nieuwe Duiktoelage
In vervolg op de Werkgroep Algemene Financiële Rechtspositie (WG AFR) van 12 maart 2019 is tijdens de WG AFR van 19 september jl. voor de tweede maal het voorstel van Defensie besproken om te komen tot een nieuwe systematiek om de duiktoelage te berekenen. Het voorstel van Defensie behelst een systematiek die uitgaat van een vaste toelage per maand afhankelijk van de brevetering van de duiker. De huidige duiktoelage gaat uit van het aantal gedoken minuten en de hoogte van de toelage is ook afhankelijk van de diepte waarop wordt gedoken en de categorie waarin de militair is ingedeeld. Daarbuiten worden de bedragen verdubbeld als er wordt gedoken binnen de poolcirkel of in het tijdvak van 1 oktober tot en met 30 april in de gematigde luchtstreken.
Volgens Defensie heeft de door haar voorgestelde nieuwe systematiek de steun van de duikgemeenschap bij defensie.

Websize SOD Defensie DuikgroepDefensie gaf ook aan defensie breed een norm aan oefenen, inzet en werken onder overdruk te gaan instellen waarmee de inzet van de duiker gemaximeerd wordt en een minimaal aantal minuten moet worden besteed aan zelfredzaamheid. We zouden daarbij denken dat een gemaximeerd aantal duikminuten inhoudt dat dit ook een maximale norm is. Defensie gaf echter aan dat schriftelijk door het bevoegd gezag toestemming gegeven kan worden om deze maximale norm te overschrijden.

Veel vragen
De nieuwe voorgestelde systematiek leverde van de kant van de SCO-Def veel vragen op. Vooral op het financiële vlak is onvoldoende duidelijk wat de gevolgen zijn voor de verschillende categorieën duikers. Onduidelijk is ook of er met de invoering van de nieuwe systematiek op het financiële vlak recht gedaan wordt aan de werkzaamheden die de verschillende categorieën duikers uitvoeren. Daarbuiten blijft het opmerkelijk dat er een maximale norm ingevoerd zal worden die als het bevoegd gezag dat nodig acht overschreden kan worden. De hele discussie was voor Defensie reden om het voorstel voorlopig terug te nemen om het verder te gaan uitwerken. Defensie gaf aan het onderwerp zo spoedig mogelijk in een volgende vergadering van de WG AFR opnieuw te willen behandelen. Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Alle verslagen van de diverse werkgroepen kunt u vinden op de internetsite van de ACOM.