Contact met uw bond
033-4962722


Over de financiële kant van de uitwerkingen van het Arbeidsvoorwaardenakkoord is al veel geschreven en veel zaken zijn inmiddels al verwerkt en uitbetaald. Uiteraard SOD defensie plein Resizezijn er financiële zaken die pas in de toekomst zullen ingaan, maar er is nog genoeg dat uitgewerkt of geïmplementeerd dient te worden.

Welke pensioenpremie de militairen (en UGM-ers) daadwerkelijk in 2019 hadden moeten betalen dan wel dienen te betalen is op dit moment nog niet duidelijk. Hoewel de pensioenregeling specifiek voor militairen is gewijzigd door middel van voornoemd Arbeidsvoorwaardenakkoord dienen het reglement en de pensioenregeling nog te worden gewijzigd.

Berekening premie
Deze wijzigingen dienen te worden overeengekomen in het Sector Overleg Defensie (SOD) of in de werkgroep Post Actieven (WG PA). Dat laatste kan overigens alleen als alle partijen (dus de vier centrales waar de bonden bij zijn aangesloten plus Defensie) in de WG PA het eens zijn over de uitkomst. Als dat niet het geval is dient er een besluit genomen te worden in het SOD.
[1]

Overigens hee het ABP de pensioenpremie voor 2019 nog niet vastgesteld en is er bij alle militairen vanaf januari 2019 gewerkt met een relatief hoge fictieve premie. Het is dan ook te hopen dat er binnenkort een premie wordt vastgesteld. Dan kan ook worden berekend hoeveel de betrokken militairen hebben betaald en in feite hadden moeten betalen zodat een en ander in december verrekend kan worden. Wellicht wordt dat voor een (groot) aantal mensen nog wel een leuke verrassing zo vlak voor de feestdagen.

Websize Knip met geld op tafelEr is eindelijk ook meer duidelijkheid voor wat betreft het perspectief op een vaste aanstelling voor onderofficieren en officieren die een FPS2 aanstelling hebben of behalen. Op 15 oktober is in het SOD de volgende tekst overeengekomen:

“Personele vulling en daarmee het behoud van militairen is een topprioriteit voor Defensie en de vakbonden. In het AV-akkoord 2018-2020 is afgesproken dat Defensie alle onderofficieren en officieren die FPS fase 2 zijn of worden, bij voldoende functioneren, een vaste aanstelling garandeert. Daarbij is benadrukt dat dit ook kan betekenen dat men zich dient om te scholen, bij te scholen of in voorkomend geval op een andere locatie wordt geplaatst. In geval van omscholing, zal de organisatie tijd en geld beschikbaar stellen. De afspraak betekent dat onderofficieren en officieren die een FPS fase 2 aanstelling hebben, of overgaan van FPS fase 1 naar fase 2, bij voldoende functioneren, een aanstelling voor onbepaalde tijd krijgen. Dit zal, voor 1 januari 2020, in Peoplesoft zichtbaar worden gemaakt door de ontslagleeftijd op de AOW-leeftijd min vijf jaar te stellen. Bovenstaande maatregel geldt tot de invoering van een nieuw personeelssysteem.”

Dan zou men toch denken dat het dienaangaande allemaal klip en klaar is, maar ook nu krijgen wij nog steeds vragen vanuit de betrokken groep. Zo zijn er P&O-ers die echt denken dat dit niet zou gelden voor mensen die al een negatief doorstroombesluit gehad hebben of commandanten die van mening zijn dat ze alsnog mensen kunnen uitsluiten terwijl die toch voldoende functioneren. Voor ons niet alleen onbegrijpelijk maar ook onbestaanbaar.
Loopt u hier tegenaan, of is op 1 januari 2020 de gewijzigde (fictieve) ontslagleeftijd nog niet zichtbaar in Peoplesoft neem dan direct contact op met de ACOM.

Buitenland plaatsingWebsize Kustwacht Cariben
Het laatste onderwerp in dit artikel in ACOM Journaal waar we aandacht aan willen besteden betreft de regelingen rondom medewerkers geplaatst in het buitenland. Ook daarover horen we allerlei tegenstrijdige geluiden. Zo zou er sprake zijn van tal van beperkingen aangaande het financiële plafond bij regelingen. Zouden er nadere beperkende voorwaarden worden toegevoegd aan (bijvoorbeeld) de definitie van “kinderen” voor de uitwisselbaarheid van tickets binnen het gezin of zou men alleen een tegemoetkoming/vergoeding krijgen voor het vervoeren van een huisdier als dit huisdier vervoerd wordt in hetzelfde vliegtuig als waarmee de militair reist.
Laten we daar helder in zijn, daar zijn (nog) geen afspraken over gemaakt en dit is ook zeker niet hoe wij in de wedstrijd staan. Als u hiermee te maken heeft of krijgt neem dan direct contact op met de ACOM zodat wij u kunnen adviseren en/of bijstaan.

Tot slot willen wij er nogmaals op wijzen dat ook in dit AV-akkoord is afgesproken dat mensen die van mening zijn dat ze individueel onevenredig benadeeld zijn door in dit akkoord gemaakte keuzes, hun situatie kunnen voorleggen aan de BCO-AV-akkoord (Begeleidingscommissie Arbeidsvoorwaardenakkoord). Die commissie, waar vertegenwoordigers van zowel de werkgever Defensie als de vakbonden (centrales) in zitten, geeft dan een zwaarwegend advies aan het bevoegd gezag over uw situatie alvorens er een besluit genomen mag worden. Ook indien u hier meer over wilt weten kunt u uiteraard contact opnemen met de ACOM!

 


[1] Indien drie of vier Centrales voor of tegen een voorstel stemmen is de uitslag bekend. Bij twee stemmen voor en twee tegen is het aan de staatssecretaris van Defensie om die patstelling te doorbreken en een besluit te nemen. Daarna moet een en ander nog beoordeeld (goedgekeurd) worden door de Pensioenkamer. Met een publicatie in de Staatscourant wordt het besluit definitief.