Contact met uw bond
033-4962722


2018 11 23 Jan Kropf

Op het moment dat ik dit voorwoord begin te schrijven voor ACOM Journaal is het een herfstachtige dag. Niet alleen qua weer, maar ook qua gevoel. Het is koel en somber, bij tijd en wijle zelfs guur.

Zoals u vast heeft meegekregen heeft de CCOOP, waar wij in het Sector Overleg Defensie (SOD) deel van uitmaken, op 25 maart jl. bekendgemaakt vooralsnog niet meer fysiek deel te nemen aan de vergaderingen van de Werkgroep arbeidsvoorwaarden.

Een ‘dubbel’ gevoel, maar wel een weloverwogen besluit. Zo een besluit nemen wij immers niet lichtvaardig. Wat de redenen waren voor dit besluit heeft u inmiddels kunnen lezen op de website of in de nieuwsbrief. Anders staat er nog het nodige hierover in (-) ACOM Journaal (#04-19).

Uiteraard zitten wij het liefst aan de onderhandelingstafel om te werken aan een goed onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel. En dat uiteraard op korte termijn. Wij zeggen namelijk keer op keer dat het personeel recht heeft op een arbeidsvoorwaardenpakket waar respect en waardering uit blijkt. Maar daarnaast ook op een voldoende personele vulling, kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel en materiaal. Voldoende oefendagen om waar dan ook ter wereld de opdracht uit te kunnen voeren die u aan Defensie geeft. Vandaar dan ook het ‘dubbele’ gevoel.

Het is nooit in het belang van het Defensiepersoneel, onze leden in het bijzonder, als wij niet mee onderhandelen. Het is ook niet goed om dat wel te doen zonder voldoende vertrouwen. Maar tussen het moment waarop ik dit voorwoord begon te schrijven en het starten van de drukpersen brak de zon even door op deze herfstachtige dag.

Lees meer: Voorwoord AJ#04-19

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het overleg in de sector Defensie weer hervat. Wel in aangepaste vorm, want er moet uiteraard veel gebeuren. Naast het arbeidsvoorwaardenoverleg dient er immers ook over vele andere dossiers overlegd te worden en dient de toch wel beperkte tijd zorgvuldig verdeeld te worden.

Velen denken nu dat het hek van de dam is en dat nu alles weer op de agenda’s kan komen. Het overleg heeft immers geruime tijd stil gelegen waardoor er een aanzienlijk aantal onderwerpen is blijven liggen.

Maar daarnaast is het altijd opvallend dat er na het hervatten van het overleg allerlei nieuwe (en vaak grote) plannen op tafel komen. Alsof de mensen door het stil liggende overleg tijd over hadden om nieuwe plannen te bedenken en uit te werken, terwijl het juist mooi zou zijn om zaken die er al lagen en liggen een hoge prioriteit te geven.

Waar dat ons zal gaan brengen zal de tijd moeten leren, maar ik laat er geen misverstand over bestaan. Voor de ACOM staat op dit moment het arbeidsvoorwaardenoverleg op de eerste, tweede en derde plek. Daar heeft het personeel van Defensie, maar ook de organisatie Defensie recht op.

De negatieve spiraal waar Defensie zich in bevindt moet immers nog steeds omgebogen worden. Elke dag vertrekken er weer teveel goede en fijne collega’s voordat ze daadwerkelijk met UGM/FLO zouden mogen gaan.

Hoewel ook wij constateren dat de wervingseffecten toenemen, is het eindresultaat nog steeds dat de vulling (van met name militaire vacatures) te laag is en afneemt. Maar ook, zoals eerder gezegd, dat ervaren militairen vertrekken en dat de militairen die beginnen bij het mooie ‘bedrijf’ Defensie geen enkele ervaring hebben.

In de wereld om Defensie heen wordt veelal aangegeven dat bedrijven niet kunnen groeien omdat er geen voldoende (kwalitatief en kwantitatief) personeel te verwerven is. De top van Defensie herhaalt telkens maar dat Defensie aan het groeien is.

Lees meer: Voorwoord AJ#03-19

Er is al weer een maand voorbij en in die tijd was er geen moment dat Defensie niet op de een of andere manier in het nieuws was. Veelal was dat slecht of minder goed nieuws maar er waren ook wel wat zaken waardoor Defensie positief in het nieuws kwam.

Ik ga al die zaken natuurlijk niet opsommen maar wil wel twee zaken aanhalen in dit voorwoord. Zaken die mij in deze lange lijst aan mediamomenten, overigens om volstrekt andere redenen, zijn opgevallen en bijgebleven.

In de lijst met positievere elementen zou ik de uitrol van de F-35 in Amerika en de training van militairen met de MQ-9 Reaper willen benoemen. Deze F-35 is de eerste dit jaar van een batch van 8 toestellen en daarnaast krijgt de Luchtmacht de beschikking over 4 MQ-9 Reaper’s. De door Defensie bestelde (4) MQ-9 Reaper’s zullen naar verwachting volgend jaar geleverd worden en beide vliegtuigtypes zijn een voorbeeld van de vernieuwing die Defensie voor ogen heeft.

In dit geval twee zaken betreffende de Luchtmacht, maar uiteraard zijn er meer voorbeelden. Ruime aandacht van ons allen gaat uit naar de situatie rondom de arbeidsvoorwaarden maar laten we ook vooral niet vergeten dat ook op het gebied van infrastructuur, materieel en materiaal Defensie al jarenlang geteisterd is door de sloopkogel.

We moeten dus aanzienlijk investeren in het werven en behouden van personeel, maar ook blijven investeren in infrastructuur, materieel en materiaal. Niet alleen omdat het personeel van Defensie recht heeft op het best beschikbare materiaal maar ook omdat we als Defensie altijd het verschil willen en moeten blijven maken. En daarvoor is het best beschikbare materieel en materiaal benodigd. Maar, en dat benadruk ik hier dan ook nog maar eens, ook een defensieorganisatie die voldoende gevuld is met professioneel, goed opgeleid en optimaal getraind personeel.

Aan de andere kant van het nieuwsspectrum hebben we de discussie rondom de ‘burn pits’. Volgens de media zijn er honderden militairen die zich bij een jurist hebben gemeld met gezondheidsproblemen die wellicht veroorzaakt zouden kunnen zijn door burn pits. Ook in de Verengde Staten is veel aandacht voor gezondheidsproblemen die veroorzaakt (zouden kunnen) zijn door burn pits.

Lees meer: Voorwoord AJ#02-19

Het is inmiddels al weer 2019 en ook ik wil graag beginnen met de beste wensen voor u en uw naasten. Met veel voorspoed en een goede gezondheid. Moge de minste dag van 2019 maar beter zijn dan de beste dag van 2018.

Ook wens ik alle Defensiemedewerkers en hun gezinnen een nieuw perspectief toe door middel van een goed arbeidsvoorwaardenakkoord waar respect en waardering uit blijkt. Het laatste kwartaal van 2018 was een roerige en negatieve afsluiting van het jaar voor Defensie. Die mening zult u vast met mij delen.

Defensie kwam veelvuldig in het nieuws op soms voor velen onbegrijpelijke manieren. Als een missie wordt afgerond en de F-16’s en het personeel terugkomen in Nederland komen we niet verder dan een zeer kort item in het journaal maar als er een honderdtal militairen (terecht) gaat helpen met het opruimen van een strand na een (kleine?) natuurramp halen we alle landelijke media.

De media laten zich niet sturen, - daar kan geen misverstand over bestaan. Maar laat ik in ieder geval duidelijk maken dat het toch zaken zijn die de wereld om eens heen laten zien dat we als Defensie onze taken nog steeds goed uitvoeren. Natuurlijk is het zo dat voor de inzet (zowel in Jordanië als bij het opruimen van de stranden) een hogere toelage zou passen en is het vreemd dat mensen die op papier niet eens geconsigneerd zijn, teruggeroepen worden van verlof rond de feestdagen, maar we staan er wel! Wat mij betreft is dat waar Defensie respect en waardering mee afdwingt. En ik merk dat meer mensen steeds sterker dat gevoel jegens Defensie krijgen.

Dan hadden we ook nog een aantal kort gedingen. Een tegen het ABP en een tegen Defensie. De uitspraken van de rechters in respectievelijk Amsterdam en Den Haag hadden nogal een afwijkende inhoud. Vreemd maar wel een gegeven. Kort samengevat hebben we het kort geding jegens het ABP stevig gewonnen en tegen Defensie verloren.

Door de motivering van de uitspraak in Den Haag, of juist het ontbreken daarvan, én de houding van Defensie na die uitspraak, konden wij niet anders dan hoger beroep aantekenen.

Lees meer: Voorwoord AJ#01-19

Voor u ligt het eerste ACOM Journaal met een voorwoord van uw nieuwe voorzitter. Op 16 november jl. heb ik mijn functie als Algemeen Secretaris-Onderhandelaar in een bijzondere extra vergadering van de Bondsraad overgedragen aan Stefan Hop en heb ik de functie van Algemeen Voorzitter-Penningmeester overgenomen van mijn voorganger, Leon van der Hulst.

Een andere formele rol voor Stefan en mijzelf, maar laat vooral duidelijk zijn dat hierdoor de koers van de ACOM niet zal veranderen. Ik zal mezelf maximaal blijven inzetten voor het belang van het Defensiepersoneel in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Daar hebben jullie recht op. Ik durf met zekerheid te stellen dat dit ook zal gelden voor Stefan.

Een begin van mijn voorzitterschap op 16 november waarbij zeer velen acte de présence hebben gegeven op de receptie waar men afscheid kon nemen van Leon van der Hulst in zijn rol als voorzitter. Ook kon men daar uiteraard kennis maken met ondergetekende als nieuwe voorzitter, maar dat is niet van belang. De meeste mensen kennen mij immers al.

Veel mensen die de moeite namen om functioneel afscheid te nemen van een vertrekkend voorzitter. De menselijke maat, - maar ook een vorm van respect en waardering. Respect en waardering voor een vertrekkend voorzitter is mooi. Uiteraard! Maar het zou toch zoveel mooier zijn als dat respect en die waardering ook ú zou toekomen. En als uit een tastbare geste zou blijken dat u wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het realiseren van een beter arbeidsvoorwaardenresultaat (dat wél kan worden omgezet in een arbeidsvoorwaardenakkoord), het doorzetten van een pensioenregeling voor militairen die we nu ook hebben of door het nakomen van gemaakte afspraken door de werkgever. Alle drie de genoemde onderwerpen omvatten grote uitdagingen.

Het overleg tussen de sociale partners in de sector Defensie is opgeschort. Aangaande de pensioenregeling voor militairen 2019 hebben we advocaten aan het werk gezet om stappen tegen pensioenfonds ABP te ondernemen en zelfs stappen jegens Defensie sluiten wij niet uit.

Over het niet nakomen van gemaakte afspraken krijgen we vrijwel dagelijks signalen. Het getuigt niet van respect en waardering voor mensen die menen, op basis van afspraken bepaalde rechten of aanspraken te hebben, dat die vervolgens niet (goed) worden uitgevoerd of anders worden uitgelegd.

Lees meer: Voorwoord AJ#12-18

Het is niet zo vreemd dat door de leden van de bonden, maar ook in de reacties van niet-leden, het onderhandelingsresultaat over de arbeidsvoorwaarden is afgewezen. Op 4 oktober is dat ook aangegeven in een vergadering van het SOD.

Er zijn genoeg redenen waarom er geen arbeidsvoorwaardenakkoord tot stand is gekomen. Het wantrouwen in de top van Defensie is daar wel de meest prominente van. Met die sentimenten in de organisatie zal het moeilijk worden om überhaupt tot een nieuw akkoord te komen. Als je ziet welke steken Defensie in de afgelopen periode heeft laten vallen c.q. beloftes niet is nagekomen met daar bovenop de voortdurende negatieve reacties in de kranten, rest er niet veel hoop in het herstel van het vertrouwen in de Defensieleiding.

Laat ik maar eens een paar voorbeelden opsommen uit de afgelopen periode.

• Het rapport van de commissie Giebels die onderzoek deed naar ongewenst gedrag, angstcultuur en sociale veiligheid binnen Defensie. Een van de conclusies is dat er een afrekencultuur bestaat waardoor slachtoffers niet snel bereid zijn melding te maken van ongewenste handelingen. Daarnaast geeft de commissie aan dat de klachtenprocedure onoverzichtelijk is en het ‘klachtenloket’ niet onafhankelijk.

• De tekortkomingen voor wat betreft de veiligheidsnormen op de schietbaan Markiezaat in Bergen op Zoom waar de afzuiging van giftige schietgassen onvoldoende is.

• De erbarmelijke huisvesting op het kamp Walaardt Sacré.

• Het gedoe over de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen.

• Het krantenbericht dat het wegwerken van achterstallig onderhoud bij de Landmacht gaat duren tot 2025.

• Winterkleding die niet verstrekt is en zelf gekocht moet worden.

• En als meest recente negatief nieuws, een nieuwsflits van het ABP aan de militairen dat het pensioenfonds de pensioenregeling ingaande 1 januari 2019 gaat wijzigen.

Lees meer: Voorwoord AJ#11-18