Contact met uw bond
033-4962722


2018 11 23 Jan Kropf

Er is al weer een maand voorbij en in die tijd was er geen moment dat Defensie niet op de een of andere manier in het nieuws was. Veelal was dat slecht of minder goed nieuws maar er waren ook wel wat zaken waardoor Defensie positief in het nieuws kwam.

Ik ga al die zaken natuurlijk niet opsommen maar wil wel twee zaken aanhalen in dit voorwoord. Zaken die mij in deze lange lijst aan mediamomenten, overigens om volstrekt andere redenen, zijn opgevallen en bijgebleven.

In de lijst met positievere elementen zou ik de uitrol van de F-35 in Amerika en de training van militairen met de MQ-9 Reaper willen benoemen. Deze F-35 is de eerste dit jaar van een batch van 8 toestellen en daarnaast krijgt de Luchtmacht de beschikking over 4 MQ-9 Reaper’s. De door Defensie bestelde (4) MQ-9 Reaper’s zullen naar verwachting volgend jaar geleverd worden en beide vliegtuigtypes zijn een voorbeeld van de vernieuwing die Defensie voor ogen heeft.

In dit geval twee zaken betreffende de Luchtmacht, maar uiteraard zijn er meer voorbeelden. Ruime aandacht van ons allen gaat uit naar de situatie rondom de arbeidsvoorwaarden maar laten we ook vooral niet vergeten dat ook op het gebied van infrastructuur, materieel en materiaal Defensie al jarenlang geteisterd is door de sloopkogel.

We moeten dus aanzienlijk investeren in het werven en behouden van personeel, maar ook blijven investeren in infrastructuur, materieel en materiaal. Niet alleen omdat het personeel van Defensie recht heeft op het best beschikbare materiaal maar ook omdat we als Defensie altijd het verschil willen en moeten blijven maken. En daarvoor is het best beschikbare materieel en materiaal benodigd. Maar, en dat benadruk ik hier dan ook nog maar eens, ook een defensieorganisatie die voldoende gevuld is met professioneel, goed opgeleid en optimaal getraind personeel.

Aan de andere kant van het nieuwsspectrum hebben we de discussie rondom de ‘burn pits’. Volgens de media zijn er honderden militairen die zich bij een jurist hebben gemeld met gezondheidsproblemen die wellicht veroorzaakt zouden kunnen zijn door burn pits. Ook in de Verengde Staten is veel aandacht voor gezondheidsproblemen die veroorzaakt (zouden kunnen) zijn door burn pits.

Lees meer: Voorwoord AJ#02-19

Het is inmiddels al weer 2019 en ook ik wil graag beginnen met de beste wensen voor u en uw naasten. Met veel voorspoed en een goede gezondheid. Moge de minste dag van 2019 maar beter zijn dan de beste dag van 2018.

Ook wens ik alle Defensiemedewerkers en hun gezinnen een nieuw perspectief toe door middel van een goed arbeidsvoorwaardenakkoord waar respect en waardering uit blijkt. Het laatste kwartaal van 2018 was een roerige en negatieve afsluiting van het jaar voor Defensie. Die mening zult u vast met mij delen.

Defensie kwam veelvuldig in het nieuws op soms voor velen onbegrijpelijke manieren. Als een missie wordt afgerond en de F-16’s en het personeel terugkomen in Nederland komen we niet verder dan een zeer kort item in het journaal maar als er een honderdtal militairen (terecht) gaat helpen met het opruimen van een strand na een (kleine?) natuurramp halen we alle landelijke media.

De media laten zich niet sturen, - daar kan geen misverstand over bestaan. Maar laat ik in ieder geval duidelijk maken dat het toch zaken zijn die de wereld om eens heen laten zien dat we als Defensie onze taken nog steeds goed uitvoeren. Natuurlijk is het zo dat voor de inzet (zowel in Jordanië als bij het opruimen van de stranden) een hogere toelage zou passen en is het vreemd dat mensen die op papier niet eens geconsigneerd zijn, teruggeroepen worden van verlof rond de feestdagen, maar we staan er wel! Wat mij betreft is dat waar Defensie respect en waardering mee afdwingt. En ik merk dat meer mensen steeds sterker dat gevoel jegens Defensie krijgen.

Dan hadden we ook nog een aantal kort gedingen. Een tegen het ABP en een tegen Defensie. De uitspraken van de rechters in respectievelijk Amsterdam en Den Haag hadden nogal een afwijkende inhoud. Vreemd maar wel een gegeven. Kort samengevat hebben we het kort geding jegens het ABP stevig gewonnen en tegen Defensie verloren.

Door de motivering van de uitspraak in Den Haag, of juist het ontbreken daarvan, én de houding van Defensie na die uitspraak, konden wij niet anders dan hoger beroep aantekenen.

Lees meer: Voorwoord AJ#01-19

Voor u ligt het eerste ACOM Journaal met een voorwoord van uw nieuwe voorzitter. Op 16 november jl. heb ik mijn functie als Algemeen Secretaris-Onderhandelaar in een bijzondere extra vergadering van de Bondsraad overgedragen aan Stefan Hop en heb ik de functie van Algemeen Voorzitter-Penningmeester overgenomen van mijn voorganger, Leon van der Hulst.

Een andere formele rol voor Stefan en mijzelf, maar laat vooral duidelijk zijn dat hierdoor de koers van de ACOM niet zal veranderen. Ik zal mezelf maximaal blijven inzetten voor het belang van het Defensiepersoneel in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Daar hebben jullie recht op. Ik durf met zekerheid te stellen dat dit ook zal gelden voor Stefan.

Een begin van mijn voorzitterschap op 16 november waarbij zeer velen acte de présence hebben gegeven op de receptie waar men afscheid kon nemen van Leon van der Hulst in zijn rol als voorzitter. Ook kon men daar uiteraard kennis maken met ondergetekende als nieuwe voorzitter, maar dat is niet van belang. De meeste mensen kennen mij immers al.

Veel mensen die de moeite namen om functioneel afscheid te nemen van een vertrekkend voorzitter. De menselijke maat, - maar ook een vorm van respect en waardering. Respect en waardering voor een vertrekkend voorzitter is mooi. Uiteraard! Maar het zou toch zoveel mooier zijn als dat respect en die waardering ook ú zou toekomen. En als uit een tastbare geste zou blijken dat u wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het realiseren van een beter arbeidsvoorwaardenresultaat (dat wél kan worden omgezet in een arbeidsvoorwaardenakkoord), het doorzetten van een pensioenregeling voor militairen die we nu ook hebben of door het nakomen van gemaakte afspraken door de werkgever. Alle drie de genoemde onderwerpen omvatten grote uitdagingen.

Het overleg tussen de sociale partners in de sector Defensie is opgeschort. Aangaande de pensioenregeling voor militairen 2019 hebben we advocaten aan het werk gezet om stappen tegen pensioenfonds ABP te ondernemen en zelfs stappen jegens Defensie sluiten wij niet uit.

Over het niet nakomen van gemaakte afspraken krijgen we vrijwel dagelijks signalen. Het getuigt niet van respect en waardering voor mensen die menen, op basis van afspraken bepaalde rechten of aanspraken te hebben, dat die vervolgens niet (goed) worden uitgevoerd of anders worden uitgelegd.

Lees meer: Voorwoord AJ#12-18

Het is niet zo vreemd dat door de leden van de bonden, maar ook in de reacties van niet-leden, het onderhandelingsresultaat over de arbeidsvoorwaarden is afgewezen. Op 4 oktober is dat ook aangegeven in een vergadering van het SOD.

Er zijn genoeg redenen waarom er geen arbeidsvoorwaardenakkoord tot stand is gekomen. Het wantrouwen in de top van Defensie is daar wel de meest prominente van. Met die sentimenten in de organisatie zal het moeilijk worden om überhaupt tot een nieuw akkoord te komen. Als je ziet welke steken Defensie in de afgelopen periode heeft laten vallen c.q. beloftes niet is nagekomen met daar bovenop de voortdurende negatieve reacties in de kranten, rest er niet veel hoop in het herstel van het vertrouwen in de Defensieleiding.

Laat ik maar eens een paar voorbeelden opsommen uit de afgelopen periode.

• Het rapport van de commissie Giebels die onderzoek deed naar ongewenst gedrag, angstcultuur en sociale veiligheid binnen Defensie. Een van de conclusies is dat er een afrekencultuur bestaat waardoor slachtoffers niet snel bereid zijn melding te maken van ongewenste handelingen. Daarnaast geeft de commissie aan dat de klachtenprocedure onoverzichtelijk is en het ‘klachtenloket’ niet onafhankelijk.

• De tekortkomingen voor wat betreft de veiligheidsnormen op de schietbaan Markiezaat in Bergen op Zoom waar de afzuiging van giftige schietgassen onvoldoende is.

• De erbarmelijke huisvesting op het kamp Walaardt Sacré.

• Het gedoe over de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen.

• Het krantenbericht dat het wegwerken van achterstallig onderhoud bij de Landmacht gaat duren tot 2025.

• Winterkleding die niet verstrekt is en zelf gekocht moet worden.

• En als meest recente negatief nieuws, een nieuwsflits van het ABP aan de militairen dat het pensioenfonds de pensioenregeling ingaande 1 januari 2019 gaat wijzigen.

Lees meer: Voorwoord AJ#11-18

In de vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) op 4 oktober is een helder signaal gegeven aan de staatssecretaris van Defensie (StasDef). Alle 4 de centrales hebben in deze vergadering het resultaat van de raadplegingen van hun eigen achterban kenbaar gemaakt.
Alle 4 de centrales hebben aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met het onderhandelingsresultaat. In eerdere berichtgevingen hebben we u al aangegeven dat de onderhandelingen niet de schoonheidsprijs verdienen.

Iedereen was in november 2017 ervan overtuigd dat er doorgepakt moest worden. Helaas is er van werkgeverszijde daar geen uitvoering aan gegeven. Pas op 13 juli 2018 werd er een onderhandelingsresultaat bereikt met name omdat de minister pas op een zeer laat moment het financiële mandaat kreeg om te onderhandelen.

Waarom vinden onze leden, maar over het algemeen al het militair personeel, dit resultaat niet genoeg? Dit zal vast te maken hebben met het vertrouwen in de Defensieorganisatie als geheel en in dat verband gewekte verwachtingen in de Defensienota van begin dit jaar. Daarin werd benadrukt dat het personeel van Defensie de belangrijkste factor was. Ik herinner u er even aan dat ik toen al op deze plek geschreven heb dat je wel mooie woorden kunt stoppen in de Defensienota maar dat je ze vervolgens ook moet waarmaken. Daar zit de crux.

Onze mensen op de werkvloer zien geen concrete resultaten van deze mooie woorden. Zij zien de beloofde significante verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden niet terug in het onderhandelingsresultaat. Bovendien hebben zij eenmaal, andermaal en opnieuw aangegeven diep teleurgesteld te zijn in de Defensieorganisatie en geen vertrouwen te hebben in de politieke leiding van ons departement maar ook niet in de hogere legerleiding.

Het is dan ook een lastige opgave om dat vertrouwen te herwinnen. Ik besef ook wel dat niet alles in een keer gerepareerd kan worden maar we moeten wel merkbare stappen zetten. Ik roep dan ook de bewindslieden op om de door hen gewekte verwachtingen waar te maken. Het defensiepersoneel verdient respect en waardering maar ook perspectief voor wat betreft de toekomst.

Verder helpt natuurlijk ook niet het sacherijn op de werkvloer. Als je via de leden moet vernemen dat militairen maar zelf uitrustingsstukken moeten kopen om op oefening te gaan, snappen ze het dus nóg niet in de Haagse ‘werkelijkheid’. Natuurlijk komt er dan wel een reactie vanuit de StasDef maar dan is het al te laat en de toon is alweer gezet.

Lees meer: Voorwoord AJ#10-18

Vreemd om tijdens mijn vakantie toch een voorwoord te schrijven voor ACOM Journaal (AJ), maar er is alle reden toe om er even tijd voor te maken. Ook de publicatie van het septembernummer van AJ is vervroegd en wel om dezelfde reden.

Op 13 juli jl. is een principe-onderhandelingsresultaat bereikt met daarbij de afspraak dat dit resultaat verder uitgewerkt diende te worden waarbij als uiterste datum 20 augustus werd aangehouden. Dit is gelukt! Om u zo snel als mogelijk inzicht te geven in het behaalde onderhandelingsresultaat is de publicatie van de septembereditie van AJ dan ook naar voren gehaald.

Op 20 augustus is de integrale tekst van het resultaat al op onze website geplaatst en in dit nummer van uw bondsblad wordt vooral ingegaan op de inhoud van het resultaat. Ook wordt zoveel mogelijk geduid wat het nu eigenlijk allemaal inhoudt. Het wordt dus een uitgave die naast de normale maandelijkse items vooral gewijd is aan het bereikte resultaat.

Zonder dat ik er inhoudelijk verder op in wil gaan, dat ziet u verderop wel, ben ik wel blij dat er nu eens een onderhandelingsresultaat is nog voordat de termijn van het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord is verstreken. Daarnaast is in de voorgestelde looptijd (van een eventueel akkoord) ook eindelijk de lang gekoesterde wens van een volledige eindejaarsuitkering bereikt.

Uiteindelijk bepalen onze leden wat ze van dit resultaat vinden. Daartoe zullen de onderhandelaars van de ACOM en de centrales ACOP en AC het land intrekken om een toelichting te geven op het resultaat. De CMHF heeft, om haar moverende redenen, besloten niet mee te doen met deze gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten.

Daarnaast zal uiteraard elke bond op zijn eigen wijze de achterban raadplegen. Zoals ik al in het vorige nummer van AJ heb opgemerkt ben ik de staatssecretaris dankbaar dat zij zelf (na enig aandringen) de onderhandelingen vlot heeft getrokken met dit resultaat als gevolg. Let in ieder geval op de aankondigingen, onder andere op onze site www.acom.nl en social media, van de bijeenkomsten en achterbanraadpleging en laat uw stem horen.

Lees meer: Voorwoord AJ#09-18