Contact met uw bond
033-4962722


2018 11 23 Jan Kropf

De tijd vliegt voorbij, en inmiddels is het alweer wintertijd. Toch gebeurt er als altijd veel, ook in de afgelopen maand heeft er weer het nodige gespeeld en is Defensie op meerdere momenten en manieren in het nieuws gekomen.

Een, naar mijn mening onwerkbaar, niet haalbaar en ongewenst voorstel om mensen van buiten de EU (of Europa) te werven als militair bijvoorbeeld. Uiteraard zeg ik dat niet zomaar. Naar mijn overtuiging ligt daar de oplossing niet. Het is wettelijk gezien niet toegestaan. In de Militaire Ambtenarenwet 1931 is vastgelegd dat alleen “Nederlanders” kunnen worden aangesteld als militair ambtenaar. En let wel dat zijn ook mensen uit de voormalige Nederlandse Antillen. Die zijn, wat mij betreft, meer dan welkom en ik zou graag zien dat er meer mensen uit die landen in actieve dienst treden.

Er wordt echter ook geopperd om (bijvoorbeeld) Zuid-Afrikanen te werven, en dan wordt het toch echt lastiger. Die hebben doorgaans geen Nederlands paspoort en spreken geen Nederlands. Wellicht lijkt het Afrikaans erop, maar het is toch echt iets anders. Een groter praktisch probleem lijkt mij echter het verkrijgen van een “Verklaring geen bezwaar”. Deze mensen hebben immers de laatste 5 jaar niet in Nederland gewoond en dat geeft echt grote problemen met het verkrijgen van een VGB.

Overigens heeft dit soort oproepen ook een positieve kant, en dat is de discussie die het oplevert. Want dat gezien de grote hoeveelheid vacatures onder militairen er echt iets moet gebeuren is duidelijk. Maar wat ons betreft dient dat vooral gericht te zijn op het werven en behouden van personeel uit Nederland. Er is met het laatste Arbeidsvoorwaardenakkoord een eerste stap gezet om de arbeidsvoorwaarden voor het zittende en toekomstige personeel van Defensie te verbeteren, maar we zijn er nog lang niet. Veel van de hierin gemaakte afspraken dienen nog uitgewerkt te worden en er zijn nog de nodige dossiers die moeten worden opgepakt en/of uitgewerkt. Met name het vervangen van het loongebouw voor militairen en het personeelssysteem zouden wat ons betreft moeten gaan zorgen voor een verbeterd perspectief, - en dan in alle opzichten.

Ook kwam Defensie wederom negatief in het nieuws door een drugsincident. Op 24 september jl. werd een 24-jarige matroos uit Haarlem gearresteerd omdat hij aan boord van de Zr. Ms. Johan de Witt wilde gaan met 11 kilo harddrugs in zijn rugzak. Op het moment dat de Zr. Ms. Johan de Witt in Den Helder aankwam werd zowel de bemanning als het schip uitvoerig gecontroleerd en daarbij is wederom 11 kilo harddrugs aangetroffen. Een klap in het gezicht van het Defensiepersoneel in het algemeen en van de betrokken bemanningsleden in het bijzonder.

Lees meer: Voorwoord AJ#11-19

De tijd vliegt voorbij en inmiddels lijkt het wel herfst. Koud en guur en zelfs de hagelstenen kletteren op het dak. Overigens geldt dit herfstachtige niet alleen voor het weer, maar ook voor vele onderwerpen die ons allen indirect dan wel direct raken of kunnen raken. Herfst is immers een tijd waarin het weer nogal grillig kan zijn en snel kan veranderen.

Eén van de vele zaken waar veel commotie over is lijkt mij toch wel alles rondom de pensioenen. Ik had oprecht verwacht dat daar op Prinsjesdag toch wel wat meer aandacht voor zou zijn. Dat de politiek zou aangeven hoe men de voorliggende kortingen zou gaan voorkomen of op zijn minst uitstellen.

Maar niets van dat alles. Veel kabaal van vele “prominenten” maar niet veel goeds of hoopvols. Maar laat ik daar nu niet teveel over uitweiden, daar hebben anderen al genoeg over gezegd, en ook Ben Groen geeft daar in een artikel in dit nummer van ACOM Journaal weer wat meer informatie over. In die zin is dat ondertussen een serie artikelen aan het worden die ik altijd graag lees.

Een tweede voorbeeld van grilligheid is de situatie rondom de protestactie van de boeren die recentelijk in Den Haag gehouden werd. Een actie waar ik een groot begrip voor heb, - zelfs nadat ik daardoor uren in de file heb gestaan!

Uiteraard zet zo’n actie mij ook aan het denken in relatie tot Defensie. Ook bij Defensie in het algemeen en voor het personeel in het bijzonder, moet immers nog veel gebeuren. Een grote actie zou wellicht weer eens een keer op de discussietafel terecht kunnen komen. Als ik dan beelden zie van grote colonnes tractoren die van links naar rechts slingeren op de carnavalsmuziek van het driemanschap Snollebollekes uit Brabant, kan ik uiteraard mijn lachen niet houden,- hoe ludiek kan het zijn.

Maar ook de (te) grote aantallen tractoren op het Malieveld en de daar ten beste gegeven wielspins waardoor de grasplaggen door de lucht vlogen, waren ludiek. Hoewel het Haagse groenbeheer daarover ongetwijfeld heel anders zal hebben gedacht. Ik zie het al voor mij, grote aantallen Defensievoertuigen in colonne naar het Malieveld en de beschikbare luchtvaartuigen collectief in de lucht erboven. Eindelijk eens de aandacht die Defensie verdient! Hoe mooi zou dat zijn…

Lees meer: Voorwoord AJ#10-19

In de verlofperiode die achter ons ligt was ook het zomerreces in de politiek en ons overlegland maar daar hebben we niet al te veel van gemerkt.

Zo was er allereerst natuurlijk op 30 juli jl. de vergadering van het Sector Overleg Defensie waarin wij mochten aangeven dat een overgrote meerderheid van u achter het bereikte onderhandelaarsresultaat voor de sector Defensie stond. Ook de zusterbonden hadden vergelijkbare signalen. Sinds 1 oktober 2018 is er dan ook een Arbeidsvoorwaardenakkoord (dat was immers de terugwerkende kracht van het ondertekende akkoord op 30 juli).

Maar er zijn nog vele dossiers die moeten worden opgepakt en uitgewerkt: Het nieuwe loongebouw en een nieuw personeelssysteem. Complexe maatregelen waarvoor we nu nog minder dan een jaar te gaan hebben. Het akkoord is een stap in de goede richting, maar we zullen moeten doorpakken als we het tij voor Defensie blijvend willen keren. Dat gaat over de veiligheid van Nederland, maar ook over respect en waardering voor het Defensiepersoneel.

Maar er is uiteraard nog veel meer gebeurd. Functiewisselingen in de Defensietop, berichten in de (sociale) media. Over Defensie zelf, maar ook over zaken die heel Nederland raken. Opvallende zaken waren het sluiten van de keuken van de kazerne in Doorn, ondeugdelijke mortiergranaten en weer berichten over militairen die onwel werden met symptomen van hitteletsel.

Voor wat betreft de algemene berichten was daar allereerst de discussie over de pensioenen. Er moest en zou een nieuw stelsel komen om pensioenen sneller te laten stijgen, maar uiteraard ook wel met een “kansje” dat de pensioenen in voorkomend geval sneller gekort zouden worden.
Onduidelijkheid alom maar de prominenten, Jeroen Dijsselbloem voorop, blijven er maar op hameren dat korten van de pensioenen voor velen nu toch echt onvermijdelijk is. Ondanks de enorm groeiende vermogens bij de pensioenfondsen. Maar toch korten gebaseerd op onbegrijpelijke rekenregels. Of het kabinet dat ook zover laat komen weten we gauw. Ook daarom wordt het een interessante Prinsjesdag. In het volgende nummer van het ACOM Journaal komen wij hierop terug.

Lees meer: Voorwoord AJ#09-19

Voor u ligt een speciale editie van ACOM Journaal. Op 2 juli 2019 is er in de vroege ochtend, na een periode van intensief onderhandelen, in de sector Defensie een onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden bereikt. Dit resultaat is nog diezelfde dag bekrachtigd in een vergadering van het Sector Overleg Defensie.

Dat ging allemaal niet van een leien dakje en er is door alle betrokken partijen zeer hard voor gewerkt. Verschillen zijn overbrugd en er is uiteindelijk een totaalpakket op papier gezet waar alle partijen zich volmondig achter hebben geschaard. Allereerst wil ik dan ook graag via deze weg een compliment geven aan alle betrokkenen. Niet alleen de onderhandelaars maar ook alle mensen eromheen. Het waren vaak lange en hectische dagen (en/of nachten) maar het resultaat mag er zijn.

Er ligt nu een totaalpakket voor met, vind ik, positieve elementen voor alle groepen en generaties. Op de inhoud zullen we verderop in deze speciale editie nog dieper ingaan, maar ik hoop oprecht dat u het pakket in totaliteit zult beoordelen en met mij eens zult zijn dat dit een mooi totaalpakket is.

Er worden stappen gezet op vele dossiers en wat ons betreft zullen er bij een volgend akkoord de nodige vervolgstappen gezet (moeten) worden. Sterker nog, zelfs binnen de looptijd van dit (eventuele) akkoord. Er is immers niet voor niets aangegeven dat er op 1 juli 2020 een nieuw loongebouw wordt gerealiseerd waarbij niemand er in loon op achteruit gaat. Wat ons betreft kan dat dus alleen maar betekenen dat mensen er dan weer op vooruit zullen gaan. Dat kan dus al een positieve extra stap zijn binnen de looptijd van dit (eventuele) akkoord!

Ik vind het ook belangrijk dat er duidelijkheid komt over de compenserende maatregelen voor het herstellen van de nadelige effecten van het nieuwe pensioenstelsel. De meeste mensen zullen minder premie gaan betalen en zien daardoor meteen een netto effect op de loonstrook. Voor mensen die meer premie zouden moeten betalen wordt dit hersteld en komt dat voor rekening van de werkgever.

Er is ook duidelijkheid over de compensatie voor de mensen die door de invoering van het nieuwe pensioenstelsel een verminderd pensioenperspectief hebben. Ook de keuze om in het geval van meerdaagse activiteiten 8 uur ZZF toe te kennen voor elke zaterdag, zondag of feestdag vindt ik een goede stap. Zeker omdat men mag kiezen of deze wordt opgenomen of uitbetaald, en dat in geval van uitbetaling het reguliere uurloon wordt betaald.

Lees meer: Voorwoord AJ#07-08-19

Op vele manieren bereiken mij signalen van leden waarin ongenoegen wordt geuit over het gegeven dat er nog steeds geen arbeidsvoorwaarden- onderhandelaars-resultaat ligt.

Begrijpelijke reacties, het duurt immers veel te lang en er wordt maar mondjesmaat informatie naar buiten gebracht. Ook in dit nummer van het ACOM Journaal zult u daar weinig over lezen. We zijn immers nog in gesprek en een broedende kip moet men niet storen.

Wat mij betreft is de intentie echter nog steeds om voor de zomer bij u langs te komen om een eventueel resultaat uit te leggen en om uw mening te vragen. En daarbij hoop ik oprecht dat dit dan een resultaat is dat door alle partijen aan tafel omarmd is.

Want laat ik daar helder in zijn, u heeft recht op een arbeidsvoorwaardenakkoord waar respect en waardering uit blijkt. Er ligt nu “niks” sinds 1 oktober 2018 en dat helpt niemand. Het helpt u niet in de portemonnee en het helpt de organisatie niet in het kader van goed werkgeverschap.

De uitstroom van personeel is catastrofaal en de inzet van de krijgsmacht komt steeds verder onder druk. Een arbeidsvoorwaardenakkoord zou zeker bijdragen aan het ombuigen van deze negatieve spiraal.

Dan speelt er ook nog het nodige aangaande een pensioenakkoord. De drie “grote” groepen vertegenwoordigers van de werknemers (vakcentrales) hebben samen met andere partijen een principeakkoord gesloten. Ook dienaangaande waren de verwachtingen hooggespannen en ook daar speelt op het moment dat ik dit schrijf een “achterbanraadpleging”.

Lees meer: Voorwoord AJ#06-19

In het vorige nummer van het ACOM Journaal begon ik mijn voorwoord met de opmerking dat het op het moment van schrijven een herfstachtige dag was. Niet alleen qua weer, maar ook qua gevoel. Het was koel en somber en bij tijd en wijle zelfs guur.

Op de vroege morgen dat ik dit (mei-)voorwoord zit te schrijven, tjilpen de vogeltjes en komt de zon langzaam op. Maar het weer is deze week wisselend: Redelijk warme dagen met veel zon, maar er zijn ook dagen voorspeld met een temperatuur van net boven het vriespunt en bovendien kans op onweer, hagel en zelfs natte sneeuw.

Dat komt dan wel weer overeen met het overheersende gevoel. In het Sector Overleg Defensie op 23 april hebben wij, samen met alle zusterorganisaties, wederom het overleg moeten opschorten. Sterker nog, ditmaal is ook het vertrouwen opgezegd in de minister in haar rol als werkgever.

Dat gebeurt niet zomaar en daar zijn dan ook goede redenen voor. Allereerst bleek dat Defensie meende een fantastisch pakket aan verbeteringen voor ogen te hebben aangaande de arbeidsvoorwaarden, - een pakket waar wij ons volstrekt niet in herkenden.

Een groter onverteerbaar element voor ons was het gegeven dat de minister (gegeven de portefeuilleverdeling in de praktijk: de staatssecretaris) in de vergadering alle door ons, maar ook door de vertegenwoordigers van de andere bonden, aangedragen punten wegwuifde en/of bagatelliseerde.

Ook was er weer een kwestie over de communicatie. De bonden hebben op 16 april jl. het moment en de inhoud van de communicatie met Defensie afgestemd. Maar in de ochtend van de 17e april meende Defensie toch weer, zonder enige afstemming met of instemming van de bonden, eenzijdig te moeten gaan communiceren. Sterker nog, wij hadden aangegeven niet in te kunnen stemmen met deze communicatie.

De laatste vergadering van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden was vastgesteld op 16 april. Dat was dan ook het moment waarop alles op tafel had moeten liggen zodat de onderhandelaars konden bezien of dat zou kunnen leiden tot een onderhandelingsresultaat.

Lees meer: Voorwoord AJ#05-19