Contact met uw bond
033-4962722


Eindelijk is er een onderhandelingsresultaat behaald. Na de massale afwijzing van het ‘eindbod’ van Defensie in het Sector Overleg Defensie (SOD) op 30 mei 2017 is het er op 11 en 12 oktober 2017 dan toch van gekomen. Na de afwijzing van het eindbod hebben de gezamenlijke bonden het totale overleg stopgezet en een actietraject opgezet.

Vanuit het Landelijk Actie Comité (LAC) en de actiesite www.defensiepersoneelinactie.nl zijn er tal van acties opgezet en uitgevoerd. Ik heb grote bewondering voor de mensen die zich hebben ingezet om deze acties tot een succes te maken en ik dank ze daar hartelijk voor. Deze acties hebben er mede voor gezorgd dat er alsnog een resultaat is bereikt.

Op 11 oktober jl. werden de bonden uitgenodigd voor een SOD-vergadering waarin het gewraakte eindbod van tafel werd gehaald en er een nieuw (verbeterd) voorstel door Defensie werd gepresenteerd. Na stevige onderhandelingen was er op 12 oktober om 02.00 uur dan eindelijk een resultaat. Uiteraard hebben de leden het laatste woord, de onderhandelaar van de ACOM zal wederom het land in trekken om het onderhandelaarsresultaat toe te lichten en te vragen wat u er van vindt. Uiteindelijk zal dit kunnen leiden tot een arbeidsvoorwaardenakkoord.

U heeft inmiddels kennis kunnen nemen van de inhoud van het onderhandelaarsresultaat en ik roep u dan ook op om tijdens een van de bijeenkomsten in het land uw mening kenbaar te maken. Het akkoord alsmede de data en plaatsen waar een en ander zal worden toegelicht kunt u ook vinden op onze site www.acom.nl

Verder is er de afgelopen tijd weer veel gebeurd. Op Prinsjesdag werd de begroting naar buiten gebracht. Zoals al voorspeld was dat een ‘beleidsarme’ begroting waar Defensie niet echt wijzer van werd. Inmiddels is er aan de onderhandelingstafel van de ‘formerende partijen’ ook overeenstemming bereikt in de vorm van een regeerakkoord.

In dit akkoord staat dat Defensie er in totaal 1,5 miljard euro bij krijgt. Dat is een stap in de goede richting waarmee we er overigens nog lang niet zijn. De NAVO-afspraak om 2% van het BBP te besteden aan defensie wordt namelijk bijlange na niet gehaald. Het beloofde geld moet er eerst nog komen waarna de aanbestedingen kunnen worden gedaan. Het zal dus nog wel even duren voordat de werkvloer er daadwerkelijk iets van merkt. Maar de juiste weg is ingeslagen. Nu stevig doorpakken om met voldoende middelen het werk te kunnen doen.

Lees meer: Voorwoord AJ#10-17

Het is weer september. De vakanties achter de rug, de politiek is ook weer begonnen en er zijn nog steeds verkenningen gaande naar een mogelijke coalitie en een nieuw kabinet.

Maar omdat er nog geen nieuw kabinet is en de rijksbegroting al wel gemaakt moest worden is dit gedaan door het huidige demissionaire kabinet van VVD en PvdA met misschien wel een schuin oog naar een mogelijke coalitie.

Ik kan me voorstellen dat het demissionaire kabinet een zo veel als mogelijk beleidsarme begroting heeft opgesteld. Dat geeft mij niet alle vertrouwen in een flinke budgetverhoging voor Defensie. Maar ik heb geen glazen bol en we zullen Prinsjesdag dus moeten afwachten.

Wat wel een feit is, is dat de bonden nog steeds geen nieuw bod van Defensie aangeboden hebben gekregen. Te triest voor woorden. Je zou toch vanuit werkgeversgedachte er baat bij hebben dat er zo snel mogelijk een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten wordt. Dan kan het overleg weer starten en kunnen alle werkgroepen onder het SOD, onder andere de Werkgroep Reorganisaties, weer aan de slag.

Een fatsoenlijke arbeidsvoorwaardenovereenkomst is ook goed voor het zittende personeel, - dat daar overigens recht op heeft -, en ook voor een beetje herstel van vertrouwen in de leiding.

Wellicht dat Defensie dan weer iets aantrekkelijker wordt en het personeel langer wil blijven. Of dat het animo voor een baan bij Defensie toeneemt waardoor de gaten die getrokken zijn weer kunnen worden opgevuld.

Lees meer: Voorwoord AJ#09-17

Het blijft oorverdovend stil vanuit de spelonken van het ministerie van Defensie. Nadat alle bonden het eindbod op 30 mei hadden afgewezen hebben ze ook aangegeven dat Defensie aan zet was en met een beter voorstel op de proppen moest komen. Niets dus! Nada tot nu toe!

Ik verwacht ook niet dat dat snel gaat gebeuren, het wordt tenslotte vakantietijd en het politiek reces staat voor de deur. Misschien wordt er wel gewacht op de kabinetsformatie waarin de nu onderhandelende partijen ervoor lijken te kiezen om fors meer geld aan defensie te besteden.

Dit betekent natuurlijk dat wij onze acties zullen continueren en zelfs gaan uitbreiden. E.e.a. krijgt vorm door o.a. een petitie die de gezamenlijke bonden hebben gestart. U kunt hem invullen op www.defensiepersoneelinactie.nl .

Daar staan ook de aankondiging van verdere acties zoals:

• tijdens de Vierdaagse van Nijmegen,
• een actie voor Prinsjesdag,
• en er worden zelfs al voorbereidingen getroffen voor een grote manifestatie in den Haag.

Hiervoor zijn natuurlijk vele handjes nodig. Ik nodig u dan ook graag uit om u aan te melden via de eerder genoemde website.

Verder kom ik even terug op het Algemeen Overleg Personeel (AOP) van de Vaste commissie voor Defensie (VCD) op 28 juni. Alle aanwezige politieke partijen wezen de minister erop dat zij meer haar best moest doen om uit de impasse te komen.

Lees meer: Voorwoord AJ#07-08-17

In het mei-nummer van ACOM Journaal schreef ik dat er blijkbaar sprake was van een Haagse werkelijkheid en realiteit. Het blijkt nu dat het nog erger kan.

Na het eindbod van Defensie, ons aangeboden op 18 april jl. met het verzoek om het aan de achterban voor te leggen, trokken allereerst de hoofddirecteur personeel (HDP) en de directeur arbeidsvoorwaarden (D-AVW) het land in om uit te leggen hoe goed bod wel niet is en dat daar volop perspectief in zit (de Haagse werkelijkheid!).

Vervolgens gingen ook nog eens alle commandanten opco’s en de hoogste bazen van de overige Defensieonderdelen zich ermee bemoeien. Dit alles zonder dat zij aan de onderhandelingstafel hadden gezeten. Dus deden ze er maar een gooi naar hoe ‘goed’ het eindbod van Defensie is. Het leek er veel op dat dit geregisseerd was vanuit de Bestuursstaf (over ‘Haagse werkelijkheid’ gesproken!).

Ons bereikten vooral signalen dat hierbij niet het hele verhaal verteld werd maar dat men zijn best deed het verhaal naar 'eigen' hand te zetten, om het zo te zeggen. Verder werd vooral de nadruk gelegd op de voordelen voor bepaalde groepen van personeel, - enerzijds de fase 1 en 2 militairen en burgers en anderzijds de groep fase 3 personeel. Dit hoogstwaarschijnlijk om tweedracht te zaaien onder het Defensiepersoneel.

Nu dan de realiteit. Zoals ook weergegeven in het mei-nummer had het Bondsbestuur van de ACOM besloten om een ledenraadpleging te houden waarbij het bod met een negatief advies aan onze leden werd voorgelegd. Een negatief advies omdat wat Defensie bood nog niet eens in de richting neigde van de door ons gestelde ondergrens.

In het kader van deze ledenraadpleging heeft onze onderhandelaar Jan Kropf per regio twee Defensielocaties bezocht die wisselende opkomsten te zien gaven. Na een presentatie van het eindbod is aan de leden gevraagd wat zij vonden van wat Defensie voor haar werknemers in de aanbieding had. Daarnaast hadden de leden ook de mogelijkheid hun mening kenbaar te maken via de e-mail.

Lees meer: Voorwoord AJ#06-17

Haagse werkelijkheid en realiteit zijn twee begrippen die, blijkbaar, niet samen gaan. Ik heb het dan over de uitkomst van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden.

Zonder in dit voorwoord er erg diep in te gaan omdat verderop in dit ACOM Journaal een uitgebreide analyse van de onderhandelaar namens de ACOM staat, toch even uitgelegd wat de Haagse werkelijkheid is.

De minister, en namens haar de hoofddirecteur personeel (HDP) en de directeur arbeidsvoorwaarden (D-AVW), heeft de bonden laten weten dat het uiteindelijke eindbod een goed bod was dat uitzicht gaf op perspectief. Welk perspectief en voor wie laat ik dan maar even zitten.

In hun ogen zou dit eindbod, als dat door de bonden aan de achterban zou worden voorgelegd, met gejuich en gejubel ontvangen worden. Dat is nou Haagse werkelijkheid. De echte realiteit treft u echter, al lezend, in het eindbod.

Het is niet zonder reden dat deze langdurige onderhandelingen niet hebben geleid tot (minimaal) een onderhandelaarsakkoord. Alle onderhandelaars van de bonden hebben in een gezamenlijke appreciatie aangegeven dat het bod van Defensie volstrekt onvoldoende is. De ACOM schat dan ook in dat bij een ledenraadpleging de leden, na een toelichting door de onderhandelaar, in meerderheid ‘nee!’ zullen zeggen tegen dit finale bod van Defensie.

Lees meer: Voorwoord AJ#05-17

14 maart 2017, de aanbieding van de 'opbrengst' van de 'Rode kaart actie aan de minister van Defensie in haar rol als werkgever. Helaas bleek dat de minister op dat moment de voorkeur gaf aan andere bezigheden dan het in ontvangst nemen van kaarten die symbool staan voor de onvrede bij haar personeel.

Ik zeg altijd en tegen iedereen dat ik niet over de prioriteiten van een ander ga. Simpel om het feit dat ik niet kan beoordelen wat de redenen erachter zijn. Maar in dit geval heb ik, op zijn minst, hier wel zo mijn vraagtekens bij.

Natuurlijk, het was één dag voor de verkiezingen en het partijbelang heeft ook hoge prioriteit als het gaat om de zo nodige stemmen binnen te halen. Maar houd eens op met het eeuwige getoeter dat het Defensiepersoneel het goud van de organisatie is. Laat dan dan ook eens blijken!

Gesproken over de verkiezingen. Gekeken naar de uitslagen en de daarbij horende verkenningen, is het afwachten of er een en wélke coalitie gesmeed gaat worden. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd tussen VVD, CDA, D66 en GL.

In het vorige ACOM Journaal heeft u kunnen lezen wat deze partijen over hadden voor defensie. Ik houd me dan, gemakshalve, maar even buiten de discussie waar het aan onze defensie toebedeelde geld aan uitgegeven zou moeten worden. Mijn voorkeur is, uiteraard, dat er ook een deel gebruikt zal worden voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het Defensiepersoneel.

Om nog even dat beeld te schetsen. De VVD 1 miljard, het CDA 2,1 miljard, D66 500 miljoen en GL geen verhoging maar ook geen verlaging. Zoals eerder aangegeven zijn partijprogramma’s 1 en de uitkomst van een eventueel coalitieakkoord 2. We zijn wat dat betreft in het verleden al veel te veel keren teleurgesteld.

Om nog even in die trend te blijven en u te schetsen hoe sommige hazen bij de ‘defensiedeskundigen’ lopen. In de Volkskrant van 10 maart luiden oud-minister van Defensie, Joris Voorhoeve, en de voormalige bevelhebber van de Landmacht, Marcel Urlings, namens de Adviesraad Internationale Veiligheid (AIV), - kennelijk moet je toch wat doen als je niets meer te doen hebt -, de noodklok.

Lees meer: Voorwoord AJ#04-17