Contact met uw bond
033-4953020


Verkiezingstijd, partijprogramma’s, enquête Defensiepersoneel en acties vanwege het vastlopen van de arbeidsvoorwaardenoverleg. Drukke tijden voor ons, het belangrijkste op dit moment is uiteraard om te zoeken naar een opening om weer verder te kunnen praten over een, voor ons acceptabel, bod van de zijde van de werkgever Defensie.

Ik hoop dat er op korte termijn openingen zullen worden geboden om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen. Dat is in ons aller belang, - maar het kan niet ten koste van alles. Er moet zicht zijn op concrete verbeteringen. Wat dat betreft zijn de uitkomsten van de enquête, die vóór het vastlopen van het overleg gehouden werd, een bevestiging van datgene wat we allang wisten maar nu ook met cijfers onderbouwd. De uitkomsten zijn niet alleen helder maar ook schrikbarend!

Als dit ACOM Journaal op de deurmat ligt (maar uiteraard eerder digitaal te lezen is) is het planmatig 15 maart, de dag van de verkiezingen. Tijdens het schrijven van dit voorwoord zijn de verkiezingscampagnes in volle gang. Ik zie en ik hoor allerlei beloftes en toezeggingen van politieke partijen, de ene nog mooier dan de andere.

Uiteraard ben ik, als uw voorzitter, benieuwd wat al die politieke partijen voor ogen hebben met Defensie. Zoals verwacht zijn er op de linkerflank nog steeds meningen dat het nog wel minder kan. De rechtse partijen doen er (de een meer dan de ander) geld bij omdat ze van mening zijn dat de situatie in de wereld er niet beter op is geworden.

Als je dan kijkt wat er geboden wordt door deze partijen is mijn politieke voorkeur als voorzitter van een (militaire) vakbond snel gemaakt. Snel het vakje rood maken van VNL die 5 miljard extra naar Defensie wil sluizen. Echter als je dan ook roept dat er een vliegdekschip moet komen heb je volgens mij niet de juiste (defensie)kenners geraadpleegd. Wat dat betreft zijn de SGP en de CU wat realistischer, alleen jammer dat ze te klein zijn om echt eisen te kunnen stellen.

Bij de PVV weet ik het al helemaal niet, gooit alles op een grote hoop en probeert dat ook nog eens met haar hele verkiezingsprogramma aan slechts 1 A4tje toe te vertrouwen. Het CDA rept over 2 miljard en wil ook weer de (sociale) dienstplicht. Waarvan de partij overigens wel zegt dat dit door een ander ministerie dan Defensie betaald zou moeten worden.

Lees meer: Voorwoord AJ#03-17

Defensiepersoneel in actie. Ja, helaas hebben de bonden van Defensiepersoneel geen andere keuze dan een actietraject op te starten.

In onze Nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat er uiteindelijk geen zicht meer was op een fatsoenlijk onderhandelaarsresultaat dat wij aan u, onze achterban, zouden kunnen voorleggen om te sonderen of daar voldoende draagvlak voor was. De kloof tussen wat Defensie te bieden had en de wensen van de Defensiebonden bleek onoverbrugbaar.

Blijkbaar is de positie van militairen en het burgerpersoneel van Defensie zo bijzonder dat het Defensie gepast leek een bod te doen waardoor het personeel (“het kapitaal van Defensie” nietwaar?!) er netto op achteruit zou gaan. Dit alleen al door de gestegen pensioenpremies.

En ik maar, na de Begrotingsdebatten, in de kranten lezen dat iedereen in Nederland er in 2017 op vooruit gaat. Ja, dan heb je als Defensiepersoneel inderdaad een bijzondere positie als je buiten die kennelijk voort peddelende ‘koopkrachtboot’ valt.

Overigens werden wij en onze leden in werkelijke dienst zeer verrast door een “all user” bericht van de secretaris-generaal (SG) van Defensie die er, laat ik het zachtjes uitdrukken, geen bal van snapt. En het ook nog eens presteert om de bonden (en bijgevolg óók de leden van die bonden) te schofferen door stemmingmakerij.

Schofferen én liegen want bonden zijn niet weggelopen uit de onderhandelingen en ze hebben als enige blijkbaar oog voor de belangen van het Defensiepersoneel, - hun leden. Het zou de SG sieren als hij zou beginnen eens flink aan de bel te trekken bij zijn collega’s van Financiën en Binnenlandse Zaken.

Lees meer: Voorwoord AJ#02-17

De feestdagen zijn weer achter de rug en we zitten nu in het nieuwe jaar. Allereerst wil ik u en de uwen alle goeds, gezondheid en een veilig 2017 toewensen.

Gezien de spanningen in de wereld maar ook in onze directe nabijheid is het zeer van belang dat we ons geen zorgen hoeven te maken om onze veiligheid.

Echter de roep van de Nederlandse bevolking is juist dat we méér moeten doen om onze veiligheid te borgen. En als je vervolgens een interview met de CDS leest dan wordt ook duidelijk dat, gegeven de oplopende spanningen in de wereld, de roep om ‘het leger’ alleen maar zal toenemen.

Maar beste CDS, is dán ook de vraag: Hoe moeten we dit voor elkaar krijgen? Zoals ik al vaker in mijn column op deze plek heb betoogd: De rek is eruit bij de krijgsmacht! Er zit geen vlees meer op de defensiebotten, - nee, sommige botten zijn zelfs al geamputeerd, wegbezuinigd!

Gelukkig zijn er nog politieke partijen die oor hebben voor de noodkreet om Defensie meer geld toe te wijzen en daar ook prioriteit aan geven in hun verkiezingsprogramma’s. Maar opschrijven is één, verkiezingen zijn twee, kabinetsformatie is drie. Dus maar eens zien wat er allemaal uiteindelijk overblijft voor defensie. Ik hoop er het beste van maar gezien de jongste geschiedenis reken ik me nog niet rijk.

Ook de roep om meer marechaussee op Schiphol is niet nieuw. Afgelopen zomer was het geweeklaag niet van de lucht over de wachttijden bij de paspoortcontroles en de extra controles op de toegangswegen naar Schiphol. Dit overigens in het belang van de veiligheid van diezelfde klagers.

Lees meer: Voorwoord AJ#01-17

Als eerste maar weer eens over het AOW-gat. De minister heeft aangegeven dat het linksom of rechtsom gerepareerd zal worden. Dat is mooi, maar niet zo mooi is dat het uit de arbeidsvoorwaardenruimte moet komen.

Gehoord de uitspraken daarover tijdens de begrotingsbehandeling zou je mogen verwachten dat in ieder geval de strafheffing door de Belastingdienst van 52% niet ten laste komt van de arbeidsvoorwaardenruimte. Daarnaast heeft de minister ook aangegeven dat zij hiervoor de bonden nodig heeft. Dat klopt, - het gaat tenslotte over de arbeidsvoorwaarden.

De ACOM heeft dan ook een brief gestuurd dat zij wenst te praten over de ophoging van de voorlopige voorziening tot een netto-reparatie van het AOW-gat. Bij het schrijven van dit ‘Voorzitterswoord’ moet deze brief nog behandeld worden.

De reactie daarop ken ik derhalve (nog) niet. De andere bonden hebben te kennen gegeven de kwestie nu niet te willen behandelen. Althans niet alvorens er een uitspraak ligt in hoger beroep in de zaak van de groep UGM-ers die slechts akkoord gaat met de doortrekking van de UGM tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Wíj willen zo snel mogelijk een realistische oplossing die recht doet aan het probleem.

De bovenomschreven eis van de groep UGM-ers is naar mijn mening buitenproportioneel. Die komt er namelijk op neer dat op 65-jarige leeftijd de UGM doorloopt naast het dan ingegane pensioen en de opgehoogde voorlopige voorziening.

Lijkt mij iets te veel van het goede zeker als je weet dat dit betaald zou moeten worden uit de arbeidsvoorwaardenruimte en dus (ook) ten koste gaat van de militairen die nog in werkelijke dienst zijn. We wachten dus de behandeling van de brief af en zullen u, uiteraard, zo snel mogelijk laten weten wat de reactie is.

Lees meer: Voorwoord AJ#12-16

Het AOW-gat probleem zorgt voor vele discussies en meningen. Helaas spelen emoties dan ook een rol (begrijpelijk) en dat gaat niet altijd op een nette wijze.

Beschuldigingen vliegen je dan om de oren. Aan mij de taak om dingen zuiver te benoemen en consequenties te beoordelen.

Zo ook op de hoorzitting van de Vaste commissie voor Defensie op 26 oktober. Mijn drie collega’s van de andere bonden hadden een gezamenlijke verklaring opgesteld die werd voorgelezen. Bij de opstelling daarvan was ik niet betrokken. Ik was zelfs niet geïnformeerd over het bestaan van die verklaring! Komt bij de buitenwacht niet erg eensgezind over en de ACOM werd er zelfs van beticht een afwijkende mening te hebben.

Ik heb daarbij aangegeven dat mijn collega’s in hun gezamenlijke verklaring (bijna) volledig waren geweest en ik niet de behoefte had om het nogmaals te herhalen. Een jammerlijke gang van zaken, te meer omdat wij altijd hebben aangegeven dat het probleem voor iedere gedupeerde opgelost diende te worden en niet alleen voor diegene die dat via de rechter wilde doen.

Een generieke oplossing dus waarbij ook aangegeven werd dat het niet ten laste mocht komen van de arbeidsvoorwaardenruimte omdat je dan de actieve militair benadeelt. Na het betoog van de collega-bonden heb ik er dan ook op gewezen hoe vreselijk ingewikkeld het is een oplossing te vinden is.

Voor alle duidelijkheid, en dat heb ik al meerdere malen uitgelegd, de UGM (Uitkeringswet Gewezen Militairen) doortrekken naar de AOW-leeftijd kan wettelijk niet, - de oplossing is dan de wet te veranderen. Ik hoef u niet uit te leggen hoe lang dat gaat duren en dat dit op korte termijn dus geen oplossing biedt.

Een andere oplossing is de pensioenleeftijd gelijk te stellen aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Dan zal het Pensioenreglement aangepast moeten worden waarbij we dan direct de discussie over de eindloonregeling tegemoet kunnen zien.

Lees meer: Voorwoord AJ#11-16

De vakanties zijn weer geweest en de zomer is voorbij. We gaan dus weer donderwolken krijgen en sombere donkere dagen. Tijdens de mooie zomerse dagen had het kabinet ook een mooie boodschap en wel op Prinsjesdag.

Nederland staat er goed voor en we zijn weer koploper in de Europese Unie waar het de financiën en de economische vooruitzichten betreft. Dat liet tenminste de rijksbegroting zien, dat wil zeggen de verdiepingsslag naar hoofdstuk 10 van de rijksbegroting, - de begroting van het ministerie van Defensie.

Euforisch werd geschreven dat Defensie er in 2017 € 300 miljoen bij zou krijgen. Nou ja, al snel bleek dat het in feite maar € 197 miljoen was, want Financiën pikte gelijk weer 103 miljoen in. Ik vind dat je dan de kluit belazert.

Dan nog even verder met dit juichverhaal van het kabinet en maar eens verteld hoe de cijfers werkelijk zijn. De minister schrijft en ik reken! In haar beleidsagenda vermeldt de minister dat er sedert 2014 weer budget is toegevoegd en oplopend tot 2021 (ja, dan pas!) een bedrag van structureel € 870 miljoen aan de begroting wordt toegevoegd.

Even rekenen: In 2011 met de Beleidsbrief (‘Defensie nade kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld’, van de toenmalige minister Hillen) plus de Beleidsnota 2012 (‘In het belang van Nederland’, van minister Hennis) werd in totaal voor € 1 miljard bezuinigd. € 1 miljard min € 870 miljoen (in 2021), resteert dus nog altijd een gat van € 130 miljoen.

Daarbij moet dan ook nog bedacht worden dat de opeenvolgende inflatiecorrecties niet zijn meegeteld. Inflatiecorrecties die voor defensiemiddelen aanzienlijk hoger zijn dan de consumentenindex waar Financiën mee rekent en dat het investeringsbudget veel te laag is. Ik zie dus geen enkele reden om euforisch te zijn. En aldus beleefden we midden in de zomer een inktzwarte dag.

Deze boodschap heb ik natuurlijk al vele malen naar voren gebracht met als metafoor dat als je de bodem van een kuil iets bedekt het nog steeds een kuil blijft. Met andere woorden (die door velen gebruikt worden): ‘Minder minder!’

Lees meer: Voorwoord AJ#10-16