Contact met uw bond
033-4953020


Haagse werkelijkheid en realiteit zijn twee begrippen die, blijkbaar, niet samen gaan. Ik heb het dan over de uitkomst van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden.

Zonder in dit voorwoord er erg diep in te gaan omdat verderop in dit ACOM Journaal een uitgebreide analyse van de onderhandelaar namens de ACOM staat, toch even uitgelegd wat de Haagse werkelijkheid is.

De minister, en namens haar de hoofddirecteur personeel (HDP) en de directeur arbeidsvoorwaarden (D-AVW), heeft de bonden laten weten dat het uiteindelijke eindbod een goed bod was dat uitzicht gaf op perspectief. Welk perspectief en voor wie laat ik dan maar even zitten.

In hun ogen zou dit eindbod, als dat door de bonden aan de achterban zou worden voorgelegd, met gejuich en gejubel ontvangen worden. Dat is nou Haagse werkelijkheid. De echte realiteit treft u echter, al lezend, in het eindbod.

Het is niet zonder reden dat deze langdurige onderhandelingen niet hebben geleid tot (minimaal) een onderhandelaarsakkoord. Alle onderhandelaars van de bonden hebben in een gezamenlijke appreciatie aangegeven dat het bod van Defensie volstrekt onvoldoende is. De ACOM schat dan ook in dat bij een ledenraadpleging de leden, na een toelichting door de onderhandelaar, in meerderheid ‘nee!’ zullen zeggen tegen dit finale bod van Defensie.

Lees meer: Voorwoord AJ#05-17

14 maart 2017, de aanbieding van de 'opbrengst' van de 'Rode kaart actie aan de minister van Defensie in haar rol als werkgever. Helaas bleek dat de minister op dat moment de voorkeur gaf aan andere bezigheden dan het in ontvangst nemen van kaarten die symbool staan voor de onvrede bij haar personeel.

Ik zeg altijd en tegen iedereen dat ik niet over de prioriteiten van een ander ga. Simpel om het feit dat ik niet kan beoordelen wat de redenen erachter zijn. Maar in dit geval heb ik, op zijn minst, hier wel zo mijn vraagtekens bij.

Natuurlijk, het was één dag voor de verkiezingen en het partijbelang heeft ook hoge prioriteit als het gaat om de zo nodige stemmen binnen te halen. Maar houd eens op met het eeuwige getoeter dat het Defensiepersoneel het goud van de organisatie is. Laat dan dan ook eens blijken!

Gesproken over de verkiezingen. Gekeken naar de uitslagen en de daarbij horende verkenningen, is het afwachten of er een en wélke coalitie gesmeed gaat worden. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd tussen VVD, CDA, D66 en GL.

In het vorige ACOM Journaal heeft u kunnen lezen wat deze partijen over hadden voor defensie. Ik houd me dan, gemakshalve, maar even buiten de discussie waar het aan onze defensie toebedeelde geld aan uitgegeven zou moeten worden. Mijn voorkeur is, uiteraard, dat er ook een deel gebruikt zal worden voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het Defensiepersoneel.

Om nog even dat beeld te schetsen. De VVD 1 miljard, het CDA 2,1 miljard, D66 500 miljoen en GL geen verhoging maar ook geen verlaging. Zoals eerder aangegeven zijn partijprogramma’s 1 en de uitkomst van een eventueel coalitieakkoord 2. We zijn wat dat betreft in het verleden al veel te veel keren teleurgesteld.

Om nog even in die trend te blijven en u te schetsen hoe sommige hazen bij de ‘defensiedeskundigen’ lopen. In de Volkskrant van 10 maart luiden oud-minister van Defensie, Joris Voorhoeve, en de voormalige bevelhebber van de Landmacht, Marcel Urlings, namens de Adviesraad Internationale Veiligheid (AIV), - kennelijk moet je toch wat doen als je niets meer te doen hebt -, de noodklok.

Lees meer: Voorwoord AJ#04-17

Verkiezingstijd, partijprogramma’s, enquête Defensiepersoneel en acties vanwege het vastlopen van de arbeidsvoorwaardenoverleg. Drukke tijden voor ons, het belangrijkste op dit moment is uiteraard om te zoeken naar een opening om weer verder te kunnen praten over een, voor ons acceptabel, bod van de zijde van de werkgever Defensie.

Ik hoop dat er op korte termijn openingen zullen worden geboden om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen. Dat is in ons aller belang, - maar het kan niet ten koste van alles. Er moet zicht zijn op concrete verbeteringen. Wat dat betreft zijn de uitkomsten van de enquête, die vóór het vastlopen van het overleg gehouden werd, een bevestiging van datgene wat we allang wisten maar nu ook met cijfers onderbouwd. De uitkomsten zijn niet alleen helder maar ook schrikbarend!

Als dit ACOM Journaal op de deurmat ligt (maar uiteraard eerder digitaal te lezen is) is het planmatig 15 maart, de dag van de verkiezingen. Tijdens het schrijven van dit voorwoord zijn de verkiezingscampagnes in volle gang. Ik zie en ik hoor allerlei beloftes en toezeggingen van politieke partijen, de ene nog mooier dan de andere.

Uiteraard ben ik, als uw voorzitter, benieuwd wat al die politieke partijen voor ogen hebben met Defensie. Zoals verwacht zijn er op de linkerflank nog steeds meningen dat het nog wel minder kan. De rechtse partijen doen er (de een meer dan de ander) geld bij omdat ze van mening zijn dat de situatie in de wereld er niet beter op is geworden.

Als je dan kijkt wat er geboden wordt door deze partijen is mijn politieke voorkeur als voorzitter van een (militaire) vakbond snel gemaakt. Snel het vakje rood maken van VNL die 5 miljard extra naar Defensie wil sluizen. Echter als je dan ook roept dat er een vliegdekschip moet komen heb je volgens mij niet de juiste (defensie)kenners geraadpleegd. Wat dat betreft zijn de SGP en de CU wat realistischer, alleen jammer dat ze te klein zijn om echt eisen te kunnen stellen.

Bij de PVV weet ik het al helemaal niet, gooit alles op een grote hoop en probeert dat ook nog eens met haar hele verkiezingsprogramma aan slechts 1 A4tje toe te vertrouwen. Het CDA rept over 2 miljard en wil ook weer de (sociale) dienstplicht. Waarvan de partij overigens wel zegt dat dit door een ander ministerie dan Defensie betaald zou moeten worden.

Lees meer: Voorwoord AJ#03-17

Defensiepersoneel in actie. Ja, helaas hebben de bonden van Defensiepersoneel geen andere keuze dan een actietraject op te starten.

In onze Nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat er uiteindelijk geen zicht meer was op een fatsoenlijk onderhandelaarsresultaat dat wij aan u, onze achterban, zouden kunnen voorleggen om te sonderen of daar voldoende draagvlak voor was. De kloof tussen wat Defensie te bieden had en de wensen van de Defensiebonden bleek onoverbrugbaar.

Blijkbaar is de positie van militairen en het burgerpersoneel van Defensie zo bijzonder dat het Defensie gepast leek een bod te doen waardoor het personeel (“het kapitaal van Defensie” nietwaar?!) er netto op achteruit zou gaan. Dit alleen al door de gestegen pensioenpremies.

En ik maar, na de Begrotingsdebatten, in de kranten lezen dat iedereen in Nederland er in 2017 op vooruit gaat. Ja, dan heb je als Defensiepersoneel inderdaad een bijzondere positie als je buiten die kennelijk voort peddelende ‘koopkrachtboot’ valt.

Overigens werden wij en onze leden in werkelijke dienst zeer verrast door een “all user” bericht van de secretaris-generaal (SG) van Defensie die er, laat ik het zachtjes uitdrukken, geen bal van snapt. En het ook nog eens presteert om de bonden (en bijgevolg óók de leden van die bonden) te schofferen door stemmingmakerij.

Schofferen én liegen want bonden zijn niet weggelopen uit de onderhandelingen en ze hebben als enige blijkbaar oog voor de belangen van het Defensiepersoneel, - hun leden. Het zou de SG sieren als hij zou beginnen eens flink aan de bel te trekken bij zijn collega’s van Financiën en Binnenlandse Zaken.

Lees meer: Voorwoord AJ#02-17

De feestdagen zijn weer achter de rug en we zitten nu in het nieuwe jaar. Allereerst wil ik u en de uwen alle goeds, gezondheid en een veilig 2017 toewensen.

Gezien de spanningen in de wereld maar ook in onze directe nabijheid is het zeer van belang dat we ons geen zorgen hoeven te maken om onze veiligheid.

Echter de roep van de Nederlandse bevolking is juist dat we méér moeten doen om onze veiligheid te borgen. En als je vervolgens een interview met de CDS leest dan wordt ook duidelijk dat, gegeven de oplopende spanningen in de wereld, de roep om ‘het leger’ alleen maar zal toenemen.

Maar beste CDS, is dán ook de vraag: Hoe moeten we dit voor elkaar krijgen? Zoals ik al vaker in mijn column op deze plek heb betoogd: De rek is eruit bij de krijgsmacht! Er zit geen vlees meer op de defensiebotten, - nee, sommige botten zijn zelfs al geamputeerd, wegbezuinigd!

Gelukkig zijn er nog politieke partijen die oor hebben voor de noodkreet om Defensie meer geld toe te wijzen en daar ook prioriteit aan geven in hun verkiezingsprogramma’s. Maar opschrijven is één, verkiezingen zijn twee, kabinetsformatie is drie. Dus maar eens zien wat er allemaal uiteindelijk overblijft voor defensie. Ik hoop er het beste van maar gezien de jongste geschiedenis reken ik me nog niet rijk.

Ook de roep om meer marechaussee op Schiphol is niet nieuw. Afgelopen zomer was het geweeklaag niet van de lucht over de wachttijden bij de paspoortcontroles en de extra controles op de toegangswegen naar Schiphol. Dit overigens in het belang van de veiligheid van diezelfde klagers.

Lees meer: Voorwoord AJ#01-17

Als eerste maar weer eens over het AOW-gat. De minister heeft aangegeven dat het linksom of rechtsom gerepareerd zal worden. Dat is mooi, maar niet zo mooi is dat het uit de arbeidsvoorwaardenruimte moet komen.

Gehoord de uitspraken daarover tijdens de begrotingsbehandeling zou je mogen verwachten dat in ieder geval de strafheffing door de Belastingdienst van 52% niet ten laste komt van de arbeidsvoorwaardenruimte. Daarnaast heeft de minister ook aangegeven dat zij hiervoor de bonden nodig heeft. Dat klopt, - het gaat tenslotte over de arbeidsvoorwaarden.

De ACOM heeft dan ook een brief gestuurd dat zij wenst te praten over de ophoging van de voorlopige voorziening tot een netto-reparatie van het AOW-gat. Bij het schrijven van dit ‘Voorzitterswoord’ moet deze brief nog behandeld worden.

De reactie daarop ken ik derhalve (nog) niet. De andere bonden hebben te kennen gegeven de kwestie nu niet te willen behandelen. Althans niet alvorens er een uitspraak ligt in hoger beroep in de zaak van de groep UGM-ers die slechts akkoord gaat met de doortrekking van de UGM tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Wíj willen zo snel mogelijk een realistische oplossing die recht doet aan het probleem.

De bovenomschreven eis van de groep UGM-ers is naar mijn mening buitenproportioneel. Die komt er namelijk op neer dat op 65-jarige leeftijd de UGM doorloopt naast het dan ingegane pensioen en de opgehoogde voorlopige voorziening.

Lijkt mij iets te veel van het goede zeker als je weet dat dit betaald zou moeten worden uit de arbeidsvoorwaardenruimte en dus (ook) ten koste gaat van de militairen die nog in werkelijke dienst zijn. We wachten dus de behandeling van de brief af en zullen u, uiteraard, zo snel mogelijk laten weten wat de reactie is.

Lees meer: Voorwoord AJ#12-16