Contact met uw bond
033-4962722


2018 11 23 Jan Kropf

De vakanties zijn weer geweest en de zomer is voorbij. We gaan dus weer donderwolken krijgen en sombere donkere dagen. Tijdens de mooie zomerse dagen had het kabinet ook een mooie boodschap en wel op Prinsjesdag.

Nederland staat er goed voor en we zijn weer koploper in de Europese Unie waar het de financiën en de economische vooruitzichten betreft. Dat liet tenminste de rijksbegroting zien, dat wil zeggen de verdiepingsslag naar hoofdstuk 10 van de rijksbegroting, - de begroting van het ministerie van Defensie.

Euforisch werd geschreven dat Defensie er in 2017 € 300 miljoen bij zou krijgen. Nou ja, al snel bleek dat het in feite maar € 197 miljoen was, want Financiën pikte gelijk weer 103 miljoen in. Ik vind dat je dan de kluit belazert.

Dan nog even verder met dit juichverhaal van het kabinet en maar eens verteld hoe de cijfers werkelijk zijn. De minister schrijft en ik reken! In haar beleidsagenda vermeldt de minister dat er sedert 2014 weer budget is toegevoegd en oplopend tot 2021 (ja, dan pas!) een bedrag van structureel € 870 miljoen aan de begroting wordt toegevoegd.

Even rekenen: In 2011 met de Beleidsbrief (‘Defensie nade kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld’, van de toenmalige minister Hillen) plus de Beleidsnota 2012 (‘In het belang van Nederland’, van minister Hennis) werd in totaal voor € 1 miljard bezuinigd. € 1 miljard min € 870 miljoen (in 2021), resteert dus nog altijd een gat van € 130 miljoen.

Daarbij moet dan ook nog bedacht worden dat de opeenvolgende inflatiecorrecties niet zijn meegeteld. Inflatiecorrecties die voor defensiemiddelen aanzienlijk hoger zijn dan de consumentenindex waar Financiën mee rekent en dat het investeringsbudget veel te laag is. Ik zie dus geen enkele reden om euforisch te zijn. En aldus beleefden we midden in de zomer een inktzwarte dag.

Deze boodschap heb ik natuurlijk al vele malen naar voren gebracht met als metafoor dat als je de bodem van een kuil iets bedekt het nog steeds een kuil blijft. Met andere woorden (die door velen gebruikt worden): ‘Minder minder!’

Lees meer: Voorwoord AJ#10-16

Het reces is achter de rug. En daarmee ook de zomervakantie voor de mensen die daar de mogelijkheid voor hadden. Ik hoop uiteraard dat eenieder genoten heeft van de relatieve rustperiode.

Deze rustperiode was echter niet weggelegd voor onze KMar. Als gevolg van een hoger dreigingsniveau werd de KMar opgedragen de veiligheidsmaatregelen op Schiphol te verscherpen. Eerst werd daar algemeen positief op gereageerd omdat de reizigers van mening waren dat veiligheid voorop diende te staan.

Dat duurde maar even want daarna ontstonden er files op de wegen rond de luchthaven waardoor reizigers dreigden hun vlucht te missen. Het begrip was toen snel weg. Prompt ging uiteraard (zelfs in het reces!) de politiek zich hiermee bemoeien.

De oppositiepartijen D66 (u weet wel van het ‘pang, pang’ geroep over de munitietekorten bij de krijgsmacht), het CDA, de SP en de PVV eisten een gedegen plan voor de beveiliging van Schiphol. Maar dat kan, zoals ik al eerder heb aangegeven, alleen door uitbreiding van het aantal KMar-functies op Schiphol.

Van geen van bovengenoemde partijen heb ik gehoord dat er daarvoor dan extra geld beschikbaar gesteld moest worden voor Defensie. ‘Meneer pang, pang’ stelt wel veel eisen maar (extra) budget ho, maar!

Alleen het CDA heeft de afgelopen tijd geroepen dat er fors meer geld naar Defensie moet. De andere genoemde partijen vinden het meestal weggegooid geld en laten steeds weten dat het wel wat minder kan.

Dat brengt mij uiteraard naar deze periode van het jaar. Het kabinet is druk doende de begroting voor 2017 rond te krijgen. Het zal wel, maar de signalen maken mij niet blij. Eerder werd er al gesproken van een ophoging van het Defensiebudget.

Lees meer: Voorwoord AJ#09-16

Srebrenica en Dutchbat, al 21 jaar een steeds weer terugkerend item. Vele onderzoeken zijn er gedaan, evenzovele rapporten geschreven en telkens weer moeten de (oud-)militairen lezen en horen wat er allemaal van gevonden wordt.

De minister van Defensie gaf op de jongste Veteranendag een helder signaal af. Ik citeer: "(-) Dutchbat ging, zonder adequaat te zijn voorbereid op de specifieke omstandigheden, met onvoldoende middelen en capaciteiten, een zwakke informatiepositie, om vrede te handhaven waar geen vrede was. Een opdracht die - reeds op voorhand - onuitvoerbaar was."

Een onmogelijk uitvoerbare opdracht dus. Laten we niet vergeten dat de politiek die opdracht verstrekte en daarbij gemakshalve aangaf dat het om een vredesmissie onder VN vlag ging en er dus alleen maar wapens mee mochten ter zelfverdediging. De militaire adviseurs van toen hebben nog gewaarschuwd dat dat niet zo slim was maar ze voerden de opdracht gewoon uit.

Ook kon er gerekend worden op luchtsteun van de VN. We weten wat die belofte inhield en er loopt nu nog een onderzoek waarom die luchtsteun, toen dat hoog nodig was, uitbleef. Ik ben dan ook van mening dat er blijvend gezegd moet worden dat Dutchbat geen blaam treft voor het vreselijke drama dat volgde na de inname van de enclave door de Bosnisch-Servische troepen van Mladic.

Evenzogoed vind ik dat als (oud-)militairen op de een of andere manier beschadigd zijn, zij hiervoor gecompenseerd moeten worden. Ik heb het alleen niet zo op advocaten die deze mensen opzoeken en benaderen met de mededeling dat er wel een schadevergoeding voor ze inzit. Deze advocaten denken maar aan een ding en dat is hun eigen achterzak en niet aan het welzijn van die veteranen.

Lees meer: Voorwoord AJ#07&08-16

Zouden het kabinet en de Tweede Kamer nu wel in actie komen om de boel bij Defensie draaiende te houden. Wij roepen (schreeuwen eigenlijk) en schrijven al jaren dat Defensie uitgehold is, er vlees noch vet meer op de botten zit, nee, dat zelfs botten al zijn verdwenen.

Iedere keer daarbij aangegeven:
• dat er fors meer geld naar Defensie moet en
• dat de beetjes die de laatste 2 jaar erbij gekomen zijn uiteindelijk alleen als resultaat sorteren dat het ‘minder minder’ is geworden.

Dan komt er een rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK). De ARK heeft aangegeven dat Defensie de haar opgelegde taken niet naar behoren kan vervullen! Tjonge jonge wat een nieuws, daar heb je echt geen rapport van de ARK voor nodig, - iedere willekeurige militair had dit al geconcludeerd.

Maar misschien helpt het rapport de politiek nu eens te overtuigen dat het echt zo niet langer gaat. Zoals het politieke spel in elkaar steekt komen er natuurlijk (Kamer)vragen vanuit de vaste commissie voor Defensie aan de minister van Defensie. Vragen voor de bühne zou ik bijna zeggen.

De staat van Defensie is bij deze commissie zeer wel bekend. Niet alleen door de roep van de vakbonden (ik weet zeker dat ze de vakbondsbladen lezen) maar ook door de werkbezoeken die de commissie steeds weer aflegt. Nou zullen ze wel denken dat het hier om ‘vakbondsretoriek’ gaat maar als ze ons niet serieus nemen wijs ik toch even op een trendbreuk waarvan nu sprake is.

Lees meer: Voorwoord AJ#06-16

Het is me weer wat. In de krant van wakker Nederland lees ik ineens dat de Gezamenlijke Officieren Verengingen (GOV) en de AFMP vinden dat de militair zijn/haar uniform weer op straat moet kunnen dragen. Ik heb daar al op gereageerd toen het afgekondigd werd door de opperbaas van de krijgsmacht.

Ik ben en blijf van mening dat mensen zelf wel moeten kunnen bepalen wat zij in hun vrije tijd aantrekken. Natuurlijk moet het dan wel het juiste tenue zijn en je moet er van bewust zijn dat je door je uitdossing ook een bepaalde ‘aantrekkingskracht’ krijgt. Daar kunnen positieve maar helaas ook wel eens negatieve gevolgen mee verbonden zijn. Nogmaals, wat mij betreft: ‘The choice is Yours’.

Verder in diezelfde krant, waarbij ik maar opmerk dat er een nieuwe ‘defensie-verslaggever’ is die nog niet precies weet welke voorzitter bij welke vakbond hoort, een stelling van de dag.

Dit keer de stelling: “Krijgsmacht sterk genoeg”. 90% van de lezers is het daarmee oneens. Bovendien werd ook gevraagd of de militair genoeg respect krijgt uit de samenleving. Hierop geeft 77% van de deelnemers een negatief antwoord. Een duidelijk signaal, lijkt me.

Ook de nieuwe commandant van het landleger doet een ferme uitspraak in het periodiek ‘Landmacht’. Ik citeer: ”We leven in een turbulente tijd. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Daarom is een op haar taak berekende krijgsmacht noodzakelijk. De samenleving wordt zich hier steeds meer van bewust.”

Ook gezien het bovenstaande mag ik er nu toch wel vanuit gaan dat de stem van het volk gehoord wordt door de (politieke) vertegenwoordigers van dat volk. Ik kan me dan ook niet anders voorstellen dan dat, gezien de staat van de krijgsmacht en het continue beroep dat daarop gedaan wordt, er flink veel extra geld bijkomt. En dat zeker niet alleen omdat de rijen vakantiegangers op Schiphol te lang worden door personeelstekort bij de marechaussee, maar meer nog voor de veiligheid van en in onze samenleving.

Verder staat de maand mei uiteraard in het teken van herdenken en vieren. Op 4 mei herdenken we en zijn we dankbaar voor wat andere mensen voor onze vrijheid betekend hebben. En daarvoor zelfs het grootste offer gebracht hebben dat er is: hun leven.

Lees meer: Voorwoord AJ#05-16

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd op 4 april 1949 opgericht. In een twitterbericht van onze minister van Defensie lees ik dat de NAVO nog niet met pensioen kan.

Dat ben ik gaarne met haar eens. Maar de NAVO kampt eigenlijk met dezelfde problemen als de pensioenen in Nederland. Er is al jaren niet geïndexeerd en erger nog er is op bezuinigd. De NAVO-norm is 2% van het Bruto Nationaal Product, wij als een van de welvarendste landen binnen de NAVO komen niet verder dan een schandalige 1,14%. Wat dat tot gevolgen heeft laat zich raden.

Bij het afscheid van Mart de Kruif als Commandant van de Landstrijdkrachten werd door hem gewag gemaakt van de armoedige staat van ons landleger. De helft van het voertuigenpark staat stil als gevolg van achterstallig onderhoud en gebrek aan reservedelen. Eerder heb ik, met name ook op deze plaats, al genoemd: het gebrek aan munitie en wapensystemen.

Dan gaan we verder met onze hoogste generaal, de Commandant der Strijdkrachten (CDS). Die tijdens het ‘Elsevier Defensiedebat’ zegt dat de krijgsmacht zucht onder de bezuinigingen en dat haar slagkracht flink omhoog moet.

Maar beste generaal Tom Middendorp dat kan niet zonder geld erbij en dat weet u ook. Tot nu toe is daar weinig van terecht gekomen. Toch eens tijd om te gaan staken in plaats van altijd maar te vertrouwen op de loyaliteit van onze militairen.

Overigens stond in dit verband een aardige beeldspraak van de CDS in het Leidsch Dagblad: “Bij elke tegenslag schudt het Nederlandse leger trots de veren om vervolgens onverstoorbaar verder te gaan”. Waarop de schrijver van het artikel reageerde: “Het is lastig schudden met veren die allang zijn geplukt.” Hulde voor deze scherpzinnige opmerking.

Dan onze nationale luchthaven Schiphol en de vliegmaatschappijen die er hun thuishaven hebben. Ze eisen onder meer dat er meer marechaussees komen om de rijen bij de paspoortcontrole kort(er) te houden. Maar ook hier is sprake van verdeling van schaarse middelen.

De politiek heeft immers besloten dat vanwege verhoogde dreiging van terrorisme de marechaussee een Hoger Risico Beveiligingseenheid (6 pelotons) moest oprichten van in totaal 360 personen. Dit keer werd daar zowaar geld voor beschikbaar gesteld.

Lees meer: Voorwoord AJ#04-16