Contact met uw bond
033-4962722


2018 11 23 Jan Kropf

De feestdagen zijn weer achter de rug en we zitten nu in het nieuwe jaar. Allereerst wil ik u en de uwen alle goeds, gezondheid en een veilig 2017 toewensen.

Gezien de spanningen in de wereld maar ook in onze directe nabijheid is het zeer van belang dat we ons geen zorgen hoeven te maken om onze veiligheid.

Echter de roep van de Nederlandse bevolking is juist dat we méér moeten doen om onze veiligheid te borgen. En als je vervolgens een interview met de CDS leest dan wordt ook duidelijk dat, gegeven de oplopende spanningen in de wereld, de roep om ‘het leger’ alleen maar zal toenemen.

Maar beste CDS, is dán ook de vraag: Hoe moeten we dit voor elkaar krijgen? Zoals ik al vaker in mijn column op deze plek heb betoogd: De rek is eruit bij de krijgsmacht! Er zit geen vlees meer op de defensiebotten, - nee, sommige botten zijn zelfs al geamputeerd, wegbezuinigd!

Gelukkig zijn er nog politieke partijen die oor hebben voor de noodkreet om Defensie meer geld toe te wijzen en daar ook prioriteit aan geven in hun verkiezingsprogramma’s. Maar opschrijven is één, verkiezingen zijn twee, kabinetsformatie is drie. Dus maar eens zien wat er allemaal uiteindelijk overblijft voor defensie. Ik hoop er het beste van maar gezien de jongste geschiedenis reken ik me nog niet rijk.

Ook de roep om meer marechaussee op Schiphol is niet nieuw. Afgelopen zomer was het geweeklaag niet van de lucht over de wachttijden bij de paspoortcontroles en de extra controles op de toegangswegen naar Schiphol. Dit overigens in het belang van de veiligheid van diezelfde klagers.

Lees meer: Voorwoord AJ#01-17

Als eerste maar weer eens over het AOW-gat. De minister heeft aangegeven dat het linksom of rechtsom gerepareerd zal worden. Dat is mooi, maar niet zo mooi is dat het uit de arbeidsvoorwaardenruimte moet komen.

Gehoord de uitspraken daarover tijdens de begrotingsbehandeling zou je mogen verwachten dat in ieder geval de strafheffing door de Belastingdienst van 52% niet ten laste komt van de arbeidsvoorwaardenruimte. Daarnaast heeft de minister ook aangegeven dat zij hiervoor de bonden nodig heeft. Dat klopt, - het gaat tenslotte over de arbeidsvoorwaarden.

De ACOM heeft dan ook een brief gestuurd dat zij wenst te praten over de ophoging van de voorlopige voorziening tot een netto-reparatie van het AOW-gat. Bij het schrijven van dit ‘Voorzitterswoord’ moet deze brief nog behandeld worden.

De reactie daarop ken ik derhalve (nog) niet. De andere bonden hebben te kennen gegeven de kwestie nu niet te willen behandelen. Althans niet alvorens er een uitspraak ligt in hoger beroep in de zaak van de groep UGM-ers die slechts akkoord gaat met de doortrekking van de UGM tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Wíj willen zo snel mogelijk een realistische oplossing die recht doet aan het probleem.

De bovenomschreven eis van de groep UGM-ers is naar mijn mening buitenproportioneel. Die komt er namelijk op neer dat op 65-jarige leeftijd de UGM doorloopt naast het dan ingegane pensioen en de opgehoogde voorlopige voorziening.

Lijkt mij iets te veel van het goede zeker als je weet dat dit betaald zou moeten worden uit de arbeidsvoorwaardenruimte en dus (ook) ten koste gaat van de militairen die nog in werkelijke dienst zijn. We wachten dus de behandeling van de brief af en zullen u, uiteraard, zo snel mogelijk laten weten wat de reactie is.

Lees meer: Voorwoord AJ#12-16

Het AOW-gat probleem zorgt voor vele discussies en meningen. Helaas spelen emoties dan ook een rol (begrijpelijk) en dat gaat niet altijd op een nette wijze.

Beschuldigingen vliegen je dan om de oren. Aan mij de taak om dingen zuiver te benoemen en consequenties te beoordelen.

Zo ook op de hoorzitting van de Vaste commissie voor Defensie op 26 oktober. Mijn drie collega’s van de andere bonden hadden een gezamenlijke verklaring opgesteld die werd voorgelezen. Bij de opstelling daarvan was ik niet betrokken. Ik was zelfs niet geïnformeerd over het bestaan van die verklaring! Komt bij de buitenwacht niet erg eensgezind over en de ACOM werd er zelfs van beticht een afwijkende mening te hebben.

Ik heb daarbij aangegeven dat mijn collega’s in hun gezamenlijke verklaring (bijna) volledig waren geweest en ik niet de behoefte had om het nogmaals te herhalen. Een jammerlijke gang van zaken, te meer omdat wij altijd hebben aangegeven dat het probleem voor iedere gedupeerde opgelost diende te worden en niet alleen voor diegene die dat via de rechter wilde doen.

Een generieke oplossing dus waarbij ook aangegeven werd dat het niet ten laste mocht komen van de arbeidsvoorwaardenruimte omdat je dan de actieve militair benadeelt. Na het betoog van de collega-bonden heb ik er dan ook op gewezen hoe vreselijk ingewikkeld het is een oplossing te vinden is.

Voor alle duidelijkheid, en dat heb ik al meerdere malen uitgelegd, de UGM (Uitkeringswet Gewezen Militairen) doortrekken naar de AOW-leeftijd kan wettelijk niet, - de oplossing is dan de wet te veranderen. Ik hoef u niet uit te leggen hoe lang dat gaat duren en dat dit op korte termijn dus geen oplossing biedt.

Een andere oplossing is de pensioenleeftijd gelijk te stellen aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Dan zal het Pensioenreglement aangepast moeten worden waarbij we dan direct de discussie over de eindloonregeling tegemoet kunnen zien.

Lees meer: Voorwoord AJ#11-16

De vakanties zijn weer geweest en de zomer is voorbij. We gaan dus weer donderwolken krijgen en sombere donkere dagen. Tijdens de mooie zomerse dagen had het kabinet ook een mooie boodschap en wel op Prinsjesdag.

Nederland staat er goed voor en we zijn weer koploper in de Europese Unie waar het de financiën en de economische vooruitzichten betreft. Dat liet tenminste de rijksbegroting zien, dat wil zeggen de verdiepingsslag naar hoofdstuk 10 van de rijksbegroting, - de begroting van het ministerie van Defensie.

Euforisch werd geschreven dat Defensie er in 2017 € 300 miljoen bij zou krijgen. Nou ja, al snel bleek dat het in feite maar € 197 miljoen was, want Financiën pikte gelijk weer 103 miljoen in. Ik vind dat je dan de kluit belazert.

Dan nog even verder met dit juichverhaal van het kabinet en maar eens verteld hoe de cijfers werkelijk zijn. De minister schrijft en ik reken! In haar beleidsagenda vermeldt de minister dat er sedert 2014 weer budget is toegevoegd en oplopend tot 2021 (ja, dan pas!) een bedrag van structureel € 870 miljoen aan de begroting wordt toegevoegd.

Even rekenen: In 2011 met de Beleidsbrief (‘Defensie nade kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld’, van de toenmalige minister Hillen) plus de Beleidsnota 2012 (‘In het belang van Nederland’, van minister Hennis) werd in totaal voor € 1 miljard bezuinigd. € 1 miljard min € 870 miljoen (in 2021), resteert dus nog altijd een gat van € 130 miljoen.

Daarbij moet dan ook nog bedacht worden dat de opeenvolgende inflatiecorrecties niet zijn meegeteld. Inflatiecorrecties die voor defensiemiddelen aanzienlijk hoger zijn dan de consumentenindex waar Financiën mee rekent en dat het investeringsbudget veel te laag is. Ik zie dus geen enkele reden om euforisch te zijn. En aldus beleefden we midden in de zomer een inktzwarte dag.

Deze boodschap heb ik natuurlijk al vele malen naar voren gebracht met als metafoor dat als je de bodem van een kuil iets bedekt het nog steeds een kuil blijft. Met andere woorden (die door velen gebruikt worden): ‘Minder minder!’

Lees meer: Voorwoord AJ#10-16

Het reces is achter de rug. En daarmee ook de zomervakantie voor de mensen die daar de mogelijkheid voor hadden. Ik hoop uiteraard dat eenieder genoten heeft van de relatieve rustperiode.

Deze rustperiode was echter niet weggelegd voor onze KMar. Als gevolg van een hoger dreigingsniveau werd de KMar opgedragen de veiligheidsmaatregelen op Schiphol te verscherpen. Eerst werd daar algemeen positief op gereageerd omdat de reizigers van mening waren dat veiligheid voorop diende te staan.

Dat duurde maar even want daarna ontstonden er files op de wegen rond de luchthaven waardoor reizigers dreigden hun vlucht te missen. Het begrip was toen snel weg. Prompt ging uiteraard (zelfs in het reces!) de politiek zich hiermee bemoeien.

De oppositiepartijen D66 (u weet wel van het ‘pang, pang’ geroep over de munitietekorten bij de krijgsmacht), het CDA, de SP en de PVV eisten een gedegen plan voor de beveiliging van Schiphol. Maar dat kan, zoals ik al eerder heb aangegeven, alleen door uitbreiding van het aantal KMar-functies op Schiphol.

Van geen van bovengenoemde partijen heb ik gehoord dat er daarvoor dan extra geld beschikbaar gesteld moest worden voor Defensie. ‘Meneer pang, pang’ stelt wel veel eisen maar (extra) budget ho, maar!

Alleen het CDA heeft de afgelopen tijd geroepen dat er fors meer geld naar Defensie moet. De andere genoemde partijen vinden het meestal weggegooid geld en laten steeds weten dat het wel wat minder kan.

Dat brengt mij uiteraard naar deze periode van het jaar. Het kabinet is druk doende de begroting voor 2017 rond te krijgen. Het zal wel, maar de signalen maken mij niet blij. Eerder werd er al gesproken van een ophoging van het Defensiebudget.

Lees meer: Voorwoord AJ#09-16

Srebrenica en Dutchbat, al 21 jaar een steeds weer terugkerend item. Vele onderzoeken zijn er gedaan, evenzovele rapporten geschreven en telkens weer moeten de (oud-)militairen lezen en horen wat er allemaal van gevonden wordt.

De minister van Defensie gaf op de jongste Veteranendag een helder signaal af. Ik citeer: "(-) Dutchbat ging, zonder adequaat te zijn voorbereid op de specifieke omstandigheden, met onvoldoende middelen en capaciteiten, een zwakke informatiepositie, om vrede te handhaven waar geen vrede was. Een opdracht die - reeds op voorhand - onuitvoerbaar was."

Een onmogelijk uitvoerbare opdracht dus. Laten we niet vergeten dat de politiek die opdracht verstrekte en daarbij gemakshalve aangaf dat het om een vredesmissie onder VN vlag ging en er dus alleen maar wapens mee mochten ter zelfverdediging. De militaire adviseurs van toen hebben nog gewaarschuwd dat dat niet zo slim was maar ze voerden de opdracht gewoon uit.

Ook kon er gerekend worden op luchtsteun van de VN. We weten wat die belofte inhield en er loopt nu nog een onderzoek waarom die luchtsteun, toen dat hoog nodig was, uitbleef. Ik ben dan ook van mening dat er blijvend gezegd moet worden dat Dutchbat geen blaam treft voor het vreselijke drama dat volgde na de inname van de enclave door de Bosnisch-Servische troepen van Mladic.

Evenzogoed vind ik dat als (oud-)militairen op de een of andere manier beschadigd zijn, zij hiervoor gecompenseerd moeten worden. Ik heb het alleen niet zo op advocaten die deze mensen opzoeken en benaderen met de mededeling dat er wel een schadevergoeding voor ze inzit. Deze advocaten denken maar aan een ding en dat is hun eigen achterzak en niet aan het welzijn van die veteranen.

Lees meer: Voorwoord AJ#07&08-16