Contact met uw bond
033-4962722


Op 24 november 2017 is er, na moeizame en langdurige onderhandelingen, een arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten. Vooral aan Defensiezijde was het te wijten dat deze onderhandelingen zo lang duurden.

Een van de hoofdredenen was het ‘terugonderhandelen’ door de onderhandelaar van Defensie en het gemis aan voldoende mandaat vanwege de minister. Er is dan ook vaak door de bonden aangegeven dat zo’n werkwijze niet bevorderlijk is voor het vertrouwen in de onderhandelaar van Defensie. En dat dit ook het vertrouwen aantast in de Hoofd Directeur Personeel en in de minister zelf.

Om nog eens precies na te gaan hoe het onderhandelingsproces is verlopen wordt op dit moment een evaluatie gehouden door de heren Geelkerken en Leijh. In ieder geval dient voorkomen te worden dat de huidige onderhandelingen weer een zeer moeizaam en langdurig karakter zullen krijgen. Dit mag absoluut niet gezien de afspraken in het huidige akkoord.

Daarin is, onder andere, afgesproken dat er op 1 oktober 2018 een nieuw akkoord moet zijn om een specifiek militair pensioenstelsel per 1 januari 2019 in te kunnen laten gaan. Snelheid is dus geboden om tot een onderhandelingsresultaat te komen dat aan de achterban voorgelegd kan worden.

Maar dan zal dit resultaat wel voor het zomerreces bereikt moeten zijn om vervolgens de achterban te kunnen raadplegen. Je zou dus zeggen dat de onderhandelingen met voorrang en spoed in januari al in gang hadden moeten zijn gezet. Groot is dan ook de verbazing dat de onderhandelaar van Defensie tot nu toe nog geen mandaat heeft om de aftrap voor de onderhandelingen te doen. De staatssecretaris moet wel beseffen dat zo de tijd verstrijkt zonder onderhandelingen en dus de datum van 1 oktober 2018 niet haalbaar zal blijken te zijn.

Ik roep de staatssecretaris dan ook op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de onderhandelaar van Defensie, zo snel mogelijk (een ruim) mandaat te geven. Ons geduld raakt op en het vertrouwen wordt er niet groter op. Juist in deze tijd van tekorten op het personele vlak zou Defensie er gebaat bij zijn zich een aantrekkelijke werkgever te tonen die zijn werknemers goede arbeidsvoorwaarden biedt waarin respect, waardering en perspectief tot uitdrukking komen.

In maart wordt ook de nieuwe defensienota gepresenteerd. Het zal mij benieuwen wat daar allemaal in staat en of ze ook een visie behelst voor de langere termijn. De veiligheid in de wereld wordt er, zoals we dagelijks kunnen horen en zien, niet beter op. Zie de oplopende spanningen in allerlei conflictgebieden en ga zo maar door.

Gelukkig hebben we ook slimme mensen in onze vaderlandse politiek die zeer betrokken zijn bij onze Defensieorganisatie en helpen meedenken hoe het effectiever en duurzamer kan. Mevrouw Salima Belhaj, Kamerlid voor D66, is er zo een. Een van haar voorstellen is dat de voedselvoorziening op missies beter en goedkoper kan door plaatselijk in het missiegebied gewassen te kweken voor eigen gebruik. Zo ontloop je de logistieke problemen en je hebt nog vers voedsel ook. Ik zou Defensie willen aanraden om nog snel alle boodschappen bij ‘Appie’ te doen want daar is nu nog een actie met de bekende gratis moestuintjes. Als we de militairen dan in plaats van een geweer een harkje, een vergietje en een schoffeltje meegeven komt het allemaal goed.

Ik wens u goede oogst.