Contact met uw bond
033-4962722


Het is niet zo vreemd dat door de leden van de bonden, maar ook in de reacties van niet-leden, het onderhandelingsresultaat over de arbeidsvoorwaarden is afgewezen. Op 4 oktober is dat ook aangegeven in een vergadering van het SOD.

Er zijn genoeg redenen waarom er geen arbeidsvoorwaardenakkoord tot stand is gekomen. Het wantrouwen in de top van Defensie is daar wel de meest prominente van. Met die sentimenten in de organisatie zal het moeilijk worden om überhaupt tot een nieuw akkoord te komen. Als je ziet welke steken Defensie in de afgelopen periode heeft laten vallen c.q. beloftes niet is nagekomen met daar bovenop de voortdurende negatieve reacties in de kranten, rest er niet veel hoop in het herstel van het vertrouwen in de Defensieleiding.

Laat ik maar eens een paar voorbeelden opsommen uit de afgelopen periode.

• Het rapport van de commissie Giebels die onderzoek deed naar ongewenst gedrag, angstcultuur en sociale veiligheid binnen Defensie. Een van de conclusies is dat er een afrekencultuur bestaat waardoor slachtoffers niet snel bereid zijn melding te maken van ongewenste handelingen. Daarnaast geeft de commissie aan dat de klachtenprocedure onoverzichtelijk is en het ‘klachtenloket’ niet onafhankelijk.

• De tekortkomingen voor wat betreft de veiligheidsnormen op de schietbaan Markiezaat in Bergen op Zoom waar de afzuiging van giftige schietgassen onvoldoende is.

• De erbarmelijke huisvesting op het kamp Walaardt Sacré.

• Het gedoe over de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen.

• Het krantenbericht dat het wegwerken van achterstallig onderhoud bij de Landmacht gaat duren tot 2025.

• Winterkleding die niet verstrekt is en zelf gekocht moet worden.

• En als meest recente negatief nieuws, een nieuwsflits van het ABP aan de militairen dat het pensioenfonds de pensioenregeling ingaande 1 januari 2019 gaat wijzigen.

Al eerder heeft de ACOM aangegeven dat het ABP daar niet over gaat. Het ABP is uitvoerder van een regeling die de sociale partners zijn overeengekomen. Zolang die niet door een nieuwe overeenkomst is vervangen blijft de oude afspraak van kracht. In ieder geval hebben wij, samen met het AC en AFMP/MarVer, inmiddels het ABP gesommeerd de huidige eindloonregeling voort te zetten.

Overigens zijn we ons op dit moment ook aan het beraden op juridische stappen tegen de werkgever om zeker te stellen dat overlegafspraken één op één worden nagekomen totdat eventueel een nieuwe regeling wordt overeengekomen. Verderop in dit ACOM Journaal wordt uitvoerig op dit onderwerp ingegaan.

Gelukkig hadden we ook goed nieuws. Onze Invictus-atleten hebben zich weer van hun beste kant laten zien. Niet alleen in het behalen van de sportieve prestaties maar ook in de zorg naar elkaar. Daarbij grote hulde voor Edwin Vermetten die met zijn actie een paniekaanval van een Britse collega-sporter in de kiem wist te smoren.

Beste lezers, dit was mijn laatste voorwoord. Op 16 november zal ik de voorzittershamer aan mijn collega Jan Kropf overdragen. Ik heb het volste vertrouwen in hem en in de ACOM. Ik dank eenieder die mij het vertrouwen gegeven hebben om uw voorzitter te mogen zijn. Het ga u allen goed en ik wens de ACOM alle goeds.