Contact met uw bond
033-4953020


Webszie Kruis KroonDe Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Tom van Vilsteren en de Hoofdkrijgsmachtpredikant Klaas Henk Ubels nodigen u uit voor het bijwonen van de Paasviering Defensie 2018 op woensdag 28 maart met aansluitend een Paasbrunch.

De gastheer van deze bijeenkomst is de Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal mr. Harry van den Brink. Deze viering is bestemd voor al het Defensiepersoneel.

Wij verheugen ons op een samenkomst van christenen en niet-christenen.

Websize OTCKMarProgramma:
10.30 uur inloop
11.00 uur Viering ‘Onderweg naar Pasen’
12.00 uur Paasbrunch

Plaats:
Auditorium OTCKMAR (gebouw 32)
Koning Willem III Kazerne, Frankenlaan 70, 7312 TG Apeldoorn.

Aanmelden per email voor 19 maart 2018 naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parkeren buiten de kazerne, op de openbare parkeerplaats naast de pelikaan (tov de Hoofdpoort)

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP binnenkort van start Websize ABP

Van 3 tot 30 april 2018 vinden bij het ABP de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan plaats. Wij hebben daar de afgelopen maanden in dit blad al vaker aandacht aan besteed. Het Verantwoordingsorgaan heeft een zwaarwegende adviestaak ten aanzien van de besluitvorming door het ABP bestuur uw pensioen betreffende en draagt daarnaast periodiek twee leden van het bestuur bindend ter benoeming voor. Het bestaat uit 48 personen: 19 vertegenwoordigers namens degenen, die nog pensioen opbouwen (actieven en militairen met leeftijdsontslag), 13 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden en 16 vertegenwoordigers van werkgevers.

De samenstelling van het Verantwoordingsorgaan voor zover het betreft de vertegenwoordigers van degenen die nog pensioen opbouwen en de pensioengerechtigden vindt plaats door middel van verkiezingen.
Tot dat doel zijn inmiddels kandidatenlijsten bij de kiescommissie van het ABP ingediend. Daarop bevinden zich ook kandidaten namens de ACOM, te weten:

  • VO ABP websize Ben Groen Groot BijBen Groen
  • VO ABP websize Roeland van Santvoord 1 Bij2en Roeland van Santvoord.

Beiden zijn verkiesbaar voor de geleding pensioengerechtigden en in het maartnummer van ACOM Journaal uitvoerig aan u voorgesteld.

De afgelopen weken heeft u naar alle waarschijnlijkheid van het ABP nadere informatie over de verkiezingen ontvangen, met name ook met betrekking tot de wijze waarop u uw stem kunt uitbrengen. Dat kan op twee manieren ‘on line’ met uw computer of telefonisch. Op 14 mei 2018 zal de uitslag van de verkiezingen bekend worden gemaakt via het ABP.

Klantnummer!
In uw eigen belang adviseren wij u dringend aan deze verkiezingen deel te nemen waarbij wij uiteraard onze ACOM-kandidaten van harte in uw aandacht aanbevelen. Zoek daartoe alvast uw ABP-klantnummer op want dat heeft u nodig om uw stem te kunnen uitbrengen. U vindt dit nummer op uw laatste betaalspecificatie, het jaarlijkse Universeel Pensioenoverzicht (UPO) dan wel andere correspondentie die u wellicht recentelijk van het ABP heeft ontvangen.

NOGMAALS: LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN!Het Zorgzaam klantpanel

Het afgelopen jaar hebben de Zorgzaam klanten de dienstverlening beoordeeld met een 8,1. Zorgzaam is hier trots op. Door uw mening kan Zorgzaam haar dienstverlening verder verbeteren. Daarom is úw mening belangrijk.Websize logo zorgzaam

Laat uw mening horen
Zorgzaam heeft een speciaal klantpanel ingericht om de mening van haar klanten te achterhalen. Wat vindt u belangrijk in uw Zorgzaam Zorgverzekering? Hoe ervaart u de begrijpelijkheid van de Zorgzaam website? Waar bent u juist erg tevreden over of wat kan worden verbeterd? Zorgzaam hoort het graag van u. U bent klant en hebt ervaring met de Zorgzaam Zorgverzekering.

Het Klantenpanel iets voor u? Meldt u dan aan voor het Zorgzaam klantpanel. Dit kan heel eenvoudig op
www.zorgzaam.nl/klantpanel.

De minister wil of kan geen mandaat afgeven aan haar onderhandelaar om te starten met onderhandelen. Dit was de reactie van de minister op de vraag van de bonden wanneer er nu eindelijk kan worden onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. In het laatste AVW-akkoord is namelijk afgesproken dat er uiterlijk 1 oktober 2018 een nieuw AVW-akkoord moet liggen. Donderdag 8 maart 2018 vond op verzoek van de bonden een vergadering van het sectoroverleg defensie (SOD) plaats. Hierin gaf de minister te kennen niet te willen starten omdat ze nog met een tijdrovende interne afstemming over het nieuwe pensioenstelsel voor militairen bezig is.

Dat de samenwerkende centrales van overheidspersoneel bij de sector defensie (SCODef) grote moeite met deze reactie hebben zal geen verrassing zijn. Bij het bereiken van het arbeidsvoorwaardenresultaat 2017-2018 in oktober vorig jaar was tussen de minister en de SCODef afgesproken gelijk verder te gaan met onderhandelen. We waren het er op dat moment al over eens dat het een onmogelijke opgave zou worden om tijdig tot afspraken over een nieuwe pensioenregeling voor militairen en een daarbij passend loongebouw te komen als er niet direct verder onderhandeld zou worden.

Maandenlang aandringen
Ondanks maandenlang aandringen van de SCODef lukte het niet om de minister invulling aan die afspraak te laten geven. Een formele vergadering van de werkgroep arbeidsvoorwaarden (WGAV), die gepland stond voor 15 februari, werd eenzijdig en zonder opgaaf van redenen door de voorzitter geannuleerd. Dit tot groot ongenoegen van de SCODef omdat dit in het traject van de onderhandelingen van 2015-2017 ook een aantal malen gebeurde. En dat had uiteindelijk een langdurige impasse tot gevolg. Toen duidelijk werd dat ook de formele vergadering van de WGAV van 8 maart 2018 niet door zou gaan, was de maat voor de SCODef vol. Via een brief vroegen we de minister om een vergadering van het SOD te beleggen en uitleg te komen geven.

Stilleggen werkgroepen
De uitleg van de minister en haar antwoorden op de vragen van de SCODef waren uitermate teleurstellend. Vooral ook omdat de onderhandelingen niet alleen over een nieuwe pensioenregeling gaan. Reden voor de SCODef om per direct het formele overleg van de diverse werkgroepen van het SOD stil te leggen. Daarmee geven de SCODef de minister ruimte om alle capaciteit en energie te stoppen in het afronden van haar interne discussies. We hebben de minister opgeroepen haar onderhandelaar met spoed een mandaat te geven om te starten met de onderhandelingen. De SCODef hebben de minister laten weten voorlopig het overleg over reorganisaties en voorbereidingen voor het overleg nog wel door te laten gaan. 17 april 2018 staat een SOD gepland waarin in ieder geval met de minister verder gesproken wordt over de AVW-onderhandelingen.

Verlies van vertrouwen
De SCODef hopen natuurlijk dat de minister ook de urgentie voelt en dat zij al veel eerder dan 17 april een SOD bijeen roept en de onderhandelingen kunnen starten. De SCODef verliezen op deze manier natuurlijk wel het vertrouwen dat sociale partners tijdig invulling kunnen geven aan de afspraken die zij gemaakt hebben in het AVW-akkoord 2017-2018. Voor de SCODef is het in ieder geval niet acceptabel als de minister alle beschikbare tijd gebruikt om tot een werkgeversvoorstel te komen en dan verwacht met de SCODef snel even tot een resultaat te kunnen komen waar ook onze leden zich in kunnen vinden.

De Veteranenombudsman Reinier van Zutphen begint een onderzoek naar de re-integratie van zieke medewerkers van Defensie. Zowel de Nationale ombudsman als de Veteranenombudsman ontvingen de afgelopen jaren tientallen klachten over het gebrek aan aandacht en begeleiding tijdens het ziekteverzuim.Websize Defensie Veldhospitaal

Deze militairen en veteranen die na een ziekteperiode weer aan het werk moeten, hebben het gevoel aan hun lot overgelaten te worden. Dit heeft grote invloed op hun persoonlijk leven. De ombudsman onderzoekt daarom of Defensie voldoet aan bijzondere zorgplicht die de organisatie heeft naar veteranen, bekrachtigd in de Veteranenwet uit 2014.

Perspectief militair en veteraan
In het onderzoek van de Veteranenombudsman staat het perspectief van de militair en veteraan centraal. Wat mogen zij, als zij moeten re-integreren na ziekte, in redelijkheid van Defensie en het UWV verwachten.

Uit het klachtenbeeld blijkt dat geregeld contact tussen de zieke, de begeleider en de leidinggevende ontbreekt. De gebrekkige re-integratie is al jaren een punt van zorg. Defensie zelf heeft eerder al aangegeven dat zij zorgvuldiger moet omgaan met zieke werknemers. De ombudsman wil daarom van Defensie weten wat deze verbeteringen behelzen en wat het resultaat is geweest.

Uit eerdere onderzoeken van de Veteranenombudsman bleek dat Defensie de interne overdracht van dossiers naar het Diensten Centrum Re-Integratie onvoldoende voortvarend oppakt.

Ook doet de ombudsman onderzoek naar de rol van het UWV in de re-integratie dossiers. De ombudsman verwacht zijn onderzoek in oktober dit jaar af te kunnen ronden.

De bonden (ABVO, ACOM, WICSU-PSU) en werkgever Rijksdienst Caribisch Nederland hebben op 15 februari jl. hun handtekening gezet onder een cao met een looptijdWebsize Ondertekening CAO RCN van 3 jaar (1 januari 2018 tot en met 31 december 2020). De nieuwe cao behelst onder meer een loonsverhoging van 3,75% uitgesmeerd over twee jaar. 2% met ingang van 1 januari 2018 en 1,75% met ingang van januari 2019.

Alle rijksambtenaren krijgen in 2018 een procentuele eindejaarsuitkering van 5%. In 2019 6% en 7% in 2020 “in plaats van de huidige nominale eindejaarsuitkering van $ 1250” waarvan het minimale bedrag “ten opzichte van de huidige uitkering (wordt) verhoogd naar $ 1500”.

Over het levensfase bewust personeelsbeleid en een mogelijke arbeidsduurverkorting volgt in juni 2018 overleg met de staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

NAPB stapt uit overleg
Omzetting van het op 18 januari jl. op Bonaire bereikte onderhandelingsresultaat werd mogelijk doordat de achterban van de bonden, uitgezonderd politiebond NAPB, hiervoor groen licht gaf. De bond liet weten dat het niet gelukt was voldoende leden te raadplegen. Het oordeel van de
geraadpleegde leden was negatief. Aanleiding voor de NAPB om uit het overleg te stappen.

Websize Dollars BonaireABVO, ACOM, WICSU-PSU en de werkgever benadrukten dat ondertekening van het nieuwe avw-akkoord “in het belang is van alle werknemers (spoedige uitbetaling van loonsverhoging) en de voortgang van het decentraal overleg (met openbare lichamen, onderwijs etc.).”

Het opstappen van de NAPB wordt door de collega-bonden en de werkgever betreurd “omdat er andere belangrijke onderwerpen op de agenda staan” die ook de NAPB-leden aanbelangen.


(Bron: Bonden & RCN)