Contact met uw bond
033-4962722


overleg

Vakbonden en Defensie hebben de afgelopen weken verder gesprekken gevoerd over nieuwe arbeidsvoorwaarden.  Er zijn ideeën, wensen en uitgangspunten gewisseld. Daarbij zijn ook ingewikkelde onderwerpen aan de orde geweest, zoals: een nieuwe pensioenregeling, met bijbehorende overgangsmaatregelen en de wens om tot een nieuw loongebouw te komen. De komende weken gaan de vakbonden en Defensie in gesprek over een nadere invulling van de besproken onderwerpen, zodat ze daarover verder met elkaar kunnen gaan onderhandelen.

Al eerder is gezegd dat een aantal onderwerpen ingewikkeld is. De wens om tot een nieuw loongebouw te komen is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Dat gaat namelijk niet alleen over aanpassing van de loontabellen. Daar horen ook bredere discussies bij over de verhouding tussen periodieken en schalen en hoe het loongebouw zich verhoudt tot het nieuwe pensioenstelsel. Maar ook het functiewaarderingssysteem en de vraag of we een systeem van rangsbezoldiging blijven hanteren of overgaan naar een ander systeem zijn onderdeel van de gesprekken. En hoe gaan we om met het geven van een plek in een nieuw loongebouw van de vele toelagen die defensie rijk is? Daarbij wordt natuurlijk ook gesproken over de vraag in welke stappen we dat allemaal kunnen en willen doen. Hiernaast is er ook nog gesproken over de arbeidsmarktsituatie bij Defensie, keuzevrijheid van het personeel en de balans werk-privé.

Zodra we jullie weer wat meer kunnen laten weten horen jullie van ons.

Een paar weken terug werden wij door enkele van onze leden gewezen op het terugvorderen van delen van het eerder door het ABP uitbetaalde pensioen. Een vreemde gang van zaken waar wij ons uiteraard direct in verdiept hebben.

Uit de op dat moment beschikbare informatie bleek dat het ABP van mening was dat er ten onrechte een aanvulling op het pensioen van onze leden was uitbetaald en dat dit diende te worden terugbetaald. Dit baseerde het ABP op het gegeven dat de betreffende leden, in de periode van 2014 tot heden (of een deel daarvan), een volledige partnertoeslag hadden ontvangen van de SVB. Betrokkenen hadden echter ook een aanvulling van het ABP gekregen zonder dat daar overigens door betrokkenen om gevraagd was. Die hadden zij niet mogen ontvangen omdat zij voornoemde aanvulling van de SVB ontvingen.

In de betreffende brieven geeft het ABP aan dat dit heel vervelend is maar dat betrokkenen het geld wel moeten terugbetalen omdat het gaat om geld van alle deelnemers, het komt immers uit de “grote pensioenpot”. Dat laatste is overigens juist doch betrokkenen hebben er niet om gevraagd en de fout is dan ook niet door henzelf gemaakt. Waar de fout wel precies gemaakt is wordt uit de brieven overigens niet duidelijk. Er staat dat het ABP de uitkeringen baseert op gegevens die zij ontvangen van de SVB, en er staat dat er in die aanlevering een fout is geslopen. Er staat echter niet of de SVB foutieve informatie geleverd heeft, of dat het, voor het bij het ABP verwerkt werd, fout is gegaan of dat het door het ABP foutief verwerkt is. Een eerste reactie zou echter zijn om de veroorzaker van de fout (SVB dan wel ABP) aansprakelijk te stellen voor de fout, en in ieder geval niet om het terug te halen bij mensen met een toch al erg klein pensioentje (dat bovendien al jaren niet geïndexeerd is).

Als mensen ten onrechte een aanvulling hebben gehad en krijgen mag die, uiteraard met een goede toelichting, worden gestopt. Daar kan geen misverstand over bestaan. Dat is echter heel wat anders dan eerder uitbetaald pensioen terugvorderen als de betrokken gepensioneerde niets te verwijten valt. Volgens de pensioenoverzichten had men recht op die gelden en men heeft het uitgavenpatroon afgestemd op dat (klaarblijkelijk) gerechtvaardigd was.

Inmiddels hebben ook de media dit onderwerp opgepakt en zijn er meerdere krantenartikelen aan gewijd, is het in het journaal aan de orde geweest en was er op 1 maart jl. een item over te zien in Meldpunt bij omroep MAX. Deze aflevering kunt u hier bekijken als u die gemist heeft.

Wij hebben inmiddels voor het eerste betrokken lid een advocaat in de arm genomen en zullen deze kwestie juridisch aan de kaak (laten) stellen.

Heeft u hier als ACOM-lid ook mee te maken dan kunt u uzelf melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarbij verzoeken wij u dan alvast alle relevante informatie toe te voegen.

 

Wij hebben al eerder (en op meerdere manieren) aangegeven dat er een aantal veranderingen zichtbaar waren op de loonstrook van Defensiepersoneel in januari van dit jaar. De onterechte keuze van de werkgever om defensiepersoneel dat werkzaam is in het buitenland en in datzelfde buitenland woonachtig is aan te merken als “in het buitenland woonachtig” is, mede naar aanleiding van een eerdere brief van ons, eerder al hersteld.

Er waren echter ook een aantal toelagen die door de werkgever waren belast tegen het bijzondere tarief. Het bijzondere tarief is een tarief dat dient te worden gehanteerd bij incidentele vergoedingen en wordt gebaseerd op het loon van het jaar ervoor. Het kan dus een tarief zijn wat hoger ligt dan het reguliere tarief maar kan ook zeker een tarief zijn wat lager is.

Wat ons betreft had bijvoorbeeld de TOD voor militairen daar niet onder mogen worden gebracht. Voor andere toelagen is dat juist wel voor de hand liggend.

Nu zijn er echter een aantal zaken van belang. Allereerst willen wij nogmaals benadrukken dat de ingehouden loonbelasting en heffingen een voorschot betreft. Indien er derhalve teveel of te weinig is ingehouden zal dit worden verrekend bij de definitieve belastingaanslag. Mensen die in 2018 geen extra inkomsten hadden en in 2019 veel extra inkomsten hebben lopen zo wellicht de kans om (flink) te moeten bijbetalen bij de belastingaangifte over 2019!

Daarnaast wordt er in het bericht van Defensie op intranet niet aangegeven of een en ander met terugwerkende kracht wordt aangepast, dat zullen we dus nog even moeten afwachten.

Het meest opvallende echter is dat Defensie in het bericht hierover aangeeft dat dit te maken had met de uitvoeringstechnische voorbereiding op het pensioengevend worden van toelagen. Het (deels) pensioengevend maken van toelagen stond inderdaad in het afgewezen onderhandelaarsresultaat. Dat kan echter geen aanleiding geweest zijn voor de keuze om toelagen te belasten middels het bijzondere tarief. Of een toelage wel of niet pensioengevend is, is in die zin namelijk niet relevant.

Wat wel een reden zou kunnen zijn zit in de uitwerkingen van de TOD. Indien de TOD achteraf wordt berekend zal deze immers (kunnen) gaan variëren en dan wordt het wellicht wel een incidentele toelage.

Op 22 februari heeft u in een kort bericht kunnen lezen dat er (op dat moment) drie maal gesproken was over arbeidsvoorwaarden. Inmiddels zijn er echter ook afspraken gemaakt over de mate waarin het overige overleg in de sector Defensie hervat gaat worden. Het vergaderschema van het overeengekomen overleg is inmiddels vastgesteld en openbaar, en dat kunt u onderaan dit artikel downloaden.
Ook daar kregen (en krijgen) wij veel vragen over en daarom willen wij graag proberen een en ander te verduidelijken.

Het overleg in de sector Defensie is gebaseerd op het Besluit Georganiseerd Overleg Defensie (BGOD). In het BGOD staat dat er slechts één formeel niveau is waarop vergaderd wordt, dat is het Sector Overleg Defensie. Hier vergadert Defensie met de sectorcommissie en deze vergaderingen dienen te worden voorgezeten door de Minister van Defensie (in de huidige situatie de Staatssecretaris) en dit voorzitterschap van deze vergadering mag (alleen indien de aard van de te bespreken onderwerpen dit toelaat) worden gemandateerd aan de Hoofddirecteur Personeel. In de sectorcommissie zitten vier centrales van overheidspersoneel en elke centrale heeft in deze commissie een gelijkwaardige stem. De ACOM is aangesloten bij de CCOOP.

Indien gewenst kunnen in werkgroepen voorbereidende besprekingen worden gevoerd over onderwerpen die in het SOD besproken dienen te worden. Indien in werkgroep-vergaderingen alle partijen het unaniem eens zijn met een uitkomst op een onderwerp, is er overeenstemming en kan dit betreffende onderwerp worden afgerond. Als dit niet het geval is dient een onderwerp formeel te worden behandeld in het SOD. In het SOD kan een besluit ook niet unaniem worden genomen. Indien de meerderheid van de aangesloten centrales (elke centrale heeft één stem) voor een bepaald voorstel is wordt dit voorstel aangenomen. Indien twee centrales het eens zijn met een voorstel is het aan de voorzitter van het SOD om te beslissen of het voorstel al dan niet wordt aangenomen.

Daarnaast is er een aantal (formele) informele overleggen reorganisaties (IO REO’s) gepland. In deze overleggen worden zelfs voorbereidende gesprekken gevoerd aangaande reorganisaties. Daarna dienen deze middels een Werkgroepvergadering of het SOD formeel bekrachtigd te worden.

In het overlegschema kunt is zien welke formele vergaderingen er gepland zijn en hieronder kunt u zien waar de gebruikte afkortingen voor staan.

SOD              Sector overleg Defensie

WG AV          Werkgroep arbeidsvoorwaarden

WG AP          Werkgroep algemeen personeelsbeleid

WG AFR        Werkgroep algemene en financiële rechtspositie

WG PA          Werkgroep post-actieven

WG REO        Werkgroep reorganisaties

IO REO         Informeel overleg reorganisaties (per defensieonderdeel, en een IO REO DEF voor defensieonderdeel overstijgende reorganisaties)

Daarnaast is het goed om te weten dat er ook nog technische werkverbanden zijn, bijzondere commissies waar de personele implementatie van de reorganisaties worden besproken (en nog veel meer vergaderingen en besprekingen) en dient alles uiteraard ook goed voorbereid te worden. De agenda is dan ook behoorlijk gevuld en is “aardig ambitieus”. Wel is het zo dat er altijd een mogelijkheid bestaat om extra vergaderingen van het SOD uit te schrijven. Als twee (of meer) centrales daarom vragen wordt er binnen twee weken een extra vergadering van het SOD uitgeschreven. Andere extra vergaderingen kunnen alleen worden belegd als alle betrokken partijen het daar unaniem mee eens zijn.

Voor het besluit georganiseerd Defensie (BGOD) klik hier.

Voor het vergaderschema 2019 klik hier.

Barbara Visser in Meijel dorpsoverleg Meijel VVD 4

Donderdag 21 februari hebben vakbonden en Defensie voor de derde keer met elkaar gesproken. Vakbonden en Defensie hebben de wil om tot een goed resultaat te komen, maar de onderhandelingen zijn tegelijkertijd complex. Op dit moment kan helaas niets gezegd worden over de voortgang. Dit komt door ingewikkelde onderwerpen zoals: een nieuwe pensioenregeling, met bijbehorende overgangsmaatregelen en natuurlijk de loonparagraaf en de wens om tot een nieuw loongebouw te komen.

Zowel de vakbonden als Defensie begrijpen dat het heel onbevredigend is dat er niets gezegd kan worden over de voortgang. Immers, medewerkers bij defensie wachten nu al lang op meer duidelijkheid over hun toekomstige arbeidsvoorwaarden en het is onze taak om die duidelijkheid ook te verschaffen. Tegelijkertijd is het niet verstandig om met halve verhalen naar buiten te komen. In de komende weken praten we intensief verder en houden we jullie op de hoogte van de voortgang.

Afgelopen zomer is een onderhandelingsresultaat bereikt dat overtuigend is afgewezen door de leden van alle betrokken vakorganisaties. Dat was, vinden zowel de bonden als de werkgever, niet alleen omdat het resultaat in de ogen van de mensen die bij defensie werken niet goed genoeg was. Het was ook omdat er sprake is van gebrek aan vertrouwen bij het defensiepersoneel  gevoed door jarenlange bezuinigingen en onduidelijkheden over gemaakte afspraken. Al heel lang is binnen Defensie geroepen dat het personeel op 1 staat. Dat werd echter niet teruggezien in het onderhandelingsresultaat.

Defensie heeft op 1 februari het defensiepersoneel geïnformeerd over de start van de begeleidingscommissie arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 (BCO AV 2017-2018). Deze BCO is veel later van start gegaan dan de defensiebonden graag hadden gezien. Ben jij van mening dat afspraken uit of naar aanleiding van het AV-akkoord 2017-2018 voor jou oneerlijk uitpakken, dien dan een verzoek in bij de werkgever voor maatwerk. De commissie brengt daar een zwaarwegend advies over uit, voordat de werkgever een besluit neemt.

Wanneer afspraken uit het AV akkoord 2017-2018 onevenredig nadelig uitpakken voor een individu kan de werkgever besluiten maatwerk te leveren. De BCO AV 2017-2018 adviseert de werkgever over de verzoeken van medewerkers om maatwerk. In deze commissie hebben, naast een onafhankelijke voorzitter, zowel defensie als de bonden zitting.

De defensiebonden hadden naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 al medio 2018 met de werkgever de afspraak gemaakt dat er een begeleidingscommissie zou worden ingesteld. Doordat het lang heeft geduurd voordat deze BCO van start kon gaan is er wel een onwenselijke situatie ontstaan. Veel verzoeken van defensiemedewerkers zijn zonder een advies van de commissie in de afgelopen maanden al door de werkgever afgedaan. Een deel is door de afdeling rechtspositie van DPOD behandeld. Die hebben de commissieleden allemaal kunnen bekijken. Maar er zijn ook de nodige verzoeken op andere niveaus afgedaan. Dat wordt momenteel nog verder uitgezocht.

De besluiten die de werkgever al voor de instelling van de BCO genomen heeft waren soms tot tevredenheid van de verzoeker en de BCO, maar zeker niet altijd. Als je in 2018 dus een besluit gekregen hebt van de werkgever op een verzoek om maatwerk naar aanleiding van het AV-akkoord 2017-2018 en je bent het daar eigenlijk niet mee eens dan adviseren wij je om opnieuw (via je commandant) een verzoek in te dienen. Maar ook als je op de instelling van de BCO gewacht hebt is het nu tijd om je verzoek in te dienen. Dan weet je zeker dat de commissie daar een zwaarwegend advies over heeft uitgebracht aan de werkgever voordat er een beslissing op het verzoek genomen wordt.

Na het SOD van 31 januari 2019 hebben defensie en de defensiebonden gemeld dat het arbeidsvoorwaarden overleg weer hervat zou worden. Op donderdag 7 februari 2019 heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden. De werkgever en de bonden hebben afgesproken dat de gesprekken over een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden geleid gaan worden door een onafhankelijk voorzitter. De heer Han Noten is intussen bereid gevonden deze rol op zich te nemen. Sociale partners hopen dat er nu snel stappen vooruit gemaakt kunnen gaan worden.

Doordat het overleg en de gesprekken tussen de werkgever en de bonden maandenlang hebben stilgelegen dienen er eerst afspraken gemaakt te worden over hoe de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden de komende tijd worden aangepakt. Daarnaast moest er ook gesproken worden over het hervatten van het reguliere overleg, want ook daar liggen veel belangrijke zaken te wachten op behandeling. Ook daar is vergadertijd voor nodig. Uiteraard wordt daarbij ook gesproken over een juiste prioritering want niet alles kan direct gerealiseerd worden.

Er is een aantal data afgesproken waarop de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen zullen gaan plaatsvinden. De eerste bijeenkomsten zullen in het teken staan van het terugkijken op het afgewezen arbeidsvoorwaardenresultaat en datgene wat de werkgever en bonden tijdens hun gesprekken met de defensiemedewerkers aan wensen hebben meegekregen. Daarna wordt door sociale partners zoveel mogelijk een gezamenlijke agenda van te onderhandelen onderwerpen vastgesteld. Uiteraard blijft er altijd ruimte voor iedere bond, maar ook voor de werkgever, voor een aanvullende eigen inbreng. Alle partijen zijn het erover eens dat het lastig onderhandelen word als er op hoofdlijnen geen gedeeld beeld bestaat waar defensie met haar personeelsbeleid en arbeidsvoorwaardenpakket naartoe moet

In de gesprekken daarna zullen de onderhandelaars in ieder geval de onderwerpen die op de onderhandelagenda geplaatst zijn verder gaan uitwerken. Uiteraard hopen sociale partners dat het mogelijk zal zijn om snel tot een nieuw arbeidsvoorwaarden resultaat te komen. Maar de gewenste snelheid mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de kwaliteit. Of dat gaat lukken, zal de komende tijd duidelijk worden.