Contact met uw bond
033-4953020


Op 8 december jl. is het formele overleg met Defensie daadwerkelijk hervat na een lange periode waarin het overleg binnen de sector Defensie volledig was opgeschort.

Voor deze eerste vergaderdag stond er een aantal vergaderingen op de rol, en tijdens een van die vergaderingen is ook gesproken over de datum waarop militairen, die daarvoor in aanmerking komen, de keuze zouden moeten maken om terug te keren naar de oude Diensteinderegeling (o-DER). Door Defensie was veelvuldig aangegeven dat men deze keuze zou moeten maken voor 1 april 2018, hetgeen voor onze onderhandelaar veel te vroeg kwam.

Ook is er gesproken over de mensen die wij altijd hebben aangemerkt als “mensen die door de gekozen momenten of groepen onevenredig benadeeld zouden worden”. Wij zijn van mening dat er voor deze groep, die een rekest (verzoek) kan indienen om ook terug te mogen keren naar het o-DER, een speciale toetsings- of begeleidingscommissie moet worden ingesteld. Deze commissie kan alsdan een zwaarwegend advies geven voor er op een dergelijk rekest besloten gaat worden.

Aangaande het eerste onderwerp, de datum waarop de keuze gemaakt dient te worden, heeft Defensie een voorstel gestuurd met daarin een nieuwe datum voor het keuzemoment, in dit geval 1 oktober 2018.

Voor de gezamenlijke bonden ging dit niet ver genoeg omdat dit een erg ongelukkig gekozen moment is. Dientengevolge hebben de gezamenlijke bonden gemeend een brief te moeten sturen met daarin een keuzemoment op uiterlijk 1 januari 2019. Dit geeft de betrokken individuen niet alleen meer tijd om na te denken, maar bovenal inzicht in de effecten van de nieuwe pensioenregel. Daarnaast is er dan meer tijd, zowel voor Defensie als voor de bonden, om de mensen voor te lichten bij deze moeilijk keuze. Het spreekt voor zich dat eenieder die er al van overtuigd is terug te willen keren naar de o-DER op elk moment een rekest kan indienen.

Daarnaast hebben wij van meerdere kanten signalen ontvangen dat er mensen in de organisatie zijn die uitdragen dat de afspraken in het arbeidsvoorwaardenakkoord eerst uitgewerkt dienen te worden voordat deze van toepassing zijn. Dat is pertinent onjuist. De loonsverhogingen (voor zover van toepassing) krijgt u uitbetaald, de verhoogde budgetten voor opleidingen zijn direct beschikbaar, ook voor de uitbreidingsgroep (dus niet alleen FPS2 maar voor iedereen tot 5 jaar voor LOM), en ook de afspraken aangaande beschikbaarheid voor functietoewijzing zijn direct na de handtekening onder het akkoord ingegaan.

Kort samengevat, alle voordelen waar geen latere datum bij staat gaan per direct in. Nadelen kunnen pas ingaan nadat dit in de regelgeving is opgenomen.

Mocht u, op enigerlei wijze, nadeel ondervinden van dit soort discussies of situaties, schroom dan niet om dat aan te geven bij uw Bond. Wij zullen u dan direct adviseren over en ondersteunen bij eventueel te nemen stappen.

Voor de brief van Defensie aangaande het keuzemoment o-DER klik hier.

Voor de brief van de gezamenlijk bonden klik hier.

Afgelopen vrijdag was er eindelijk weer een aantal formele vergaderingen tussen de sociale partners binnen de sector Defensie waaronder een vergadering van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid. In deze vergadering heeft uw overlegvertegenwoordiger onder andere vragen gesteld over de kamerbrief “medische zorg in Mali” van 1 december 2017. Normaliter stellen wij nooit vragen over Kamerbrieven, maar in dit geval konden wij niet anders omdat wij ons grote zorgen maken over het in de brief aangehaalde termijnen waarin een militair die tijdens een uitzending gewond raakt de noodzakelijke medische zorg dient te ondergaan. In deze kamerbrief wordt aangegeven dat er binnen 10 minuten eerste hulp geboden dient te worden, binnen een uur een arts aanwezig dient te zijn en dat de betrokken militair binnen twee uur daadwerkelijk chirurgische zorg kan ontvangen.

In eerdere Kamerdebatten en afspraken werd er altijd gesproken over “Golden Hour”. Dit “Golden Hour” was de maximale termijn waarbinnen een gewonde militair in het missiegebed daadwerkelijk traumazorg zou kunnen ondergaan en daarvoor op een operatietafel van een gekwalificeerd hospitaal zou moeten kunnen liggen. Sterker nog, in de Kamerdebatten die er eerder waren aangaande de missie in Mali is ook door Defensie meerdere malen aangegeven dat het “Golden Hour” impliceerde dat er binnen een uur daadwerkelijk traumazorg binnen een uur haalbaar zou moeten zijn en dat de CDS, in het geval dit niet haalbaar zou zijn, zou moeten besluiten of die missie alsnog door kan gaan. Dit is nogmaals bevestigd in de Kamerbrief “Beantwoording feitelijke vragen Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2017” van 14 december 2016.

In de eerstgenoemde Kamerbrief wordt echter aangegeven dat  “de medische keten van de VN in het algemeen, en in het bijzonder in Kidal, is ingericht om de zogenaamde 10-1-2 norm te halen.” En  “Deze 10-1-2 norm komt overeen met de Nederlandse normen voor militaire medische zorg.”

Voor ons is dat onbegrijpelijk en onacceptabel. De “Golden Hour” staat er niet voor niets. Het eerste uur na een traumatisch ongeval is cruciaal voor de behandeling van de gewonde militair en het is dan ook essentieel dat de betreffende militair binnen dat uur daadwerkelijk op een operatietafel moet kunnen liggen om traumazorg te ondergaan.

Wij hebben dan ook in het overleg van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid van 8 december jl. gevraagd om te duiden waar wij gemist zouden hebben dat deze afspraken gewijzigd zijn maar ook hebben wij de “Nederlandse normen voor militaire medische zorg” opgevraagd waar in de Kamerbrief verwezen wordt.

Overigens is het ook opvallend dat bij de eerdere debatten over de verlenging van de missie in Mali niet alleen de toenmalige Minister van Defensie maar ook de tweede Kamerfractie van de VVD het volmondig met de bonden eens waren dat er niet getornd mocht worden aan de “Golden Hour”.

Dus nogmaals, voor de ACOM is het onacceptabel als er gemarchandeerd wordt met de traumazorg voor onze uitgezonden militairen en wij zullen deze kwestie dan ook met argusogen volgen!

Voor de Kamerbrief “medische zorg in Mali” van 1 december 2017 à klik hier.

Voor de Kamerbrief “Beantwoording feitelijke vragen Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2017” van 14 december 2016 àklik hier

Websize Bondsraad 1Op 24 november jl. vond alweer de 39e bijeenkomst van de Bondsraad van de ACOM plaats te Leusden.

Op de agenda stonden als belangrijkste onderwerpen:
* het Beleid Bestuur ACOM 2018, bestaande uit het Activiteitenplan 2018 en de Begroting 2018,
* Communicatieplan,
* de (her)benoeming van leden van het Bondsbestuur
* en ‘actualiteiten’.

Het Activiteitenplan 2018, gaf de vergadering nauwelijks aanleiding opmerkingen te maken. Vanuit Regio Midden en Regio Noord werd (wederom) een opmerking gemaakt over de naar hun mening beperkte leesbaarheid. Gesteld werd dat een ‘prettiger leesbaar stuk’ op prijs zou worden gesteld.

Inhoudelijk werd ingegaan op de rol van de ‘Afdeling Georganiseerd Overleg en Medezeggenschap’, ten aanzien van de ondersteuning van ACOM-leden in de diverse gremia van de medezeggenschap. In de korte discussie hieromtrent werd duidelijk, dat alleen al een verbetering van de communicatie tussen ‘Leusden’, de Regio’s en de deelnemers aan de medezeggenschap de ACOM-rol in de medezeggenschap zou kunnen versterken.

In algemene zin werd door de vergadering instemmend gereageerd op de toezegging in het Activiteitenplan 2018 met betrekking tot het initiatief van met name Regio West in de voorjaars-Bondsraad met betrekking tot een ‘modernisering’ van ‘Pers en Publiciteit’. Voorzitter Leon van der Hulst dankte de regio’s voor het na de vorige Bondsraad geleverde werk, en benadrukte het commitment van het Bondsbestuur een en ander te concretiseren. Als penningmeester gaf hij tevens aan, dat vooruitlopend op het volgende deel van dit agendapunt, in de Begroting 2018 ruimte voor het initiatief bestond.Websize Bondsraad 2

De behandeling van de Begroting 2018 liep langs ‘historische’ lijnen. Duidelijk werd dat door personele wisselingen in de Regio’s het voorkomt, dat niet altijd het ‘verleden’ van in de Bondsraad gemaakte afspraken nog in het geheugen aanwezig is. Evident was dit onder meer ten aanzien van de ‘Reserve continuïteit werkorganisatie’ waarover was besloten in de Bondsraad van juni 2016, waarop nu in de Begroting 2018 een beroep werd gedaan om een personele overlap te realiseren in de Afdeling Juridische Ondersteuning. In een vrijwilligersorganisatie als de ACOM is dit overigens een onvermijdbare situatie.

Nadat ingegaan was op vragen over posten als salariskosten (Noord en Oost), afschrijvingen van transportmiddelen (Noord), kon door de voorzitter het Beleid Bestuur 2018 in stemming worden gegeven. Na de stemming kon hij constateren, dat de Regio’s unaniem het gepresenteerde plan voor 2018 steunen.

Communicatieplan
Door Regio West was met in het algemeen steun van de andere 4 regio’s van de ACOM een voorstel gedaan om de ACOM-communicatie aan te passen aan zowel de gewijzigde Defensie-populatie als aan het gewijzigde tijdsbeeld, gebruikmakend van de moderne (social media) communicatiemiddelen . In het voorstel wordt overigens ruimte gelaten, om de traditionele media, zoals het gedrukte ACOM Journaal, in stand te laten. Besloten werd door de Bondsraad voort te gaan op de in het voorstel aangegeven weg en uitwerking van het Bondsbestuur af te wachten. Leon van der Hulst benadrukte de waardering voor het genomen initiatief en de samenwerking tussen de Regio’s en zegde toe dat het Bondsbestuur serieus om zou gaan met het voorstel.

Webszie Bondsraad 3(Her)verkiezing
De heren Mustafa Bal, Bertus Bruil, en Roeland van Santvoord werden door de 5 Regio’s (her)kozen als lid van het Bondsbestuur. Op de vraag van voorzitter Leon v.d.Hulst of zij deze benoeming accepteerden werd door allen bevestigend geantwoord, waarop geconstateerd werd, dat ze benoemd waren.

Bij agendapunt ‘Actualiteiten’ kon over weinig ontwikkelingen worden gesproken anders dan het feit, dat eindelijk, na ledenraadpleging, sprake was van een door sociale partners overeengekomen Arbeidsvoorwaardenpakket 2017. (Red. De overeenkomst werd op 24 nov 2017 ondertekend). De voorzitter informeerde verder omtrent de pensioenpremie en de kandidatuur voor het Verantwoordingsorgaan ABP.Websize Bondsraad 4

Rondvraag
Regio Midden maakte van de Rondvraag gebruik om aan te dringen op verbetering van de informatie rond acties en met name de snelheid om zeker te stellen, dat bijvoorbeeld locaties kunnen worden geregeld.
Regio Noord wees op de in hun ogen overvloedige aandacht in ACOM Journaal voor AMI.

De voorzitter sloot de vergadering met de constatering, dat de agenda in een positieve sfeer was afgewerkt, en wenste eenieder een goede decembermaand en alvast een voorspoedig 2018.

Websize Logo PGV 2De dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij Defensie belegt op donderdag 25 januari 2018 een

• Meet & Greet – Soldatenkerk voor militairen, thuisfront en veteranen.
Locatie: ECHOS Home de Schakel Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo.
Tel.: 0341 - 55 28 30. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Websize Soldatenkerk3aweb 2Programma:
• 18.00: Meet & meal: Samen eten (snert en stokbrood)
• 19.00: Muziek
• 19.30: Korte dienst m.m.v. ds. Henk Fonteyn
• 20.15: Koffie, etc.

 

 

 

Met als thema ‘Vrede op aarde’ ontmoeten militairen uit tientallen landen elkaar in een ambiance van bezinning en gebed, afgewisseld met lichtere momenten van gezelligheid en kameraadschap.

Websize Militairen bij Militaire Lourdes BedevaartDe Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Defensie, in samenwerking met de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart, nodigt militairen uit deel te nemen aan de Militaire bedevaart naar Lourdes 2018, die plaatsvindt van 18 tot 20 mei 2018.

‘Groots’ en ‘intiem’
Internationale grootse vieringen worden afgewisseld met intiemere bijeenkomsten op nationaal niveau. Verder is er ruimte voor onderling contact, o.m. tijdens een gezamenlijke receptie met lunch, een excursie en een internationaal sportevenement.

Alle (post)actieve militairen en burgerambtenaren van Defensie tot en met 75 jaar zijn welkom om deel te nemen. Zij mogen ieder één introducé(e) of begeleid(st)er meenemen. Bent u ouder dan 75 jaar, dan bekijkt een arts met u de mogelijkheden.

Met de bus
Uitgangspunt is dat iedere deelnemer in staat moet zijn om met een bus te reizen. We zetten zowel dag- als nachtbussen in, e.e.a. afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Mocht u daartoe niet in staat zijn, bijvoorbeeld vanwege afhankelijkheid van een rolstoel, wordt bezien of er een vliegtuigstoel voor u beschikbaar is. Het bestuur laat zich in dat geval adviseren door een arts. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsbeperking.

Of de motor
De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een speciaal reisprogramma, waaronder een Battlefield tour. Deze tour begint op 15 mei en eindigt op 24 mei.

Meer informatie vindt u op de website:
www.militairebedevaart.nl Daar vindt u ook een digitaal inschrijfformulier. U kunt voor informatie ook terecht bij uw aalmoezenier.

Uw inschrijving moet vóór 1 maart 2018 binnen zijn.

Voor de motorreis vindt u aanvullende informatie op http://www.militairemotorbedevaart.nl/

Heden, 24 november 2017, is er in het Sectoroverleg Defensie het op 12 oktober bereikte onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden omgezet in een akkoord. Hoewel er zeker kritische kanttekeningen zijn hebben alle vier de centrales in het overleg aangegeven dat de desbetreffende achterbannen met overgrote meerderheid achter het resultaat staan.

Dit betekent uiteraard dat er na een zeer lange tijd weer een akkoord ligt voor de medewerkers van defensie en naar wij hopen zal dit bijdragen aan het ombuigen van de negatieve spiraal waar Defensie zich in bevindt. Uiteraard zal er ook moeten worden doorgepakt in de komende tijd. De komende maand komen de salarismutaties van 2017 bij het salaris, maar dan zijn we er nog niet. Er zal tastbaar moeten worden wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. De afspraken moeten worden uitgewerkt en bekend gemaakt, maar bovenal moeten we doorpakken naar 1 oktober 2018.

Het doel is immers om voor die datum met een nieuw resultaat te komen waarin onder andere het nieuwe pensioenstelsel en de aanpassingen in het loongebouw uitgewerkt zijn.

 

Voor het arbeidsvoorwaardenresultaat/akkoord klikt u hier.

Voor de gesproken tekst door uw overlegvertegenwoordiger klik hier.

Op 12 oktober jl. heeft u via een eerdere nieuwsbrief, de website, het ACOM-Journaal of anderszins vast vernomen dat er een onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie bereikt was. Sindsdien is er heel veel gebeurd. De onderhandelaars van de gezamenlijke bonden hebben de (voormalig) medewerkers van Defensie voorgelicht over het onderhandelaarsresultaat. Tijdens deze algemeen toegankelijke voorlichtingssessies, die op diverse locaties in Nederland hebben plaatsgevonden, hebben de daar aanwezige collega’s uiteraard ook de kans gehad om aanvullend vragen te stellen. Uw onderhandelaar heeft dit zelfs in het Caribisch gebied gedaan. Op alle locaties was de animo voor de uitleg van het resultaat groot en de aanwezigheid van de collega’s divers te noemen. Er werd zeer gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op Curaçao is tevens de aftrap gegeven voor de eerste ledenraadpleging van de ACOM. In al die bijeenkomsten hebben wij ook deze voorlichtingsronden, elke bond op haar eigen wijze, de leden laten aangeven wat de uiteindelijke mening zal zijn over het bereikte resultaat. Ook voor de ACOM is dit moment nu bereikt, u bepaalt immers of voor de ACOM het bereikte resultaat al dan niet “voldoende” is om het om te kunnen zetten naar een arbeidsvoorwaardenakkoord. De ACOM gaat vanaf heden tot en met 22 november a.s. de leden langs en zal daarna het definitieve standpunt bepalen.

 

Standpunt van de ACOM over het onderhandelaarsresultaat

De ACOM legt bij de ledenraadplegingen het bereikte onderhandelaarsresultaat met een positief advies voor aan de leden. Het bondsbestuur van de ACOM is van mening dat dit bereikte resultaat negatieve en positieve elementen bevat, maar het resultaat heeft voor alle groepen leden meer positieve dan negatieve elementen. Voor elk individu blijft dat echter (uiteraard) een individuele afweging omdat de effecten per individu anders uit zullen vallen.

Niet iedereen heeft de kans gehad om een van de eerder genoemde gezamenlijke voorlichtingen bij te wonen en daarom komen er vanaf heden filmpjes beschikbaar op ons eigen Youtubekanaal, daar kunt u een volledige uitleg zien van het onderhandelaarsresultaat door uw onderhandelaar, maar u kunt via de diverse onderwerpen ook kiezen voor kortere fragmenten per onderwerp. Voor het overzicht van de aangeboden filmpjes  KLIKT U HIER.

Deze ledenraadplegingen zullen plaatsvinden op de volgende momenten en locaties:

Datum: Locatie: E-mailadres:
13 november 14.00 uur Generaal Spoorkazerne, Vastenburgzaal Ermelo Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
15 november 10.00 uur

De Witte Raaf,

Den Helder

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
16 november 09.30-12.00 uur

Johan Willem Friso kazerne Zaal 34 De Brammerd,

Assen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
16 november 14.00-16.00 uur Vliegbasis Leeuwarden, MFR-2 ruimte Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
21 november 09.15-12.00 uur

Locatie Holterhoek,

KEK Gebouw Cloostermanzaal

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
22 november – 09.00-11.00 uur Vliegbasis Woensdrecht, Schuttershof MFR 2 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
22 november – 13.00-16.00 uur

Echo’s home Oirschot,

Eindhovensedijk 33,

Oirschot

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien u niet in het bezit bent van een Defensiepas voor toegang tot de defensielocatie kunt u uzelf aanmelden via het bij de desbetreffende locatie vermelde e-mailadres. Indien u dit tijdig doet (zo mogelijk minimaal drie werkdagen van tevoren) zal de desbetreffende regio u aanmelden als bezoeker.

Wij verzoeken u dan ook met klem om naar een van de ledenraadplegingen te komen en daar eventuele vragen te stellen aan uw onderhandelaar en/of de andere leden van het dagelijks bestuur. Ook kunt u daar aangeven of het resultaat al dan niet uw goedkeuring kan dragen en op uw instemming mag rekenen. Indien u onverhoopt verhinderd bent kunt u uw mening ook geven via de e-mail, hiervoor is het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. beschikbaar tot 22 november om 17:00 uur.

Na deze sluiting zal het standpunt van de ACOM definitief worden bepaald en samen met het standpunt van het CNV zal dit het standpunt van de CCOOP (onze centrale) vormen. Dit standpunt van onze centrale zal dan op 24 november a.s. aan de minister van Defensie kenbaar worden gemaakt. Dat standpunt zal dan, samen met de standpunten van de zustercentrales, bepalen of het op 24 november al dan niet tot een akkoord komt.

Lid zijn of worden van de ACOM, juist nu!

Sommige mensen zijn verbaasd dat er na het eindbod van de zijde van Defensie nu een heel ander onderhandelaarsresultaat ligt. Zeker nadat vlak na het eindbod ongeveer de gehele defensietop, waaronder de diverse OPCO-commandanten, in uiteenlopende bewoordingen hadden aangegeven dat het toen voorliggende eindbod een prima aanbod was en dat er, indien dat eindbod zou worden afgewezen, echt niets zou komen voor 2017.

Uw bond heeft zich maximaal ingezet om te komen tot het thans voorliggende resultaat. Dat is niet ineens gekomen omdat er een nieuwe minister kwam of omdat er een nieuwe regering gevormd werd of was. Dat is het gevolg geweest van een langdurig proces waar hard gewerkt is door alle partijen en doordat de gezamenlijke bonden in uw belang de druk op de organisatie hebben opgevoerd maar ook zijn blijven zoeken naar (en werken aan) mogelijkheden om te komen tot een onderhandelaarsresultaat.

Het spreekt voor zich dat ook uw bond sterker is met een groter aantal leden en daarom wijzen wij u graag (nogmaals) op onze actie “leden werven leden”. Als u als ACOM-lid een collega aanmeldt om ook lid te worden geniet uw collega uiteraard vanaf dat moment van alle voordelen van het lidmaatschap en zal zijn of haar stem ook meetellen bij het bepalen van het standpunt van de bond. Ook krijgt het nieuwe lid het gebruikelijke welkomstcadeau, maar ook uw inspanningen willen wij dan graag waarderen met een extra cadeau.

Om (als lid) een nieuw lid aan te melden klik hier.