Contact met uw bond
033-4962722


Eerder kon u al lezen dat de kogel door de Kerk is, er is op 30 juli jl. een arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Defensie getekend. Wat de ACOM betreft een goede eerste stap en een begin van de weg omhoog.
JIHM 20190730 4

Dat betekent direct dat we er ook nog lang niet zijn. Er moeten, en het liefst zo snel en concreet als mogelijk, vervolgstappen worden gezet. Daarnaast moeten de afspraken uit het akkoord worden uitgewerkt en landen in wet en regelgeving en er liggen nog grote en complexe dossiers op de sociale partners te wachten. Tel daar bij op dat het overleg formeel nog steeds is opgeschort en dat ook daar een grote inhaalslag gemaakt moet worden. Het zal duidelijk zijn dat er drukke tijden voor ons liggen. U hoeft echt geen medelijden met ons te hebben, zaken verbeteren voor onze leden is onze drijfveer en dat geeft juist energie. Een betere stimulans is er niet.

Voor nu betekent dat allereerst dat we zeker moeten stellen dat de mensen krijgen waar ze recht op hebben, de beloofde vaste, incidentele en tijdelijke mutaties moeten verwerkt worden en uitbetaald worden. Boter bij de vis doet het immers het allerbeste!

Daarnaast dienen alle andere afspraken verwerkt te worden en moeten we zo nodig afspraken maken om zeker te stellen dat er niemand benadeeld wordt. Een mooi voorbeeld van wat snel geregeld dient te worden is de “vaste aanstelling voor mensen die een Fase 2 aanstelling hebben of krijgen”. Het kan immers voorkomen dat mensen die nu een Fase 2 aanstelling hebben er op basis van een eerder gegeven negatief doorstroombesluit binnenkort uit zouden moeten gaan. Die zouden naar onze mening echter ook recht hebben op een vaste aanstelling, en dan is haast dus geboden!

Mocht u als lid van de ACOM in deze situatie verkeren neem dan contact op met de ACOM via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat we u tijdig kunnen adviseren en/of bijstaan.

Daarnaast hebben we uiteraard nog de grote dossiers voor ons liggen, in chronologische volgorde:

  • Aanbevelingen levensfasebewust personeelsbeleid;
  • Vervangen van het loongebouw voor militairen;
  • Het vervangen van het flexibel personeelssysteem.

Vervolgens is afgesproken dat het reguliere overleg in de sector Defensie vanaf 10 september a.s. weer wordt opgestart. Defensie dient echter nog wel te komen met een voorstel aangaande de agenda en prioritering.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat wij in het SOD hebben verzocht om mensen die van mening zijn dat zij door gemaakte keuzes in dit akkoord onevenredig benadeeld zijn de mogelijkheid te bieden een verzoek in kunnen dienen om dat kenbaar te maken. Deze verzoeken/rekesten dienen, voordat er een besluit kan worden genomen, van een zwaarwegend advies te worden voorzien van de “BCO AV-akkoord” zoals dat ook bij het vorige akkoord is afgesproken. De Hoofddirecteur Personeel heeft daar namens de Minister mee ingestemd.

Wij houden u op de hoogte, oftewel, wordt vervolgd.

JIHM 20190730 2

Vandaag hebben alle centrales van overheidspersoneel aan de Hoofddirecteur Personeel, Schout-bij-nacht Peter Reesink (door afwezigheid van de Staatssecretaris van Defensie zat hij het Sector Overleg Defensie voor), laten weten dat een (over)grote meerderheid van de leden van de aangesloten bonden achter het arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat staan. Daardoor is er nu, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2018, een Arbeidsvoorwaardenakkoord voor al het Defensiepersoneel.

Een akkoord waardoor inkomens (zowel structureel, incidenteel als tijdelijk) verhoogd worden, voor het overgrote deel van de militairen de pensioenen verbeterd worden en er een compensatieregeling is voor mensen waar het pensioenperspectief toch minder voor is. Door het nieuwe pensioenstelsel wordt ook de werknemersbijdrage voor het grootste deel van de militairen lager, maar in ieder geval niet meer dan in 2018! Maar in dit akkoord zij, naast specifieke regelingen voor specifieke groepen personeel (waaronder burgermedewerkers en personeel geplaatst in het buitenland) ook hele belangrijke zaken geregeld zijn waar onze achterban echt op zat te wachten. Een verruiming van de vrije dagen bij inzet in het weekend en op feestdagen, waarbij men dan ook nog de keuzen heeft om deze op te nemen of tegen het reguliere uurloon uit te laten betalen. Dat doet echt iets met de balans tussen werk en privé. Ook de zekerheid van een vaste baan voor onderofficieren en officieren die binnen de looptijd van dit akkoord een FPS2 aanstelling hebben of krijgen is echt een groot gewin. Sociale en maatschappelijke zekerheid, daar gaat het toch vaak om in het leven, dus ook van de jonge militair! Als laatste noemen we hier dan ook nog maar de verhoging van enkele toelages en de afspraak dat er volgend jaar op 1 juli een nieuw loongebouw moet liggen. 

Over al de elementen in het resultaat tezamen hebben onze leden, maar ook de leden van de zusterbonden, een positief oordeel geveld. Maar er werd ook veel inhoudelijk gereageerd en er werden veel zaken meegegeven. Zaken die op korte termijn zouden moeten worden geregeld of meegenomen zouden moeten worden bij de onderhandelingen voor een volgend akkoord.

Jan Kropf heeft, als vertegenwoordiger van de CCOOP, dan ook aan de voorzitter van het SOD laten weten dat de leden hebben aangegeven dat “dit een goede stap in de goede richting is maar dat we er nog lang niet zijn”.

Er liggen nog een aantal grote dossiers die opgepakt moeten worden en daarvoor is relatief weinig tijd, zeker gezien de complexiteit van deze dossiers. Daarom hebben wij de werkgever Defensie, maar ook de zusterorganisaties opgeroepen om met een hoge prioriteit de volgende dossiers op te pakken:

  • Het doen van een aanbeveling voor het levensfasebewust personeelsbeleid;
  • Het tot stand brengen van een nieuw loongebouw voor militairen voor 1 juli 2020;
  • Het vervangen van het Flexibel personeelsbeleid militairen voor 1 oktober 2020.

Daarnaast willen wij graag op een dusdanig moment met de onderhandelingen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden beginnen dat er een nieuw akkoord (dus inclusief achterbanraadpleging) kan liggen vóór de looptijd van dit akkoord is verstreken.

Voor de gesproken tekst tijdens de vergadering van het SOD op 30 juli 2019 klikt u hier.

Duurzaam Inzetbaar Yourself: vraag subsidie aan!

Wat heb jij als defensiemedewerker nodig om je taken samen met je team goed te kunnen uitvoeren? Hoe blijf jij alert, fit en gezond samen met je team? Ook onder moeilijke omstandigheden?  Als jij een goed idee hebt vraag dan subsidie aan bij het Scholings- en opleidingsfonds voor Defensie!

Als jij een goed idee hebt om bij defensie samen met je team gezond en gemotiveerd aan het werk te blijven, dien dan een voorstel in voor de stimuleringsregeling DIY: Duurzaam Inzetbaar Yourself. Via deze regeling ontvang je maximaal een bedrag van 5000,- euro subsidie voor jou en je team.

De subsidie kan je aanvragen op de website van ASD, www.scholingsfondsdefensie.nl.

 

 

 

Tessa en Martijn van de Luchtmacht in Breda gingen je voor. Bekijk hieronder nu hun verhaal.

 

Veel van onze leden hebben aan de ACOM gevraagd of het mogelijk is al voor 12 juli 12:00 uur een stem uit te brengen aangaande het onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden Defensie.

Oorspronkelijk zou men immers van 12 juli 12:00 uur tot 26 juli 12:00 uur een stem kunnen uitbrengen via de website www.acom.nl.

Veel van onze leden hebben echter al een voorlichting bijgewoond, het ACOM Journaal gelezen of antwoorden gekregen op persoonlijke vragen. Voor sommige leden is de vakantie al begonnen of begint deze zeer binnenkort terwijl deze leden wel gebruik willen maken van hun stemrecht. Om ook deze leden de kans te bieden hun stem uit te brengen is het per direct mogelijk om uw stem uit te brengen aangaande het arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat. Uiteraard blijft het mogelijk te stemmen tot 26 juli 12:00 uur. Daarna zullen de stemmen geteld en de commentaren beoordeeld worden. Op 30 juli a.s. zullen wij, net als de vertegenwoordigers van de andere centrales van overheidspersoneel in de sector Defensie, aan de minister laten weten wat het “oordeel” van de achterban is. Zo snel als redelijkerwijs mogelijk zullen wij u na dit SOD laten weten of het onderhandelaarsresultaat al dan niet wordt omgezet tot een akkoord.

Wij roepen u op om vooral gebruik te maken van uw stemrecht, elke stem telt en kan het verschil maken!

De vakbonden en de werkgever Defensie hebben op 2 juli 2019 in een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) een onderhandelaarsresultaat bereikt.

De volledige tekst hiervan treft u aan in ACOM Journaal juli/augustus 2019 welke de komende week op de deurmat zal vallen. Deze editie is nu al te downloaden en te lezen via deze site. Klik hiernaast voor de download.

 

 

shaking-hands-2499612_640.jpg

Op 2 juli 2019 is in de vroege ochtend een onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden bereikt waarna in een vergadering van het Sector Overleg Defensie alle vakbonden hebben uitgesproken hier achter staan.

Om een eerlijk oordeel te vellen over het onderhandelaarsresultaat is het van groot belang dat u het gehele resultaat in samenhang beoordeelt voordat u uw mening geeft. De ACOM zal op korte termijn met een digitale en papieren (speciale) editie van het ACOM Journaal komen die grotendeels over dit onderhandelaarsresultaat zal gaan. De digitale versie van deze editie van het ACOM Journaal is vrijdag 5 juli beschikbaar en we streven ernaar om de gedrukte versie op 10 juli bij u op de deurmat te deponeren.

Alle vakbonden tezamen zullen voorlichtingen in het land geven en wij roepen u dan ook op om daar vooral naar toe te gaan. Gezien de urgentie zijn die bijeenkomsten soms al op zeer korte termijn. Voor de locaties en tijdstippen van deze bijeenkomsten klikt u hier.

U kunt, als lid van de ACOM, via een link op deze site vanaf 12 juli 12:00 uur tot en met 26 juli 12:00 uur uw stem uitbrengen.

Alle vier de centrales zullen op 30 juli a.s. aan de voorzitter van het Sector Overleg Defensie laten weten of de achterban van de aangesloten bonden al dan niet akkoord zijn en op dat moment zal duidelijk worden of het onderhandelaarsresultaat wordt omgezet in een akkoord.

Het bestuur van de ACOM heeft het totale pakket beoordeeld en is er van overtuigd dat dit een serieuze eerste stap is om de arbeidsvoorwaarden van het personeel van Defensie te verbeteren. Er zitten positieve elementen in voor elke groep of generatie en doordat het verminderde pensioenperspectief voor een zeer lange tijd gecompenseerd wordt eigenlijk geen negatieve elementen. Wij leggen dit resultaat dan ook met een positief advies aan u voor.

Het resultaat, de bijbehorende bijlages kunt op de site downloaden. De links daarvoor tref u onderaan deze pagina aan.

Voor het onderhandelaarsresultaat klik hier.

Voor de tijdelijke salaristabel klik hier.

Voor de maatregel verminderd pensioenperspectief klik hier.

Voor de pensioenregeling militairen klik hier.

Voor de pensioengevendheid van toelages klik hier.

Voor diverse persona klik hier. (let op, hier bovenop komt nog het premievoordeel van de nieuwe pensioenregeling)

Voor veelgestelde vragen aangaande pensioenregeling klik hier

Voor veel gestelde vragen aangaande FPS klik hier.

Voor veel gestelde vragen aangaande Meerdaagse activiteiten klik hier.

Voor veel gestelde vragen aangaande loongebouw klik hier.

Voor veel gestelde vragen aangaande loonontwikkeling klik hier.

Voor veel gestelde vragen aangaande TOD klik hier.

Het Ministerie van Defensie en de bonden zijn het vandaag eens geworden over een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden. Het resultaat zal door de bonden positief worden voorgelegd aan het Defensiepersoneel.

Na de afwijzing van een eerder resultaat op 4 oktober 2018 zijn partijen opnieuw aan tafel gegaan. Nadat er meer geld beschikbaar kwam, konden partijen overeenstemming bereiken over een sterk verbeterd pakket aan arbeidsvoorwaarden.

Het nieuwe pakket arbeidsvoorwaarden bestaat uit onder andere:
- Looptijd: 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020
- Een loonsverhoging van in totaal 6,3% en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,93% tot  8,33%. Hierdoor is er sprake van een volledige dertiende maand;
- Twee keer een eenmalige uitkering van 300 euro in augustus 2019 en augustus 2020
- Een verhoging van de TOD met 100%, een sterke verbetering van de vergoeding voor werk in  weekeinden of op feestdagen, de vaar- en oefentoelage worden gelijkgetrokken en wordt met 20% verhoogd;
- Een eerste stap op weg naar de invoering van een nieuw loongebouw per 1 juli 2020;

Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 een tijdelijke tabel voor alle militairen in de rangen tot en met majoor/LTZ-1,  bedoeld om de toekomstige aansluiting bij de nieuwe pensioenregeling zichtbaar te maken;
- En ook vanaf 1 januari 2019 een nieuwe, rechtvaardiger pensioenregeling voor militairen
- Een transparante tegemoetkoming voor militairen die als gevolg van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling voor militairen een verminderd pensioenperspectief krijgen.
- Voor alle onderofficieren en officieren in FPS fase 2 krijgen bij voldoende functioneren de garantie op een vaste aanstelling.
- Voor burgerpersoneel is onder andere een persoonlijk ontwikkelingsbudget, een verhoging van de toelage voor werken onder bezwarende omstandigheden en een welkom-terugregeling afgesproken.

Staatssecretaris Visser: “Dit resultaat zorgt ervoor dat ons personeel snel iets merkt van de forse investeringen ten opzichte van het vorige onderhandelingsresultaat. Dit is een inhoudelijk goed en stevig pakket nieuwe arbeidsvoorwaarden en dat is wat het Defensiepersoneel ook verdient.

Rond 16.00 uur ontvangt u nadere informatie.