Contact met uw bond
033-4962722


FPS2

Personele vulling en daarmee het behoud van militairen is een topprioriteit voor Defensie en de vakbonden. In het AV-akkoord 2018-2020 is afgesproken dat Defensie alle onderofficieren en officieren die FPS fase 2 zijn of worden, bij voldoende functioneren, een vaste aanstelling garandeert. Daarbij is benadrukt dat dit ook kan betekenen dat men zich dient om te scholen, bij te scholen of in voorkomend geval op een andere locatie wordt geplaatst. In geval van omscholing, zal de organisatie tijd en geld beschikbaar stellen. 

De afspraak betekent dat onderofficieren en officieren die een FPS fase 2 aanstelling hebben, of overgaan van FPS fase 1 naar fase 2, bij voldoende functioneren, een aanstelling voor onbepaalde tijd krijgen. Dit zal, voor 1 januari 2020, in Peoplesoft zichtbaar worden gemaakt door de ontslagleeftijd op de AOW-leeftijd min vijf jaar te stellen. Bovenstaande maatregel geldt tot de invoering van een nieuw personeelssysteem. 

‘Het gaat nog steeds goed met de economie van Nederland, maar minder goed dan vorig jaar!’ Zo zouden we de strekking van de Troonrede 2019 kunnen samenvatten. “De vooruitzichten voor volgend Websize Prinsjesdag 3 2jaar zijn nog altijd positief. (-) Maar de realiteit is ook dat Nederland de komende jaren in een fase van gematigder groei komt.” De oorzaken van de groeivertraging krijgen we dagelijks door de media voorgeschoteld: Handelsconflicten (met name tussen de VS en China) en de dreigende ‘no deal brexit’.

Weinig verrassends dus, want veel in de Troonrede was dit jaar al gedoseerd ‘uitgelekt’! Of het moet de nieuwe ‘officiële’ look van de majesteit zijn: Een ‘hipsterbaardje’ dat even deed denken aan een naburige vorst uit de twaalfde eeuw.

Vrijheid als groot goed
In de Troonrede had de koning het veelvuldig over onze vrijheid als groot goed. Zijne Majesteit noemde onder meer operatie Market Garden die “vandaag precies 75 jaar gelden begon. Na jaren van knechting en tirannie kwam de hoop op een betere toekomst die dag letterlijk van boven, in de vorm van duizenden geallieerde parachutisten.”
Websize Prinsjesdag 2 1
“75 jaar later lijken vrijheid, democratie en een sterke rechtsstaat vanzelfsprekende waarden. Maar wie de wereld beschouwt, realiseert zich hoe bijzonder het is te leven in een land waarin mensen zich veilig kunnen voelen. Waarin vrijheid samengaat met verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel.”

51 miljoen extra
Maar in de Troonrede werd verder met geen woord gerept over de hoeders van onze vrijheid: De krijgsmacht, de collega’s die in binnen- en buitenland dag en nacht in de weer zijn waardoor wij, in de woorden van Hendrikus Colijn, rustig kunnen gaan slapen.

Uit de eerder gelekte stukken bleek wel dat Defensie mag uitzien naar 51 miljoen euro extra. “Weer krijgt defensie meer”, werd en wordt hier en daar nauwverholen jaloers-nijdig opgemerkt. Overigens is de krijgsmacht, ervan uitgaande dat die extra fondsen daadwerkelijk in haar knip terechtkomen, er nog lang niet na de nietsontziende kaalslag van de afgelopen decennia. Websize Prinsjesdag 1

We kachelen achteruit
Afgezet tegen een groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 1,5% (2020), is wat wij voor onze defensie, de verdediging en borging van onze zo geroemde democratische rechtstaat en vrijheid, een schijntje
[1]. Sterker nog, we gaan er niet op vooruit maar we kachelen achteruit. En wij halen bij lang na niet de NAVO-norm van 2% van het BBP. Dit percentage zou in 20214 moeten zijn bereikt, zei minister-president Rutte een jaar geleden nog. Het zal erom spannen!


[1] In 2018 bedroegen de uitgaven aan defensie uitgedrukt als percentage van het bbp 1,2 procent. (-) Vergeleken met andere landen liggen de uitgaven aan defensie uitgedrukt als percentage van het bbp relatief laag in Nederland. De Verenigde Staten is met meer dan 3 procent koploper. Als de defensie-uitgaven niet worden afgezet tegen de omvang van de economie maar tegen het bevolkingsaantal staat Nederland met bijna 500 euro per inwoner per jaar in 2017 wel in de subtop van alle NAVO-lidstaten. (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek: ‘Defensie-uitgaven 1,2 procent van bbp in 2018’)

ABP van de baan

Op 21 december 2018 heeft de kortgedingrechter in Amsterdam uitspraak gedaan in de rechtszaak die de bonden tegen het ABP hadden aangespannen. Tegen het vonnis heeft het ABP hoger beroep aangetekend. Die zaak zal niet worden voortgezet.

Tussen de Centrales van Overheidspersoneel en de Staat der Nederlanden (Ministerie van Defensie) is op 30 juli 2019 definitief overeenstemming bereikt over de voor militairen geldende pensioenregeling vanaf 1 januari 2019. Tegen die achtergrond zijn partijen overeengekomen de tussen hen lopende procedure bij het Hof Amsterdam in te trekken.

Klik hier voor het vonnis.

Geld.jpgDe laatste tijd worden wij veelvuldig door leden benaderd met de vraag wanneer de loonsverhogingen, ophoging eindejaaruitkering, correcties van de toelagen en eenmalige uitkeringen uitbetaald gaan worden.

Defensie heeft ons laten weten dat de aanpassing van het salarissysteem zorgvuldig moet gebeuren en dat dit tijd in beslag neemt. Defensie heeft aangegeven er naar te streven de aanpassingen zo spoedig mogelijk door te voeren en dat het voornemen is om de uitbetalingen als volgt te laten plaatsvinden:

Defensiemedewerkers in actieve dienst

De eenmalige uitkering van € 300,- (of een evenredig deel) toegekend per 1 augustus 2019 is reeds uitbetaald bij het salaris van augustus.

De eenmalige uitkering van € 300,- (of een evenredig deel) toegekend per 1 augustus 2020 wordt uitbetaald bij het salaris van augustus 2020.

De overeengekomen ophoging van de eindejaarsuitkering van 1,93% over de maanden oktober 2018 en november 2018 gaat eveneens uitbetaald worden bij het salaris van september 2019.

De overeengekomen loonsverhoging van 3,15 % per 1 april 2019 wordt in de maand september met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2019 bij het salaris van september 2019 uitbetaald.

De overeengekomen loonsverhoging van 3,15% per 1 juli 2020 wordt regulier uitbetaald vanaf juli 2020.

De correcties op de toelagen (TOD, vaar- en oefentoelage, verschuivingstoelage) worden in september uitbetaald.

De tijdelijke loontabel in aanloop naar een nieuw loongebouw wordt ook doorgevoerd bij het salaris van september.

De correcties op de pensioenberekeningen zijn complex en vragen vanwege de individuele berekeningen meer tijd. In december wordt het pensioengevend inkomen voor 2019 opnieuw berekend. En wordt ook de compensatie voor de hogere pensioenpremie uitbetaald. De afgesproken compensatie voor het verminderd pensioenperspectief wordt in het 2e kwartaal van 2020 herrekend en uitbetaald.

UGM/FLO

De eenmalige uitkering van €300 wordt uitbetaald in september 2019 en in augustus 2020.

De overeengekomen verhoging van de eindejaarsuitkering per 1 oktober 2018 met 1,93% heeft een herziening van uitkeringsgrondslag tot gevolg van de UGM. Deze herziening gaat plaatsvinden in oktober 2019.

De overeengekomen loonsverhoging van 3,15% per 1 april 2019, tevens een herziening van de uitkeringsgrondslag, wordt met terugwerkende kracht vanaf april 2019 in november 2019 uitbetaald.

De overeengekomen loonsverhoging van 3,15% per 1 juli 2020 wordt regulier uitbetaald vanaf juli 2020.

Op maandag 19 augustus is het personeel van de van Braam Houckgeestkazerne (VBHKAZ) in Doorn tijdens een “alle hens” geïnformeerd dat de keuken van de marinierskazerne niet langer voedselveilig genoeg is bevonden.

Vorig jaar is er door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) melding gemaakt van de status van de keuken op de VBHKAZ te Doorn. Er zijn toen tekortkomingen geconstateerd op het gebied van:
-             De staat van de bedrijfsruimte;
-             De staat van de materialen (kookapparatuur) in de ruimte;
-             Wering van ongedierte.

Deze tekortkomingen zijn terug te leiden op twee oorzaken, namelijk vastgoed en gebruik. De tekortkomingen die te maken hebben met gebruik zijn volgens Defensie inmiddels voldoende opgepakt.

De NVWA heeft recentelijk vastgesteld dat de tekortkomingen met betrekking tot het vastgoed onvoldoende zijn opgelost. Defensie geeft aan dat dit te maken heeft met het feit dat de locatie oud is (begin jaren ’50) en kampt met achterstallig onderhoud.
Defensie heeft de afgelopen decennia moeten bezuinigen en dit heeft geresulteerd in het vereenvoudigen en vooruitschuiven van onderhoud aan het vastgoed. De ACOM sluit niet uit dat de mogelijke verhuizing van de Mariniers van Doorn naar Vlissingen ook heeft meegespeeld om te wachten met de nodige aanpassingen aan het bestaande vastgoed op de Marinierskazerne te Doorn.

Omdat de tekortkomingen op het gebied van vastgoed een grondige renovatie/opknapbeurt vereisen, zal deze keuken gesloten worden. Het streven is, volgens Defensie, om de renovatie van de keuken voor de zomer van 2020 gereed te hebben, maar dat kan door onvoorziene omstandigheden tijdens de renovatie mogelijk ook langer duren.
Defensie gaat nu gefaseerd gebruikmaken van de kleinere keuken op het complex. In die kleinere keuken zal er nu, tegen de gewoonte in, ’s middags een broodmaaltijd en ’s avonds een warme maaltijd bereid gaan worden.

Daarnaast moet er, vanwege de capaciteit van deze kleinere keuken, in bloktijden gegeten gaan worden.
Defensie geeft aan dat deze maatregelen mogelijk de motivatie van het personeel aantasten, daarom wordt er nu onderzocht wat er georganiseerd kan worden om dit tegen te gaan. Defensie denkt hierbij bijvoorbeeld aan het laten voorrijden van een foodtruck op bepaalde dagen.

De ACOM zal de ontwikkelingen de komende periode op de voet blijven volgen.

Eerder kon u al lezen dat de kogel door de Kerk is, er is op 30 juli jl. een arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Defensie getekend. Wat de ACOM betreft een goede eerste stap en een begin van de weg omhoog.
JIHM 20190730 4

Dat betekent direct dat we er ook nog lang niet zijn. Er moeten, en het liefst zo snel en concreet als mogelijk, vervolgstappen worden gezet. Daarnaast moeten de afspraken uit het akkoord worden uitgewerkt en landen in wet en regelgeving en er liggen nog grote en complexe dossiers op de sociale partners te wachten. Tel daar bij op dat het overleg formeel nog steeds is opgeschort en dat ook daar een grote inhaalslag gemaakt moet worden. Het zal duidelijk zijn dat er drukke tijden voor ons liggen. U hoeft echt geen medelijden met ons te hebben, zaken verbeteren voor onze leden is onze drijfveer en dat geeft juist energie. Een betere stimulans is er niet.

Voor nu betekent dat allereerst dat we zeker moeten stellen dat de mensen krijgen waar ze recht op hebben, de beloofde vaste, incidentele en tijdelijke mutaties moeten verwerkt worden en uitbetaald worden. Boter bij de vis doet het immers het allerbeste!

Daarnaast dienen alle andere afspraken verwerkt te worden en moeten we zo nodig afspraken maken om zeker te stellen dat er niemand benadeeld wordt. Een mooi voorbeeld van wat snel geregeld dient te worden is de “vaste aanstelling voor mensen die een Fase 2 aanstelling hebben of krijgen”. Het kan immers voorkomen dat mensen die nu een Fase 2 aanstelling hebben er op basis van een eerder gegeven negatief doorstroombesluit binnenkort uit zouden moeten gaan. Die zouden naar onze mening echter ook recht hebben op een vaste aanstelling, en dan is haast dus geboden!

Mocht u als lid van de ACOM in deze situatie verkeren neem dan contact op met de ACOM via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat we u tijdig kunnen adviseren en/of bijstaan.

Daarnaast hebben we uiteraard nog de grote dossiers voor ons liggen, in chronologische volgorde:

  • Aanbevelingen levensfasebewust personeelsbeleid;
  • Vervangen van het loongebouw voor militairen;
  • Het vervangen van het flexibel personeelssysteem.

Vervolgens is afgesproken dat het reguliere overleg in de sector Defensie vanaf 10 september a.s. weer wordt opgestart. Defensie dient echter nog wel te komen met een voorstel aangaande de agenda en prioritering.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat wij in het SOD hebben verzocht om mensen die van mening zijn dat zij door gemaakte keuzes in dit akkoord onevenredig benadeeld zijn de mogelijkheid te bieden een verzoek in kunnen dienen om dat kenbaar te maken. Deze verzoeken/rekesten dienen, voordat er een besluit kan worden genomen, van een zwaarwegend advies te worden voorzien van de “BCO AV-akkoord” zoals dat ook bij het vorige akkoord is afgesproken. De Hoofddirecteur Personeel heeft daar namens de Minister mee ingestemd.

Wij houden u op de hoogte, oftewel, wordt vervolgd.

JIHM 20190730 2

Vandaag hebben alle centrales van overheidspersoneel aan de Hoofddirecteur Personeel, Schout-bij-nacht Peter Reesink (door afwezigheid van de Staatssecretaris van Defensie zat hij het Sector Overleg Defensie voor), laten weten dat een (over)grote meerderheid van de leden van de aangesloten bonden achter het arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat staan. Daardoor is er nu, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2018, een Arbeidsvoorwaardenakkoord voor al het Defensiepersoneel.

Een akkoord waardoor inkomens (zowel structureel, incidenteel als tijdelijk) verhoogd worden, voor het overgrote deel van de militairen de pensioenen verbeterd worden en er een compensatieregeling is voor mensen waar het pensioenperspectief toch minder voor is. Door het nieuwe pensioenstelsel wordt ook de werknemersbijdrage voor het grootste deel van de militairen lager, maar in ieder geval niet meer dan in 2018! Maar in dit akkoord zij, naast specifieke regelingen voor specifieke groepen personeel (waaronder burgermedewerkers en personeel geplaatst in het buitenland) ook hele belangrijke zaken geregeld zijn waar onze achterban echt op zat te wachten. Een verruiming van de vrije dagen bij inzet in het weekend en op feestdagen, waarbij men dan ook nog de keuzen heeft om deze op te nemen of tegen het reguliere uurloon uit te laten betalen. Dat doet echt iets met de balans tussen werk en privé. Ook de zekerheid van een vaste baan voor onderofficieren en officieren die binnen de looptijd van dit akkoord een FPS2 aanstelling hebben of krijgen is echt een groot gewin. Sociale en maatschappelijke zekerheid, daar gaat het toch vaak om in het leven, dus ook van de jonge militair! Als laatste noemen we hier dan ook nog maar de verhoging van enkele toelages en de afspraak dat er volgend jaar op 1 juli een nieuw loongebouw moet liggen. 

Over al de elementen in het resultaat tezamen hebben onze leden, maar ook de leden van de zusterbonden, een positief oordeel geveld. Maar er werd ook veel inhoudelijk gereageerd en er werden veel zaken meegegeven. Zaken die op korte termijn zouden moeten worden geregeld of meegenomen zouden moeten worden bij de onderhandelingen voor een volgend akkoord.

Jan Kropf heeft, als vertegenwoordiger van de CCOOP, dan ook aan de voorzitter van het SOD laten weten dat de leden hebben aangegeven dat “dit een goede stap in de goede richting is maar dat we er nog lang niet zijn”.

Er liggen nog een aantal grote dossiers die opgepakt moeten worden en daarvoor is relatief weinig tijd, zeker gezien de complexiteit van deze dossiers. Daarom hebben wij de werkgever Defensie, maar ook de zusterorganisaties opgeroepen om met een hoge prioriteit de volgende dossiers op te pakken:

  • Het doen van een aanbeveling voor het levensfasebewust personeelsbeleid;
  • Het tot stand brengen van een nieuw loongebouw voor militairen voor 1 juli 2020;
  • Het vervangen van het Flexibel personeelsbeleid militairen voor 1 oktober 2020.

Daarnaast willen wij graag op een dusdanig moment met de onderhandelingen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden beginnen dat er een nieuw akkoord (dus inclusief achterbanraadpleging) kan liggen vóór de looptijd van dit akkoord is verstreken.

Voor de gesproken tekst tijdens de vergadering van het SOD op 30 juli 2019 klikt u hier.