Contact met uw bond
033-4962722


'Tussenresultaat' bereikt bij avw-overleg Defensie

Het Defensiepersoneel heeft inmiddels bijna twee jaar zonder ‘cao' gezeten. Begin maart is een eerste onderhandelaarsresultaat op weg naar een nieuwe arbeidsovereenkomst bereikt. De voornaamste afspraken daaruit treft u hieronder aan.Inmiddels zijn in het kader van de zogenaamde Witteveen 2-operatie (in fiscaal opzicht) de pensioenen versoberd. Dienaangaande is afgelopen najaar een centraal pensioenakkoord tussen vakbonden en overheidswerkgevers gesloten. Hierdoor kwam ten gevolge van ‘premievrijval' financiële ruimte beschikbaar.

Inkomensontwikkeling

Oogmerk bij de onderhandelingen was voor de ACOM om de betreffende financiële ruimte niet alleen ten goede te laten komen aan het burgerpersoneel van Defensie (als uitvloeisel van dat centrale pensioenakkoord) maar ook aan de militaire ambtenaren.

Dit opdat een en ander vanaf 1 januari 2015 voor iedere Defensiewerknemer een verbetering van het reguliere inkomen met zich mee zou brengen. Hierdoor krijgt zowel het militair als burgerpersoneel van Defensie per 1 januari 2015:

• een loonsverhoging van 0,8%; deze loonsverhoging is vanaf die datum pensioengevend.
• Daarnaast werkt deze verhoging door in wachtgeld-, UKW- en FLO-uitkeringen van het gewezen Defensiepersoneel.

Het is de bedoeling, dat op korte termijn te beginnen vervolgonderhandelingen zullen leiden tot een verdere inkomensverbetering voor de Defensiemedewerkers maar op dit moment bestaat er nog geen overeenstemming over de hoogte hiervan alsmede de concrete arbeidsvoorwaarden waaraan een en ander besteed zou moeten worden. 

Reparatie AOW-gat

Voorts was het voor de ACOM essentieel een structurele reparatie te bewerkstelligen van het zogenaamde AOW-gat. Dat heeft geresulteerd in een harde afspraak om dit uiterlijk per 1 oktober 2015 bewerkstelligd te hebben.

Diensteinderegeling

Op de huidige diensteinderegeling voor militairen staat al langere tijd druk, zowel van politieke als maatschappelijke aard. De mogelijke gevolgen van het AOW-gat voor post-actieve militairen hebben een en ander nog verscherpt. Met betrekking tot een diensteinderegeling-nieuwe-stijl zijn in het kader van het onderhandelaarsresultaat de volgende piketpalen geslagen:

• de Uitkering Gewezen Militairen (UGM) blijft in ieder geval bestaan;
• de nieuwe diensteinderegeling dient toekomstbestendig te zijn en mag derhalve géén AOW-gat kennen;
• het vertrekpunt voor de UGM-leeftijd ligt vijf jaar vóór de AOW-leeftijd, maar de wijze waarop dit eerder dan wel later kan liggen wordt nader uitgewerkt (de huidige inverdienregeling is de basis voor deze gesprekken);
• de rechten van werknemers die thans vallen onder de ‘overgangsregeling ontslagleeftijd' (de overgangsstaffels, behorend bij de enkele jaren geleden vastgestelde verdere verhoging van de voor militairen geldende ontslagleeftijd naar 60 jaar) zullen worden gerespecteerd;
• vrijwillig langer werken zal worden gestimuleerd.

Pensioenstelsel en loongebouw
Het op dit moment voor militaire ambtenaren geldende pensioenstelsel is gebaseerd op de zogenaamde eindloonsystematiek. Dit in tegenstelling tot het pensioenstelsel voor burgerambtenaren, voor wie de middelloonsystematiek geldt. Door druk van politieke en maatschappelijke aard is het steeds moeilijker om het huidige pensioenstelsel voor militairen te handhaven.

Tussen werkgever en bonden zijn derhalve dwingende randvoorwaarden afgesproken, die bij een mogelijke wijziging van het voor militairen geldende pensioenstelsel in acht zullen moeten worden genomen. De belangrijkste daarvan is dat een nieuw pensioensysteem voor militairen aansluiting moet vinden bij het personeelssysteem van Defensie en het verloop van de militaire loopbaan.

Een belangrijk knelpunt is voorts dat met name de jongere militairen door de hoge franchise binnen het huidige systeem (nagenoeg) geen pensioen opbouwen. Partijen beogen daarom een pensioenstelsel op te bouwen waarbij onder meer rekening gehouden wordt met:

• het samen laten vallen van de pensioenleeftijd met de AOW-leeftijd;
• verlagen van de te betalen backservice
• verlagen van de huidige franchise;
• de vereiste fiscale zuiverheid , robuustheid en beheersbaarheid.

Het pensioenstelsel dient gekoppeld te worden aan een salarisstelsel, dat voorziet in mogelijkheden tot differentiatie en recht doet aan de bijzondere positie van de militair en dat, waar mogelijk, ook leidt tot vereenvoudiging en harmonisatie van het huidige voor militaire geldende salarisstelsel.

Flexibel personeelssysteem (FPS)
Het thans geldende Flexibel Personeelssysteem (FPS) dient te worden verbeterd op het vlak van de employability door middel van verbeterde mogelijkheden tot (bij)scholing en talentontwikkeling. Dat zal er toe moeten bijdragen dat betrokken militairen beter inzetbaar zijn binnen Defensie, maar zo nodig ook betere kansen hebben op een baan buiten de krijgsmacht na beëindiging van de carrière bij Defensie.

Burgerpersoneel
Met uitzondering van de inkomensafspraken betreft het vorenstaande uitsluitend gemaakte afspraken met betrekking tot militair personeel. Ook betreffende burgerambtenaren bij Defensie zijn vaststellingen gedaan met betrekking tot de bestaande mogelijkheden op het gebied van:
• talentontwikkeling,
• scholing en
• mobiliteit c.q. het feit dat deze nog onvoldoende benut worden.

Ook is er vastgesteld dat er verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van loopbaanontwikkeling en begeleiding. Deze elementen zullen worden verbeterd. Daarnaast is geconstateerd dat er voor het burgerpersoneel nog steeds belemmeringen zijn om door te kunnen werken tot de pensioengerechtigde leeftijd. Het is de bedoeling dat deze belemmeringen zullen worden weggenomen.

Hoe nu verder?
De vakbonden en Defensie zullen de komende weken ieder op hun eigen wijze bezien of bovenomschreven onderhandelingsresultaat kan worden omgezet in een formeel (partieel) arbeidsvoorwaardenakkoord.
Op onze website, www.acom.nl kunt u kennis nemen van de letterlijke tekst van het thans voorliggende onderhandelaarsresultaat, dat zoals gezegd nog een follow-up dient te hebben.

Ook voor de verdere ontwikkelingen verwijzen wij naar onze website alsmede naar ACOM Journaal. Indien u de ontwikkelingen echt op de voet zou willen volgen adviseren wij u een abonnement te nemen op de gratis ACOM Nieuwsbrief. Aanmelden hiervoor kan rechtstreeks op de website. 

 

 Onderhandelingsresultaat AVW Defensie 3 maart 2015