Contact met uw bond
033-4962722


 

De minister van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (sector Defensie) hebben op 16 april 2015 een eerste deelresultaat arbeidsvoorwaarden getekend. Hierbij moest evenwel een van de vier Centrales afhaken. Samen met de Centrales die zich wel gecommitteerd hebben wil de ACOM zo snel mogelijk beginnen met de uitwerking van het deelakkoord. Bovendien wordt het overleg met de werkgever Defensie voortgezet over de inzetpunten die nog niet aan bod zijn gekomen.

Wij hechten, om een aantal redenen, grote waarde aan dit deelresultaat hoewel het niet veel direct-positieve elementen behelst voor de leden:
* langs deze weg wordt zeker gesteld dat de vrijgekomen gelden ingevolge de versobering van de pensioenen daadwerkelijk aan de leden worden uitbetaald,
* de slepende AOW-gat problematiek wordt per 1 oktober 2015 opgelost.

Maar het is ook van groot belang dat de grote dossiers die op behandeling wachten worden geagendeerd met daarbij de juiste samenhang en prioriteit.
Voor een aantal belangrijke dossiers is in dit deelakkoord een aantal richting bepalende piketpalen geslagen.

 

Hoewel de ACOM geen formele achterbanraadpleging gehouden heeft over het bereikte deelresultaat, is daar wel op uiteenlopende manieren met onze leden over gesproken. En ofschoon de reacties overwegend positief waren vielen er ook kritische geluiden te beluisteren. Met name stoorde men zich hevig aan het gebrek aan waardering voor het personeel.

Veel kritiek kregen ook de nieuwe diensteinderegeling en het nieuwe pensioenstelsel. Vooral bij die mensen die al meer keren geconfronteerd werden met ophoging van de FLO-leeftijd overheerst het cynisme. Een houding die in het bijzonder te bespeuren was bij de groep die net niet onder het huidige overgangsregiem valt.
Deze op- en aanmerkingen zullen we meenemen als belangrijke aandachtspunten bij de uitwerking van dit eerste deelresultaat. Maar zeker ook bij de (op)mars naar een eindresultaat dat wij uiteraard aan onze leden ter beoordeling zullen voorleggen.

De weg naar dit eindresultaat zal lang en complex zijn, maar we zullen ons maximaal inspannen om tot een optimaal resultaat te komen.

 

Lees hier de integrale versie van het Deelakkoord AVW Defensie 2015.