Contact met uw bond
033-4962722


Het is alweer zo'n tien jaar geleden, dat de FPU-uitkeringen voor burgerambtenaren (dus ook die bij Defensie) werden beëindigd – een en ander behoudens overgangsbepalingen voor 55-plussers, zoals die destijds zijn uit onderhandeld. Exit de VUT voor burgerambtenaren dus.
Op het eerste gezicht is het des te merkwaardiger dat de VUT-premie voor burgerambtenaren al die tijd heeft voortbestaan. Overigens zijn er met dat geld in de tussentijd nog nuttige dingen gedaan, zoals het versterken van de ouderdomspensioenen van ambtenaren.

VUT-equivalent
Deze premie werd in 1995 voor burgerambtenaren ingevoerd en bij die gelegenheid werd het door de wetgever niet onredelijk geacht, dat van militaire ambtenaren – die immers geen VUT kennen (leeftijdsontslag is iets anders) – ook een solidariteitsbijdrage zou worden geheven. Dat werd het zogenaamde VUT-equivalent.

Terugwerkende kracht
Nu de VUT-premie voor burgerambtenaren met ingang van dit jaar is aangeschaft lag het uiteraard voor de hand om ook de inhouding van het VUT-equivalent op het bruto salaris van militairen met ingang van dezelfde datum te beëindigen. Dat is thans alsnog gebeurd. De inhouding van het VUT-equivalent wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 gestopt. U zult een en ander dus in uw netto salaris gaan merken – tezamen met het feit dat er ten gevolge van de pensioenversobering inmiddels 0,8% is vrijgekomen voor salarisverbetering.

Tussenakkoord nu deelakkoord
Wij hebben in het maartnummer van ACOM Journaal al bericht over dit tussenakkoord, dat toen nog de status had van onderhandelingsresultaat maar inmiddels formeel de status van deelakkoord heeft. Uiteraard zijn de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen daarmee nog niet ten einde – met name ook niet op het vlak van mogelijke verdere salarisverbeteringen. Wij hopen hier zo spoedig mogelijk bij u op te kunnen terugkomen.