Contact met uw bond
033-4953020


Een bij de ACOM aangesloten reservist confronteerde ons recentelijk met de volgende situatie. Op basis van een zogenaamd IIR-contract[1] was betrokkene in eerste instantie drie dagen per week werkzaam ten behoeve van de Koninklijke Landmacht.Websize AMO Natres 07 07 18 07 2014

In een dergelijk contract worden de werkzaamheden, werktijden, de toekenning van verlofdagen en uitbetaling ziektedagen geregeld. Onder de randvoorwaarde dat de rechten en plichten helder worden vastgelegd bestaan er bij de ACOM geen overwegende bezwaren tegen een dergelijk arbeidscontract.

Vervolgens evenwel kreeg ons lid het verzoek om een extra dag te gaan werken ten behoeve van de Koninklijke Luchtmacht, in concreto ter ondersteuning van de Commandant van de vliegbasis Eindhoven, alwaar zich zoals bekend de laatste tijd de nodige perikelen hebben voorgedaan.

Extra werk: Hoe regelen we dat?
Nadat deze extra inzet van betrokkene door de P-CLAS was ‘afgezegend’ diende zich uiteraard de vraag aan hoe een en ander in de context van betrokkenes IIR-contract moest worden vorm gegeven. Dat leidde uiteindelijk tot een bizarre situatie. Geconstateerd werd namelijk in eerste instantie dat het toch wel de nodige (overboekings)rompslomp teweeg zou brengen indien betrokkenes bezoldiging met betrekking tot zijn werk voor de KLu eerst door de KLu aan de KL moest worden overgemaakt. Rechtstreekse uitbetaling door de KLu aan de betrokken reservist was in het licht van zijn IIR-contract kennelijk geen optie. Men koos er derhalve voor dat de KL de extra bezoldiging voor zijn werk ten behoeve van de KLu voor haar rekening zou nemen.

Vanuit het perspectief van het betreffende ACOM-lid was dat een prima oplossing. Tot zover dus niets aan de hand. Logischerwijs diende de reservist dus in samenspraak met de ACOM een verzoek in om zijn bestaande IIR-contract dienovereenkomstig aan te passen en de eerder afgesproken werkzaamheden met één dag per week uit te breiden.


Appellijsten…
Zo simpel werkt het echter helaas niet in Defensieland. Wat schetst onze verbazing? Het (toenmalige) hoofd Korpsbureau Reservisten stuurde een e-mail naar ons lid voornoemd met de mededeling dat hiervoor appellijsten dienden te worden ingevuld. Voor de goede orde: Bij het indienen van appellijsten bestaat niet automatisch het recht op doorbetaling van (eventuele) ziektedagen alsmede een recht op vakantiedagen. (Ook al beweert het Korpsbureau Reservisten van wel!) De betreffende reservist ging er (terecht) vanuit, dat ook deze extra dag in het kader van een IIR-contract zou worden geregeld en er dus automatisch sprake zou zijn van doorbetaling van eventuele ziektedagen als een recht op (extra) vakantieverlof. Maar zoals gezegd gaat dat niet zo in Defensieland…

Websize AMO plus 20 NatresbataljonIn het kader van correspondentie omtrent de door Defensie voorgestelde praktijk ging het betrokken bondslid ervan uit, dat hij uiteindelijk de gelegenheid zou krijgen om tezamen met de ACOM zijn verhaal te doen bij de Plv. Commandant Landstrijdkrachten en in die context nog eens uiteen te zetten dat het adequaat regelen van de aanvullende werkafspraken maar op één manier mogelijk was: via een ‘update’ van het reeds bestaande IIR-contract.

Dat was kennelijk tegen het zere been van het hoofd Korpsbureau Reservisten, die hemel en aarde bewoog om het gesprek tussen betrokkene en de Plv. Commandant Landstrijdkrachten niet te laten plaatsvinden onder het mom, dat alles al geregeld zou zijn in het AMAR en de overige regelgeving en dat de kostbare tijd van de P-CLAS beter gebruikt kon worden.

Onwetendheid bij CLAS
Dit wijst er op, dat de Plv. Commandant Landstrijdkrachten kennelijk in het geheel niet op de hoogte is van de problematiek rondom IIR en overige reservistenvraagstukken en dat het Hoofd Korpsbureau Reservisten dit vooral zo wil houden, getuige ook de schandalige wijze waarop een en ander door laatstgenoemde met ons lid voornoemd werd gecommuniceerd onder het motto: ‘Alles is goed en afdoende geregeld’. De ACOM deelt die mening niet en heeft inmiddels een formele bezwaarschriftenprocedure tegen een en ander ingeleid. De afloop daarvan dient uiteraard te worden afgewacht.

De ‘adaptieve krijgsmacht’
In januari jongstleden is door Defensie met de nodige bombarie het concept van de ‘Adaptieve Krijgsmacht’ geïntroduceerd door middel van een plan van aanpak in de richting van de Tweede Kamer. Daarin wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van allerlei te ontwikkelen nieuwe contractvormen. Wij tekenen daar evenwel bij aan, dat de ACOM al in december 2015 vragen heeft gesteld aan de Hoofddirecteur Defensie Personeel (HDP) met betrekking tot de individuele inzet van reservisten. Dit naar aanleiding van het feit dat de KL daaromtrent ook toen al een afwijkend beleid voerde ten aanzien van de rustperiodes tussen twee IIR-situaties in.

In maart 2016 kregen wij dienaangaande van de HDP te horen dat er sprake was geweest van afwijkend beleid bij de KL en dat dit inmiddels niet meer werd gehanteerd. Tevens werd ons medegedeeld, dat het Uitvoeringsbedrijf Veteranen, reservisten & decoraties (VRD) zorg zou dragen voor Defensiebrede uniformiteit in processen en inrichting aangaande de inzet van reservisten. Gezien de huidige situatie kunnen wij alleen maar constateren dat dit nog steeds niet verwezenlijkt is.

Uiteraard laat de ACOM het hier niet bij zitten. Een adequaat IIR-contract is het goed recht van iedere reservist!

 


[1] Individuele Inzet Reservisten-contracten