Contact met uw bond
033-4953020


Unanieme goedkeuring Bondsraad jaarcijfers 2016 en beleid bestuur 2016

Websize Bondsraad DSCN0004De Bondsraad van de ACOM heeft op 23 juni jl., unaniem ingestemd met zo wel het Secretarieel als het Financieel Jaarverslag 2016. Het hoogste orgaan van de bond gaf hiermee ook zijn goedkeuring aan het Algehele Beleid Bestuur 2016.

Op de agenda van de 38e vergadering van de Bondsraad in Leusden stonden als belangrijkste onderwerpen:

  • het Secretarieel en het Financieel Jaarverslag (tezamen te beschouwen als het beleid van het Bondsbestuur) over 2016,
  • de (her-)benoeming van de heren Evers, Hop, Van Koningsbrugge en Smit,
  • en ‘actualiteiten’.

Weinig vragen en opmerkingen
Het Secretarieel Jaarverslag over 2016, gaf de vergadering nauwelijks aanleiding opmerkingen te maken. Vanuit Regio Noord werd een opmerking gemaakt over de leesbaarheid (lange zinnen) van met name de ‘Inleiding’ en Regio West had enige kritiek op met name de paragraaf ‘Pers en publiciteit’. West kondigde aan later in de vergadering te zullen komen met mogelijke alternatieven.

Het Financieel Jaarverslag 2016 leverde weinig vragen en opmerkingen op. De penningmeester wees erop, dat de voorliggende verantwoording mede het gevolg was van eerdere in de Bondsraad genomen beslissingen, onder meer met betrekking tot reserveringen. Een voortzetting van het ‘zuinige’ beleid ligt in de lijn der verwachtingen. Websize Bondsbestuur Leon et al DSCN0011


Personeelskosten
Vanuit Regio Oost werden enkele vragen gesteld over de post ‘Personeelskosten’, die de kans gaven om aan te geven hoe enkele ‘arbeidsvoorwaardelijke verhoudingen’ binnen de ACOM liggen. Duidelijk werd nog eens gemaakt, dat begrippen als Balkenende-norm etc., ver buiten het gezichtsveld van de arbeidscontracten binnen de ACOM liggen.
Van het aanwenden van positieve resultaten voor de eerder door de Bondsraad besloten doelreserveringen werd positief kennis genomen. De vergadering kreeg de toezegging dat de presentatie van de jaarcijfers op de huidige wijze gehandhaafd zou worden.

De heren Evers, Hop, Van Koningsbrugge en Smit werden door de 5 Regio’s herkozen respectievelijk gekozen als lid van het Bondsbestuur.

Websize Bijgesneden Communication iconsBij agendapunt ‘Actualiteiten’ kon door de voorzitter en door de onderhandelaar Jan Kropf over weinig ontwikkelingen worden gesproken aangezien het overleg was opgeschort als gevolg van het conflict over de arbeidsvoorwaarden. Gewaarschuwd werd voor ‘over-actieve’ maatregelen in de Defensieorganisatie, waarmee men het overleg probeert te omzeilen.

Communicatiebeleid
Bij de ‘Rondvraag’ kondigde Regio West initiatieven aan, die mogelijk al voor het opstellen van de begroting voor 2018 zouden worden aangeboden, over een naar de mening van de ‘West’ te wijzigen uitvoering van het communicatiebeleid. Traditionele vormen van communicatie moeten worden behouden terwijl aanzienlijk meer moet worden gedaan met de mogelijkheden van de nieuwe media.

De voorzitter sloot de vergadering met de constatering, dat de agenda in een positieve sfeer was afgewerkt, en wenste eenieder een goede vakantie.