Contact met uw bond
033-4953020


Pensioenfonds ABP behartigt de pensioenbelangen van ca. drie miljoen werknemers bij de overheid en het onderwijs. Het ABP kent een Verantwoordingsorgaan waarin zowel vertegenwoordigers van overheidswerkgevers, werknemers als gepensioneerden zitting hebben.Websize ABP

De belangrijkste taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan (nader te noemen: VO) zijn globaal:
• het jaarlijks geven van een oordeel over het gevoerde beleid van het ABP in de ruimste zin van het woord;
• het in die context overleggen met het ABP-bestuur, de Raad van Toezicht en interne en externe functionarissen op financieel gebied;
• het op verzoek of uit eigen beweging adviseren over een veelheid aan beleidsaangelegenheden, zoals beloningen, intern toezicht, de interne klachten- en geschillenprocedure, het communicatie- en voorlichtingsbeleid, het beleggingsbeleid en het beleid inzake herstelplannen, premies en het eventueel doorvoeren van kortingsmaatregelen bij een onvoldoende dekkingsgraad.

Commissies
Het VO telt 48 leden, waarvan 19 namens de werknemers, 13 namens de pensioengerechtigden en 16 namens de werkgevers. De leden zijn verdeeld over een aantal commissies. De CCOOP – de ambtenarencentrale waar de ACOM deel van uitmaakt – heeft in totaal 7 leden, 4 namens de werknemers en 3 namens de pensioengerechtigden.

Verkiezingen
Begin 2018 vinden er verkiezingen plaats voor het VO. Met het oog hierop zoeken wij kandidaten met voldoende kwalificaties om de CCOOP adequaat te vertegenwoordigen. Na de zomer start hiervoor de werving en selectie. Dan zal ook meer informatie beschikbaar komen. Meer weten? Kijk dan alvast op:
https://www.abp.nl/over-abp/onze-organisatie/verantwoordingsorgaan/
Websize ACOM BVDP Nieuw