Contact met uw bond
033-4953020


Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’

Websize Ministerie van DefensieHet nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zet in op “een veelzijdig inzetbare krijgsmacht die uitvoering kan geven aan zijn grondwettelijke taken”. Men gaat dan ook “de investeringen in Defensie fors opvoeren. De investering loopt op tot ruim 1,5 miljard euro per jaar.”

Met deze extra financiële impulsen wordt de basisgereedheid “op orde gebracht, de operationele inzetbaarheid vergroot en noodzakelijke investeringen in vervanging en vernieuwing van materieel toekomstbestendig gefinancierd”.

Nationaal Fonds EreschuldWebsize 2016 Foto veteraan hand op voorhoofd
Binnen de begroting van Defensie wordt 20 miljoen euro vrijgemaakt voor de instelling van een Nationaal Fonds Ereschuld. Dit ten behoeve van “militairen die een handicap, trauma of andere aandoening” hebben opgelopen tijdens hun uitzending.

Het kabinet Rutte III komt met voorstellen om “de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de Defensie-materieelbegroting te vergroten”. Gedacht wordt aan een specifieke prijsindex of “een structurele oplossing voor valutaschommelingen”.

De huidige Internationale Veiligheidsstrategie wordt opnieuw bezien terwijl ook de Defensienota periodiek een update krijgt tegen de achtergrond van “het planningsproces van NAVO en EU en de strategische keuzes van belangrijke bondgenoten.”

Websize voor art Grenzen aan de eenheidVerdieping internationale samenwerking
De Defensienota vormt de basis voor “langetermijn-besluitvorming” over de noodzaak en aanschaf van grote wapensystemen. Gekeken wordt in dit verband naar het verder uitbouwen van “bilaterale en Europese samenwerking” bij de aankoop en “het poolen van bestaand militair materieel.

En zoals in de Beleidsagenda bij de Defensiebegroting al is aangekondigd wordt ingezet op het concept van de adaptieve krijgsmacht “om de flexibiliteit en inzetgereedheid van de krijgsmacht te vergroten”.

Conform de Beleidsagenda is ook de vaststelling dat ons land een krijgsmacht dient te hebben “die opgewassen is tegen technologisch hoogwaardige tegenstanders. Daartoe investeert het kabinet in een forse uitbreiding van cybercapaciteit en technologie bij alle krijgsmachtonderdelen en versterkt zijn rol in de digitale beveiliging en bewaking van Nederland vanuit zijn grondwettelijke verantwoordelijkheid.”