Contact met uw bond
033-4962722


Op 8 december jl. is het formele overleg met Defensie daadwerkelijk hervat na een lange periode waarin het overleg binnen de sector Defensie volledig was opgeschort.

Voor deze eerste vergaderdag stond er een aantal vergaderingen op de rol, en tijdens een van die vergaderingen is ook gesproken over de datum waarop militairen, die daarvoor in aanmerking komen, de keuze zouden moeten maken om terug te keren naar de oude Diensteinderegeling (o-DER). Door Defensie was veelvuldig aangegeven dat men deze keuze zou moeten maken voor 1 april 2018, hetgeen voor onze onderhandelaar veel te vroeg kwam.

Ook is er gesproken over de mensen die wij altijd hebben aangemerkt als “mensen die door de gekozen momenten of groepen onevenredig benadeeld zouden worden”. Wij zijn van mening dat er voor deze groep, die een rekest (verzoek) kan indienen om ook terug te mogen keren naar het o-DER, een speciale toetsings- of begeleidingscommissie moet worden ingesteld. Deze commissie kan alsdan een zwaarwegend advies geven voor er op een dergelijk rekest besloten gaat worden.

Aangaande het eerste onderwerp, de datum waarop de keuze gemaakt dient te worden, heeft Defensie een voorstel gestuurd met daarin een nieuwe datum voor het keuzemoment, in dit geval 1 oktober 2018.

Voor de gezamenlijke bonden ging dit niet ver genoeg omdat dit een erg ongelukkig gekozen moment is. Dientengevolge hebben de gezamenlijke bonden gemeend een brief te moeten sturen met daarin een keuzemoment op uiterlijk 1 januari 2019. Dit geeft de betrokken individuen niet alleen meer tijd om na te denken, maar bovenal inzicht in de effecten van de nieuwe pensioenregel. Daarnaast is er dan meer tijd, zowel voor Defensie als voor de bonden, om de mensen voor te lichten bij deze moeilijk keuze. Het spreekt voor zich dat eenieder die er al van overtuigd is terug te willen keren naar de o-DER op elk moment een rekest kan indienen.

Daarnaast hebben wij van meerdere kanten signalen ontvangen dat er mensen in de organisatie zijn die uitdragen dat de afspraken in het arbeidsvoorwaardenakkoord eerst uitgewerkt dienen te worden voordat deze van toepassing zijn. Dat is pertinent onjuist. De loonsverhogingen (voor zover van toepassing) krijgt u uitbetaald, de verhoogde budgetten voor opleidingen zijn direct beschikbaar, ook voor de uitbreidingsgroep (dus niet alleen FPS2 maar voor iedereen tot 5 jaar voor LOM), en ook de afspraken aangaande beschikbaarheid voor functietoewijzing zijn direct na de handtekening onder het akkoord ingegaan.

Kort samengevat, alle voordelen waar geen latere datum bij staat gaan per direct in. Nadelen kunnen pas ingaan nadat dit in de regelgeving is opgenomen.

Mocht u, op enigerlei wijze, nadeel ondervinden van dit soort discussies of situaties, schroom dan niet om dat aan te geven bij uw Bond. Wij zullen u dan direct adviseren over en ondersteunen bij eventueel te nemen stappen.

Voor de brief van Defensie aangaande het keuzemoment o-DER klik hier.

Voor de brief van de gezamenlijk bonden klik hier.