Contact met uw bond
033-4962722


Op 8 december jl. was er een vergadering van de werkgroep Algemene en Financiële rechtspositie (WG AFR) waar een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda stond. Eén van de agendapunten betrof het voorstel van Defensie om de regeling Huisvesting en Voeding militairen aan te passen. In het arbeidsvoorwaardenakkoord was immers afgesproken dat deze regeling voor 1 januari 2018 aangepast zou worden, de uitgangspunten voor die verandering stonden daar ook bij vermeld. Voor de ACOM waren de voorgestelde veranderingen onacceptabel en dan wel voornamelijk omdat het nagenoeg alleen maar versoberingen betrof en daar relatief weinig tegenover staat!

In de voornoemde vergadering heeft uw onderhandelaar veel kritiekpunten uitgesproken. Een aantal van deze punten heeft mogen leiden tot een aanpassing, maar de belangrijkste kritiekpunten en opmerking die overbleven waren/zijn:

  • Men kan alleen in aanmerking komen indien men 70 kilometer of meer van de werkplek woont of men meer dan 90 minuten reistijd heeft met het openbaar vervoer. Dit laatste mag echter alleen indien men ook daadwerkelijk reist met het openbaar vervoer. Belachelijk. Je zal maar op 69 km wonen en dan urenlang in  het openbaar vervoer moeten gaan zitten en doordeweeks geen auto tot de beschikking hebben. Met een beetje pech is de plaats van legering dan ook nog 14 km van de werkplek;
  • Er kan worden gehuisvest op een afstand van maximaal 15 km van de werkplek. De ACOM is van mening dat de betrokken medewerkers dan niet geconfronteerd mogen (blijven) worden met een eigen bijdrage bij het reizen van de legering naar de werkplek;
  • In artikel 4 staat nog steeds meermaals dat een commandant huisvesting kan toewijzen. Naar de mening van de ACOM zou dit een zal bepaling moeten zijn;
  • In artikel 12 is aangegeven dat de procedures en instructies, zoals vermeld in DIDO, moeten worden gevolgd. De ACOM is van mening dat sociale partners bepalen hoe een en ander ingeregeld wordt. DIDO moet dat volgen. Wel hebben wij hier nog kunnen bedingen dat er een uitvoeringsregeling besproken gaat worden, maar dan is deze regeling wel al onverkort van kracht!;
  • De ACOM is nog steeds van mening dat militairen die op dit moment van de oude regeling huisvesting en voeding genieten onder de oude regeling zouden moeten blijven vallen gedurende minimaal de huidige plaatsing. Dat is niet gebeurd. Iedereen valt onder de nieuwe regeling en de enige overgangsmaatregel (voor militairen) is dat militairen die op basis van de nieuwe criteria geen recht zouden hebben op huisvesting dit recht wel behouden gedurende de huidige plaatsingsduur!
  • De ACOM is van mening dat militairen, die gehuisvest worden op een niet defensielocatie of hun werkzaamheden verrichten waar niet voorzien is in een faciliteit waar de maaltijden genoten kunnen worden, voor de normbedragen in aanmerking moeten kunnen komen voor een horecavergoeding. Hier is Defensie niet in meegegaan;
  • De ACOM heeft aangegeven dat Defensie er zorg voor dient te dragen dat militairen ook daadwerkelijk voor het normbedrag een kwalitatief en kwantitatief voldoende maaltijd moeten kunnen genieten en dat deze maaltijd duidelijk aangekondigd of aangegeven dient te zijn zodat  hier eenvoudig voor gekozen kan worden. Daarnaast zou bij onvoldoende beschikbare aantallen van de afzonderlijke componenten van die maaltijden een kwalitatief minimaal gelijkwaardig alternatief aangeboden moeten worden voor dezelfde prijs. Ook hier is  Defensie niet in meegegaan;
  • Aan de momenten waarop aan medewerkers geen maaltijd(en) vergoed gaan worden is onder andere het thuiswerken toegevoegd. Naar de mening van de ACOM is dit niet terecht. Er is nu immers sprake van een normbedrag wat losstaat van de daadwerkelijke kosten van een (of meer) maaltijd(en). Daarnaast ontvangen mensen die thuiswerken daar geen enkele andere vergoeding voor.

Ondanks al deze door de ACOM aangedragen argumenten hebben de andere centrales (vakbonden) gemeend in te moeten stemmen met deze versobering van de regeling. De Hoofddirecteur Personeel kan in zijn toelichting wel aangeven dat  “deze regeling wordt de feitelijke situatie wordt beschreven, overigens zonder aanspraken te wijzigen.” Maar niets is minder waar. Grote groepen militairen zullen door deze wijzigingen een lagere vergoeding krijgen!

De ACOM heeft gepoogd deze versoberingen tegen te houden of te verzachten. Naar onze mening betreft het hier immers simpelweg een bezuinigingsmaatregel die dan ook nog specifieke groepen aanzienlijk benadeelt. Aangezien de argumenten die door de ACOM waren aangedragen deel uit hebben gemaakt van de afwegingen van de andere bonden en Defensie, en er geen aanleiding was om aan te nemen dat de stemverhoudingen in een vergadering van het Sector Overleg Defensie anders zouden liggen, hebben we de wijziging moeten accepteren. De andere bonden meenden immers hier wel volledig mee in te moeten stemmen.

Voor de gewijzigde regeling Huisvesting en Voeding 2018 klik hier.