Contact met uw bond
033-4962722


Na de indiensttreding van de militair start de zogeheten ‘initiële opleiding’. Dit houdt in dat de militair wordt opgeleid voor de functie waartoe hij of zij is aangesteld.

De leerling-militair volgt theorie- en praktijklessen en persoonlijke vaardigheden moeten worden ontwikkeld.

Voordracht tot ontheffing uit een opleiding
Vaak verloopt het opleidingstraject goed, maar het kan ook anders verlopen. Examenonderdelen worden aan het einde van de opleidingsgang niet gehaald of tussentijdse beoordelingen zijn onvoldoende. Dan dreigt het gevaar dat de opleidingscommandant je voordraagt tot ontheffing van de opleiding. Dit houdt in dat een procedure wordt gestart om de opleiding te stoppen. Websize MAR Vrouwe Justitia

Met andere woorden: de opleidingscommandant maakt aan de leerling-militair kenbaar dat hij of zij moet stoppen met de initiële opleiding, wegens het niet voldoen aan de bij de opleiding gestelde eisen. De opleidingscommandant is gehouden de voordracht met onvoldoende examenresultaten of slechte beoordelingen gedurende het beoordelingstijdvak, te onderbouwen.

De voordracht tot ontheffing uit een opleiding moet – volgens artikel 3:1 van de Voorlopige Voorziening Uitvoeringsregeling AMAR – in elk geval tenminste de volgende elementen bevatten:

-          de motivering van de voordracht;

-          het gemotiveerd advies om de militair al dan niet in aanmerking te brengen voor een aantal mogelijkheden: de opleiding of een onderdeel daarvan binnen redelijke termijn te herhalen, de opleiding via een korte voortzetting alsnog af te ronden of ten tijde van het volgen van de opleiding een zogeheten bestemmingswijziging te krijgen;

-          een uitspraak van de opleidingscommandant of de voordracht (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die voor rekening en risico van de militair komen.

Indien niet (geheel) aan dit voorschrift is voldaan, dan kan de kanttekening worden geplaatst of de procedure wel zorgvuldig verloopt.  

Websize Rechtbank Hamer BefWettelijke grondslag
De wettelijke grondslag van ontheffing van de opleiding is geregeld in artikel 16d van het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR). Het artikel luidt als volgt:

“De militair, die is aangewezen voor het volgen van een opleiding, als bedoeld in artikel 13 tot en met 16, kan daarvan door Onze Minister worden ontheven, indien hij niet voldoet aan de voor de opleiding gestelde eisen of indien ontheffing in het belang van de dienst of van de militair noodzakelijk is.”

Welke mogelijkheden heb je om dit te voorkomen of af te wenden? Er zijn een aantal mogelijkheden die u als leerling-militair kunt inzetten om een (dreigende) ontheffing te pareren:

-          vraag om extra coaching, training, een review of ‘progress check’ van de instructeur;

-          maak gebruik van het stellen van gerichte vragen aan de instructeur om je kennis te vergroten;

-          vraag om uitstel van het doen van een examen (het examenreglement voorziet daar doorgaans in);

-          vraag om een herkansingsmogelijkheid voor het examen bij de zogeheten ‘Commissie van Advies’ die - na het horen van de militair - aan de opleidingscommandant het advies kan geven dat ‘er een positieve indicatie is dat een herkansing tot een voldoende resultaat zal leiden’ dan wel dat inmiddels sprake is van ‘een stijgende lijn’ in de resultaten;

-          dien een schriftelijke aanvraag tot herziening van het examenresultaat bij de Commissie van Advies in. De examenuitslag wordt dan opnieuw kritisch tegen het licht gehouden.

Commissie van Advies: de procedure in het kort
De opleidingscommandant moet vervolgens advies vragen aan de zogeheten ‘Commissie van Advies’ (CvA).Deze bestaat uit drie leden.

De CvA buigt zich over de vraag of de progressie van de leerling-militair dermate onvoldoende is dat hierdoor de opleidbaarheid van de leerling-militair niet aanwezig wordt geacht. Anders gezegd: beschikt de leerling-militair wel of niet over de juiste competenties voor het succesvol afronden van de initiële opleiding?

De CvA hoort vervolgens de leerling-militair. Daarna kan de CvA (schriftelijk) aan de opleidingscommandant – enerzijds - adviseren de leerling-militair te ontheffen uit de opleiding óf – anderzijds - een herkansing aan te bieden. Op een zogeheten ‘ontheffingsbesluit’ volgt een ontslagbesluit op grond van de rechtspositieregeling AMAR.

Zowel tegen het ontheffingsbesluit als het ontslagbesluit kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt en – eventueel – beroep bij de rechtbank worden ingesteld. Indien je wordt geconfronteerd met een dergelijke situatie, neem dan voor juridische ondersteuning contact op met de afdeling Juridisch Zaken van de ACOM.