Contact met uw bond
033-4962722


In het afgelopen jaar zijn er zowel voor burgerambtenaren als militairen akkoorden gesloten tussen vakorganisaties voor overheidspersoneel en overheidswerkgever(s) met betrekking tot de financiële gevolgen van een aantal aanpassingen in de ABP-pensioenregeling. Websize ANW compensatie ABP

De aanleiding voor deze wijzigingen lag enerzijds in gewijzigde randvoorwaarden op fiscaal gebied maar met name ook in het feit, dat de ingewikkeldheid van sommige regelingen in de loop der jaren dusdanig was toegenomen, dat het ABP deze niet meer in redelijkheid kon uitvoeren zonder in conflict te komen met de zorgvuldigheidseisen die door de toezichthouder, De Nederlandse Bank, zijn gesteld. Eisen die bedoeld zijn om de pensioenvoorziening ook voor de toekomst te waarborgen.

Anders gezegd: bedoelde regelingen waren gaandeweg dusdanig ingewikkeld geworden dat ze door of namens het ABP niet meer fatsoenlijk konden worden uitgevoerd door de beschikbare werkorganisatie. In vakjargon werd deze operatie ook wel de ‘complexiteitsreductie’ genoemd.

Een van deze complexe, zeer moeilijk uitvoerbare regelingen betrof de zogenaamde ‘ANW-compensatie’. Uiteraard kon er door het ABP niet meer getornd worden aan de rechten van diegenen die reeds zo’n uitkering hadden. De focus werd gelegd op ‘nieuwe gevallen’, meer concreet de aanspraken van diegenen die als nabestaande van een ambtenaar na 1 februari 2018 aanspraak zouden krijgen op zo’n ANW-compensatie. De grootste pijn zat daarbij bij partners van ABP-deelnemers die in 2018 veertig jaar of ouder zouden zijn en derhalve in voorkomend geval aanspraak zouden krijgen op een ANW-compensatie die door zou lopen totdat zij zelf de AOW-gerechtigde leeftijd zouden hebben bereikt.

Websize Bijgesneden ANW omslagOntmanteling van de ANW…
Even het geheugen opfrissen: circa 20 jaar geleden werd er door de politiek zeer krachtig ingegrepen in de toenmalige Algemene Nabestaandenwet (ANW). Die bleef nog maar voor een beperkte doelgroep toegankelijk, per saldo ouders van minderjarige kinderen en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Voor al diegenen, die geen toegang meer hadden tot de ANW-nieuwe-stijl werd door Pensioenfonds ABP de zogenaamde ANW-compensatie in het leven geroepen. Een voorziening die om diverse redenen de afgelopen jaren steeds meer onder vuur kwam te liggen.

Per saldo zat de grootste onzekerheid dus bij diegenen, die hun eigen pensioenleeftijd nog (net) niet bereikt hadden, met name als de gezondheid van deze personen niet optimaal was. Zij zagen zich – zonder aanvullende voorzieningen – door het wegvallen van de ANW-compensatie ineens geconfronteerd met een perspectief, dat hun achterblijvende partner bij hun (voortijdige) overlijden tijdelijk met een fors inkomensverlies zou kunnen worden geconfronteerd – dit ondanks het feit dat de ABP-nabestaandenpensioen in het kader van het afgesloten akkoord over de vrijvallende gelden significant zou worden verhoogd.

Gebrekkige communicatie
Dit klemde te meer nu de wijze waarop een en ander van ABP-zijde met belanghebbenden is gecommuniceerd op zijn zachtst gezegd Webszie ANW compensatie RSV ers DSC02823ongelukkig was te noemen: Kort door de bocht en zonder al te veel aandacht voor de achterliggende omstandigheden en het feit waarom het min of meer onvermijdelijk was om de ANW-compensatie in zijn huidige vorm te beëindigen. Het feit dat velen pas afgelopen najaar, in de aanloop naar de feestdagen, met een en ander werden geconfronteerd maakte het er ook niet beter op.

Noodzaak van een vangnet
Al snel klonk met name in vakbondskringen afgelopen najaar dan ook al de roep om voor het wegvallen van de ANW-compensatie een vangnetconstructie in het leven te roepen voor schrijnende gevallen als boven beschreven. Daarnaast werd door het ABP toegezegd de reeds bestaande ‘coulance regeling’ met de grootst mogelijke ruimhartigheid te zullen toepassen.

Inmiddels is deze kwestie ook door de media opgepakt, getuige de aandacht die aan deze kwestie op 8 januari 2018 is besteed in het consumentenprogramma ‘Radar’. Een uitzending waarin ook de ABP-bestuursvoorzitter in de gelegenheid werd gesteld een korte toelichting over de stand van zaken te geven. Wij betwijfelen overigens of een en ander bij iedereen voor volstrekte rust en helderheid heeft gezorgd, getuige de vele reacties die wij de daaropvolgende ochtend op ons secretariaat kregen…

Op het moment van ter perse gaan van dit blad werd over de exacte vormgeving van dat vangnet, bijvoorbeeld een collectief Websize ANW compensatie Geldverzekeringsarrangement, nog door partijen onderhandeld – zowel binnen de sector Defensie als daarbuiten. Details dienaangaande kunnen wij derhalve nog niet verstrekken.

Wordt vervolgd…
Zodra die beschikbaar komen doen wij dat uiteraard zo spoedig mogelijk. Al was het maar omdat wij het onverteerbaar vinden dat binnen de sector Defensie de doelgroep die zo lang zo in het onzekere werd gelaten over de wijze waarop het zogenaamde AOW-gat zou worden gecompenseerd, nu grotendeels andermaal in onzekerheid verkeert, maar nu over de wijze waarop het wegvallen van de ANW-compensatie dient te worden opgevangen. Onzekerheid hoort helaas bij het leven. Maar je moet het niet overdrijven….