Contact met uw bond
033-4962722


In vervolg op onze eerdere berichtgeving over de op handen zijnde afschaffing van de ANW-compensatie kunnen wij u mededelen, dat dezeWebsize Bijgesneden ANW omslag afschaffing – die in eerste instantie met ingang van 1 februari 2018 zou plaatsvinden – op aandrang van de vertegenwoordigers van de vakorganisaties van overheidspersoneel in de Pensioenkamer met drie maanden is uitgesteld.

Daarnaast wordt de doelgroep (deelnemers en pensioengerechtigden) die per 1 mei 2018 in aanmerking komt voor de ANW-uitzonderingsregeling uitgebreid. Deze doelgroep, die na afloop van de zogenaamde ‘algemene coulanceregeling’ op 1 mei 2018 in aanmerking komt voor de ANW-uitzonderingsregeling, zal worden vastgesteld op basis van het eenduidige criterium: onverzekerbaar voor 1 mei 2018.

Zie ook bijgaand nieuwsbericht op de ABP-site: https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/anw-compensatie-tot-1-mei.aspx.

De besluitvorming van het ABP-bestuur dienaangaande houdt dus in dat
1. de zogenaamde ‘algemene coulanceregeling’ tot 1 mei 2018 wordt verlengd en dat
2. de doelgroep (deelnemers en pensioengerechtigden) die per 1 mei 2018 in aanmerking komt voor de ANW-uitzonderingsregeling wordt uitgebreid.

Websize ANW compensatie ABPIn concreto ziet die doelgroep er als volgt uit:
a. personen die aangeven dat zij voor 1 mei 2018 ongeneeslijk zijn;
b. personen die voor 1 mei 2018 door een verzekeraar geweigerd worden en waarbij voor 1 mei 2018 geen sprake is van een zogenaamd ‘mantelcontract’ van de werkgever;
c. personen die voor 1 mei 2018 (uitsluitend) verzekerbaar zijn tegen een premie die gelijk of hoger is dan twee maal de basispremie van een verzekeraar en waarbij voor 1 mei 2018 geen sprake is van een mantelcontract van de werkgever.

In vergelijking met eerder is deze doelgroep dus nog iets verruimd en omvat niet meer uitsluitend ongeneeslijk zieke werknemers maar ook andere categorieën die anders eventueel tussen wal en schip terecht zouden kunnen komen.

Al het vorenstaande laat onverlet, dat er binnen de sector Defensie nog steeds onderhandeld wordt over een dekkende compensatie ten Websize ANW compensatie Geldbehoeve van de zogenaamde ‘eindloonpopulatie’, de militairen dus. Oogmerk hierbij is dat er voor degenen die eventueel geraakt zouden kunnen worden door het wegvallen van de ANW-compensatie een oplossing wordt gevonden binnen het pensioendomein, dus niet via een verzekeringsproduct, laat staan een verzekeringsproduct met risicoselectie.

Voor het overige willen wij nogmaals benadrukken, dat er geen enkele reden is voor bezorgdheid bij diegenen binnen de doelgroep die bevreesd zijn dat er na hun overlijden sprake zou kunnen zijn van substantieel financieel nadeel voor hun nabestaanden. Zoals het zich nu laat aanzien zal er voor elke direct belanghebbende adequate compensatie worden gevonden.