Contact met uw bond
033-4962722


Vandaag, 4 oktober 2018, was er een vergadering van het Sector Overleg Defensie waarin de vakbonden (via de centrales van overheidspersoneel) hebben aangegeven of er al dan niet kon worden ingestemd met het voorliggende onderhandelaarsresultaat Arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat. Laten we hiermee beginnen. Alle vier de centrales van overheidspersoneel waren unaniem tegen en er is dus GEEN arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Defensie.

Namens de Centrale waar wij bij aangesloten zijn, de CCOOP, is daar door de onderhandelaar van de ACOM aangegeven waar de “nee” van de CCOOP op gebaseerd was. Deze volledige tekst kunt u hier lezen.

Van de leden van de ACOM bleek na de ledenraadpleging uiteindelijk 74% van de uitgebrachte stemmen een tegen-stem te zijn. (Van de CNV-Publieke zaak bleek 66% van de stemmers voor te zijn. De uitkomst van die totale stemming resulteerde in een tegen-stem namens de CCOOP. Ook de zusterorganisaties stemden tegen. Het arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat is dan ook, zoals al eerder geduid, unaniem afgewezen. Dat is een belangrijk signaal voor de sociale partners, zowel de werkgever als voor de Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie. Daar kan geen misverstand over bestaan.
Wat echter nog belangrijker is ook te bezien hoe dat komt en wat er gedaan kan of moet worden om met een ander resultaat te komen waar wel een meerderheid mee zou kunnen instemmen.

Veel van de stemmers, maar ook mensen die wij hebben gesproken bij de diverse voorlichtingen en ledenraadplegingen hebben uiteenlopende reacties gegeven en aangegeven wat voor hen belangrijke punten waren om tot hun uiteindelijke stem te komen.
Die reacties en duidingen zijn zeer uiteenlopend en wat wij veelvuldig geconstateerd hebben is dat mensen die voor het bereikte resultaat zijn over het algemeen van mening zijn dat er blijkbaar niet meer inzit en het dan in ieder geval iets is. Mensen die tegen zijn hebben daarvoor veelal uiteenlopende meningen maar toch zit daar wel een rode draad in. Vele mensen vinden de loonontwikkeling onvoldoende, hadden van de verhoging van de toelages veel meer verwacht en vinden de afspraken rondom het aanpassen van het loongebouw en de verzachtende maatregelen veel te vaag. Dat staat dan uiteraard nog los van het gegeven dat er altijd sprake is van een aantal plussen en minnen in elk resultaat en dat mensen of groepen die bepaalde minnen, waaronder bijvoorbeeld het verslechterde pensioenperspectief, kunnen gaan ervaren dat doorgaans zwaar laten wegen in het uiteindelijke oordeel. Het wordt dan ook geen sinecure om uiteindelijk met een nieuw onderhandelaarsresultaat terug te komen waar mensen wel tevreden over zullen zijn.
Dat helpt nooit in een negatieve sfeer waar toch nog steeds een gebrek is aan vertrouwen. Niet alleen een vertrouwen in de top van Defensie maar vooral het gebrek aan het vertrouwen in de toekomst. Men ziet zeker niet gebeuren dat het op korte termijn allemaal beter gaat worden. En dat brengt ons misschien wel bij het toverwoord in de huidige situatie. Perspectief. Wij zullen samen moeten zorgen voor een beter perspectief voor Defensie in het algemeen en het personeel van Defensie in het bijzonder. Er zullen immers concrete stappen gezet moeten worden om het personeel een verbeterd perspectief te bieden, om de negatieve tendens om te buigen en het vertrouwen te herstellen. Het personeel verdient immers respect en waardering! Als dat niet gebeurt ziet het er voor Defensie, gezien de negatieve teneur en de extreem grote ongeplande uitstroom van personeel, niet best uit.
Uiteindelijk hebben wij de voorzitter opgeroepen om ons opnieuw uit te nodig om te gaan onderhandelen over een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket. Daar heeft de voorzitter uiteraard tijd voor nodig. Daar hebben we aan de ene kant begrip voor, maar dat zal ook relatief kort moeten zijn omdat de negatieve spiraal doorzet, de leegloop voortzet en dat Defensie niet helpt.
Wel hebben we de voorzitter verzocht om een aantal stappen te zetten die een aantal enorme dissatisfiers kunnen wegnemen bij het personeel of kan bijdragen aan het herstellen van vertrouwen, het tonen van respect en waardering of het bieden van perspectief. Het ging dan om de volgende stappen:
• Het verlengen van het huidige SBK om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen;
• Het verlengen van de periode waarin mensen kunnen kiezen om terug te keren naar de Oude Diensteinderegeling. De datum 1 januari 2019 was immers gekozen om zeker te stellen dat mensen de resultaten van het nieuwe akkoord mee zouden kunnen wegen. Aangezien het nu niet tot een akkoord komt is het evident dat het op zijn minst vreemd is om deze mensen te dwingen tot een keuze;
• Het alsnog toekennen van de eenmalige uitkering van € 600 bruto aan het personeel. Dit is immers incidenteel geld en het betreffende budget is dit jaar beschikbaar. Aangezien we telkenmale moeten constateren dat Defensie grote moeite heeft om het geld uit te geven hebben wij de Staatssecretaris met klem verzocht om dit geld (als blijk van waardering) alsnog in oktober van dit jaar uit te betalen.
De reactie van de voorzitter van het SOD was helder en begrijpelijk. Zij neemt onze voorstellen mee terug en komt daar dan ook op een later moment op terug. Er is immers unaniem ”tegen” gestemd waardoor het gehele onderhandelaarsresultaat is afgewezen. Het zou dan, in de ogen van de voorzitter, niet opportuun zijn om bepaalde elementen wel door te voeren. In principe natuurlijk een terecht standpunt, hoewel wij van mening waren dat bepaalde elementen altijd kunnen worden gewijzigd of ingevoerd als sociale partners het daar overeen zijn.
Dat brengt ons wel bij het volgende. Er is op dit moment geen geldig SBK terwijl de belangrijke elementen daaruit nog niet zijn opgenomen in vigerende regelgeving. Daar zullen mensen nog niet een, twee drie de dupe van zijn, maar het is niet uit te sluiten.
Aangaande het keuzemoment Oude-diensteinderegeling kunnen wij u (wederom) slechts adviseren om te wachten met het maken van uw keuze. Op dit moment heeft u het recht om te kiezen tot en met 31 december 2018. Wij zullen ons blijven inzetten om dat uit te stellen.
Voor een uitgebreidere duiding en een mogelijkheid om input te leveren voor het vervolgtraject verwijzen wij u graag naar het volgende nummer van het ACOM Journaal of toekomstige nieuwsbrieven.

Mooie woorden, nu nog de daad bij het woord voegen

Het zijn weer mooie woorden, met name over het personeel, die Defensie ons voorschotelt in de Beleidsagenda “En nu de uitvoering”, bij de Defensiebegroting 2019. Mooie woorden die geplukt lijken uit de Defensienota “Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid” die in maart jl. werd gepubliceerd.

Veelzeggender is wellicht het staatje dat de minister ons voorzet als het gaat om de daadwerkelijke defensie-inspanning – een en ander afgezet tegen de al jaren geldende NAVO-eis dat 2% van het BBP aan defensie-uitgaven besteed dienen te worden. In weerwil van alle mooie woorden vertoont de ontwikkeling van die uitgaven de komende vijf jaren een neergaande curve, die de 1,34 % nooit te boven komt en uiteindelijk op 1,23% eindigt. Aldus blijft de financiële inspanning ten behoeve van onze krijgsmacht nog steeds mijlen ver verwijderd van de internationale standaard waarmee ook Nederland destijds akkoord is gegaan.

Defensie, lezen we nu, wil “een betrouwbare en betrokken werkgever” zijn. “Een organisatie met een veilige werkomgeving die het vertrouwen heeft van haar mensen, hen weet te behouden en voldoende nieuwe mensen werft.” Inderdaad: En nu de uitvoering! Nu nog de daad voegen bij al die mooie woorden en fraaie volzinnen.
In die zin wijkt ook deze begroting niet overdreven veel af van de luchtfietserij van de afgelopen jaren waarin, wel met de mond maar niet met de daad, lippendienst werd bewezen aan iets dat er zou moeten zijn maar er bij nadere beschouwing niet was: die robuuste en wendbare organisatie waarvan de beleidsmakers voortdurend de mond vol hadden en ook thans nog hebben.

De facto was en is onze krijgsmacht helaas nog steeds in hoge mate een houtje-touwtje organisatie waarin op de werkvloer het ene gat met het ander moet worden gevuld. In die zin is de financiële injectie die thans wordt gegeven er een die het predicaat ‘te weinig en te laat’ nog steeds niet kan afschudden.

Hoe dat ook zij, volgens Defensie is men intussen voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van de plannen. Een en ander onderverdeeld in vier meerjarige programma’s.

Frappant is wel dat nu niet meer gerept wordt over “versterken van het vertrouwen” bij het personeel in de organisatie, waar in de Defensienota nog sprake van was. Zou het vertrouwen van het personeel in de organisatie in die luttele maanden dan alweer volledig hersteld zijn? Of is de praktijk toch een flink stuk weerbarstiger dan werd gedacht? In het licht van ons continue contact met onze achterban moeten wij helaas vaststellen, dat op de werkvloer het vertrouwen in een goede afloop al lang verdwenen is en dat er méér nodig zal zijn – niet alleen in financieel opzicht maar ook in daadwerkelijke betrokkenheid en geen loze woorden – om dat vertrouwen te herwinnen. In die zin laat een bijna 25 jaar durende kaalslag zich niet in een paar jaar tijd grotendeels wegmasseren.

Er is meer ‘achterstallig onderhoud’ nodig dan alleen wat betreft de gestegen risico’s in relatie tot molestclausules bij levensverzekeringen en de financiële voorziening die daar door Defensie tegenover gezet is. Het feit dat men toegeeft dat de verhoogde risico’s op overlijden bij missies eerder verdisconteerd hadden moeten worden is overigens symptomatisch voor de wijze hoe het kabinet wat betreft de krijgsmacht voortdurend achter de feiten aanloopt.

In het oktobernummer van ACOM Journaal gaan wij uitvoeriger in op de Beleidsagenda en de Defensiebegroting 2019.

Achterbanraadpleging van de ACOM aangaande het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden Defensie

Op 20 augustus jl. is de inhoud van het arbeidsvoorwaarden- onderhandelaarsresultaat openbaar gemaakt. Ook wij hebben dat uiteraard direct openbaar gemaakt op onze website en via diverse andere kanalen. Ook is, zo snel als redelijkerwijs mogelijk was, een speciale editie van het ACOM Journaal gerealiseerd om een eerste duiding te geven, hebben we filmpjes geplaatst op ons YouTube kanaal en zijn er veel gestelde vragen en antwoorden gepubliceerd.

                                                                      

Zoals u wellicht al weet zijn wij ook namens en met (een deel van) onze zusterorganisaties het land in geweest om voorlichtingssessies te geven en vragen te beantwoorden. Via al onze kanalen, maar ook tijdens de hiervoor genoemde voorlichtingssessies hebben wij uiteenlopende reacties gehad. Positieve reacties, negatieve reacties en ook regelmatig emotionele reacties. Gefundeerde en inhoudelijke reacties maar ook veel reacties gebaseerd op onjuiste of niet reële aannames. Al die reacties nemen we uiteraard mee in onze beeldvorming, maar op basis van die uitingen en reacties kunnen wij geen oordeel vellen. We kunnen onder andere niet aan de mensen die reageren zien of ze wel of geen lid zijn. En het is uiteraard van het grootste belang dat we zeker stellen dat het uiteindelijk “voor” of “tegen” van onze achterban gebaseerd is op basis van de mening en standpunten van onze achterban, onze leden dus.

Een stem “voor” of “tegen”, maar ook een eventuele onthouding telt bij ons alleen daadwerkelijk mee als deze afkomstig is van een lid van de ACOM. Wil men een stem uitbrengen en is men geen lid, dan telt die stem dus alleen mee als betrokkene alsnog lid wordt.

Lees dus (nog eens) het bereikte resultaat, de duiding in het ACOM Journaal, kijk op de website en naar de filmpjes of, nog beter, kom naar één van de voorlichtingen voor u een stem uitbrengt.

In het ACOM Journaal is aangegeven hoe u kunt stemmen, maar de mooiste manier om u te laten voorlichten is toch de fysieke ledenraadpleging. Zoals te doen gebruikelijk komt uw onderhandelaar, al dan niet vergezeld van andere leden van het Dagelijks Bestuur van de ACOM, naar de regio’s om het resultaat te duiden, vragen te beantwoorden en uw stem “te ontvangen”.

Deze ledenraadplegingen arbeidsvoorwaarden onderhandelaarsresultaat Defensie zijn voor de leden van de ACOM gepland op de volgende locaties en momenten:

Datum Tijd Plaats Aanmelden e-mail
       

17 september

13:00 uur

Schaarsbergen
Oranjekazerne, Fly-Inn, Gebouw 52,
Recreatiegebouw

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

18 september

09:00 uur

Den Helder
Willemsoord,
De Witte Raaf

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

18 september

 

14:00 uur

Den Haag
Frederikkazerne, Bedrijfsrestaurant,
verg. zaal 31

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

19 september

13:00 uur

Eibergen
FDB, Loc. Holterhoek,
KEK Gebouw
Kloostermanzaal

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

20 september

10:00 uur

Oirschot
Echo’s Home
Eindhovensedijk 28

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

21 september

09:30 uur

Leeuwarden
Vliegbasis Leeuwarden
Bedrijfsrestaurant MFR1

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

27  september

16:00 uur

Marinebasis Parera Curacao
Locatie De Gouden bal

 

 

Hiernaast de reactie op de Defensienota 2018 van de ACOM verwoord in Nieuwsbrief 2392017 03 Nieuwsbrief 239 ACOM Pagina 01

 

De minister wil of kan geen mandaat afgeven aan haar onderhandelaar om te starten met onderhandelen. Dit was de reactie van de minister op de vraag van de bonden wanneer er nu eindelijk kan worden onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. In het laatste AVW-akkoord is namelijk afgesproken dat er uiterlijk 1 oktober 2018 een nieuw AVW-akkoord moet liggen. Donderdag 8 maart 2018 vond op verzoek van de bonden een vergadering van het sectoroverleg defensie (SOD) plaats. Hierin gaf de minister te kennen niet te willen starten omdat ze nog met een tijdrovende interne afstemming over het nieuwe pensioenstelsel voor militairen bezig is.

Dat de samenwerkende centrales van overheidspersoneel bij de sector defensie (SCODef) grote moeite met deze reactie hebben zal geen verrassing zijn. Bij het bereiken van het arbeidsvoorwaardenresultaat 2017-2018 in oktober vorig jaar was tussen de minister en de SCODef afgesproken gelijk verder te gaan met onderhandelen. We waren het er op dat moment al over eens dat het een onmogelijke opgave zou worden om tijdig tot afspraken over een nieuwe pensioenregeling voor militairen en een daarbij passend loongebouw te komen als er niet direct verder onderhandeld zou worden.

Maandenlang aandringen

Ondanks maandenlang aandringen van de SCODef lukte het niet om de minister invulling aan die afspraak te laten geven. Een formele vergadering van de werkgroep arbeidsvoorwaarden (WGAV), die gepland stond voor 15 februari, werd eenzijdig en zonder opgaaf van redenen door de voorzitter geannuleerd. Dit tot groot ongenoegen van de SCODef omdat dit in het traject van de onderhandelingen van 2015-2017 ook een aantal malen gebeurde. En dat had uiteindelijk een langdurige impasse tot gevolg. Toen duidelijk werd dat ook de formele vergadering van de WGAV van 8 maart 2018 niet door zou gaan, was de maat voor de SCODef vol. 

Via een brief vroegen we de minister om een vergadering van het SOD te beleggen en uitleg te komen geven.

Stilleggen werkgroepen

De uitleg van de minister en haar antwoorden op de vragen van de SCODef waren uitermate teleurstellend. Vooral ook omdat de onderhandelingen niet alleen over een nieuwe pensioenregeling gaan. Reden voor de SCODef om per direct het formele overleg van de diverse werkgroepen van het SOD stil te leggen. Daarmee geven de SCODef de minister ruimte om alle capaciteit en energie te stoppen in het afronden van haar interne discussies. We hebben de minister opgeroepen haar onderhandelaar met spoed een mandaat te geven om te starten met de onderhandelingen. De SCODef hebben de minister laten weten voorlopig het overleg over reorganisaties en voorbereidingen voor het overleg nog wel door te laten gaan. 17 april 2018 staat een SOD gepland waarin in ieder geval met de minister verder gesproken wordt over de AVW-onderhandelingen.

Verlies van vertrouwen

De SCODef hopen natuurlijk dat de minister ook de urgentie voelt en dat zij al veel eerder dan 17 april een SOD bijeen roept en de onderhandelingen kunnen starten. De SCODef verliezen op deze manier natuurlijk wel het vertrouwen dat sociale partners tijdig invulling kunnen geven aan de afspraken die zij gemaakt hebben in het AVW-akkoord 2017-2018. Voor de SCODef is het in ieder geval niet acceptabel als de minister alle beschikbare tijd gebruikt om tot een werkgeversvoorstel te komen en dan verwacht met de SCODef snel even tot een resultaat te kunnen komen waar ook onze leden zich in kunnen vinden.

 

 

 

 

Achterbanraadpleging onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden ACOM

 

Op 12 oktober jl. heeft u via een eerdere nieuwsbrief, de website, het ACOM-Journaal of anderszins vast vernomen dat er een onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie bereikt was. Sindsdien is er heel veel gebeurd. De onderhandelaars van de gezamenlijke bonden hebben de (voormalig) medewerkers van Defensie voorgelicht over het onderhandelaarsresultaat. Tijdens deze algemeen toegankelijke voorlichtingssessies, die op diverse locaties in Nederland hebben plaatsgevonden, hebben de daar aanwezige collega’s uiteraard ook de kans gehad om aanvullend vragen te stellen. Uw onderhandelaar heeft dit zelfs in het Caribisch gebied gedaan. Op alle locaties was de animo voor de uitleg van het resultaat groot en de aanwezigheid van de collega’s divers te noemen. Er werd zeer gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op Curaçao is tevens de aftrap gegeven voor de eerste ledenraadpleging van de ACOM. In al die bijeenkomsten hebben wij ook deze voorlichtingsronden, elke bond op haar eigen wijze, de leden laten aangeven wat de uiteindelijke mening zal zijn over het bereikte resultaat. Ook voor de ACOM is dit moment nu bereikt, u bepaalt immers of voor de ACOM het bereikte resultaat al dan niet “voldoende” is om het om te kunnen zetten naar een arbeidsvoorwaardenakkoord. De ACOM gaat vanaf heden tot en met 22 november a.s. de leden langs en zal daarna het definitieve standpunt bepalen.

Standpunt van de ACOM over het onderhandelaarsresultaat

De ACOM legt bij de ledenraadplegingen het bereikte onderhandelaarsresultaat met een positief advies voor aan de leden. Het bondsbestuur van de ACOM is van mening dat dit bereikte resultaat negatieve en positieve elementen bevat, maar het resultaat heeft voor alle groepen leden meer positieve dan negatieve elementen. Voor elk individu blijft dat echter (uiteraard) een individuele afweging omdat de effecten per individu anders uit zullen vallen.

Niet iedereen heeft de kans gehad om een van de eerder genoemde gezamenlijke voorlichtingen bij te wonen en daarom komen er vanaf heden filmpjes beschikbaar op ons eigen Youtubekanaal, daar kunt u een volledige uitleg zien van het onderhandelaarsresultaat door uw onderhandelaar, maar u kunt via de diverse onderwerpen ook kiezen voor kortere fragmenten per onderwerp. Voor het overzicht van de aangeboden filmpjes verwijzen wij u graag naar onze site.


Deze ledenraadplegingen zullen plaatsvinden op de volgende momenten en locaties:

Datum: Locatie: E-mailadres:
13 november 14.00 uur Generaal Spoorkazerne, Vastenburgzaal Ermelo Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
15 november 10.00 uur

De Witte Raaf,

Den Helder

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
16 november 09.30-12.00 uur

Johan Willem Friso kazerne Zaal 34 De Brammerd,

Assen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
16 november 14.00-16.00 uur Vliegbasis Leeuwarden, MFR-2 ruimte Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
21 november 09.15-12.00 uur

Locatie Holterhoek,

KEK Gebouw Cloostermanzaal

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
22 november – 09.00-11.00 uur Vliegbasis Woensdrecht, Schuttershof MFR 2 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
22 november – 13.00-16.00 uur

Echo’s home Oirschot,

Eindhovensedijk 33,

Oirschot

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien u niet in het bezit bent van een Defensiepas voor toegang tot de defensielocatie kunt u uzelf aanmelden via het bij de desbetreffende locatie vermelde e-mailadres. Indien u dit tijdig doet (zo mogelijk minimaal drie werkdagen van tevoren) zal de desbetreffende regio u aanmelden als bezoeker.

Wij verzoeken u dan ook met klem om naar een van de ledenraadplegingen te komen en daar eventuele vragen te stellen aan uw onderhandelaar en/of de andere leden van het dagelijks bestuur. Ook kunt u daar aangeven of het resultaat al dan niet uw goedkeuring kan dragen en op uw instemming mag rekenen. Indien u onverhoopt verhinderd bent kunt u uw mening ook geven via de e-mail, hiervoor is het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. beschikbaar tot 22 november om 17:00 uur.

Na deze sluiting zal het standpunt van de ACOM definitief worden bepaald en samen met het standpunt van het CNV zal dit het standpunt van de CCOOP (onze centrale) vormen. Dit standpunt van onze centrale zal dan op 24 november a.s. aan de minister van Defensie kenbaar worden gemaakt. Dat standpunt zal dan, samen met de standpunten van de zustercentrales, bepalen of het op 24 november al dan niet tot een akkoord komt.

Lid zijn of worden van de ACOM, juist nu!

Sommige mensen zijn verbaasd dat er na het eindbod van de zijde van Defensie nu een heel ander onderhandelaarsresultaat ligt. Zeker nadat vlak na het eindbod ongeveer de gehele defensietop, waaronder de diverse OPCO-commandanten, in uiteenlopende bewoordingen hadden aangegeven dat het toen voorliggende eindbod een prima aanbod was en dat er, indien dat eindbod zou worden afgewezen, echt niets zou komen voor 2017.

Uw bond heeft zich maximaal ingezet om te komen tot het thans voorliggende resultaat. Dat is niet ineens gekomen omdat er een nieuwe minister kwam of omdat er een nieuwe regering gevormd werd of was. Dat is het gevolg geweest van een langdurig proces waar hard gewerkt is door alle partijen en doordat de gezamenlijke bonden in uw belang de druk op de organisatie hebben opgevoerd maar ook zijn blijven zoeken naar (en werken aan) mogelijkheden om te komen tot een onderhandelaarsresultaat.

Het spreekt voor zich dat ook uw bond sterker is met een groter aantal leden en daarom wijzen wij u graag (nogmaals) op onze actie “leden werven leden”. Als u als ACOM-lid een collega aanmeldt om ook lid te worden geniet uw collega uiteraard vanaf dat moment van alle voordelen van het lidmaatschap en zal zijn of haar stem ook meetellen bij het bepalen van het standpunt van de bond. Ook krijgt het nieuwe lid het gebruikelijke welkomstcadeau, maar ook uw inspanningen willen wij dan graag waarderen met een extra cadeau.

Om (als lid) een nieuw lid aan te melden klik hier.