Contact met uw bond
033-4962722


De zomerperiode zit er weer op. Wind en regen bij lage temperaturen hebben hun plek weer ingenomen.

Mocht je denken of liever nog hopen dat de recesperiode aanleiding zou zijn tot veranderingen, dan kom je bedrogen uit.

Niets, of in ieder geval heel weinig is er veranderd: De koning hield op Prinsjesdag een jubelspeech namens het kabinet, iedereen gaat erop vooruit, de milieulobby weet zich gesterkt door een vonnis van de Raad van State over de stikstofuitstoot, en tegelijkertijd neemt de agressie in de maatschappij toe inclusief het doden van een advocaat. Via de achterdeur worden prijzen meer verhoogd dan het beloofde koopkrachtplaatje, en Nederland zit nog steeds vol met deskundigen, die op velerlei gebied het van harte met elkaar oneens zijn.

Hoewel… het besef wat leven in vrede is, is op dit moment na de vele (indrukwekkende en soms spectaculaire) herdenkingen van de landingen in Normandië, de Slag om de Schelde en ook de Operatie Market Garden, waarschijnlijk nog niet zo groot geweest als op dit moment.

Uit de stukken van Prinsjesdag bleek wel dat Defensie mag uitzien naar 51 miljoen euro extra. “Weer krijgt defensie meer”, werd en wordt hier en daar jaloers-nijdig opgemerkt. Afgezet tegen een groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 1,5% (2020), is wat wij als Nederlandse bevolking kennelijk over hebben voor onze defensie, de verdediging en borging van onze zo geroemde democratische rechtstaat en vrijheid, een schijntje.

Lees meer: Stoorzender AJ#10-19

't Is weer voorbij die mooie zomer. Hoewel temperaturen tot 40 graden zijn toch wel veel, te veel, van het goede. Maar het geeft wel weer, wat er op arbeidsvoorwaardelijk gebied allemaal kan gebeuren.

Ondanks het feit dat op 30 juli de vertegenwoordigers van de centrales, na stemming onder de leden, hun handtekening konden zetten onder de overeenkomst met de werkgever, bleef de temperatuur, met name op de zogenaamde sociale media, toch 'hot' .

De Facebookgroep “Defensiepersoneel NU op 1” verzamelt een groep goeroes, die een aantal aspecten van het akkoord 'bespreken'.

Laat mij er een paar noemen: sommige vergoedingen worden betaald met terugwerkende kracht; de vraag in de groep: krijgen we dan ook de 'wettelijke rente' , en dat de fiscale consequenties (bijzonder tarief) bij zulke uitbetalingen een voorschot zijn op het complete fiscale jaarinkomen is ook plots een onbekend gegeven.

Als de deelnemers in de groep zich eens de moeite zouden getroosten om eerst onderzoek te doen, alvorens met pek en veren te strooien... Navraag in Leusden leerde me dat ook de door de groepsleden gedane suggesties over het te vernieuwen loongebouw kennelijk niet verder komen dan de Facebookgroep...

Lees meer: Stoorzender AJ#09-19

De kogel is door de kerk. Er is een onderhandelaarsakkoord over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van Defensie. Verwacht van mij geen uitleg en nog minder een 'stemadvies'. Maar stoorzender zou stoorzender niet zijn als ik het arbeidsvoorwaardendossier niet tot onderwerp zou maken van deze bijdrage.

Na de afwijzing van het vorige akkoord door U in oktober 2018 zullen er ook nu vast wel positieve maar ook negatieve zaken voor individuen te onderkennen zijn. Het is nu eenmaal een realiteit, dat het onmogelijk is om 60.000 individuele overeenkomsten te realiseren.

Pijnlijk moet het zijn voor de werkgever Defensie, dat de sleutel bij de werknemers ligt om de nog steeds aanhoudende uitstroom te stoppen. De ledenraadpleging die nu volgt, gaat niet alleen over de financiële delen van de overeenkomst, maar misschien nog wel belangrijker, over het wel of niet aanwezig zijn van vertrouwen in de werkgever.

Tot nu is er duidelijk met de voeten naar de uitgang gekozen. Gaat dat nu veranderen en zo niet wat gaat de werkgever dan doen? De duizenden (militaire) vacatures accepteren, of toch nog weer een poging doen in de helse concurrentie met de 'markt' de positie te verbeteren?

Hoe is het nou gekomen dat er gesproken kan worden van (weer) verloren tijd? Waarom kon vorig jaar niet geboden worden wat nu geboden wordt door Defensie? Komt het nou echt doordat er bij de Directie Personeel geen benul bestaat over wat er binnen de populatie leeft?

Lees meer: Stoorzender AJ#07-08-19

“Armoe bij defensie blijft knellen “ kopte De Telegraaf op 8 juni. En in die krant twee pagina's ervaringen bij de afscheidstournee vanwege het leeftijdsontslag van de Commandant Landstrijdkrachten.

Een onthutsend verhaal: weliswaar zou er geen pang-pang meer geroepen hoeven te worden, maar wapenolie is er niet bij de eenheid. En er zijn wel goede kijkers voor scherpschutters, maar er is geen militaire handleiding. En dan maakt de generaal een opmerking die de welhaast onmogelijke positie weergeeft: 'Misschien moet er iets sneller worden geschreven'. Het geeft de onmogelijkheid weer om met een frequentie van een jaar of drie voorbijvliegende carrièremakers projecten bij Defensie met succes te laten aanpakken.

Als opper-landmachter kun je dan wel blijven geloven in oplossingen in de toekomst, maar geld is toch niet de enige factor, die een rol speelt. En juist die factor komt kennelijk bij de C-LAS niet over de tong, want over de menselijke rol weet De Telegraaf alleen op te tekenen dat hij vorig jaar kwam meteen visie waarvan de kern is dat de landmacht hoort te kiezen voor slimme wapens in combinatie met drones en de inzet van kunstmatige intelligentie.

Niets over de bijna onoverzienbare hoeveelheid vacatures, de droef makende ontevredenheid bij het nog aanwezige personeel, of zijn - C-LAS – mening over de afwezige update van de arbeidsvoorwaarden. Wel zijn suggestie voor afbouw- of adviesfuncties, natuurlijk wel op ZIJN niveau...

Nee, hij komt in de recente Landmacht niet verder dan de mededeling in de column C-LAS: “Tot slot: inmiddels hebben de vakbonden en Defensie elkaar weer gevonden om de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden te hervatten. Ik ben hoopvol dat Defensie en de vakbonden naar elkaar toe bewegen. U verdient immers goede arbeidsvoorwaarden.” Helaas was er onvoldoende olie bij Mijnheer Beulen iets te zeggen wat volgens hem dan wel goede arbeidsvoorwaarden zouden zijn… Mag ik dit dan kwalificeren als 'angsthazengedrag' van de hoofd-zandhaas of is hier sprake van een functie zoeken als 'bijzonder deskundige' (b.d.)?

Lees meer: Stoorzender AJ#06-19

Je zult maar “minister van Defensie” op je kaartje hebben staan... En nog wel van een welvarend koninkrijk in noordwest Europa, en eigenlijk geen enkel tastbare taak in je portefeuille hebben. Immers voor materieel is de staatssecretaris verantwoordelijk en diezelfde staatssecretaris heeft het voor het zeggen, waar het personele zaken betreft.

Dan zit er eigenlijk niets anders op dan je bezig houden, en 'in het belang van je partij' geen gekke dingen doen, die je in opspraak zouden kunnen brengen. Anders gezegd: zorgen voor veiligheid. Maar aan de veiligheid waar je ministerie echt voor bedoeld is, daar draag je niets merkbaars bij.

Dus.... je twittert wat over 'Heel Holland bakt', laat je je gaan als je clubje kampioen wordt van de Keukenkampioendivisie, en keuvelt er lekker op los op symposia, en andere ons-kent-ons-bijeenkomsten over gender-, en diversiteitsonderwerpen. En ondertussen staat je ministerie in brand....

Jazeker ik weet, dat er klauwen met geld aan Defensie wordt toegezegd, tot in de komende Voorjaarsnota toe. Wat voor mooie dingen je daar al niet voor kunt aanschaffen... De operationele commandanten staan te dansen voor de spiegel... Welk een ommekeer na de recente periode van bezuinigingen...

Helaas, die oogklep dragende massa kijkt alleen naar de eigen positie, er is een welvarend koninkrijk in noordwest Europa, maar die welvaart is er zeker niet voor tenminste een deel van de bevolking van dat koninkrijk....

Lees meer: Stoorzender AJ#05-19

Heeft U de laatste Nieuwsbrief van onze ACOM ook gezien en gelezen? Mijn reactie hierop wil ik U wel vertellen: het zal nog wel een tijd duren voor een arbeidsvoorwaardenakkoord overeengekomen zal worden.

Zoals U misschien weet, houd ik wel van een beeldspraak. In de huidige situatie zie ik twee kruiwagens, - een met werkgever(s) en een met werknemersvertegenwoordigers - die gevuld met springende kikkers lijnrecht tegenover elkaar staan. En tussen die kruiwagens kom ik geen (bewinds-)persoon tegen, die als een politieagent, de kikkers in een kruiwagen schudt, en ze dan ook nog tot bedaren brengt.

Bij mij komt de vraag op, welk doel hebben de kikkers voor ogen? Is er niet een partij, die tot het inzicht komt, dat enerzijds de deur bij Defensie open staat en er een steeds verdergaande uitstroom plaatsvindt van militair personeel, en dat anderzijds de gestelde eisen voor het merendeel van het georganiseerde personeel acceptabel moeten zijn, en er niet alleen naar de belangen van de eigen achterban moet worden gekeken?

Overlegtafel: toon eindelijk eens Uw gevoel dat U verantwoordelijk bent voor de organisatie en het personeel op de werkvloer, en handel daar ook naar. Geen halve of hele onwaarheden in blogs, en ook geen onhaalbare eisen. Er rest ons derhalve niets meer of minder dan hoop op een spoedig onderhandelaarsresultaat/akkoord! Kikkers in beide kruiwagens, toon Uw verstand!!

Op dit moment constateer ik slechts, dat na de laatste opschorting van het overleg, en ondanks het gepredikte respect, bijvoorbeeld uit het verslag van de SOD-vergaderingen van 31 januari en 12 maart, de verzuring nog bij lange na niet uit de lucht is, en er inhoudelijk, ook door het ontbreken van enig signaal vanuit de werkgever, nog geen enkele stap gezet is, die op korte termijn uitzicht biedt op een onderhandelaarsresultaat laat staan een akkoord.

Lees meer: Stoorzender AJ#04-19