Contact met uw bond
033-4962722


Begin dit jaar hebben wij en marge van een beschouwing over de nieuwe pensioenpremies nog eens melding gemaakt van de zogenaamde ‘Koppelafspraak’.

Bedoeld daarmee was de rond 2004 gemaakte afspraak met Defensie om met het oog op het kunnen handhaven van het ‘eindloonstelsel’ bij een hoger uitvallen van de pensioenpremie voor militairen dan voor burgerambtenaren, het meerdere volledig voor rekening van de werknemers te laten komen in de vorm van een premieopslag. Het ging hier om de naleving van in het verleden gemaakte afspraken rondom het behoud voor militairen van het eindloonpensioen.Websize Brief

Onderzoek
Naar de concrete hoogte van die opslag, alsmede andere premie-opslagen in de afgelopen circa 15 jaar, is een onderzoek ingesteld door drs. P. Eijkelenkamp. Dit gezien het feit dat helaas niet kan worden uitgesloten, dat er destijds op basis van onjuiste grondslagen door het ABP berekeningen zijn gemaakt op grond waarvan bij Defensiewerknemers te veel premie is ingehouden.

Wij willen benadrukken dat het betreffende onderzoek nog niet is afgerond. Bovenomschreven vermoedens staan dus nog niet vast. Via het indienen van een zogenaamde stuitingsbrief kunt u voorkomen, dat een mogelijke civielrechtelijke claim die u te zijner tijd op grond van de eindconclusies van dat onderzoek zou kunnen indienen, in de tussentijd verjaart.
Hierbij de tekst van de brief, alsmede de adressen waarnaar u deze kunt zenden.